200.

Zákon

zo dňa 13. júla 1949

o platových pomeroch príslušníkov ozbrojených sborov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Všeobecné ustanovenia.

§ 1.

(1) Tento zákon platí pre

a) vojenské osoby v činnej službe a vojenských chovancov,

b) príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti (SNB),

c) príslušníkov Sboru väzenskej stráže (SVS).

(2) Vojenskými chovancami sú osoby, ktoré sa vzdelávajú alebo cvičia pre službu vojenských osôb z povolania alebo zdokonaľujú alebo cvičia v osobitných odvetviach vojenskej služby ako elévovia, učňovia, dorastenci alebo žiaci, a nie sú vojenskými osobami.

Diel 1.

Vojenské osoby z počtu mužstva v činnej službe, poddôstojníci v činnej službe, vynímajúc poddôstojníkov z povolania, a vojenskí chovanci.

§ 2.

Náležitosti.

Vojenským osobám z počtu mužstva v činnej službe, poddôstojníkom v činnej službe, vynímajúc poddôstojníkov z povolania, a vojenským chovancom prislúchajú náležitosti

1. naturálne (§ 3), ktorými sú

a) stravovanie a fajčivo,

b) výstroj,

c) ubytovanie,

2. peňažné, ktorými sú

a) služné (u vojenských chovancov vreckovné), po prípade

nemocničný alebo väzenský príspevok (§ 4),

b) služobné prídavky (§ 5),

c) zástupné (§ 6),

d) hospodárnostné prémie a jednorázové odmeny (§ 7).

§ 3.

Naturálne náležitosti.

Naturálne náležitosti, po prípade peňažná náhrada za ne, sa poskytujú vo výmere a za podmienok určených predpismi, ktoré vydá minister národnej obrany po dohode s ministrom financií.

§ 4.

Služné (vreckovné), nemocničný a väzenský príspevok.

Výmeru denného služného (vreckovného), po prípade denného nemocničného a denného väzenského príspevku, a podmienky na vznik nároku na tieto náležitosti určí minister národnej obrany po dohode s ministrami financií.

§ 5.

Služobné prídavky.

(1) Služobné prídavky môžu byť priznané osobám uvedeným v § 2, pokiaľ vykonávajú služby

1. obťažnejšie alebo spojené s telesnou námahou podstatne vyššou, než obvyklá vojenská služba alebo

2. ohrožujúce zdravie alebo bezpečnosť života.

(2) V akom rozsahu a za akých podmienok možno služobné prídavky priznať, určí minister národnej obrany po dohode s ministrom financií.

§ 6.

Zástupné.

Osobám uvedeným v § 2, ktoré zastávajú na vojenských útvaroch služobné miesta plánované (§ 10) pre dôstojníkov z povolania alebo poddôstojníkov z povolania, môže byť priznané zástupné vo výške určenej vládou. Vláda môže sveriť podrobnejšiu úpravu ministrovi národnej obrany, ktorý tiež určí bližšie podmienky pre priznávanie zástupného.

§ 7.

Hospodárnostné prémie a jednorázové odmeny.

Ustanovenia o hospodárnostných prémiách a jednorázových odmenách pre vojenské osoby z povolania (§ 17, ods. 1, č. 2 a 3) platia obdobne pre osoby uvedené v § 2.

§ 8.

Spoločné ustanovenia.

(1) Spôsob výplaty (poskytovania) a konanie pri nesprávnej výmere alebo výplate náležitostí určí predpis vydaný Ministerstvom národnej obrany.

(2) Náležitosti osôb uvedených v § 2 nemôžu byť zekzekvované alebo zaistené, ani dobrovoľným dohovorom zastavené alebo postúpené a nepodliehajú, až na výnimku uvedenú v odseku 3, administratívnym srážkam.

(3) Zástupné podlieha administratívnym srážkam pre pohľadávky štátu, vzniknuté v súvislosti so zastávaním služobných miest podľa § 6.

(4) Ustanovenie § 25 platí obdobne pre osoby uvedené v § 2 a iných pozostalých.

Diel 2.

Vojenské osoby z povolania, príslušníci SNB a SVS (príslušníci ozbrojených sborov z povolania).

§ 9.

