Nariadenie vlády č. 203/1949 Zb.Vládne nariadenie o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov na pamäť sedemstého výročia vydania banského práva jihlavského

Čiastka 61/1949
Platnosť od 30.08.1949 do31.12.2007
Účinnosť od 30.08.1949 do31.12.2007
Zrušený 659/2007 Z. z.

203

Vládne nariadenie

zo dňa 23. augusta 1949

o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov na pamäť sedemstého výročia vydania banského práva jihlavského.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 5, ods. 2 zákona zo dňa 11. marca 1948, č. 39 Sb., o platidlách československej meny:


§ 1

(1) Na pamäť sedemstého výročia vydania banského práva jihlavského sa razí 1,000.000 kusov pamätných strieborných stokorunákov (ďalej len „pamätné stokorunáky“).

(2) Pamätný stokorunák sa razí zo smesi z 500 dielov striebra, 400 dielov medi, 50 dielov niklu a 50 dielov cinku. Hrubá váha pamätného stokorunáka je 14 g. Pri ražbe je dovolená úchylka hore i dole v hrubej váhe 10/1000 a v čistosti striebra 5/1000. Priemer mince je 31 mm.

(3) Na líci pamätného stokorunáka je štátny znak Československej republiky, pod ním nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ vo dvoch riadkoch a pod nápisom letopočet ražby „1949“ s ozdobami po stranách.

(4) Na rube pamätného stokorunáka je zobrazený baník v starom dobovom výstroji vystupujúci zo šachty. Pravou rukou strhuje si s hlavy kapucňu, v ľavej ruke, opretej o rebrík, drží kahanec. Pri dolnom okraji je označenie hodnoty mince číslicou „100“. Medzi ňou a obrubou šachty sú náznaky hornín s vyrastajúcimi kvietkami. Pri okraji mince je nápis „700 LET HORNICKÝCH PRÁV“. Dole vpravo je meno pôvodcovo „O. ŠPANIEL“.

(5) Okraj mince je hladký so striedavo vyrazenými šesťcípymi hviezdičkami a jednoduchými vlnovkami; po obidvoch stranách mince je plochá obruba.

§ 2

Pamätné stokorunáky začne Národná banka Československá vydávať vo svojom ústredí v Prahe, svojom oblastnom ústave pre Slovensko v Bratislave a vo všetkých svojich filiálnych úradovniach dňa 31. augusta 1949.

§ 3

Pamätné stokorunáky vydané podľa § 1 prijímajú štátne i iné verejné pokladnice a peňažné ústavy bez obmedzenia. Inak nie je nikto povinný prijímať viac než 10 kusov týchto mincí.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.


Kresba pamätnej stokoruny: