Vyhláška č. 31/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík, podpísanej v Moskve dňa 11. decembra 1947.

(v znení č. 436/2006 Z. z.)

Čiastka 11/1949
Platnosť od 20.02.1949
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Ratifikačné listiny boly vymenené v Prahe dňa 15. júna 1948; týmto dňom nadobudla táto smluva podľa svojho čl. 19. účinnosť obchodná a plavebná smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík zo dňa 25. marca 1935, č. 61 Sb.

31

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

ze dne 20. ledna 1949

o Smluve a obchode a plavbe medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík, podpísanej v Moskve dňa 11. decembra 1947.


Medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík bola v Moskve dňa 11. decembra 1947 dojednaná Smluva o obchode a plavbe. Bola schválená ústavodarným Národným shromaždením dňa 4. februára 1948 a prezidentom republiky bola ratifikovaná dňa 8. apríla 1948.

Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe dňa 15. júna 1948, týmto dňom nadobudla táto smluva podľa svojho čl. 19. účinnosť. Týmto dňom stratila účinnosť obchodná a plavebná smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík zo dňa 25. marca 1935, č. 61 Sb.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou skončila platnosť táto zmluva výmenou nót z 26. mája 2006 (oznámenie č. 436/2006 Z. z.).

Znenie tejto smluvy a jej prílohy sa vyhlasuje v prílohe k Sbierke zákonov.

Dr. Clementis v. r.

ZMLUVA

o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík.

MENOM ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY !

MENOM

ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

A

SVAZU SOVIETSKYCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLÍK

BOLA DOJEDNANÁ

TÁTO SMLUVA S PRÍLOHOU:

Smluva

o obchode a plavbe medzi Československou republikou

a Sväzom sovietskych socialistických republík.

Prezident Československej republiky a Prezídium Najvyššieho Sovietu Sväzu Sovietskych Socialistických Republík vedení prianim prispieť na ďalší rozvoj a utúženie hospodárskych stykov medzi oboma štátmi v súhlase s ustanoveniami Smluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československou republikou a Sväzom Sovietskych Socialistických Republík zo dňa 12. decembra 1943, dohodli sa uzavrieť Smluvu o obchode a plavbe a vymenovali pre to svojich splnomocnencov:

Prezident Československej republiky:

pána Dr. Huberta RIPKU, ministra zahraničného obchodu Československej republiky

a

pána Dr. Juraja HORÁKA, veľvyslanca Československej republiky v SSSR,

Prezídium Najvyššieho Sovietu Sväzu Sovietskych Socialistických Republík:

pána Anastasa Ivanoviča MIKOJANA, ministra zahraničného obchodu Sväzu SSR,

ktorí vymenivši si svoje plnomocenstvá, ktoré zhľadali v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na tomto:

Článok 1

Smluvné strany si poskytnú vzájomne zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých otázkach, týkajúcich sa vzájomného hospodárskeho styku.

Článok 2

Československá republika a Sväz Sovietskych Socialistických Republík poskytnú najmä jeden druhému najvyššie výhody vo všetkých otázkach, týkajúcich sa ciel a akýchkoľvek dávok a daní, výkladu colných sadzieb, spôsobu vyberania cla, klasifikácie tovaru, vrátenia colných dávok, zpätného vývozu, prekladania a umiestenia tovaru v skladoch, pravidiel, formalít a dávok, spojených s vyprataním tovaru v colniciach.

Zemské plodiny a priemyslové výrobky, pochádzajúce alebo privážané z územia jednej zo smluvných strán, nebudú v žiadnom prípade pri dovoze na územie druhej strany podrobované iným alebo vyšším clám, daniam a dávkam alebo iným alebo viacej zaťažujúcim pravidlám alebo formalitám, než tým, ktorými sú alebo pozdejšie budú podrobené podobné zemské plodiny a priemyslové výrobky ktoréhokoľvek iného štátu.

