Nariadenie č. 262/1949 Zb.Nariadenie ministra financií ktorým sa mení a doplňuje sadzobník všeobecnej dane.

Čiastka 84/1949
Platnosť od 24.12.1949
Účinnosť od 24.12.1949

262.

Nariadenie ministra financií

zo dňa 22. decembra 1949,

ktorým sa mení a doplňuje sadzobník všeobecnej dane.

Minister financií nariaďuje podľa § 37, ods. 1, písm. a) zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 283 Sb., o všeobecnej dani:


§ 1.

Sadzobník všeobecnej dane vydaný nariadením ministra financií zo dňa 24. decembra 1948, č. 285 Sb., sa mení a doplňuje. Úplné znenie týchto zmien a doplnkov a začiatok ich účinnosti tvorí súčasť tohto nariadenia a vyhlasuje sa v prílohe Sbierky zákona.*)


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.


Príloha

Zmeny a doplnky sadzobníka všeobecnej dane a začiatok ich účinnosti.

Diel A

SADZOBNÍKA VŠEOBECNEJ DANE

(pre zdanenie tovaru pri podnikoch verejných, poverených alebo pri iných podnikoch v tomto diele výslovne uvedených).

I. Potraviny (rastliny vyjmúc drevo; zvieratá; výrobky potravinárskeho priemyslu).

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzaSľavaSnížená sadzbaDaňovníkZmena (doplnkov) platí od
ex 2 23437Kávové boby (káva),
ex 131 5441tiež šupiny, odpadky a blany kávové, včítane kávy zbavenej kofeínu:
ex 132 1. surové alebo pražené
1200
zo spotrebiteľskej ceny
1187 13 Centrokomise, a. s.
Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
VDP,
pražiareň,
spotrebné družstvá
14. februára 1949
2. kávové náhradky obsahujúce kávu, ako aj umelá káva, kávová tresť a pod., tiež tuhá, v prášku alebo tekutá, aj v nádobách nepriedušne uzavretých1200
zo spotrebiteľskej ceny
1187 13 vyrábateľ
ex 2Káva surová alebo pražená1081 Kčs na 1 kg--Centrokomise, a. s.
Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
VDP,
pražiareň,
spotrebné družstvá
15. júla 1949
ex 2Káva surová alebo pražená 685 Kčs za 1 kg --1. októbra 1949
ex 3
3
ex 62
5923
5929
Čaj, maté a náhradky čaju, tiež upravené pre drobný predaj, aj v nádobách nepriedušne uzavretých:
1. čaj
898
zo spotrebiteľskej ceny
885 13
Centrokomise, a. s.,
Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
14. februára 1949
2. ostatné 13 - -Centrokomise, a. s., popríp. vyrábateľ
ex 31. čaj 1.400 Kčs za 1 kg- - Centrokomise, a. s.,
Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
VDP,
spotrebné družstvá, VDP
1. októbra 1949
ex 69 až 18
ex 37
ex 39
ex 130
ex 131
ex 132
5425
5427
5432
5433
