Nariadenie vlády č. 276/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa určuje deň, ktorým sa okresné národné výbory ujímajú výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania.

Čiastka 87/1949
Platnosť od 29.12.1949
Účinnosť od 01.01.1950

OBSAH

276.

Vládne nariadenie

zo dňa 13. decembra 1949,

ktorým sa určuje deň, ktorým sa okresné národné výbory ujímajú výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa čl. IV zákona zo dňa 17. novembra 1949, č. 250 Sb., ktorým sa mení a doplňuje zememeračský zákon:


§ 1.

Okresné národné výbory, poprípade národné výbory vykonávajúce ich pôsobnosť, ujímajú sa výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania podľa § 4, ods. 2 zákona zo dňa 16. apríla 1948, č. 82 Sb., o úprave pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania (zememeračský zákon), v znení zákona č. 250/1949 Sb., dňom 1. januára 1950.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950; vykonajú ho ministri techniky, financií a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.