Vyhláška č. 259/1949 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní drobných peňazí papierových po 20 Kčs s dátom 1. mája 1949.

Čiastka 82/1949
Platnosť od 21.12.1949
Účinnosť od 21.12.1949

259.

Vyhláška ministra financií

zo dňa 10. decembra 1949

o vydaní drobných peňazí papierových po 20 Kčs s dátom 1. mája 1949.

Podľa § 3, ods. 2 zákona zo dňa 11. marca 1948, č. 39 Sb., o platidlách československej meny, vyhlasujem:


§ 1.

(1) Národná banka Československá začne dňom 21. decembra 1949 vydávať vo svojom ústredí v Prahe, svojom oblastnom ústave pre Slovensko v Bratislave a vo všetkých svojich filiálnych úradovniach drobné peniaze papierové po 20 Kčs s dátom 1. mája 1949 (ďalej len „dvadsaťkoruny“).

(2) Opis dvadsaťkoruny je obsiahnutý v prílohe, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.

§ 2.

Doterajšie drobné peniaze papierové po 20 Kčs, opísané v dielu I, č. 7 vyhlášky ministra financií zo dňa 20. októbra 1945, č. 92 Sb., o nových platidlách československej meny, zostávajú naďalej v obehu ako zákonné platidlo.


§ 3.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Kabeš v. r.


O p i s   d v a d s a ť k o r u n y   s   d á t o m   1.  m á j a   1949.

Dvadsaťkoruna je vytlačená na bielom velínovom papieri osobitného složenia, bez vodotlače. Do hmoty papiera pri ľavom rozšírenom okraji na líci sú vtrúsené jemné červené a tmavomodré vlákna. Dvadsaťkoruna je 60 mm široká a 127 mm dlhá.

Tlačové obrazce na líci i na rube zaujímajú takmer celú plochu papiera, s výnimkou bieleho okraja, ktorý je pri jednej kratšej strane rozšírený na líci vľavo, na rube vpravo.

Na líci platidla je tlač prevažne žltočerveného zfarbenia a je urobená sútlačou farby čiernej s niekoľko pestrými. Pozdĺž horného okraja tlačového obrazca je na žltavom pozadí čierny nápis

„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“.

Vpravo pod nápisom v pravouhlom rámci je farebný obraz hlavy dievčatka z profilu v slávnostnom ľudovom kroji, s vlasmi zdobenými vencom pestrých kvetov sviazaným vzadu ružovou stuhou. Krk dievčatka obopínajú svetlé korálky v niekoľko radách a čipkový golierik. Hlave tvorí pozadie česká jarná krajina s kvetúcimi stromami a s červenavou oblohou ranného úsvitu. Priestor vľavo od tohto obrazu nesie text

„DVACET

KORUN

ČESKOSLOVENSKÝCH

V PRAZE 1. KVĚTNA 1949

J. Kabeš

ministr financí

PADĚLÁNÍ SE TRESTÁ“.

V pozadí textu je na podklade žltých vlnoviek priebežná tlač z jemných červených čiar. Táto tlač je tvorená striedavo prevrátenými drobnými číslicami „20“ medzi smyčkami vodorovne prebiehajúcich vlnoviek.

Vľavo na rozšírenom bielom okraji líca je veľká šedavá číslica „20“, vyplnená drobnými rovnobežnými dvojlinkami, ktoré sa striedajú s riadkom drobných krúžkov. Po stranách tejto číslice vľavo je drobné šesťmiestne číslo platidla, vpravo označenie série veľkým písmenom a dvojmiestnym číslom, všetko v ružovej farbe.

Dole pod tlačovým obrazcom líca je vľavo meno autora a maliara návrhu s latinskými skratkami „KAREL SVOLINSKÝ INV.PINX.“, vpravo meno grafika „BEDŘICH FOJTÁŠEK GRAF.“, obidve v čiernej farbe. Uprostred potom je drobné červené firemné označenie „TISKÁRNA PLATIDEL NÁRODNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ“.

Na rube platidla je tlač prevažne žltej a ružovej farby a pri hornom okraji je čierny nápis

„DVACET KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH“.

Pod nápisom je v šírke celého tlačového obrazca pestrý obraz českej krajiny v čase kosenia sena, zaliatej žltavým svetlom oblohy. V popredí vľavo stojí žena s hrabľami, vpravo sa rysuje proti krajine maľovaný džbánok s kyticou lúčnych kvetín, s jemnou tmavou kresbou všetkých podrobností.

Vpravo na rozšírenom bielom okraji rubu je opäť veľká šedavá „20“, vyplnená rovnobežnými trojlinkami, ktoré sa striedajú s riadkami veľmi drobných číslic „20“.

Dole pod tlačovým obrazcom rubu sú mená výtvarníkov tlačené drobnými čiernymi písmenami, vľavo „K. SVOLINSKÝ“ a vpravo „B. FOJTÁŠEK“.