5434
5436
5499
Južné ovocie, čerstvé aj sušené, suché alebo nezrelé, napr. ananásy, banány, citróny, datle, figy, grape-fruity, gaštany jedlé, mandle, olivy, orechy kokosové, oriešky podzemnicové, pomaranče, svätojánsky chlieb a pod.; kôra pomarančová a citrónová, z cedrátových plodov alebo šupiek curacao, tiež mletá alebo naložená v slanej vode; vínne bobule a hrozno sušené; korintky:
1. citróny
4 - -Centrokomise, a.s., Koospol 14. februára 1949
2. hrozienka 1032
zo spotrebiteľskej
ceny
1028 4Centrokomise, a. s.,
Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
3. mandle 597.1
zo spotrebiteľskej
ceny
593.1 4
4. pomaranče 4 - - Centrokomise, a. s.,
Koospol
5. ostatné 4 - -
Tovar vo voľnom predaji:
ex 6 Datle 472.25 Kčs
za 1 kg
-- 29. marca 1949
ex 6Figy 278.20 Kčs
za 1 kg
- -9. apríla 1949
ex 6 Datle 272.25 Kčs
za 1 kg
- -2. mája 1949
ex 6Datle 212.25 Kčs
za 1 kg
- -1. októbra 1949
ex 6Figy 178.20 Kčs
za 1 kg
Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
1. októbra 1949
ex 6Citróny
36.80 Kčs
za 1 kg
- -16. novembra
1949
ex 6Datle v celofáne, balíček a 200 g 62.25 Kčs - -
za 1 kg 1. decembra
1949
Datle voľne vážené 22.25 Kčs - -
za 1 kg 1. decembra
1949
ex 7193000
3005
3007
Cukor repový a všetok cukor rovnakého chemického složenia (sacharóza, cukor javorový, palmový, trstinový), ako aj cukor invertný v každom stupni čistoty s výnimkou melasy:
1. na osobitné povolenie na výrobu predmetov, ktoré nie sú potravinami (napr. na účely textilné, koželužské), na kŕmenie zvierat (s výnimkou včiel) a na výrobu liehu 100 Kčs
za 100 kg
- -vyrábateľ (cukrovar)14. februára
1949
2. farebný, tzv. bridge 27.670 Kčs
za 100 kg
27.070 Kčs600 Kčs cukrovar,
Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
3. cubes a kockový cukor zn. colibri 23.140 Kčs
za 100 kg
22.540 Kčs 600 Kčs
4. ostatný 600 Kčs
za 100 kg
-- vyrábateľ (cukrovar)
ex 72. farebný, tzv. bridge176.50 Kčs
za 1 kg
- - cukrovar,
Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
3. cubes a kockový cukor zn. colibri 142 Kčs
za 1 kg
- -
4. ostatný4.40 Kčs
za 1 kg
--vyrábateľ (cukrovar)1. októbra 1949
Pripomienky:
