Predpisy v roku 1949

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1949 Zb. Nařízení, jímž se stanoví některé další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci 20.01.1949
2/1949 Zb. Vyhláška o obnove vízovej povinnosti v styku s Franciou 20.01.1949
4/1949 Zb. Zákon o pracovnom pomere domovníckom 01.01.1949
5/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o úradnom odeve sudcov 01.02.1949
6/1949 Zb. Nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy 26.01.1949
7/1949 Zb. Nařízení o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy 27.01.1949
8/1949 Zb. Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organisaci krajských a okresních soudů 27.01.1949
9/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou republikou o zaistení hospodárskej spolupráce, podpísanom v Prahe dňa 4. júla 1947 11.02.1949
10/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým se vykonáva zákon o komunálnych podnikoch a vydáva ich štatút (štatút komunálnych podnikov). 29.01.1949
11/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla krajských súdov a sídla a obvody okresných súdov 01.02.1949
12/1949 Zb. Nariadenie o pôdohospodárskych referátoch krajských národných výborov 01.02.1949
13/1949 Zb. Vládne nariadenie o technických referátoch krajských národných výborov 01.02.1949
14/1949 Zb. Nariadenie o referátoch krajských národných výborov pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu 01.02.1949
15/1949 Zb. Nariadenie o nároku na služobný plat niektorých štátnych zamestnancov za čas cvičenia vo zbrani (služobného cvičenia) 01.01.1948
16/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré nároky zamestnaných dôchodcov v začiatočnom období päťročného hospodárskeho plánu 01.01.1949
17/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení okresnej expozitúry v Benátkach nad Jizerou. 01.02.1949
18/1949 Zb. Vyhláška minstra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, dojednanom dňa 2. októbra 1947 v Atlantic City. 15.02.1949
19/1949 Zb. Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Dásnkym kráľovstvom, dojednanej v Kodani výmenou nót zo dňa 5. februára a 4. marca 1948 15.02.1949
20/1949 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o úprave stálych voličských soznamov 10.02.1949
21/1949 Zb. Nařízení, kterým se vydávají stanovy Velkodistribučního podniku 01.01.1949
22/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o zmenách úradných názvov miest v roku 1948. 02.03.1949
23/1949 Zb. Nařízení o hospodářských referátech krajských národních výborů 15.02.1949
24/1949 Zb. Nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu 15.02.1949
25/1949 Zb. Nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu 01.02.1949
26/1949 Zb. Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Liberci 15.02.1949
27/1949 Zb. Zákon o mechanizácii pôdohospodárstva 20.02.1949
28/1949 Zb. Nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů 20.02.1949
29/1949 Zb. Nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů 25.02.1949
30/1949 Zb. Nařízení, jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních 15.04.1948
31/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík, podpísanej v Moskve dňa 11. decembra 1947. 20.02.1949
32/1949 Zb. Vládní nařízení jímž se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky. 23.02.1949
33/1949 Zb. Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 (rozpočtový zákon) 01.01.1949
34/1949 Zb. Nařízení, jímž se zřizuje Řád 25. února 1948 24.02.1949
35/1949 Zb. Nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci 25.02.1949
36/1949 Zb. Nařízení o finančních referátech okresních národních výborů 01.03.1949
37/1949 Zb. Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují 28.02.1949
38/1949 Zb. Vyhláška o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů 01.01.1949
39/1949 Zb. Vyhláška o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové 01.03.1949
40/1949 Zb. Nařízení, kterým se zaměstnání v dílnách a autodílnách železniční správy při některých řemeslných výkonech prohlašuje za rovnocenné zaměstnání učňovskému 03.03.1949
41/1949 Zb. Vyhláška o Dohode o kultúrnych stykoch medzi československou republikou a Belgickým kráľovstvom. 18.03.1949
42/1949 Zb. Vyhláška o Vyhlásení medzi Československom a Belgiou o vzájomnom bezplatnom vydávaní odpisov listín osobného stavu, žiadaných v záujme administratívnom a na prospech nemajetných osôb. 10.04.1948
43/1949 Zb. Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Protokole k Dohode o reparáciách od Nemecka, o zriadení Medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata zo dňa zo dňa 14.januára 1946, dojednanom v Bruseli dňa 15.marca 1948. 14.04.1948
