Vyhláška č. 463/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o ďalšom vydávaní mincí po 10 Kčs

Čiastka 93/1992
Platnosť od 15.10.1992 do14.06.1993
Účinnosť od 15.10.1992 do14.06.1993
Zrušený 118/1993 Z. z.

OBSAH

463

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

z 28. septembra 1992

o ďalšom vydávaní mincí po 10 Kčs

Štátna banka česko-slovenská podľa § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej ustanovuje:


§ 1

Dňom účinnosti tejto vyhlášky sa do obehu vydávajú mince po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 druhého vydania.1)

§ 2

Mince po 10,- Kčs druhého vydania sa od mincí po 10,- Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 prvého vydania líšia letopočtom uvedeným na lícnej strane mince pod štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Mince po 10,- Kčs prvého vydania mali pri vzore 1990 s portrétom T. G. Masaryka letopočet 1990, pri vzore 1991 s portrétom M. R. Štefánika letopočet 1991 a pri vzore 1992 s portrétom A. Rašína letopočet 1992. Pri minciach po 10,- Kčs druhého vydania sa začínajúc letopočtom 1993 priebežne obmieňa na minciach všetkých troch vzorov letopočet podľa ročníka razby.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Guvernér

v z. Ing. Vít v. r.

viceguvernér

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 410/1990 Zb. o vydaní mincí po 10,- Kčs s letopočtom 1990.
Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 329/1991 Zb. o vydaní mincí po 10,- Kčs s letopočtom 1991.
Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 130/1992 Zb. o vydaní mincí po 10,- Kčs s letopočtom 1992.