Zákon č. 106/1949 Zb.Zákon o započítaní príjmov zo súkromnej zárobkovej činnosti na doplatky služobných príjmov a odpočivných platov niektorých verejných zamestnancov.

Čiastka 35/1949
Platnosť od 24.04.1949
Účinnosť od 24.04.1949

106.

Zákon

zo dňa 23. marca 1949

o započítaní príjmov zo súkromnej zárobkovej činnosti na doplatky služobných príjmov a odpočivných platov niektorých verejných zamestnancov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

(1) Ak vznikol verejnému zamestnancovi, ktorý bol v čase medzi 5. májom 1945 a 8. augustom 1948 odstránený od výkonu činnej služby z dôvodov ochrany alebo zabezpečenia ľudovodemokratického zriadenia alebo očisty verejného života alebo z iných verejných záujmov, alebo ktorý nebol pre niektorý z týchto dôvodov v uvedenom čase na výkon činnej služby pripustený, nárok na doplatok služobných príjmov, snižuje sa tento nárok o úhrn príjmov, ktoré verejný zamestnanec dosiahol tým, že sa v čase, keď bol mimo verejnej činnej služby, venoval súkromnej zárobkovej činnosti.

(2) Odstránením od výkonu činnej služby podľa odseku 1 sa rozumejú nielen suspenzia alebo danie na dovolenú s čakateľným, ale tiež akékoľvek iné opatrenie, majúce obdobný účel, aj keď nemalo predpísaných formálnych náležitostí.

(3) Príjmom zo služobného pomeru podľa odseku 1 sa rozumie čistý služobný plat (príjem jemu odpovedajúci) a z ostatných služobných príjmov tie, ktoré sú viazané na skutočný výkon služby.

(4) Do úhrnu príjmov zo súkromnej zárobkovej činnosti podľa odseku 1 majú sa zahrnúť nielen akokoľvek označené čisté príjmy peňažné (odmeny, remunerácie, provízie a pod.), ale aj príjmy naturálne a výhody, poskytnuté za vykonané služby miesto hotovej odplaty, a to vo všeobecnej hodnote, platnej v rozhodnom čase.

§ 2

(1) Verejní zamestnanci, ktorým vznikol nárok podľa § 1, ods. 1, sú povinní na úradnú výzvu oznámiť do 60 dní výšku príjmov, ktoré dosiahli zo súkromnej zárobkovej činnosti, po prípade predložiť v tej istej lehote vyhlásenie o tom, že za čas, keď boli mimo činnej služby, žiadne súkromné zárobkové príjmy nemali.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pre verejných zamestnancov, ktorí boli z dôvodov, uvedených v § 1, ods. 1, najprv mimo činnej služby a boli potom z akýchkoľvek príčin preložení do výslužby.

§ 3

(1) Nesprávne údaje v oznámení alebo vyhlásení, urobenom podľa § 2, sa stíhajú, bez ujmy prípadného súdneho trestného konania, disciplinárne (kárne).

(2) Ak neurobí zamestnanec, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 1, ods. 1, oznámenie alebo vyhlásenie podľa § 2 v ustanovenej lehote, platí, že sa jeho príjmy zo súkromnej zárobkovej činnosti za čas, keď činnú službu nevykonával, rovnaly služobným príjmom, ktoré by mu inak v rozhodnom čase prislúchaly. Na tento následok zmeškania zákonnej lehoty nech je zamestnanec v úradnej výzve podľa § 2, ods. 1 výslovne upozornený.

(3) V prípadoch, hodných osobitného zreteľa, môže osobný úrad (posledný osobný úrad) odpustiť účinky spojené so zmeškaním lehoty podľa odseku 2.

§ 4

(1) Ak bola verejnému zamestnancovi vyplatená suma, prevyšujúca doplatok, ktorý mu prislúcha podľa § 1, ods. 1, treba mu rozdiel (preplatok) sraziť z jeho služobného alebo odpočivného platu. Zamestnancovi môžu byť povolené primerané mesačné splátky, avšak len tak, aby preplatok bol splatený najneskôr do 3 rokov odo dňa vyhlásenia tohto zákona.

(2) V prípadoch, hodných osobitného zreteľa, môže ústredný úrad po dohode s Ministerstvom financií, u zamestnancov sväzkov ľudovej správy krajský národný výbor, upustiť celkom alebo z čiastky od vymáhania preplatkov podľa odseku 1.

§ 5

Verejnými zamestnancami podľa tohto zákona sa rozumejú:

a) zamestnanci štátu,

b) zamestnanci sväzkov ľudovej správy a iných verejnoprávnych korporácií alebo základín,

c) zamestnanci ústavov, podnikov, fondov alebo zariadení, ktoré náležia subjektom, uvedeným pod písm. a) a b), alebo sú nimi spravované,

d) zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje učiteľský zákon,

e) duchovní cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných, po prípade recipovaných, pokiaľ im prislúcha nárok na štátny príspevok (kongruu),

f) profesori a učitelia diecéznych učilišť teologických podľa § 211 platového zákona.

§ 6

(1) Tento zákon platí primerane pre bývalých verejných zamestnancov, ďalej pre prípady, keď verejnému zamestnancovi, ktorý bol mimo verejnej služby v čase, vyznačenom v § 1, ods. 1, vznikne nárok na doplatky až za účinnosti tohto zákona a pre prípady, keď bude verejný zamestnanec odstránený z činnej služby z dôvodov, vyznačených v § 1, ods. 1, za účinnosti tohto zákona.

(2) U bývalých zamestnancov urobí potrebné opatrenie podľa tohto zákona ich posledný osobný úrad. Pokiaľ zistený preplatok (§ 4, ods. 1) nebude vrátený v ustanovenej lehote, zariadi posledný osobný úrad jeho vymáhanie od bývalého zamestnanca.

§ 7

Rozhodnutia, urobené pred účinnosťou tohto zákona podľa § 4, ods. 3 nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 23. augusta 1945, č. 99 Sb. n. SNR, o úprave služobného pomeru štátnych a verejných zamestnancov, zostávajú v platnosti.


§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.