(1) Pokiaľ sa ďalej inak neustanovuje, platia ustanovenia tohto dielu pre vojenské osoby z povolania, príslušníkov SNB a SVS.

(2) Vojenskými osobami z povolania sú poddôstojníci vojska z povolania a dôstojníci vojska z povolania.

(3) Príslušníci SNB a SVS sú strážmajstri a dôstojníci SNB a SVS; hodnosti určia príslušné organizačné predpisy.

(4) Pre účely tohto zákona určí príslušný minister jednotlivé služobné odbory; do toho istého služobného odboru náležia všetky osoby určené na obstarávanie rovnorodých alebo obdobných služieb.

§ 10.

Plánovanie služobných miest.

(1) Plánom služobných miest sa rozumie sostavenie počtu služobných miest podľa jednotlivých ozbrojených sborov, služobných odborov a hodností. V pláne sa určia tiež oddelene funkčné miesta (§ 15, ods. 1).

(2) Plán služobných miest sostavuje príslušný minister.

(3) Celkový počet plánovaných služobných miest schvaľuje na návrh príslušného ministra vláda.

§ 11.

Prijatie do služobného pomeru a povýšenie.

(1) Prijatie do služobného pomeru je prípustné len na voľné plánované služobné miesto.

(2) Do vyššej hodnosti možno povýšiť,

a) ak je v príslušnom služobnom odbore voľné plánované služobné miesto najmenej v hodnosti, do ktorej má byť povýšenie vykonané,

b) ak sú splnené podmienky určené pre povýšenie príslušnými služobnými predpismi a

c) ak zastáva osoba, ktorá má byť povýšená alebo ak bude po povýšení zastávať v príslušnom služobnom odbore služobné miesto plánované najmenej v hodnosti, do ktorej má byť povýšená.

§ 12.

Služobný príjem.

Služobný príjem tvorí

a) základný plat (§ 13),

b) funkčný prídavok (§ 15),

c) služobný prídavok (§ 16),

d) odmeny za vyšší výkon (§ 17),

e) naturálne príjmy (§§ 18 až 22),

f) odmena za vedľajšiu činnosť vo verejnej službe (§ 23).

Základný plat.

§ 13.

(1) Základný plat prislúcha, ak neurčí vláda [§ 14, ods. 1, písm. d)] alebo osobitné predpisy (§ 14, ods. 2) inak, všetkým príslušníkom ozbrojených sborov z povolania za čas trvania služobného pomeru.

(2) Základný plat sa skladá

a) zo základnej sumy pre jednotlivé hodnosti (hodnostný základ),

b) zo zvýšenia hodnostného základu podľa započitateľného služobného času (zvýšenie za vyslúženie rokov).

(3) Výmeru hodnostného základu a spôsob jeho zvýšenia za vyslúženie rokov určí vláda.

§ 14.

(1) Vláda určí

a) ktoré služobné a iné predchádzajúce doby, v akom rozsahu a za akých podmienok sú započitateľné pre zvýšenie za vyslúženie rokov,

b) začiatok postupových lehôt pre zvýšenie za vyslúženie rokov, c) v ktorých prípadoch sa odloží rozhodnutie o zvýšenie za vyslúženie rokov,

d) v ktorých prípadoch a za aký čas neprislúcha nárok na základný plat buď vôbec alebo zčasti.

(2) Osobitné predpisy určia, či a pokiaľ prislúcha základný plat pri výkone poslaneckého mandátu, inej verejnej funkcie alebo funkcie v jednotnej odborovej organizácii.

§ 15.

Funkčný prídavok.

(1) Funkčný prídavok náleží príslušníkom ozbrojených sborov z povolania ustanoveným na služobných miestach, ktoré budú určené ako miesta funkčné. Funkčné miesta určí príslušný minister podľa zásad určených vládou.

(2) Funkčné prídavky sa odstupňujú podľa hodnoty funkcií do funkčných stupňov, určených pre jednotlivé ozbrojené sbory. Vláda určí počet funkčných stupňov, výšku prídavkov pre jednotlivé stupne a zásady, podľa ktorých vykoná príslušný minister zaradenie jednotlivých funkčných miest do funkčných stupňov.

(3) S jedným služobným miestom môže byť spojený len jeden funkčný prídavok. Ak zastáva tá istá osoba viac funkčných miest, náleží jej len funkčný prídavok, ktorý zodpovedá funkčnému miestu hodnotenému najvyšším funkčným stupňom.