44/1949 Zb. Zákon o úprave právnych pomerov, súvisiacich s reorganizáciou veliteľského sboru vojska. 04.03.1949
45/1949 Zb. Nařízení o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku 04.03.1949
46/1949 Zb. Vládne nariadenie o vysvedčeniach na odchod trojročných odborných škôl pre dámske krajčírky,zriadených pri niektorých odborných školách pre ženské povolania. 08.03.1949
47/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Likvidačného fondu menového 08.03.1949
48/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa menia niektoré ustanovenia vykonávacích predpisov k dekrétu prezidenta republiky o znárodnení súkromných poisťovní. 08.03.1949
49/1949 Zb. Nařízení o správě státních léčebných a ošetřovacích ústavů 01.04.1949
50/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Dobříši a v Zbraslavi 01.02.1949
51/1949 Zb. Vyhláška niektorých členov vlády o predpisoch z času neslobody, ktoré sa prestaly používať pred 15.novembrom 1946, alebo ktoré sa vôbec nepoužívaly 23.03.1949
52/1949 Zb. Zákon o hlásení obyvateľstva a o povoľovaní pobytu cudzincom. 01.04.1949
53/1949 Zb. Zákon o cestovných pasoch 01.04.1949
54/1949 Zb. Nariadenie o letnom čase v roku 1949 11.03.1949
55/1949 Zb. Vyhláška o koordinácii koncertných a artistických produkcií 11.03.1949
56/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení nariadenia ministra vnútorného obchodu zo dňa 23. decembra 1948, č. 317 Sb., ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Veľkodistribučného podniku, zapís. spoločenstva s r.o. v Prahe. 11.03.1949
57/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 12 Sb., o pôdohospodárskych referátoch krajských národných výborov 11.03.1949
58/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 14 Sb., o referátoch krajských národných výborov pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu 11.03.1949
59/1949 Zb. Zákon o odňatí vojenskej hodnosti niektorým dôstojníkom, rotmajstrom a poddôstojníkom vojska mimo činnej služby 12.03.1949
60/1949 Zb. Zákon o hospodárskom plánovaní (plánovací zákon) 12.03.1949
61/1949 Zb. Zákon ktorým sa upravujú niektoré pomery v odbore stavebnej obnovy na Slovensku 12.03.1949
62/1949 Zb. Zákon o minimálnach verejných odpočivných (zaopatrovacích) platoch a o zmene niektorých ustanovení, upravujúcich penzijné nároky a nstup do výslužby, ako aj o niektorých výhodách pre štátnych zamestnancov 01.10.1948
63/1949 Zb. Zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí 12.03.1949
64/1949 Zb. Zákon, ktorým sa menia predpisy o uznaní rozhodnutí v manželských veciach, vydaných súdmi alebo úradmi v cudzine, v oblasti československého právneho poriadku 12.03.1949
65/1949 Zb. Zákon o oceňovaní 15.03.1949
66/1949 Zb. Zákon o predbežnom vykonávaní medzinárodných hospodárskych smlúv všeobecnej povahy 15.03.1949
67/1949 Zb. Zákon o premlčaní trestnosti menových priestupkov 15.03.1949
68/1949 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku. 15.03.1949
69/1949 Zb. Zákon o jednotných poľnohospodárskych družstvách. 15.03.1949
70/1949 Zb. Zákon o Štátnom zdravotníckom ústave 01.04.1949
71/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva priemyslu, ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar. 15.03.1949
72/1949 Zb. Nariadenie o obvodných tajomníkoch 19.03.1949
73/1949 Zb. Nariadenie o sociálnom poistení príslušníkov vojenských oddielov, pridelených na banské alebo iné práce 01.03.1949
74/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 322 Sb., o advokácii (advokátskeho poriadku) 01.01.1949
75/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o jednotných poľnohospodárskych družstvách. 26.03.1949
76/1949 Zb. Zákon o organizácii správy v hlavnom meste Prahe 01.04.1949
77/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v ostávajúcich odboroch jeho pôsobnosti a deň, ktorým sa niektoré útvary zrušujú 31.03.1949
78/1949 Zb. Vyhláška o zriadení Štátneho veterinárneho vyšetrovacieho ústavu v Olomouci 31.03.1949
79/1949 Zb. Nariadenie o rozdelení územia hlavného mesta Prahy pre účely verejnej správy 01.04.1949
80/1949 Zb. Nariadenie o vnútornej organizácii pražských orgánov ľudovej správy 01.04.1949
81/1949 Zb. Vládne nariadenie o rozdelení výkonu pôsobnosti pražských orgánov ľudovej správy. 01.04.1949
82/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa doplňujú predpisy o služobných kategóriách vojenských dôstojníkov 04.03.1949
83/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 18. januára 1949, č. 10 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o komunálnych podnikoch a vydáva ich štatút (štatút komunálnych podnikov). 01.04.1949
