Opatrenie č. p2/c37/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa zrušujú opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej zo 6. septembra 1991

Čiastka 37/1992
Platnosť od 16.04.1992
Účinnosť od 01.04.1992

OBSAH

OPATRENIE

Štátnej banky česko-slovenskej

z 31. marca 1992,

ktorým sa zrušujú opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej zo 6. septembra 1991

Štátna banka česko-slovenská podľa § 28 ods. 2 zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej ustanovuje:


§ 1

(1) Zrušuje sa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej zo 6. septembra 1991, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní, publikované v čiastke 73/1991 Zb.

(2) Zrušuje sa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej zo 6. septembra 1991, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám), publikované v čiastke 73/1991 Zb.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.