(4) Funkčný prídavok prislúcha len za čas skutočného výkonu funkcie. Výnimky určí vláda.

§ 16.

Služobný prídavok.

(1) Služobný prídavok sa prizná vo výške a za podmienok určených vládou príslušníkom ozbrojených sborov z povolania, konajúcim služby, ktoré vzhľadom na svoju povahu kladú na nich mimoriadne požiadavky, ak neboly také požiadavky vzaté do úvahy už pri určení výšky funkčného prídavku.

(2) Ustanovenie § 15, ods. 4 platí obdobne.

§ 17.

Odmeny za vyšší výkon.

(1) Príslušníkom ozbrojených sborov z povolania sa poskytujú

1. výkonnostné odmeny za služobný výkon zrejme nadpriemerný,

2. hospodárnostné prémie za zlepšenie hospodárskeho výsledku služby, dosiahnutej najmä úsporami pri spotrebe materiálu, úsporami energie, organizačnými alebo technickými zmenami a za úspory dosiahnuté na osobných nákladoch,

3. jednorázové odmeny za

a) včasné a úspešné zdolanie jednorázovej mimoriadnej práce väčšieho rozsahu a významu, vykonanej vedľa obvyklého výkonu služby,

b) prospešné vynálezy a objavy,

c) zlepšovacie návrhy, ktorých vykonaním bola zdokonalená alebo zhospodárnená práca v príslušnom služobnom odbore,

d) mimoriadne výkony, ktorými boly odvrátené hroziace značné škody alebo podstatne zmiernené ich následky,

e) iné mimoriadne a významné služobné zásluhy.

(2) Podrobnejšie smernice o poskytovaní odmien za vyšší výkon vydá príslušný minister po dohode s ministrom financií.

Naturálne príjmy.

§ 18.

Za naturálne príjmy sa považujú vecné plnenia poskytované so zreteľom na služobný pomer, najmä výstroj (služobný odev), služobný byt, kurivo a svetlo, strava, poľnohospodárske alebo iné výrobky a užívanie pozemkov.

§ 19.

Výstroj.

Príslušný minister určí po dohode s ministrom financií, v akom rozsahu, akým spôsobom (peňažným príspevkom, skutočnou dodávkou) a za akých podmienok prispeje štátna správa na obstaranie a udržovanie výstroja (služobného odevu).

§ 20.

Ubytovanie.

(1) Poddôstojníkom vojska z povolania a strážmajstrom SNB a SVS, pokiaľ sú povinní bývať vo vojenských objektoch, (v objektoch Sboru národnej bezpečnosti alebo justičných), prislúcha bezplatné naturálne ubytovanie v rozsahu určenom príslušnými predpismi. Príslušný minister určí po dohode s ministrom financií výšku náhrady, ktorá prislúcha týmto osobám, pokiaľ im nebude naturálne ubytovanie poskytnuté alebo pokiaľ sú dané pre poskytnutie náhrady iné mimoriadne dôvody.

(2) Príslušný minister určí po dohode s ministrom financií, či, v akom rozsahu a za akých podmienok náležia dôstojníkom vojska z povolania, príslušníkom SNB a SVS služobné byty alebo náhrada za ne.

§ 21.

Stravovanie a fajčivo.

(1) Poddôstojníkom vojska z povolania prislúcha naturálne stravovanie za náhradu vo výške sumy, určenej podľa príslušných služobných predpisov na obstaranie potravín na prípravu stravy pre vojenský útvar, ktorému sú pridelení, a fajčivo v rozsahu a za podmienok určených podľa § 3.

(2) Príslušný minister určí, kedy náleží strážmajstrom SNB (§ 32) a strážmajstrom SVS (§ 33) naturálne stravovanie a fajčivo podľa obdoby odseku 1.

(3) Príslušný minister určí, po dohode s ministrom financií, či, v akom rozsahu a za akých podmienok prislúcha za zvláštnych okolností bezplatné naturálne stravovanie a fajčivo príslušníkom ozbrojených sborov z povolania.

§ 22.

