Zákon č. 632/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách

Čiastka 130/1992
Platnosť od 31.12.1992 do31.12.1999
Účinnosť od 31.12.1992 do31.12.1999
Zrušený 264/1999 Z. z.

OBSAH

632

ZÁKON

z 15. decembra 1992,

ktorým sa mení zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

V § 9 zákona č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách sa

1. v odseku 1 slová „31. decembra 1992“ nahrádzajú slovami „31. decembra 1994“;

2. v odsekoch 2 a 3 slová „31. decembra 1992“ nahrádzajú slovami „31. decembra 1993“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Stráský v. r.

Kováč v. r.