Rovnako nebudú zemské plodiny a priemyslové výrobky jednej zo smluvných strán pri vývoze na územie druhej smluvnej strany v žiadnom prípade podrobované iným alebo vyšším clám, daniam a dávkam alebo iným alebo viacej zaťažujúcim pravidlám alebo formalitám, než tým, ktorými sú alebo pozdejšie budú podrobené zemské plodiny a priemyslové výrobky, vyvážané na územie ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Všetky prednosti, uľahčenia, výsady alebo úľavy, ktoré sa poskytujú alebo budú pozdejšie poskytnuté Československou republikou alebo Sväzom Sovietskych Socialistických Republík zemským plodinám a priemyslovým výrobkom, pochádzajúcim z ktoréhokoľvek tretieho štátu alebo určeným pre vývoz na územie ktoréhokoľvek tretieho štátu, budú ihneď a bez náhrady poskytnuté podobným plodinám a výrobkom, pochádzajúcim alebo privážaným z územia druhej smluvnej strany alebo určeným pre vývoz na územie druhej zo smluvných strán.

Článok 3

Žiadna zo smluvných strán nebude používať pri dovoze z územia druhej strany alebo pri vývoze na územie tejto akékoľvek obmedzenia alebo zákazy, pokiaľ sa nebudú používať voči všetkým iným štátom, vynímajúc obmedzenia a zákazy, vzťahujúce sa bez rozdielu na všetky štáty, nachádzajúce sa v rovnakých podmienkach, v súvislosti s verejným poriadkom a štátnou bezpečnosťou, ochranou verejného zdravia, ochranou živočíchov alebo rastlín pred chorobami, škodlivým hmyzom a cudzopasníkmi a ochranou rastlín pred degeneráciou. V každom prípade bude každá zo smluvných strán pri ustanovení omedzení a zákazov dovozu a vývozu tovaru mať na zreteli záujem druhej strany.

Článok 4

Zemské plodiny a priemyslové výrobky jednej zo smluvných strán, prevezené cez územie jedného alebo niekoľko tretích štátov, nebudú podrobené pri dovoze na územie druhej strany vyšším clám alebo dávkam, než akým by podliehaly, keby boly dovezené priamo zo štátu svojho pôvodu.

Tieto ustanovenia sa vzťahujú i na tovar, ktorý za dopravy bol preložený, prebalený alebo uložený do skladíšť.

Článok 5

Za podmienok, ustanovených pre záznamný styk pre dočasné pripustenie tovaru na colné územie oboch smluvných strán, budú pri dovoze i vývoze oslobodené od cla a dávok:

a) predmety, určené na pokusy a skúšky, modely a vzorky tovaru;

b) stroje a súčiastky strojov, dovážané na skúšky;

c) tovar, určený pre výstavy, súťaže a veľtrhy;

d) nástroje a náradia montérov, ktoré sú dovážané alebo vyvážané nimi samými, alebo sú im zasielané predtým alebo potom, keď prekročili hranice;

e) pôdohospodárske plodiny a priemyslové výrobky, dovezené na prepracovanie alebo na opravu, ktoré majú byť po prepracovaní alebo oprave opäť vyvezené;

f) známkované vonkajšie obaly, dovážané na naplnenie, a tiež obaly, určené pre predmety dovozu, ktoré po uplynutí určenej lehoty majú byť vyvezené zpäť;

g) sťahovacie vozy s ich príslušenstvom, naložené alebo prázdne i vtedy, ak prijmú v akomkoľvek mieste iný náklad pre svoju zpiatočnú cestu, avšak s podmienkou, že sa nepoužijú za ich dočasného pobytu na území druhej smluvnej strany pre vnútrozemskú dopravu.

Článok 6

Vnútorné dávky, vyberané na účet kohokoľvek, ktoré zaťažujú alebo budú zaťažovať výrobu, spracovanie, obeh alebo spotrebu akéhokoľvek tovaru na území jednej zo smluvných strán, nebudú za žiadnych okolností postihovať tovar druhej smluvnej strany viacej alebo ťažšie než domáci tovar toho istého druhu, alebo ak nie je podobný domáci tovar, než tovar štátu, požívajúceho najvyššie výhody.

Článok 7

Lodiam každej zo smluvných strán, ich posádkam, cestujúcim a nákladom sa poskytne v prístavoch druhej strany zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod, pokiaľ ide o vstup, odplávanie a pobyt v nich; nakladanie a vykladanie; dávky a dane akéhokoľvek druhu, vyberané na prospech štátu, obcí alebo iných úradov alebo organizácií; pokiaľ ide o pristávanie lodí, poskytnutie im miest pre nakladanie a vykladanie v prístavoch a kotvištiach, opatrenie pohonnými látkami, mazadlami, vodou a potravinami; opravy, použitie služieb lodivoda, použitie kanálov, zdymadiel, mostov, signálov a ohňov, slúžiacich na označenie splavných vôd, používanie zdvíhacích žeriavov, váh, kotvíšť, skladov, lodeníc, suchých dokov a opravovní a rovnako pokiaľ ide o použitie pravidiel a formalít, počítajúc v to zdravotné a karanténne formality a vôbec pokiaľ ide o čokoľvek, čo súvisí s plavbou.