(1) Iné naturálne príjmy možno poskytnúť podľa predpisov, vydaných príslušným ministrom po dohode s ministrom financií, pokiaľ sú odmenou za služobné výkony, ktoré by inak odôvodňovaly poskytovanie funkčných alebo služobných prídavkov alebo odmien za vyšší výkon, ak je to účelnejšie, než poskytovanie uvedených prídavkov alebo odmien.

(2) Ak nie je splnený predpoklad uvedený v odseku 1, možno poskytovať vecné plnenia len za náhradu zodpovedajúcu ich všeobecnej cene. Za všeobecnú cenu týchto plnení sa považuje ich hodnota určená podľa predpisov o národnom poistení (§ 20, ods. 8 zákona zo dňa 15. apríla 1948, č. 99 Sb., o národnom poistení), pokiaľ Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom práce a sociálnej starostlivosti a Štátnym úradom plánovacím neurčí vyhláškou v Úradnom liste inak.

§ 23.

Odmena za vedľajšiu činnosť vo verejnej službe.

Odmena za vedľajšiu činnosť vo verejnej službe prislúcha v rozsahu a za podmienok platných pre ostatných štátnych zamestnancov.

Diel 3.

Sociálne dávky.

§ 24.

Výchovné.

(1) Príslušníkom ozbrojených sborov z povolania, ktorí sa starajú alebo sú povinní starať sa o nezaopatrené deti, bývajúce na území Československej republiky, prislúcha, po prípade sa môže povoliť výchovné vo výške a za podmienok určených v §§ 3 a 4 zákona zo dňa 23. marca 1949, č. 90 Sb., o rodinných prídavkoch. Ustanovenia §§ 7, 8, a § 17, ods. 1 a 2 a § 19, ods. 1 a 3 uvedeného zákona platia obdobne, pričom v prípadoch uvedených v § 19, ods. 3 robí potrebné opatrenie príslušné ministerstvo po dohode s ministerstvami financií a práce a sociálnej starostlivosti.

(2) Výchovné prislúcha

a) na čas, po ktorý prislúcha základný plat,

b) na obdobia uvedené v § 2, ods. 3 zákona č. 90/1949 Sb.

(3) Výchovné podľa tohto zákona neprislúcha na deti, na ktoré prislúcha výchovné podľa iných predpisov, najmä predpisov o národnom poistení.

(4) Nárok na výchovné a každú okolnosť, ktorá má vplyv na trvanie nároku alebo na výšku výchovného, musí oprávnený včas ohlásiť a preukázať prípadné podmienky nároku. O preplatkoch na výchovnom platia obdobne ustanovenia § 11, ods. 1, prvej vety zákona č. 90/1949 Sb. O vrátení preplatkov rozhodne príslušný orgán (§ 42). Preplatky môžu byť srazené v budúcich výplatách výchovného tomu istému príjemcovi a ak je príjemcom príslušník ozbrojených sborov z povolania, tiež z jeho služobného príjmu. Inak sa preplatky vymáhajú súdnou exekúciou na podklade výmeru príslušného orgánu; výmer je vykonateľný, ak uplynulo od jeho doručenia 15 dní. Doložku o vykonateľnosti pripojí príslušný orgán. Povoliť a vykonať exekúciu je povolaný príslušný exekučný súd.

§ 25.

Iné dávky.

Vláda môže v jednotlivých prípadoch alebo všeobecne povoľovať iné sociálne dávky, najmä podporné dávky pre príslušníkov ozbrojených sborov z povolania postihnutých nešťastím a pre pozostalých po príslušníkoch ozbrojených sborov z povolania, a vydávať smernice o poskytovaní týchto dávok.

Diel 4.

Spoločné ustanovenia k dielom 2 a 3.

§ 26

Príjmy zo služobného pomeru.

(1) Príjmami zo služobného pomeru sa rozumejú služobný príjem podľa dielu 2 a sociálne dávky podľa dielu 3.

(2) Pokiaľ tak nerobí tento zákon, určí vláda podmienky

a) vzniku a zániku nároku na príjmy zo služobného pomeru,

b) zmeny výmery príjmov zo služobného pomeru,

c) výplaty (poskytovania) príjmov zo služobného pomeru,

d) poskytovania preddavkov na základný plat.

§ 27.

Exekúcia na príjmy zo služobného pomeru.