IV. Z cukru uvedeného v č. 4. tejto položky, odobraného výrobňami pekárskeho a cukrárskeho tovaru, výrobňami trvanlivého pečiva a detskej výživy, ktoré sú podnikmi národnými, komunálnymi alebo družstevnými, sa vyberie a odvedie osobitný príplatok, a to pri odbere cukru priamo z cukrovaru vo výške 4.639.- Kčs, pri odbere cukru od Velkodistribučního podniku, zaps. spol. s r.o. v Prahe II., pre zeme české alebo od Veľkodistribučného podniku v Bratislave pre Slovensko vo výške 4.590.- Kčs za 100 kg. Príplatok (4.639.- Kčs alebo 4.590.- Kčs) odvedú buď cukrovary alebo spomenuté veľkodistribučné podniky podľa platných nariadení zákona (§§ 12, 13 a 14 zák. č. 283/1948 Sb.). Pre odber cukru pohostinskými podnikmi toto ustanovenie neplatí. (1. októbra 1949)
ex 13 ex 23 5400
5401
Pšenica, vyjmúc osivo 4.- Kčs
za 100 kg
-- Výs. obilná spoločnosť, úč. spol. 1. januára 1949
131. Pšenica, vyjmúc osivo 4.- Kčs
za 100 kg
-- Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zaps. spol. s r.o. 1. júla 1949 do 30. júna 1950
2. Špalda, súraž, vyjmúc osivo 1 - -
14ex 245401Raž, vyjmúc osivo 3.55 Kčs
za 100 kg
-- Výs. obilná spoločnosť, úč. spol. 1. januára
1949
14 Raž, vyjmúc osivo 3.45 Kčs
za 100 kg
- -Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zaps. spol. s r. o. 1. júla 1949 do 30. júna 1950
ex 15 ex 255402 Jačmeň kŕmny 3.50 Kčs
za 100 kg
-- Výs. obilná spoločnosť, úč. spol. 1. januára 1949
Jačmeň priemyslový 3.60 Kčs za 100 kg- -
Jačmeň sladársky3.70 Kčs za 100 kg
- -
151. Jačmeň kŕmny, vyjmúc osivo2.70 Kčs
za 100 kg
- -
2. Jačmeň priemyslový, vyjmúc osivo 2.90 Kčs
za 100 kg
- -Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zaps. spol. s r. o. 1. júla 1949 do 30. júna 1950
3. Jačmeň sladársky, vyjmúc osivo 3.30 Kčs
za 100 kg
- -
4. Jačmeň ostatný, vyjmúc osivo 1
16ex 265403Ovos, vyjmúc osivo 2.85 Kčs
za 100 kg
--Výs. obilná spoločnosť, úč. spol.1. januára
1949
16Ovos, vyjmúc osivo 2.85 Kčs za 100 kg- -Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zaps. spol. s r. o. 1. júla 1949 do 30. júna 1950
ex 17ex 275404Kukurica, vyjmúc osivo 3.50 Kčs
za 100 kg
- -Výs. obilná spoločnosť, úč. spol. 1. januára
1949
17Kukurica, vyjmúc osivo 3.50 Kčs
za 100 kg
-- Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zaps.
spol. s r. o.
1. júla 1949 pri dovezenej od 20. júla 1949 do 30.
júna 1950
Pripomienka:
Nezrelé palice (klasy) kukuričné, čerstvé viď pol. 29.
18ex 28
ex 29
5405
5406
Pohánka, vyjmúc osivo 3.20 Kčs
za 100 kg
--Výs. obilná spoločnosť, úč. spol. 1. januára
1949
Proso, vyjmúc osivo 3.45 Kčs
za 100 kg
--
181. Pohánka, vyjmúc osivo 3.20 Kčs
za 100 kg
--Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zaps. spol. s r. o. 1. júla 1949 do 30. júna 1950
2. Proso, vyjmúc osivo 3.45 Kčs
za 100 kg
--
ex 19ex 23