Všelijaké prednosti a uľahčenia, výsady a úľavy, ktoré sú alebo v budúcnosti budú poskytnuté v tomto smere jednou zo smluvných strán niektorému tretiemu štátu, budú bez prieťahu a bez odplaty rozšírené i na druhú stranu.

Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje:

a) na plnenie prístavných služieb, počítajúc v to službu lodivodov a vlečnú;

b) na plavbu pobrežnú; za pobrežnú plavbu sa nepokladá plavba lodí každej zo smluvných strán z jedného prístavu druhej strany do iného jej prístavu pre vyloženie celého alebo časti nákladu, privezeného z cudziny alebo pre naloženie celého alebo časti nákladu, určeného do cudzích štátov.

Článok 8

Ak sa ocitne loď jednej zo smluvných strán v núdzi alebo ak stroskotá pri brehu druhej strany, bude loď i náklad požívať tie isté prednosti a úľavy, ktoré poskytujú zákonodárstvo a pravidlá tejto strany v obdobných prípadoch lodiam a nákladom štátu, požívajúceho najvyššie výhody. Veliteľovi, posádke a cestujúcim, rovnako ako lodi samej a jej nákladu, poskytne sa v každom čase potrebná pomoc a podpora, ako lodiam domácim.

Dohodnuté, že predmety, zachránené z lodi, ocitnuvšej sa v núdzi alebo stroskotavšej, nebudú zaťažované žiadnymi clami, ak nebudú predmety určené na to, aby boly spotrebované vnútri štátu.

Článok 9

Národnosť lodí oboch smluvných strán bude vzájomne uznaná na základe preukazov a lodných listín, nachádzajúcich sa na lodi a vydaných príslušnými úradmi podľa zákonov a predpisov smluvnej strany, pod ktorej vlajkou loď pláva.

Výmerné listy a iné technické lodné listiny, vydané alebo uznávané jednou zo smluvných strán, budú uznávané i stranou druhou.

V súhlase s tým obchodné lode každej zo smluvných strán, majúce podľa zákona vydané výmerné listy, budú oslobodené od opätovného vymeriavania v prístavoch druhej strany a čistý priestor lode, vyznačený v liste, bude sa brať za základ pre výpočet prístavných dávok.

Článok 10

Pri preprave tovaru, cestujúcich a batožín po vnútrozemských železniciach, hradských a vodných cestách si obe smluvné strany vzájomne poskytnú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkom, čo sa týka prijatia tovaru na prepravu, spôsobu prepravy a nákladu za prepravu, ako aj poplatkov, spojených s prepravou tovaru rovnakého druhu v tom istom smere a na tej istej diaľke trate.

Pri preprave tovaru, cestujúcich a batožín medzi obidvoma smluvnými stranami použije sa ustanovenie dohovoru, uzavretého medzi železničnými úradmi oboch smluvných strán.

Článok 11

Smluvné strany si vzájomne poskytnú právo slobodného tranzitu cestujúcich, batožín a tovaru na svojom území za tých istých podmienok, za ktorých sa tranzit poskytuje druhým krajinám.

Článok 12

Kedže zahraničný obchod je podľa zákonov Sväzu Sovietskych Socialistických Republík štátnym monopolom, bude mať Sväz Sovietskych Socialistických Republík v Československej republike svoje obchodné zastupiteľstvo, ktorého právne postavenie sa určuje ustanoveniami Prílohy k tejto Smluve, tvoriacej jej nedeliteľnú súčiastku.

Článok 13

Československé právnické a fyzické osoby budú požívať, pokiaľ sa týka ich osoby a majetku, tie isté výhody ako právnické a fyzické osoby štátu, požívajúceho najvyššie výhody pri vykonávaní ich obchodnej, priemyslovej a každej inej hospodárskej činnosti na území Sväzu Sovietskych Socialistických Republík za tých istých podmienok, za akých táto činnosť je dovolená zákonodárstvom Sväzu Sovietskych Socialistických Republík.