(1) O exekúcii na príjmy zo služobného pomeru platia ustanovenia zákona zo dňa 5. marca 1947 č. 47 Sb., o exekúcii na pracovný príjem a príjmy postavené mu na roveň (zákon o exekúcii na platy); za odmeny za mimoriadne výkony v smysle § 4, č. 1 uvedeného zákona sa považujú odmeny za vyšší výkon (§ 17).

(2) Vláda určí, ktoré služobné prídavky sa považujú za nebezpečnostné podľa § 4, č. 4 zákona č. 47/1947 Sb.

(3) Naturálne príjmy podľa §§ 19 až 21 nemôžu byť exekúciou zexekvované alebo zaistené ani dobrovoľným dohovorom zastavené alebo postúpené.

§ 28.

Administratívne srážky.

Pohľadávky štátu vzniknuté zo služobného pomeru alebo so zreteľom naň možno uhradzovať administratívnymi srážkami zo služobného príjmu bez ohľadu na ustanovenie § 27. Tieto pohľadávky sa uhradia prednostne pred všetkými ostatnými i skôr zaznamenanými pohľadávkami vynímajúc pohľadávky za výživné. Podrobnejšie predpisy vydá príslušný minister po dohode s ministrom financií.

Diel 5.

§ 29.

Dôstojníci a poddôstojníci vojska a príslušníci SNB a SVS vo výslužbe, povolaní do činnej služby.

Dôstojníci a poddôstojníci vojska a príslušníci SNB a SVS vo výslužbe môžu byť v čase, keď nie sú nariadené mimoriadne opatrenia podľa branného zákona, povolaní na prechodný čas do činnej služby na voľné plánované služobné miesto. Za čas tejto služby prislúcha im doplnková odmena vo výške rozdielu medzi odpočivnými (zaopatrovacími) platmi a služobnými príjmami, ktoré by im náležaly ako príslušníkom ozbrojených sborov z povolania.

§ 30.

Dôstojníci vojska mimo činnej služby a v ďalšej službe a dôstojníci základnej služby.

(1) Vláda určí, ktoré služobné príjmy, v akej výmere a za akých podmienok náležia dôstojníkom vojska

a) mimo činnej služby povolaným do činnej služby,

b) v ďalšej službe,

c) základnej služby.

(2) Vláda môže sveriť podrobnejšiu úpravu ministrovi národnej obrany.

§ 31.

Frekventanti vojenských akadémií pre výchovu dôstojníkov z povolania.

Príslušný minister po dohode s ministrom financií určí, aké náležitosti, po prípade príjmy zo služobného pomeru, a za akých podmienok náležia vojenským osobám, príslušníkom SNB alebo SVS, pokiaľ sú frekventantmi vojenských akadémií pre výchovu dôstojníkov z povolania.

Diel 6.

Osobitné ustanovenia o príslušníkoch SNB a SVS.

§ 32.

Opatrenie o gážistoch mimo služobnej triedy SNB.

(1) Doterajší gážisti mimo služobnej triedy SNB sa označujú ako strážmajstri Sboru národnej bezpečnosti („strážmajstri SNB“).

(2) Strážmajstrami SNB sú

a) strážmajstri,

b) štábni strážmajstri,

c) hlavní strážmajstri.

(3) Príslušníci SNB na skúšku sa posudzujú pre účely tohto zákona ako strážmajstri.

(4) Zaradenie doterajších práporčíkov SNB do hodností uvedených v odseku 2 vykoná minister vnútra.

Opatrenie o príslušníkoch SVS.

§ 33.

(1) Doterajší gážisti väzenskej stráže mimo služobnej triedy sa označujú ako strážmajstri Sboru väzenskej stráže („strážmajstri SVS“).

(2) Strážmajstrami SVS sú

a) strážmajstri,

b) štábni strážmajstri,

c) hlavní strážmajstri.

(3) Príslušníci SVS na skúšku sa posudzujú pre účely tohto zákona ako strážmajstri.

(4) Dňom začiatku účinnosti tohto zákona sa doterajší pomocní podstrážmajstri väzenskej stráže stávajú príslušníkmi SVS na skúšku, doterajší podstrážmajstri väzenskej stráže a strážmajstri väzenskej stráže I. a II. triedy strážmajstrami SVS. Zaradenie doterajších štábnych strážmajstrov väzenskej stráže a doterajších hlavných strážmajstrov väzenskej stráže do hodností uvedených v odseku 2 vykoná minister spravodlivosti.