ex 29
5400

5406
1. pôvodné osivo, uznaný presev, uznané krajové odrody 2- - Šľachtiteľský popríp. množiteľský
podnik
1. januára 1949
19Osivo uznaných druhov obilia pol. 13 až 18, a to:
1. pôvodné osivo, uznaný presev, uznané krajové odrody 2 - - " 1. júla 1949 do 30. júna 1950
2. povolené obchodné osivo:
a) pšenice 4.- Kčs
za 100 kg
--Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zaps. spol. s r. o.
b) raže 3.45 Kčs
za 100 kg
- -
c) jačmeňa kŕmneho 2.70 Kčs
za 100 kg
- -
d) jačmeňa priemyslového 2.90 Kčs
za 100 kg
- -
e) jačmeňa sladárskeho 3.30 Kčs
za 100 kg
- -
f) ovsa 2.85 Kčs
za 100 kg
--
g) kukurice 3.50 Kčs
za 100 kg
- -
h) pohánky 3.20 Kčs
za 100 kg
- -
i) prosa 3.45 Kčs
za 100 kg
--
j) ostatné 1 - -
Pripomienka:
Rozdeľovačom je podnik, ktorý je podľa predpisu o plánovanom hospodárstve výlučne poverený predávať obchodné osivo pestovateľom.
ex 21ex 29
31
32
ex 33
5414.a) pôvodné osivo, uznaný presev, uznané krajové odrody 2 - - Šľachtiteľský popr. množiteľský podnik 1. januára 1949
ex 21ex 131
ex 132
Strukoviny, zrelé, nevylúskané i vylúskané:
1. jedlé:
a) hrach 19.30 Kčs
za 100 kg
- - 1. januára 1949
b) fazuľa 18.20 Kčs
za 100 kg
- -1. januára 1949
c) šošovica 21.80 Kčs
za 100 kg
--1. januára 1949
2. kŕmne:
a) hrach, peluška, ľadník letný 14.70 Kčs
za 100 kg
--
b) ľadník zimný a panónsky 14.70 Kčs
za 100 kg
--
c) fazuľa, konský bôb 9.45 Kčs
za 100 kg
--Výsadná obilná spoločnosť, úč. spol.
d) lupina sladká 10.60 Kčs
za 100 kg
- -
4.
b) povolené obchodné osivo:
hrachu jedlého 7.15 Kčs
za 100 kg
hrachu kŕmneho, pelušky, ľadníka letného 5.95 Kčs
za 100 kg
--
ľadníka zimného a panónskeho 7.90 Kčs
za 100 kg
--
šošovice 8.10 Kčs
za 100 kg
fazule jedlej 6.95 Kčs
za 100 kg
--
fazule kŕmnej, konského bôbu 4.- Kčs
za 100 kg
--
lupiny sladkej 4.35 Kčs
za 100 kg
21Strukoviny, zrelé, nevylúskané i vylúskané: Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zaps. spol. s r. o.
1. jedlé:
a) hrach 19.30 Kčs
za 100 kg
--1. júla 1949 do 30. júna 1950
b) šošovica 22.- Kčs
za 100 kg
--
c) fazuľa 18.30 Kčs
za 100 kg
--
d) ostatné3--
2. kŕmne:
a) hrach, peluška, ľadník letný a zimný 15.- Kčs
za 100 kg
--
b) fazuľa, konský bôb 9.60 Kčs
za 100 kg
--
c) lupina sladká 10.80 Kčs
za 100 kg
--
d) lupina horká 9.30 Kčs
za 100 kg
--
e) ostatné 3--
3. mleté alebo inak mlynsky upravené, bez ohľadu na spôsob balenia 4--vyrábateľ
4. osivo uznaných druhov strukovín, a to: Šľachtiteľský popr. množiteľský podnik
a) pôvodné osivo, uznaný presev, uznané krajové odrody 2--Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zaps. spol. s r.o.
b) povolené obchodné osivo:
1. hrachu jedlého7.35 Kčs
za 100 kg
--
2. šošovice 8.15 Kčs
za 100 kg
--
3. fazule jedlej 7.- Kčs
za 100 kg
--(1. júla 1949 do 30. júna 1950)
4. hrachu kŕmneho, pelušky, ľadníka letného 6.- Kčs
za 100 kg
--
5. ľadníka zimného 8.- Kčs
za 100 kg
--
6. fazule kŕmnej, konského bôbu 4.- Kčs
za 100 kg
--
7. lupiny sladkej 4.40 Kčs
za 100 kg
--
8. lupiny horkej 3.90 Kčs
za 100 kg
9. ostatné 1--
ex 23ex 33
34
ex 131 ex 132
3309
5407
Ryža a mlynské výrobky z ryže bez ohľadu na balenie:
