Vyhláška č. 290/1992 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

Čiastka 60/1992
Platnosť od 18.06.1992
Účinnosť od 18.06.1992

290

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České republiky

ze dne 14. května 1992,

kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

Ministerstvo vnitra České republiky podle § 11 a 54 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, stanoví:


Oddíl první

§ 1

Příslušník Policie České republiky (dále jen „policista“) ve službě1) není povinen provést služební zákrok, jestliže provádí jiný služební zákrok nebo služební úkon, jehož přerušení nebo nedokončení by mělo závažnější důsledky než neprovedení nového služebního zákroku, zejména

a) plní-li úkoly, při nichž používá operativně pátrací prostředky nebo operativní techniku;2)

b) jestliže pronásleduje pachatele trestného činu anebo činí úkony k jeho zjištění nebo dopadení;

c) zakročuje-li pod jednotným velením;3)

d) vykonává-li šifrovou nebo kurýrní službu, při níž by mohlo dojít k ohrožení včasného předání šifrovaných zpráv nebo k ohrožení přepravovaných věcí;

e) plní-li úkoly, při nichž používá výbušniny nebo výbušné předměty;4)

f) jestliže zajišťuje bezpečnost chráněných osob.5)

Oddíl druhý

§ 2

(1) Identifikační číslo6) je uvedeno na odznaku Policie České republiky7) (dále jen „policie“); odznak policie je vyobrazen v příloze, která je součástí této vyhlášky.

(2) Odznak policie musí být umístěn viditelně na služebním stejnokroji.6)

§ 3

Policista při prokazování příslušnosti k policii8) předloží k nahlédnutí odznak služby kriminální policie6) nebo přední stranu služebního průkazu,6) aniž jej vydá z ruky.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Sokol v. r.


Obrázek 01

Poznámky pod čiarou

1) § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

2) § 33 zákona ČNR č. 283/1991 Sb.

3) § 42 zákona ČNR č. 283/1991 Sb.

4) § 23 zákona ČNR č. 283/1991 Sb.

5) § 19 zákona ČNR č. 283/1991 Sb.

6) § 10 odst. 2 zákona ČNR č. 283/1991 Sb.

7) § 54 zákona ČNR č. 283/1991 Sb.

8) § 10 odst. 1 zákona ČNR č. 283/1991 Sb.