§ 34.

(1) Kde sa v zákone zo dňa 22. decembra 1948, č. 321 Sb., o Sbore uniformovanej väzenskej stráže, hovorí o úradníkoch SVS, rozumejú sa tým dôstojníci SVS.

(2) Minister spravodlivosti rozhodne o prevedení a zaradení doterajších úradníkov SVS ku dňu začiatku účinnosti tohto zákona do dôstojníckych hodností podľa obdoby vládneho nariadenia zo dňa 12. júla 1948, č. 201 Sb., o služobných kategóriách dôstojníkov Sboru národnej bezpečnosti, a vládneho nariadenia zo dňa 12. júla 1948, č. 200 Sb., o úprave niektorých služobných a platových pomerov členov Sboru národnej bezpečnosti; pri platovom zaradení podľa § 2, ods. 2 tohto vládneho nariadenia možno udelenie hodnosti štábneho kapitána považovať za povýšenie.


Diel 7.

Prechodné ustanovenia.

§ 35.

Mimoriadny platový prídavok.

(1) Príslušníkom ozbrojených sborov z povolania náleží za čas od 1. januára 1948 do 31. augusta 1949 k služnému (platu jemu zodpovedajúcemu) mimoriadny platový prídavok vo výške 900 Kčs štvrťročne.

(2) Príslušníčkam ozbrojených sborov z povolania, neprítomným v službe pre tehotnosť alebo materstvo [§ 145 zákona zo dňa 24. júna 1926, č. 103 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov (platový zákon)], náleží k platom, na ktoré majú nárok podľa platných predpisov, mimoriadny platový prídavok v plnej výške.

(3) Mimoriadny platový prídavok nenáleží príslušníkom ozbrojených sborov z povolania, ktorých služobný pomer bol rozviazaný, alebo ktorí boli preložení do výslužby podľa ustanovení zákona zo dňa 21. júla 1948, č. 213 Sb., o úprave niektorých pomerov na ochranu verejných záujmov.

(4) Mimoriadny platový prídavok nie je súčiastkou penzijnej základne, je oslobodený od dane zo mzdy a nevymeruje sa z neho príspevok (poistné) podľa predpisov o vojenskej nemocenskej starostlivosti a o národnom, po prípade predošlom verejnoprávnom sociálnom poistení.

§ 36.

Prevod do nových príjmov zo služobného pomeru.

Vláda určí

a) podmienky prevodu príslušníkov ozbrojených sborov z povolania do základného platu a na funkčné miesta,

b) akými opatreniami sa vyrovnajú nesrovnalosti, ktoré po prípade vzniknú pri prevodoch podľa písm. a),

c) v ktorých prípadoch možno priznať vyrovnávací prídavok k výchovnému vo výške rozdielu medzi sumou výchovného podľa tohto zákona a sumou výchovného a osobitného prídavku podľa § 1, ods. 1, písm. c) zákona zo dňa 13. decembra 1945, č. 159 Sb., o osobitnom prídavku štátnym a niektorým iným verejným zamestnancom, ako i požívateľom štátnych odpočivných (zaopatrovacích) platov, v znení zákona č. 69/1947 Sb.,

d) ako sa vykonávajú po prevode do nových príjmov zo služobného pomeru platové obmedzenia, vyplývajúce z kárnych alebo disciplinárnych opatrení, ktoré sa staly právoplatnými pred účinnosťou prevodu.

§ 37.

Zánik doterajších služobných príjmov.

Príjmy zo služobného pomeru (§ 26, ods. 1) stanovené týmto zákonom a predpismi podľa neho vydanými nastupujú namiesto všetkých doterajších služobných príjmov stanovených alebo poskytovaných podľa doterajších predpisov.

§ 38.

Preddavky na peňažné služobné príjmy.

(1) Až do vykonania prevodu do nových príjmov, najďalej však do času, ktorý určí vláda, vyplácajú sa osobám uvedeným v § 1, ods. 1 ich doterajšie peňažné služobné príjmy (peňažné náležitosti) prislúchajúce im do dňa začiatku účinnosti tohto zákona, pokiaľ predpoklad pre výplatu niektorých z nich skôr nezanikne, ako zúčtovateľný preddavok na príjmy stanovené týmto zákonom a predpismi vydanými na jeho vykonanie.