84/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení dekrét prezidenta republiky o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy. 07.04.1949
85/1949 Zb. Zákon,ktorým sa zrušujú vyživovacie komisie zriadené podľa zákona o štátnom príspevku vyživovacom a prenáša ich pôsobnosť na národné výbory 07.04.1949
86/1949 Zb. Zákon o prísažných hájnikoch na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel 07.04.1949
87/1949 Zb. Zákon o výkone verejnej správy v odbore organizácie a ochrany práce národnými výbormi 01.04.1949
88/1949 Zb. Nariadenie o sbere a odbyte sberných surovín 08.03.1949
89/1949 Zb. Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Poľskou republikou o vzájomných právnych stykoch vo veciach občianskych i trestných, podpísanej vo Varšave dňa 21. januára 1949 23.04.1949
90/1949 Zb. Zákon o rodinných prídavkoch 01.01.1949
91/1949 Zb. Zákon o platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949 01.01.1949
92/1949 Zb. Branný zákon. 01.10.1949
93/1949 Zb. Zákon o zrušení sirotských pokladníc. 10.04.1949
94/1949 Zb. Zákon o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií. 10.04.1949
95/1949 Zb. Nariadenie o niektorých náležitostiach vojenských osôb z povolania, vojenských osôb z počtu poddôstojníkov a mužstva a civilných zamestnancov vojenskej správy 01.05.1949
96/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o náležitostiach vojenských osôb z počtu mužstva v činnej službe a niektorých iných osôb im čo do náležitostí na roveň postavených 15.04.1949
97/1949 Zb. Vyhláška o úplnom znení prídelového nariadenia pre rodinné domčeky 15.04.1949
98/1949 Zb. Nariadenie o výkone verejnej správy v odbore národnej bezpečnosti na území hlavného mesta Prahy a Pražského kraja 01.04.1949
102/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje diel „C" sadzobníka všeobecnej dane. 01.04.1949
103/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o zmenách Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (MDT). 01.04.1949
104/1949 Zb. Vyhláška o vzájomnom uznávaní a vykonateľnosti rozhodnutí o alimentačných záväzkoch osôb presídlených z Maďarska do Československej republiky a naopak. 08.05.1949
105/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa mení vykonávacie nariadenie k colnému zákonu. 23.04.1949
106/1949 Zb. Zákon o započítaní príjmov zo súkromnej zárobkovej činnosti na doplatky služobných príjmov a odpočivných platov niektorých verejných zamestnancov. 24.04.1949
107/1949 Zb. Nariadenie o niektorých opatreniach, týkajúcich sa nevyužitého materiálu 24.04.1949
108/1949 Zb. Vládne nariadenie o zaistení kontroly plnenia vykonávacích plánov investícií. 24.04.1949
109/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave služobných a platových pomerov civilného ošetrovateľského personálu vo vojenských liečebných ústavoch. 01.01.1948
110/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa upravujú právne pomery zamestnancov zostatkovej podstaty obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr neprevzatých do štátnych služieb. 30.04.1949
111/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení hlavnej železnice Chomutov-Křimov za železnicu vedľajšiu. 01.09.1948
112/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia predpisy o pôdohospodárskych referátoch a zdravotných referátoch krajských národných výborov 10.05.1949
113/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o hudobnej a artistickej ústredni na Slovensku. 10.05.1949
114/1949 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti ktorým sa určuje, ktoré okresné súdy na Slovensku vykonávajú súdnu moc ako trestné súdy dôchodkové. 10.05.1949
115/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva národnej obrany ktorou sa vyhlasujú nástupné termíny príslušníkov náhradnej zálohy ročníkov narodenia 1922 a skorších do vojenského výcviku v roku 1949. 10.05.1949
116/1949 Zb. Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe 09.06.1949
117/1949 Zb. Nariadenie ministra techniky o správe čiastkových kontingentov viazaných stavebnín a o prideľovaní týchto stavebnín. 25.05.1949
118/1949 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní drobných peňazí papierových po 5 Kčs s dátom 25. januára 1949. 25.05.1949
119/1949 Zb. Vyhláška o lehote na podávanie žiadostí o vrátenie štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti. 01.06.1949
120/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 23. februára 1949, č. 69 Sb., o jednotných pôdohospodárskych družstvách.