Sovietske hospodárske organizácie a iné právnické osoby, rovnako ako sovietski občania, budú požívať, pokiaľ sa týka ich osoby a ich majetku rovnaké výhody, aké požívajú právnické a fyzické osoby štátu, požívajúceho najvyššie výhody pri prevodzovaní obchodu, priemyslu a všelijakej inej hospodárskej činnosti na území Československej republiky za tých istých podmienok, za akých sa táto činnosť dovoľuje zákonodárstvom Československej republiky.

Fyzické i právnické osoby každej zo smluvných strán môžu žalovať na súde a budú mať slobodný prístup na súd druhej strany. V každom prípade budú požívať tie isté výhody, aké požívajú fyzické a právnické osoby štátu, požívajúceho najvyššie výhody.

Článok 14

Smluvné strany sa zaväzujú vykonávať rozhodčie výroky v sporoch, ktoré môžu vzniknúť z obchodných uzávierok, dojednaných ich občanmi, organizáciami alebo ústavmi, ak sa rozhodnutie sporu príslušným rozhodčím súdom, osobitne pre to zriadeným alebo stále pôsobiacim, predvídalo v samotnej uzávierke alebo v osobitnej dohode, prispôsobenej dotyčnej uzávierke. Vykonanie rozhodčieho výroku, vyneseného v súhlase s tým, čo bolo vyššie v tomto článku uvedené, môže sa odoprieť len v týchto prípadoch:

a) ak rozhodčí výrok nenadobudol podľa zákona štátu, v ktorom bol vynesený, povahu konečného právoplatného rozhodnutia;

b) ak rozhodčí výrok zaväzuje stranu na plnenie, ktoré je neprípustné podľa zákonov štátu, v ktorom sa žiada o vykonanie výroku;

c) ak rozhodčí výrok odporuje verejnému poriadku štátu, v ktorom sa žiada o vykonanie výroku.

Rozhodnutie o vykonaní, práve tak ako samé vykonanie rozhodčích výrokov, bude sa diať v súhlase so zákonodárstvom smluvnej strany, vykonávajúcej výrok.

Článok 15

Ustanovenia tejto smluvy sa nevzťahujú na práva a výsady, ktoré sú alebo budú poskytnuté každou zo smluvných strán pre uľahčenie pohraničného styku so susednými štátmi v pásme, nepresahujúcom 15 km s každej strany hranice.

Článok 16

Smluvné strany budú podporovať výmenu technických skúseností medzi oboma štátmi vysielaním odborníkov, organizovaním priemyslových, hospodárskych a iných výstav a tiež inými spôsobmi.

Článok 17

Smluvné strany pristúpia čo najskôr k rokovaniu o uzavretí dohôd o otázkach osídlenia a o ochrane literárneho a umeleckého vlastníctva.

Článok 18

Obchodná a plavebná smluva medzi Československou republikou a Sväzom Sovietskych Socialistických Republík, uzavretá dňa 25. marca 1935, stratí účinnosť dňom nadobudnutia platnosti tejto Smluvy.

Článok 19

Táto Smluva bude ratifikovaná a nadobudne účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná v najkratšej lehote v Prahe.

Čas platnosti tejto Smluvy sa neurčuje, pričom však Smluva stratí účinnosť za jeden rok odo dňa písomnej výpovede jednej zo smluvných strán.

Spísané v Moskve, dňa 11. decembra 1947 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku českom a ruskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch smluvných strán podpísali túto smluvu a pripojili k nej svoje pečate.

HUBERT RIPKA

JIŘÍ HORÁK

A. MIKOJAN

L. S.

L. S.

PRÍLOHA

O právnom postavení obchodného zastupiteľstva Sväzu Sovietskych Socialistických Republík v Československej republike.

Článok 1.

Obchodné zastupiteľstvo Sväzu Sovietskych Socialistických Republík v Československej republike vykonáva tieto úlohy:

a) podporuje rozvoj hospodárskych stykov medzi Sväzom Sovietskych Socialistických Republík a Československou republikou,

b) zastupuje záujmy Sväzu Sovietskych Socialistických Republík v odbore zahraničného obchodu,

c) vedie menom Sväzu Sovietskych Socialistických Republík obchod medzi Sväzom Sovietskych Socialistických Republík a Československou republikou,

d) vykonáva obchodovanie Sväzu Sovietskych Socialistických Republík s Československou republikou.

Článok 2.

Obchodné zastupiteľstvo je podstatnou časťou Veľvyslanectva Sväzu Sovietskych Socialistických Republík v Československej republike a má sídlo v Prahe.

