Vyhláška č. 3/1992 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov

Čiastka 1/1992
Platnosť od 16.01.1992
Účinnosť od 16.01.1992 do28.02.2015
Zrušený 33/2015 Z. z.

OBSAH

3

VYHLÁŠKA

Slovenského geologického úradu

z 13. decembra 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov

Slovenský geologický úrad podľa § 11 ods. 5 a po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa vypúšťa.

2. § 2 ods. 1 znie:

(1) Organizácia1) pri vyhľadávaní a prieskume ložiska vyhradeného nerastu (ďalej len „výhradné ložisko“) vyhodnocuje dosahované výsledky geologických prác a oznamuje ich Slovenskému geologickému úradu tak, aby sa mohlo čo najskôr vydať osvedčenie o výhradnom ložisku.“

3. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ak ide o rádioaktívne nerasty, Federálnemu ministerstvu palív a energetiky“.

4. § 3 ods. 2 znie:

(2) Za odôvodnený predpoklad nahromadenia vyhradeného nerastu sa považuje zistenie, ktoré zodpovedá vopred určeným podmienkam využiteľnosti očakávaných zásob výhradného ložiska1a) a je overené aspoň zčasti v kategórii predpokladaných zásob Z-3.“.

Poznámka pod čiarou 1a) znie:

1a) § 13 banského zákona.
§ 4 ods. 3 vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 6/1992 Zb. o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk.“.

5. V § 4 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

6. § 5 a 6 sa vypúšťajú.

7. Nadpis § 8 znie:

„Overovanie zásob výhradných ložísk“.

8. V § 8 sa vypúšťa druhá veta.

9. § 9 a 10 sa vypúšťajú.

10. Nadpis § 11 znie:

„Bilančné zásoby“.

11. V § 11 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

12. V § 12 ods. 3 sa slová „v kategórii C 2“ nahrádzajú slovami „v kategórii predpokladaných zásob Z-3“.

13. § 13 sa vypúšťa.

14. V § 16 sa slová „Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstva financií Slovenskej republiky“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

RNDr. Ing. Burian CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.
§ 7a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.“.