1. ryža 2871 zo spotrebiteľskej ceny28674Centrokomise, a. s.,
popr. vyrábateľ
14. februára
1949
2. ostatné 4--
ex 24ex 35
36
ex 37
38
ex 39
ex 62
ex 131 ex 132
5432
5434
5436
Ovocie, vyjmúc južné:
2. sušené, tiež až lisované, rozkrájané, na prach rozmelnené alebo inak rozdrobené včítane sušených šupiek a vonkajšieho oplodia dúžinatého ovocia, bez ohľadu na spôsob balenia: Centrokomise, a. s.,
Pramen n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
14. februára
1949
a) sušené slivky 77.3
zo spotrebiteľskej
ceny
61.3 16
b) ostatné 16 - - vyrábateľ
ex 24č. 1.a) vlašské orechy označené do voľného predaja 354.25 Kčs
za 1 kg
--Centrokomise, a. s.,
Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
29. marca 1949
ex 24č. 1.a) orechy vlašské z domácej úrody vo voľnom predaji 30.- Kčs
za 1 kg
--Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
1. decembra 1949
ex 24č. 1.a) orechy vlašské dovážané, vo voľnom predaji 74.50 Kčs
za 1 kg
--
ex 25ex 35
ex 39
ex 108
ex 130
ex 131 ex 132
34202. výrobky, napr. polievané (glazúrované) ovocie, jamy, kompoty, pomazanky, kašovité konzistencie, cukrované
(kandované) ovocie, marmelády, lekvár, pektín, rôsoly, tiež mrazené ovocie:
14. februára
1949
a) jamy 18 --vyrábateľ
b) marmelády 82.6
zo spotrebiteľskej ceny
64.6 18vyrábateľ
Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
c) kandované ovocie 328.3
zo spotrebiteľskej
ceny
312.3 16
d) lekvár 18 --vyrábateľ
e) ostatné 16 --
ex 25 2c) kandované ovocie na voľnom trhu: vyrábateľ
Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
hrušky 180.20 Kčs
za 1 kg
--
marhule 157.20 Kčs
za 1 kg
--
slivky 176.80 Kčs
za 1 kg
ringloty174.50 Kčs
za 1 kg
--
čerešne 169.10 Kčs
za 1 kg
--
melóny 188.10 Kčs
za 1 kg
--
céder 143.60 Kčs
za 1 kg
--
cédrové šupky 178.80 Kčs
za 1 kg
--
arancínové kolieska 179.70 Kčs
za 1 kg
--
arancínové výkrojky 188.10 Kčs
za 1 kg
--
ex 26ex 40
ex 44
ex 131 ex 132
ex 613
3130
5907
Zemiaky a výrobky z nich:
1. ranné a poloranné z úrody 1949 6 Kčs--Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zaps. spol. s r. o. 15. júna 1949
2. zemiaky neskoré z tuzemskej úrody 1949: 20. septembra 1949
a) priemyslové 1.- Kčs --
b) kŕmne -.90 Kčs--
c) ostatné 2.- Kčs--
3. sadivo zemiakové pôvodné, uznané presadené i povolené obchodné, všetko domáceho pôvodu z úrody 1949 4.- Kčs
všetko za 100 kg
--Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zaps. spol. s r. o.,
a šľachtiteľský podnik
ex 2941
42
ex 43
5430
5902
5908
5920
Zelenina a iné rastliny pre kuchynskú potrebu, čerstvé 4 --výkupné miesto 3. februára 1949
ex 30ex 44
ex 129
ex 131
ex 132
3425Polovýrobky a výrobky zo zeleniny a rastlín pre kuchynskú potrebu položky 29:
1. zelenina sušená, tiež lisovaná, rozkrájaná, mletá, na prach rozmelnená alebo inak rozdrobená 16 --vyrábateľ 14. novembra 1949
2. solená alebo nakladaná v slanej vode, v horčici alebo v octe, tiež kvasená (silážovaná):
a) kyslá kapusta 16--
b) uhorky 16 --
c) ostatné, napr. červená repa, hrach, fazuľa, karotka, kaleráb, zeler, paradajky 16 --