Obchodné zastupiteľstvo bude mať svoje odbočky v Bratislave a Brne. Otvorenie odbočiek obchodného zastupiteľstva v iných mestách Československej republiky stane sa po dohode vlády Československej republiky i vlády Sväzu Sovietskych Socialistických Republík.

Obchodný zástupca Sväzu Sovietskych Socialistických Republík v Československej republike a traja jeho zástupcovia sú členmi diplomatického personálu a požívajú všetky práva a výsady, priznávané členom diplomatických misií.

Okrem osôb, uvedených v predchádzajúcom odseku, zamestnanci obchodného zastupiteľstva, ktorí sú občanmi Sväzu Sovietskych Socialistických Republík, nie sú podrobení právomoci československých súdov v otázkach, vyplývajúcich z ich služobného pomeru. Tieto osoby budú zbavené v Československej republike všetkých osobných i hmotných povinností, ako vojenských tak občianskych a tiež od zaťaženia československými daňami na dôchodky, ktoré budú poberať zo služobného pomeru od vlády Sväzu Sovietskych Socialistických Republík.

Miestnosti, používané obchodným zastupiteľstvom a jeho odbočkami, požívajú právo exteritoriality.

Obchodné zastupiteľstvo a jeho odbočky majú právo používať šifru.

Článok 3.

Obchodné zastupiteľstvo koná menom vlády Sväzu Sovietskych Socialistických Republík. Vláda Sväzu Sovietskych Socialistických Republík zodpovedá iba za obchodné uzávierky, ktoré budú dojednané alebo zaručené v Československej republike menom obchodného zastupiteľstva a podpísané osobami na to splnomocnenými.

Zodpovednosť za akékoľvek obchodné uzávierky, dojednané bez záruky obchodného zastupiteľstva, akýmikoľvek štátnymi hospodárskymi organizáciami Sväzu Sovietskych Socialistických Republík, požívajúcimi podľa sovietskeho zákonodárstva práva samostatných právnických osôb, majú len menované organizácie a výkon podľa týchto ujednaní môže sa vykonať len na ich majetku. Ani vláda Sväzu Sovietskych Socialistických Republík ani jeho obchodné zastupiteľstvo v Československej republike ani iné sovietske hospodárske organizácie nezodpovedajú za uvedené uzávierky.

Článok 4.

Obchodné zastupiteľstvo požíva výsady a imunitu, vyplývajúce z článku 2 tejto prílohy s týmito výnimkami:

a) spory, týkajúce sa obchodných uzávierok, dojednaných alebo zaručených na území Československej republiky obchodným zastupiteľstvom v súhlase s 1. odsekom čl. 3 tejto prílohy, podliehajú, ak tu nie je výhrada o rozhodčom súde alebo inej súdnej príslušnosti, právomoci československých súdov a budú rozhodované podľa československých zákonov, ak nebude inak určené podmienkami jednotlivých obchodných uzávierok alebo československými zákonmi. Pritom však nie je prípustné zaistenie sporných pohľadávok na obchodnom zastupiteľstve;

b) nútené vykonanie konečných súdnych výrokov, vynesených proti obchodnému zastupiteľstvu v zmienených sporoch a ktoré sa staly právoplatnými, môže sa urobiť, len pokiaľ ide o tovar a pohľadávky obchodného zastupiteľstva.

Článok 5.

Obchodné zastupiteľstvo nepodlieha predpisom o obchodnom registri. Ono uverejní v Úradnom liste republiky Československej mená osôb, splnomocnených jeho menom na právne úkony a tiež oznámi rozsah práv každej z týchto osôb, pokiaľ ide o podpisovanie obchodných záväzkov obchodného zastupiteľstva.

H. R.

J. H.

A. M.

PO PRESKÚMANÍ TÚTO SMLUVU S PRÍLOHOU A VEDIAC, ŽE ÚSTAVODARNÉ NÁRODNÉ SHROMAŽDENIE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY S NIMI SÚHLASÍ, SCHVAĽUJEME A POTVRDZUJEME ICH.

NA DÔKAZ TOHO SME TENTO LIST PODPÍSALI A K NEMU PEČAŤ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY PRITISNÚŤ DALI.

V SEZIMOVOM ÚSTÍ DŇA 8. APRÍLA ROKU TISÍC DEVÄŤSTO ŠTYRIDSIATEHO ÔSMEHO.

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Dr. Edvard BENEŠ v. r.

L. S. MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ:

Dr. V. CLEMENTIS v. r.