Nariadenie vlády č. 16/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré nároky zamestnaných dôchodcov v začiatočnom období päťročného hospodárskeho plánu

Čiastka 7/1949
Platnosť od 31.01.1949 do30.06.1951
Účinnosť od 01.01.1949 do30.06.1951
Zrušený 49/1951 Zb.

OBSAH

16.

Vládne nariadenie

zo dňa 6. januára 1949,

ktorým sa upravujú niektoré nároky zamestnaných dôchodcov v začiatočnom období päťročného hospodárskeho plánu.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42, ods. 1 zákona zo dňa 27. októbra 1948, č. 241 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1

(1) Požívateľom dôchodku invalidného, starobného alebo vdovského, priznaného podľa niektorého z predpisov o verejnoprávnom sociálnom poistení, platných (používateľných) pred 1. októbrom 1948, ktorí v čase od 1. septembra 1946 do 30. septembra 1948 boli ako dôchodcovia zamestnaní aspoň 6 mesiacov, nárok na dôchodok nezaniká, po prípade dôchodok sa nekráti, preto, že v zamestnaní pokračujú aj po 30. septembri 1948.

(2) Nárok na dôchodok invalidný, starobný alebo vdovský, priznaný podľa niektorého z predpisov o verejnoprávnom sociálnom poistení, platných (používateľných) pred 1. októbrom 1948, po prípade podľa zákona zo dňa 15. apríla 1948, č. 99 Sb., o národnom poistení, nezaniká, po prípade dôchodok sa nekráti, zamestnaným dôchodcom, na ktorých sa nevzťahuje odsek 1, pokiaľ patria ku skupinám zamestnancov alebo sú zamestnávaní prácami, ktoré ustanoví vyhláškou v Úradnom liste Ministerstvo sociálnej starostlivosti po dohode s jednotnou odborovou organizáciou a po vyjadrení zúčastnených vrcholných hospodárskych organizácií a Ústrednej národnej poisťovne.

(3) Ustanovenie predchádzajúcich odsekov platí obdobne pre príjemcov verejných odpočívnych (zaopatrovacích) platov.

(4) Pre zamestnancov, ktorí vstúpili alebo vstúpia do zamestnania a požívajú úrazový dôchodok, neplatí ustanovenie § 92 ods. 3 zákona č. 99/1948 Sb.

(5) Zamestnancom, uvedeným v odseku 1 až 3, nepatrí v čase choroby nemocenské podľa § 36, ods. 2 a 3 zákona č. 99/1948 Sb.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými ministrami.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r.