Vyhláška č. 535/1992 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování

Čiastka 108/1992
Platnosť od 03.12.1992
Účinnosť od 03.12.1992

OBSAH

535

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České republiky

ze dne 2. listopadu 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování

Ministerstvo vnitra České republiky stanoví podle § 16 odst. 1 zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, a § 61a zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 302/1992 Sb., v dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy:


Čl. I

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování, se mění a doplňuje takto:

1. V názvu vyhlášky se za slovo „okresních“ vkládají slova „a obecních“.

2. V § 1 odst. 1 se za slovo „úřadů“ vkládají slova „jakož i obecních úřadů v oblasti přenesené působnosti“.

3. V § 2 odst. 2 zní:

(2) Povinnost podrobit se ověření může prominout pracovníkovi, jemuž do dvou let ode dne, do kterého je nejpozději povinen podat přihlášku ke zkoušce (§ 3 odst. 1), vznikne nárok na starobní důchod, přednosta okresního úřadu, jde-li o pracovníka okresního úřadu, a tajemník obecního úřadu, jde-li o pracovníka obecního úřadu, popřípadě starosta obce, není-li tajemník obecního úřadu ustanoven nebo má-li se ověření podrobit tajemník obecního úřadu.“.

4. V § 2 odst. 3 se slova „okresní úřad, u něhož je pracovník v pracovním poměru (dále jen „příslušný okresní úřad“)“ nahrazují slovy „okresní úřad nebo obec, u nichž je pracovník v pracovním poměru (dále jen „příslušný úřad“)“.

5. V § 3 odst. 1 se vypouští slovo „okresního“.

6. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4

Náplň zkoušky

(1) Ústřední orgán státní správy, který řídí výkon státní správy na úseku, do kterého činnost patří (dále jen „příslušný ústřední orgán státní správy“), vymezí problematiku, z jejíž znalosti se provede zkouška, a to vymezení předá Institutu. Vymezení problematiky a seznam literatury zašle Institut pracovníkovi do 30 dnů ode dne doručení přihlášky ke zkoušce.

(2) Formu provádění zkoušky určí Institut pro projednání s určeným pracovníkem příslušného ústředního orgánu státní správy.“.

7. V § 5 odst. 1 se vypouští slovo „okresním“.

8. V § 5 odst. 2 se vypouští věta za středníkem.

9. V § 6 se vypouští poslední věta.

10. § 7 odst. 1 zní:

(1) Členy zkušebních komisí jmenuje ministr vnitra České republiky z řad pracovníků příslušných ústředních orgánů státní správy a z dalších odborníků z oborů činností zahrnutých do obsahu zvláštní odborné způsobilosti.“.

11. § 7 odst. 2 zní:

(2) Zkušební komise jednají a rozhodují nejméně v tříčlenném složení, které stanoví pro jednotlivé úseky výkonu státní správy ředitel Institutu tak, aby alespoň dvěma členy zkušební komise byli vždy odborní pracovníci navržení příslušným ústředním orgánem státní správy; přitom jednoho z členů zkušební komise pověří jejím předsednictvím. Zkušební komise se usnáší většinou hlasů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas jejího předsedy. Ředitel Institutu jmenuje z řad pracovníků Institutu tajemníka zkušební komise, který má hlas poradní.“.

12. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a

Součinnost příslušných ústředních orgánů státní správy

(1) Příslušné ústřední orgány státní správy navrhují za členy zkušebních komisí své odborné pracovníky ovládající problematiku, která je předmětem ověřování; obdobně vybírají vhodné lektory pro potřeby výuky v Institutu.

(2) Nad úrovní provádění výuky a zkoušek dohlíží ministerstvo vnitra ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy.“.

13. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8

Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti

(1) Zkušební komise oznámí výsledek zkoušky pracovníkovi v den vykonání zkoušky.

(2) Pracovníkovi, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „osvědčení“); kopii osvědčení zašle příslušnému úřadu.