(2) Vláda môže v odôvodnených prípadoch zastaviť preddavkovú výplatu určitých druhov doterajších peňažných služobných príjmov (peňažných náležitostí) i pred uplynutím obdobia uvedeného v odseku 1.

(3) Prípadné preplatky, ktoré vzniknú preddavkovou výplatou určitých druhov doterajších peňažných služobných príjmov (peňažných náležitostí) podľa odsekov 1 a 2, sa odpúšťajú, pokiaľ ich osoba uvedená v § 1, ods. 1 nezavinila.

§ 39.

Poskytovanie naturálnych príjmov.

Až do vydania vykonávacích predpisov podľa §§ 3, 19 až 22 sa poskytujú naturálne príjmy podľa doteraz platných predpisov.

§ 40.

Exekúcia na služobný príjem.

V prípadoch exekučných opatrení vykonaných pred dňom začiatku účinnosti tohto zákona a v prípadoch právnych úkonov, zvlášte postupu platu, ktoré sa staly pred týmto dňom, použije sa obdobne ustanovenie § 18 zákona č. 47/1947 Sb., ak nastane podľa § 27 zmena vo výške príjmov vyňatých z exekúcie.

Diel 8.

Všeobecné a záverečné ustanovenia.

§ 41.

Ustanovenia o prevodoch.

(1) Príslušníci ozbrojených sborov z povolania môžu byť na žiadosť alebo z úradnej moci prevedení do služobného pomeru civilných zamestnancov vlastného alebo po dohode s príslušným ústredným úradom iného odboru verejnej správy.

(2) Čas strávený a započitateľný v pomere príslušníkov ozbrojených sborov z povolania sa hodnotí v novom služobnom pomere po prevode ako čas strávený a započitateľný v tomto novom služobnom pomere.

(3) Podrobnosti o platovom zaradení a o tom, či a v ktorých prípadoch prislúcha vyrovnávací prídavok na vyrovnanie prípadného rozdielu medzi doterajším a novým služobným príjmom a o snižovaní a zániku tohto prídavku, určí vláda.

(4) Vzájomný prevod vojenských osôb z povolania, príslušníkov SNB a SVS je možný na voľné plánované služobné miesto.

(5) Vláda určí, za akých podmienok môžu byť civilní štátni zamestnanci prevedení do SNB alebo SVS. Ustanovenie odseku 3 platí obdobne.

§ 42.

Príslušnosť.

(1) Na opatrenia a rozhodnutia podľa tohto zákona, pokiaľ sa v ňom inak neustanovuje, sú príslušné ústredné úrady, po prípade veliteľstvá (útvary, úrady, ústavy) nimi splnomocnené. Príslušným ústredným úradom je Ministerstvo národnej obrany u vojenských osôb a vojenských chovancov, Ministerstvo vnútra u príslušníkov SNB a Ministerstvo spravodlivosti u príslušníkov SVS.

(2) Prezident republiky vymenúva dôstojníkov začínajúc hodnosťou plukovníka. Vláda vymenúva dôstojníkov v hodnostiach podplukovníka a majora.

§ 43.

Konanie.

Konanie vo veciach príjmov zo služobného pomeru podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie upraví vláda, ktorá môže sveriť podrobnejšiu úpravu predpisom príslušného ústredného úradu.

§ 44.

Osobitné ustanovenie o ženách.

Osobitnú úpravu príjmov zo služobného pomeru (náležitostí) žien v prípade tehotnosti, materstva a starostlivosti o deti určí vláda, ktorá môže sveriť podrobnejšiu úpravu predpisom príslušného ústredného úradu.

§ 45.

Náhrady služobných výdavkov.

Náhrady služobných výdavkov, najmä pri výkonoch mimo služobné pôsobisko, pri jeho zmenách a otázky s tým súvisiace upraví vláda, ktorá môže sveriť podrobnejšiu úpravu predpisom príslušného ústredného úradu.

§ 46.

Doplatky a preplatky na príjmoch zo služobného pomeru.

