Zákon č. 84/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení dekrét prezidenta republiky o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy.

Čiastka 27/1949
Platnosť od 07.04.1949
Účinnosť od 07.04.1949

84

Zákon

zo dňa 23. marca 1949,

ktorým sa mení dekrét prezidenta republiky o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I.

Dekrét prezidenta republiky zo dňa 25. októbra 1945, č. 108 Sb., o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy, sa mení takto:

1. § 1, ods. 1, č. 3 zneje:

3. osôb fyzických a právnických, ktoré vyvíjaly činnosť proti štátnej svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánskej štátnej forme, bezpečnosti a obrane Československej republiky, ktoré na takú činnosť podnecovaly alebo usilovaly sa sviesť iné osoby, zámerne podporovaly akýmkoľvek spôsobom nemeckých alebo maďarských okupantov alebo ktoré v čase zvýšeného ohrozenia republiky (§ 18 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 19. júna 1945, č. 16 Sb., o potrestaní nacistických zločincov, zradcov a ich pomáhačov a o mimoriadnych ľudových súdoch) nadržiavaly germanizácii alebo maďarizácii na území Československej republiky alebo sa chovaly nepriateľsky k Československej republike alebo k českému alebo slovenskému národu, ako i fyzických alebo právnických osôb, ktoré strpely takú činnosť u osôb, spravujúcich ich majetok alebo podnik.“

2. § 1, ods. 2 sa vypúšťa.

3. V § 1, ods. 4 sa vypúšťajú ustanovenia vety štvrtej a piatej.

4. V § 1 sa odseky 3 a 4 prečíslujú na odseky 2 a 3, pričom v doterajšom odseku 3 sa nahradzujú slová „v odsekoch 1 a 2“ slovami „v odseku 1“.

5. § 2, ods. 4 zneje:

(4) Pri konfiškácii majetku právnickej osoby prislúcha pomerná náhrada osobám, kapitálove na nej zúčastneným, pokiaľ nespadajú pod ustanovenie § 1, ods. 1, najmä pokiaľ im nemožno pričítať činnosť a chovanie dotyčnej právnickej osoby alebo zanedbanie primeranej opatrnosti pri ustanovení jej správy alebo pri dozore na ňu a pokiaľ nekonajú priamo alebo nepriamo v záujme osôb, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 1, ods. 1. Podrobnosti upraví vláda nariadením.“


Čl. II.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.