(3) Osvědčení obsahuje činnost, kterou může pracovník na základě osvědčení vykonávat, datum vydání osvědčení, razítko ministerstva vnitra a podpisy předsedy a tajemníka zkušební komise.

(4) O zkoušce a jejím výsledku pořídí tajemník zkušební komise zápis, který se ukládá u Institutu.“.

14. V § 9 odst. 1 se za slovo „úřadů“ vkládají slova „a obecních úřadů“.

15. V § 9 odst. 2 se vypouští slovo „okresní“.

16. V § 9 odst. 3 se vypouští slovo „okresní“.

17. V § 10 se na konci připojují slova „nebo obec“.

18. § 13 zní:

㤠13

(1) Na žádost obce se v Institutu ověřuje též zvláštní odborná způsobilost člena zvláštního orgánu, popřípadě komise, zřízené obecní radou, je-li pro výkon jeho činnosti stanovena jako nezbytný požadavek.3)

(2) Zkouška o prokázaní znalostí k vedení matrik, kterou je pracovník povinen složit podle zvláštních předpisů,4) nahrazuje ověření zvláštní odborné způsobilosti podle části I bodu 2 přílohy č. 1 této vyhlášky.“.

Poznámka č. 3 pod čarou zní:

3) § 53 odst. 5 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.“.

19. Příloha č. 1 zní:

„Určení okruhu pracovníků a obsah zvláštní odborné způsobilosti

I. Ověřování zvláštní odborné způsobilosti se vztahuje na pracovníky uskutečňující výkon státní správy na úseku

1. přestupkové agendy ve věcech veřejného pořádku, ve věcech občanského soužití a ve věcech majetkových,

2. matrik a státního občanství,

3. finančního hospodaření,

4. místních daní a poplatků,

5. silničního hospodářství,

6. silniční a městské dopravy,

7. zdravotnictví,

8. zemědělství,

9. myslivosti,

10. kultury,

11. sociální péče,

12. územního plánování,

13. územního řízení a stavebního řádu,

14. vodoprávního řízení a vodohospodářského dozoru,

15. lesního hospodářství,

16. ochrany přírody a krajiny,

17. ochrany zemědělského půdního fondu,

18. ochrany ovzduší,

19. odpadového hospodářství,

20. posuzování vlivů na životní prostředí,

21. plnění funkce živnostenských úřadů,

22. plnění funkce pozemkových úřadů,

23. zabezpečování obrany a řešení krizových situací.

II. Pro všechny pracovníky uvedené v části I jsou obecnými předpoklady zvláštní odborné způsobilosti znalost

- právní úpravy lidských práv a svobod,5)

- právní úpravy o obcích a okresních úřadech,6)

- právní úpravy správního řízení,7)

- právní úpravy projednávání přestupků,8)

- právní úpravy vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů,9)

- právní úpravy petic,10)

- právní úpravy zabezpečování obrany a řešení krizových situací.11)

III. Obsah zvláštní odborné způsobilosti pro výkon jednotlivých druhů pracovních činností uvedených v části II je vymezen v okruhu otázek zasílaných pracovníkovi Institutem podle § 4 této vyhlášky.“.

20. V příloze č. 2 se v části I bodu 1 vypouští písmeno b) a dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

21. V příloze č. 2 se v části I bodu 2 vypouštějí písmena a) a e) dosavadní písmena b), c) a d) se označují jako písmena a), b) a c).

22. V příloze č. 2 se v části I připojuje nový bod 3, který zní:

„3. Tajemník zkušební komise

a) seznámí pracovníky s organizací a průběhem zkoušky, s jejich právy a povinnostmi a se způsobem hodnocení zkoušky,

b) ověřuje totožnost pracovníků podle osobních dokladů a podle přihlášky,

c) pořizuje zápis o průběhu a výsledku zkoušky a zabezpečuje vyhotovení osvědčení.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ruml v. r.

Poznámky pod čiarou

5) Zejména ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

6) Zejména zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

8) Zejména zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

9) Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

10) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

11) Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky.Nařízení vlády ČSFR č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářském mobilizace.