121/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení nariadenia ministra pôdohospodárstva zo dňa 17. marca 1949, č. 75 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o jednotných pôdohospodárskych družstvách.
122/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o dni zriadenia národných dopravných podnikov. 30.05.1949
123/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československé železnice, národný podnik“. 01.01.1949
124/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku "Československá automobilová doprava, národný podnik". 01.01.1949
125/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československá plavba labská, národný podnik“. 01.01.1949
126/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku "Československá plavba oderská, národný podnik". 01.01.1949
127/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československá plavba dunajská, národný podnik“. 01.01.1949
128/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československé aerolínie, národný podnik“. 01.01.1949
129/1949 Zb. Vládne nariadenie o zriaďovaní, organizácii a činnosti sdruženia rodičov a priateľov školy. 03.06.1949
130/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Rumunskou, podpísanej v Bukurešti dňa 21. júla 1948. 21.07.1948
131/1949 Zb. Vládne nariadenie o prechodnej úprave prirážok k poplatkom za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov na Slovensku. 01.01.1949
132/1949 Zb. Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania ľudu zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy. 07.06.1949
133/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave služobných a platových pomerov nižších orgánov cestných, mostných a vodných v odboroch ministerstiev techniky a pôdohospodárstva. 01.01.1948
134/1949 Zb. Nariadenie ministra zdravotníctva ktorým sa vydáva organizačný poriadok Štátneho zdravotníckeho ústavu. 07.06.1949
135/1949 Zb. Zákon o náhrade poštovného za zásielky v súdnom konaní. 10.06.1949
136/1949 Zb. Zákon ktorým sa robia niektoré opatrenia vo veciach konfiškovaných patentov 28.02.1949
137/1949 Zb. Zákon o názve Ministerstva sociálnej starostlivosti a Povereníctva sociálnej starostlivosti. 10.06.1949
138/1949 Zb. Zákon, ktorým sa zrušuje Sväz brannosti. 10.06.1949
139/1949 Zb. Vládne nariadenie o organizácii ľudovej správy v okresoch. 10.06.1949
140/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 22. februára 1949, č. 60 Sb., o hospodárskom plánovaní (plánovací zákon) 10.06.1949
141/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 24. marca 1949, č. 91 Sb., o platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949 10.06.1949
142/1949 Zb. Zákon o výkone ľudovej správy v sídlach krajov. 11.06.1949
143/1949 Zb. Zákon o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti ich orgánov. 11.06.1949
144/1949 Zb. Zákon o oddlžení sväzkov ľudovej správy 11.06.1949
145/1949 Zb. Zákon o niektorých prechodných opatreniach v trestných veciach dôchodkových a daňových. 11.06.1949
146/1949 Zb. Zákon o poplatkových a dávkových úľavách pri postupe nehnuteľností pre stavby v období päťročného plánu. 11.06.1949
147/1949 Zb. Zákon ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o verejných cestách. 11.06.1949
148/1949 Zb. Zákon o Národnej galérii v Prahe 11.06.1949
149/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru. 01.07.1949
150/1949 Zb. Nariadenie ministrov práce a sociálnej starostlivosti a vnútra ktorým sa určuje odchylná úprava výmery platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949 pre niektorých zamestnancov zahraničnej služby, redaktorov a členov umeleckých súborov. 01.01.1949
151/1949 Zb. Zákon o Československej štátnej pošte, národnom podniku. 01.07.1949
152/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút Československej pošty, národného podniku. 01.07.1949
153/1949 Zb. Vládne nariadenie o povinnom ničení škodcov repy a chmeľu a o odbornom dozore nad zachovávaním zákona o ochrane výroby rastlinnej. 25.06.1949
154/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o úprave sviatkového práva. 29.06.1949
155/1949 Zb. Vládne nariadenie o platenej dovolenej na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1949. 01.01.1949
