Vyhláška č. 455/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky postupu pri dojednávaní dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom o obmedzení prevádzkovej činnosti v súvislosti s prechodom na nový podnikateľský program

Čiastka 90/1992
Platnosť od 25.09.1992 do31.12.1996
Účinnosť od 25.09.1992 do31.12.1996
Zrušený 387/1996 Z. z.

455

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 10. septembra 1992,

ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky postupu pri dojednávaní dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom o obmedzení prevádzkovej činnosti v súvislosti s prechodom na nový podnikateľský program

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 4 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 231/1992 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje bližšie podmienky postupu pri dojednávaní dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom1) o obmedzení prevádzkovej činnosti na prechodnú dobu (ďalej len „dohoda“) a poskytnutí príspevku na čiastočnú úhradu náhrady mzdy poskytovanej zamestnancom podľa pracovnoprávnych predpisov v súvislosti s prechodom na nový podnikateľský program2) (ďalej len „príspevok“).

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo vedľajšom pracovnom pomere.3)

§ 2

(1) Návrh na uzavretie dohody o poskytnutí príspevku v súvislosti s prechodom na nový podnikateľský program (ďalej len „návrh“) podáva zamestnávateľ okresnému úradu práce príslušnému podľa sídla prevádzkárne (organizačnej zložky).

(2) Návrh zamestnávateľa obsahuje najmä:

a) názov zamestnávateľa, sídlo, identifikačné číslo, predmet činnosti,

b) projekt nového podnikateľského programu,

c) technické a ekonomické opatrenia prijaté v súvislosti s prechodom na nový podnikateľský program,

d) ekonomické odôvodnenie perspektívnosti nového podnikateľského programu a zabezpečenie trhu (odbytu),

e) rozsah a dobu obmedzenia jeho prevádzkovej činnosti a rozsah určeného týždenného pracovného času,

f) celkový počet zamestnancov a počet a okruh tých zamestnancov (vybrané profesie), ktorých sa obmedzenie prevádzkovej činnosti bude týkať, zmeny v kvalifikačnej štruktúre zamestnancov, opatrenia prijaté na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov pre zamestnancov, ktorí budú v dôsledku prechodu na nový podnikateľský program uvoľňovaní,

g) predpokladaný rozsah náhrady mzdy.

(3) K návrhu zamestnávateľ priloží písomnú dohodu dojednanú s príslušným odborovým orgánom,4) pokiaľ táto bola uzavretá.

§ 3

Príspevok môže byť dohodnutý, ak ide o obmedzenie prevádzkovej činnosti v súvislosti s prechodom na nový podnikateľský program, maximálne vo výške:

a) 40 % úhrady náhrad mzdy zamestnancom, ktoré im patria podľa § 130 ods. 1 Zákonníka práce,

b) 75 % úhrady náhrad mzdy zamestnancom, ktoré im patria podľa dohody uzavretej s odborovým orgánom alebo podľa stanov príslušného družstva.5)

§ 4

Okresný úrad práce po kladnom posúdení návrhu môže so zamestnávateľom uzavrieť písomnú dohodu, ktorá okrem náležitostí podľa osobitného predpisu,6) obsahuje ďalej:

a) označenie účastníkov dohody,

b) výšku príspevku a percentuálny podiel z celkovej poskytovanej náhrady mzdy,

c) celkový počet zamestnancov a počet a okruh tých zamestnancov, ktorých sa obmedzenie prevádzkovej činnosti bude týkať, zmenu v počte a kvalifikačnej štruktúre zamestnancov, opatrenia prijaté na dočasné prevedenie zamestnancov na inú prácu a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov pre zamestnancov, ktorí budú v dôsledku prechodu na nový podnikateľský program uvoľňovaní,

d) dobu poskytovania príspevku,

e) spôsob úhrady príspevku a spôsob zúčtovania poskytnutého príspevku,

f) záväzok zamestnávateľa o vrátení príspevku v prípade nedodržania dohodnutých podmienok alebo uvedenia nepravdivých skutočností v žiadosti.

§ 5

Príspevok sa hradí z účelovo určených prostriedkov na zamestnanosť.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:

Mgr. Keltošová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. § 8 ods. 1 Zákonníka práce, § 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 2 zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

2) § 20 ods. 3 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 231/1992 Zb.

3) § 70 Zákonníka práce.

4) § 130 ods. 3 Zákonníka práce.

5) § 226 zákona č. 513/1991 Zb.

6) § 20 ods. 4 zákona č. 1/1991 Zb., v znení zákona č. 231/1992 Zb.