Nariadenie vlády č. 15/1949 Zb.Nariadenie o nároku na služobný plat niektorých štátnych zamestnancov za čas cvičenia vo zbrani (služobného cvičenia)

Čiastka 7/1949
Platnosť od 31.01.1949 do30.06.1950
Účinnosť od 01.01.1948 do30.06.1950
Zrušený 64/1950 Zb.

OBSAH

15.

Vládne nariadenie

zo dňa 21. decembra 1948

o nároku na služobný plat niektorých štátnych zamestnancov za čas cvičenia vo zbrani (služobného cvičenia).

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 210 zákona zo dňa 24. júna 1926, č. 103 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov (platového zákona):


§ 1

Štátni zamestnanci, ktorých služobné a platové pomery sú upravené vládnymi nariadeniami alebo služobnými poriadkami, vydanými podľa § 210, ods. 1 platového zákona, majú nárok na služobný plat za čas cvičenia vo zbrani (služobného cvičenia), pokiaľ tento nárok nemajú už podľa doterajších predpisov.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1948; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.