Opatrenie č. p1/c109/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na zamedzenie nezrovnalosti v oblasti súdnych poplatkov

Čiastka 109/1992
Platnosť od 07.12.1992
Účinnosť od 07.12.1992

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 5. októbra 1992

na zamedzenie nezrovnalosti v oblasti súdnych poplatkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 18 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona sa aj preplatok poplatku vracia krátený o sumu 50 Kčs.

Čl. II

Pokiaľ by súdy aj pred nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia vracali preplatok poplatku krátený o sumu 50 Kčs, považuje sa tento postup za postup v súlade s týmto opatrením.

Podľa tohto opatrenia sa postupuje aj v prípadoch, v ktorých sa do dňa nadobudnutia jeho účinnosti ešte nerozhodlo o vrátení preplatku poplatku.


Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Tóth CSc. v. r.