156/1949 Zb. Zákon o odvádzaní pokút a niektorých iných plnení v konaní správnom 30.06.1949
157/1949 Zb. Zákon, ktorým sa zrušujú Všeobecný fond peňažných ústavov v Československej republike a Pomocný fond peňažných ústavov 30.06.1949
158/1949 Zb. Zákon o boji proti pohlavným nemociam. 30.06.1949
159/1949 Zb. Zákon, ktorým sa zrušuje poplatkový ekvivalent. 30.06.1949
160/1949 Zb. Zákon o vnútornom obchode. 30.06.1949
161/1949 Zb. Zákon o úprave niektorých finančných pomerov ďalších národných podnikov 01.01.1949
162/1949 Zb. Zákon o zbraniach a strelive. 01.02.1950
163/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach a Banskej Bystrici. 30.06.1949
164/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o poplatkových úľavách pri úprave právnych pomerov presťahovalcov, prisťahovalcov a niektorých iných osôb. 30.06.1949
165/1949 Zb. Nariadenie ministerky výživy, ktorým sa určuje deň, ktorým niektoré útvary vplývajú do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami a zanikajú a ktorým sa niektoré útvary zrušujú. 30.06.1949
166/1949 Zb. Zákon o sídle Správneho súdu. 02.07.1949
167/1949 Zb. Zákon o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch. 02.07.1949
168/1949 Zb. Zákon o konečnej úprave vnútorného štátneho dlhu a niektorých iných dlhov z doby do 31. decembra 1945. 02.07.1949
169/1949 Zb. Zákon o vojenských obvodoch 02.07.1949
170/1949 Zb. Vládne nariadenie o prechodnej úprave pôsobnosti v odbore štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia. 17.07.1949
171/1949 Zb. Nariadenie ministra vnútra, ktorým sa vydávajú predpisy o služobnej prísahe, o skúšobnom čase, o prepúšťaní v tomto čase a o povolení na uzavieranie sobášov príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti. 01.01.1949
172/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia rozpočtového zákona na rok 1949. 01.01.1949
173/1949 Zb. Vládne nariadenie o prestupoch niektorých osôb, vyňatých pred 1. októbrom 1948 z poistnej povinnosti verejnoprávneho dôchodkového poistenia, do národného poistenia. 01.10.1948
174/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa určuje, akým spôsobom sa splňuje základná podmienka pre vznik nárokov na dávky národného dôchodkového poistenia u sezónnych zamestnancov v poľnohospodárstve a lesníctve. 01.10.1948
175/1949 Zb. Vyhláška, ktorou sa uvádzajú do dočasnej platnosti Protokoly zo dňa 14. septembra 1948, ktorými sa pozmeňujú časť II a čl. XXVI a časť I a čl. XXIX Všeobecnej dohody o clách a obchode, vyhlásenej v Sbierke zákonov pod č. 59/1948. 23.07.1949
176/1949 Zb. Zákon o preskúšaní niektorých energetických zariadení. 09.07.1949
177/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy, podpísanom v Sofii dňa 11. septembra 1948. 01.04.1949
178/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, dojednanej v Prahe dňa 23. apríla 1948. 23.04.1948
179/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o koncesovaní pouličnej trolejbusovej dráhy v Jihlave. 12.07.1949
180/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 22. apríla 1949, č. 116 Sb., o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe 12.07.1949
181/1949 Zb. Vládne nariadenie o niektorých opatreniach na zjednodušenie personálnych pomerov vo verejnej správe. 20.07.1949
182/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovujú jednotné zásady pre podnikovú štatistiku. 20.07.1949
183/1949 Zb. Vládne nariadenie o náhrade za škody spôsobené vykonaním ochranných opatrení proti nemociam prenosným na ľudí. 21.07.1949
184/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa zakazuje vývoz nevyvolaných snímok získaných fotograficky. 21.07.1949
185/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie zo dňa 25. septembra 1924, č. 206 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach, ktoré prevahou nemajú plniť úlohy správne. 21.07.1949
186/1949 Zb. Vládne nariadenie o dočasnej úprave výcviku učňov. 01.07.1949
187/1949 Zb. Zákon o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport. 23.07.1949
188/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vydávajú vzorné pravidlá pre vyberanie obecnej dávky zo zmrzliny. 23.07.1949