(1) Nároky na príjmy zo služobného pomeru, vynímajúc výchovné, sa premlčujú, pokiaľ v predpisoch o jednotlivých druhoch týchto príjmov nie je určené inak, v troch rokoch odo dňa ich splatnosti.

(2) Ak boly vymerané vyššie príjmy, než prislúchaly podľa platných predpisov, môže byť výmer z úradnej moci pozmenený alebo použitím platných predpisov, a do 3 rokov, ak boly príjmy chybne vymerané nesprávnym použitím platných predpisov, a do 3 rokov, ak boly chybne vymerané na podklade nesprávnej skutkovej podstaty. Uvedené lehoty sú zachované len, ak bol nový výmer doručený pred ich uplynutím.

(3) Ak bol výmer z úradnej moci pozmenený alebo zrušený preto, že úrad (veliteľstvo, útvar, ústav) vychádzal z nesprávnej skutkovej podstaty, možno požadovať vrátenie neprávom vyplatenej sumy najviac za uplynulý čas troch rokov. To isté platí, ak boly omylom vyplatené služobné príjmy vyššie, než prislúchaly.

(4) Ak zavinila osoba uvedená v § 1, ods. 1, že úrad pri výmere alebo výplate príjmov vychádzal z nesprávnej skutkovej podstaty, môže byť výmer zmenený alebo zrušený kedykoľvek a vrátenie preplatkov môže byť požadované bez akéhokoľvek časového obmedzenia.

§ 47.

Oslobodenie od poplatkov a dávok.

Podania osôb uvedených v § 1, ods. 1 vo veciach upravených týmto zákonom a predpismi vydanými na jeho vykonanie a zápisnice spísané v týchto veciach sú oslobodené od poplatkov a dávok za úradné úkony vo veciach správnych.

§ 48.

Kontrola.

(1) Príslušný ústredný úrad je povinný urobiť opatrenie na kontrolu dodržovania ustanovení tohto zákona a predpisov vydaných na jeho podklade.

(2) Vláda určí, ako sa pre porušenie služobných povinností, bez ujmy zodpovednosti podľa trestného zákona, stíha, kto úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti poruší ustanovenia tohto zákona alebo predpisov vydaných podľa neho o zaraďovaní na plánované služobné a funkčné miesta.

(3) Povinnosť nahradiť škodu, ustanovená osobitnými predpismi, nie je ustanovením odseku 2 dotknutá.

§ 49.

(1) Penzijné zabezpečenie príslušníkov ozbrojených sborov z povolania a pozostalých po nich upraví osobitný zákon.

(2) Do vydania zákona uvedeného v odseku 1 platia doterajšie predpisy so zmenou, že vláda určí, aká časť služobného príjmu tvorí penzijnú základňu a aká je najnižšia výmera výslužného a vdovského dôchodku.

§ 50.

(1) Ak nie je v tomto zákone alebo v predpisoch vydaných na jeho podklade ustanovené inak, zrušujú sa všetky doterajšie predpisy o veciach upravených týmto zákonom.

(2) Až do vydania predpisov podľa § 45 platia doterajšie predpisy o náhradách služobných výdavkov.

§ 51.

(1) Pre výmeru odstupného podľa ustanovenia § 11 zákona zo dňa 22. februára 1949, č. 44 Sb., o úprave právnych pomerov súvisiacich s reorganizáciou veliteľského sboru vojska, nastupuje namiesto príslušného služného polovica príslušného základného platu.

(2) Namiesto služobných príjmov podľa služného najnižšieho stupňa platovej stupnice zodpovedajúcej hodnosti ďalejslúžiacich poddôstojníkov (poddôstojníkov z povolania), na ktoré sa vzťahuje § 17, ods. 2 zákona č. 44/1949 Sb., nastupuje hodnostný základ zodpovedajúci príslušnej hodnosti.

(3) Kde sa v kárnych alebo disciplinárnych predpisoch hovorí o zmenšení služobného platu prípadne o vylúčení zo zvýšenia služného, rozumie sa tým s výnimkou ustanovenia § 36, písm. d), zmenšenie základného platu prípadne vylúčenie zo zvýšenia za vyslúženie rokov.

§ 52.

Tento zákon nadobúda účinnosť dnom 1. septembra 1949; vykonajú ho ministri národnej obrany, vnútra a spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r.

Dr. Čepička v. r.