189/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa rozširuje výpočet prípravkov podrobených úradnému dozoru podľa ópiového zákona. 23.07.1949
190/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva priemyslu zo dňa 25. januára 1949, č. 71 Sb., ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar. 23.07.1949
191/1949 Zb. Vládne nariadenie o zrušení štátnych obvodových úradovní pre pozemkovú reformu a o prenesení ich pôsobnosti na krajské národné výbory 25.07.1949
192/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o novej pozemkovej reforme 25.07.1949
193/1949 Zb. Vyhláška, ktorou sa zrušuje podľa čl. XXVII Všeobecnej dohody o clách a obchode colný ústupok stanovený v listine X tejto dohody. 09.08.1949
194/1949 Zb. Zákon o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva 01.10.1949
195/1949 Zb. Zákon o spravovacom poriadku Národného shromaždenia. 10.08.1949
196/1949 Zb. Zákon o súkromnom vyučovaní v odbore umenia. 10.08.1949
197/1949 Zb. Vládna vyhláška o predbežnom vykonávaní Dohody o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej v Prahe dňa 23. apríla 1949. 10.08.1949
198/1949 Zb. Vyhláška Ministra vnútra o oprave tlačovej chyby vo vládnom nariadení o niektorých opatreniach na zhednodušenie personálnych pomeron vo verejnej správe. 10.08.1949
199/1949 Zb. Zákon o udeľovaní titulov vyšších vojenských hodností. 11.08.1949
200/1949 Zb. Zákon platových pomeroch príslušníkov ozbrojených sborov. 01.09.1949
201/1949 Zb. Zákon o notárstve. 21.08.1949
202/1949 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona zo dňa 14. júla 1949, č. 201 Sb., o notárstve. 21.08.1949
203/1949 Zb. Vládne nariadenie o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov na pamäť sedemstého výročia vydania banského práva jihlavského 30.08.1949
204/1949 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o úprave sviatkového práva. 30.08.1949
205/1949 Zb. Vládne nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie. 22.09.1949
206/1949 Zb. Nariadenie o sociálnom zaopatrení československých občanov bývajúcich v cudzine. 22.09.1949
207/1949 Zb. Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva o prenesení pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva v pozemnoknižných veciah novej pozemkovej reformy 22.09.1949
208/1949 Zb. Vyhláška ministra financií ktorou sa uverejňuje opatrenie Národnej banky Československej o zrušení zákazu dovozu a prevozu ríšskych mariek. 22.09.1949
209/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva branný zákon. 01.10.1949
210/1949 Zb. Nariadenie ministra vnútra o zovňajšom označení osôb, povolaných na službu podľa § 15, ods. 3 zákona o národnej bezpečnosti. 01.01.1949
211/1949 Zb. Vládne nariadenie o zrušení sceľovacích úradov a orgánov a o prechode ich pôsobnosti na orgány ľudovej správy. 10.10.1949
212/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísanej v Budapešti dňa 16. apríla 1949 16.04.1949
213/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore československo-francúzskom smerujúcom na zamedzenie dvojakého zdanenia, ktoré vyplýva z vykonávaní dávok z majetku alebo z prírastku na majetku zavedených v Československu a vo Francúzsku, podpísanom v Paríži dňa 6. augusta 1948. 06.08.1948
214/1949 Zb. Nariadenie ministra financií, ktorým sa vydávajú predpisy na skoncovanie poplatkového ekvivalentu za čas do 30. júna 1949. 15.10.1949
215/1949 Zb. Vyhláška o Dohovore o sociálnej bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Osobitným a Záverečným protokolom medzi Československou republikou a Francúzskou republikou, podpísanom v Paríži dňa 12. októbra 1948. 15.10.1949
216/1949 Zb. Vyhláška, ktorou sa určujú sídla doplňovacích úradov I. a II. stolice a obvody ich pôsobnosti. 01.10.1949
217/1949 Zb. Zákon, ktorým sa zriaďuje Štátny úrad pre cirkevné veci 17.10.1949
218/1949 Zb. Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom 01.11.1949
219/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom. 01.11.1949
220/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom. 01.11.1949
221/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom. 01.11.1949
222/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení pravoslávnej cirkvi štátom. 01.11.1949
223/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom. 01.11.1949
224/1949 Zb. Vládne nariadenie o sčítaní ľudu v roku 1950 a súpisoch s ním spojených (o národnom sčítaní). 29.10.1949
225/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o úprave platov niektorých orgánov vykonávajúcich prehliadku mäsa dovezeného do colného vnútrozemia. 01.05.1949
226/1949 Zb. Nariadenie ministra práce a sociálnej starostlivosti o úprave pracovného času na uľahčenie plynulého zásobovania elektrinou a výhrevnou parou v zimných mesiacoch. 07.11.1949
227/1949 Zb. Zákon o zriadení Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe. 04.11.1949
228/1949 Zb. Vládne nariadenie o pôsobnosti a organizácii Štátneho úradu pre cirkevné veci. 04.11.1949
229/1949 Zb. Zákon o vkladných knižkách. 05.11.1949
230/1949 Zb. Zákon ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy. 05.11.1949
231/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre starostlivosť o uprchlíkov. 01.12.1949
232/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia predpisy o niektorých referátoch krajských národných výborov 08.11.1949
233/1949 Zb. Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia o referátoch krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci 08.11.1949
234/1949 Zb. Zákon o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov. 01.08.1950
235/1949 Zb. Vládne nariadenie o plánovaní a inej tvorbe cien. 15.11.1949
236/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú dni, ktorými Družstvo hospodárskych liehovarov v Prahe, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením, a Družstvo hospodárskych liehovarov, Bratislava, vplývajú do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v Prahe a zanikajú. 31.08.1949
237/1949 Zb. Nariadenie ministra zdravotníctva o evidencii a povinnom hlásení zdravotníckych pracovníkov. 15.12.1949
238/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú Fond pre invalidné a starobné poistenie zamestnancov Československých štátnych železníc a fondy pre invalidné a starobné poistenie poštových zamestnancov a upravujú niektoré otázky súvisiace so zrušením týchto fondov. 22.11.1949
239/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje diel „D" sadzobníka všeobecnej dane. 01.01.1949
240/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva poštový zákon 03.12.1949
241/1949 Zb. Vyhláška o Dohovore o režime plavby na Dunaji medzi republikou Československou, Sväzom sovietskych socialistických republík, Ľudovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Ľudovou republikou Rumunskou, Sovietskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie, podpísanom v Belehrade dňa 18. augusta 1948. 03.12.1949
242/1949 Zb. Zákon ktorým sa upravujú niektoré sociálne dávky. 01.10.1949
243/1949 Zb. Zákon o účastinných spoločnostiach. 06.12.1949
244/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o pomoci roľníkom pri uskutočňovaní poľnohospodárskeho výrobného plánu. 06.12.1949
245/1949 Zb. Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy. 06.12.1949
246/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vymedzuje pojem kmeňového imania pre niektoré druhy národných podnikov. 06.12.1949
247/1949 Zb. Zákon o vyznamenaniach a čestných uznaniach 13.12.1949
248/1949 Zb. Zákon o vernostnom prídavku baníkov. 13.12.1949
249/1949 Zb. Zákon o daňových úľavách pri usporiadaní niektorých právnych pomerov družstiev, spolkov a iných právnických osôb. 13.12.1949
250/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zememeračský zákon. 01.01.1950
251/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa splnomocňujú ministri financií a národnej obrany, aby niektorým bývalým príjemcom odpočivných a zaopatrovacích platov obnovili nárok na tieto platy. 12.03.1949
252/1949 Zb. Nariadenie o vrátení československého štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti 13.12.1949
253/1949 Zb. Nariadenie o zrušení Najvyššieho úradu cenového. 13.12.1949
254/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave všeobecného colného sadzobníka. 01.01.1950
255/1949 Zb. Nariadenie o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov a strieborných päťdesiatkorunákov na pamäť 70. narodenín generalissima J. V. Stalina. 21.12.1949
256/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa štátna stávková kancelária vyhlasuje za samostatný podnik spravovaný podľa zásad obchodného hospodárenia. 01.01.1950
257/1949 Zb. Vládne nariadenie o zriaďovaní a prevádzke výberových a povinných odborných škôl pri štátnych a národných podnikoch. 21.12.1949
258/1949 Zb. Nariadenie o úprave vysvetliviek k colnému sadzobníku 01.01.1950
259/1949 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní drobných peňazí papierových po 20 Kčs s dátom 1. mája 1949. 21.12.1949
260/1949 Zb. Zákon o úradných listoch 01.01.1950
261/1949 Zb. Zákon o organizácii výskumníctva a technického rozvoja. 23.12.1949
262/1949 Zb. Nariadenie ministra financií ktorým sa mení a doplňuje sadzobník všeobecnej dane. 24.12.1949
263/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o všeobecnej dani. 01.01.1949
264/1949 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o všeobecnej dani 27.12.1949
265/1949 Zb. Zákon o rodinnom práve. 01.01.1950
266/1949 Zb. Zákon o dočasných zmenách v niektorých občianskych veciach právnych. 01.01.1950
267/1949 Zb. Zákon o úprave niektorých organizačných otázok v odbore súdnictva. 01.01.1950
268/1949 Zb. Zákon o matrikách 01.01.1950
269/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národnom poistení 01.01.1950
270/1949 Zb. Zákon o finančných prokuratúrach. 01.02.1950
271/1949 Zb. Zákon o výrobe a distribúcii liečiv. 01.01.1950
272/1949 Zb. Zákon o vedení výroby a distribúcie v odbore pôsobnosti ministra informácií a osvety. 29.12.1949
273/1949 Zb. Zákon o sústavnej elektrizácii vidieka. 01.01.1949
274/1949 Zb. Zákon o vyberaní náhradných prirážok k priamym daniam na daňový rok 1950. 29.12.1949
275/1949 Zb. Vládne nariadenie o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovon podnikaní. 01.01.1950
276/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa určuje deň, ktorým sa okresné národné výbory ujímajú výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania. 01.01.1950
277/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o prístrojoch na výrobu acelyténového plynu 01.02.1950
278/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa upravuje výška niektorých náhrad podľa zákona o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov. 01.08.1950
279/1949 Zb. Zákon o finančnom hospodárení národných výborov 01.01.1950
280/1949 Zb. Zákon o územnom plánovaní a výstavbe obcí. 01.06.1950
281/1949 Zb. Zákon ktorým sa menia predpisy o prekladaní verejných zamestnancov do výslužby. 01.01.1950
282/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon, ktorým československý štát nadobúda pre Sväz sovietskych socialistických republík a Spojené štáty americké vlastnícke právo na niektoré nehnuteľnosti a hnuteľnosti. 31.12.1949
283/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa znovu mení železničný prepravný poriadok. 01.01.1950
284/1949 Zb. Vládne nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach ochranných známok a ochranných vzoriek a modelov na Patentný úrad. 01.01.1950
285/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku. 01.01.1950
286/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru. 01.01.1950
287/1949 Zb. Vládne nariadenie o pôsobnosti Slovenského plánovacieho úradu. 01.01.1950
288/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave niektorých služobných a platových pomerov štátnych zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe a pomocných zriadencov. 01.10.1948
289/1949 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti ktorým sa vydávajú podrobnejšie predpisy o prípravnej službe sudcovskej. 01.01.1950
290/1949 Zb. Nariadenie ministra vnútra, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zbraniach a strelive. 31.12.1949
291/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Fínskou republikou, podpísanej v Helsinkách dňa 6. mája 1949. 16.11.1949
292/1949 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode. 01.01.1950
293/1949 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X - Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode, dojednanému dňa 10. októbra 1949. 15.01.1949
Presunúť na začiatok