3. výrobky zo zeleniny a rastlín pre kuchynskú potrebu, napr. paradajkový pretlak, kečup, konzervy, kompoty (napr. dyňový, reveňový), všetko tiež v nádobách nepriedušne uzavretých, tiež mrazená zelenina16--
32ex 45
ex 46
ex 47
ex 48
5420
5429
5499
Semená olejnaté, vyjmúc až osivo:
1. repka, repica9.35 Kčs
za 100 kg
--Výsadná obilná spoločnosť, úč. spol. 1. januára 1949
2. horčica 8.45 Kčs
za 100 kg
--
3. semeno ľanové a konopné 7.75 Kčs
za 100 kg
--
4. mak 15.85 Kčs
za 100 kg
--
5. slnečnica 5.80 Kčs
za 100 kg
--
6. sója 9.75 Kčs
za 100 kg
--
7. svetlica a ľanovec 5.90 Kčs
za 100 kg
--
ex 32Semená olejnaté, vyjmúc osivo:
1. repka, repica 9.40 Kčs
za 100 kg
Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zaps. spol. s r. o., Centrokomise, a. s. 1. júla 1949 do 30. júna 1950
2. horčica 8.50 Kčs
za 100 kg
--
3. ľanové a konopné semeno 7.80 Kčs
za 100 kg
--
4. slnečnica 6.70 Kčs
za 100 kg
--
5. sója 9.80 Kčs
za 100 kg
-
-
6. svetlica a ľanovec 6.80 Kčs
za 100 kg
--
7. mak15.50 Kčs
za 100 kg
--
8. iné, napr. orechy kokosové, kopra, ako aj semená bavlníkové, krotónové, ricínové, sezamové, jadrá ovocné, spôsobilé na tlačenie oleja (napr. jadrá broskyňové, marhuľové, slivkové), jadrá palmové, oriešky podzemnicové
a) určené na výrobu tukov a olejov 2 --
b) ostatné 2--
ex 33ex 45
ex 46
ex 47
ex 48
542 Uznané osivo olejnatých plodín a to:
1. pôvodné osivo, uznaný presev, uznané krajové druhy 2--šľachtiteľský popr. množiteľský podnik 1. januára 1949
ex 33Uznané osivo olejnatých plodín a to:
2. povolené obchodné osivo:
a) repky a repice 9.40 Kčs
za 100 kg
Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zaps. spol. s r. o. 1. júla 1949 do 30. júna 1950
b) horčice 8.50 Kčs
za 100 kg
--
c) ľanového a konopného semena 7.80 Kčs
za 100 kg
--
d) slnečnice 6.70 Kčs
za 100 kg
--
e) sóje 9.80 Kčs
za 100 kg
--
f) svetlice a ľanovca 6.80 Kčs
za 100 kg
--
g) maku 15.50 Kčs
za 100 kg
--
h) ostatné 1--
Pripomienka k pol. 13 až 19, 21, 32, 33:
Sadzby v týchto položkách uvedené platia pre tovar dovezený z cudziny len potiaľ, pokiaľ sa v tuzemsku predáva za rovnaké ceny a za rovnakých predajných podmienok, ako ten istý tovar domáceho pôvodu.
ex 3449
50
5499 Pripomienka:
Vykupovačom je, kto tieto semená vykupuje od šľachtiteľa, množiteľa alebo pestovateľa; poprípade tiež šľachtiteľ, množiteľ alebo pestovateľ, pokiaľ ich sám uvedie do obehu.
1. januára 1949
ex 35 ex 525 499 Semená a jadrá stromov a krov inde nevymenované: 1. januára 1949
1. stromov a krov ovocných 1--
2. na zalesňovanie 1-- vykupovač
3. ostatné1--
Pripomienka:
Vykupovačom je, kto vykupuje tieto semená od šľachtiteľa, množiteľa, pestovateľa alebo z iných prameňov.
ex 36ex 48
ex 52
53
5499Semená ostatné inde nevymenované: 1. januára 1949
1. semeno repné a rascové 2 --
2. semená zeleniny 3--
3. semená kvetinové 5--vykupovač
4. iné 5--
Pripomienky:
II. Vykupovačom je, kto tieto semená vykupuje od šľachtiteľa, množiteľa alebo pestovateľa, poprípade tiež šľachtiteľ, množiteľ alebo pestovateľ, pokiaľ ich sám uvedie do obehu.
41ex 61
ex 62
5013
5912
5919
Krmoviny čerstvé a sušené, stelivo 2 --1. januára 1949
Krmoviny čerstvé a sušené, stelivo:
1. seno 4.- Kčs
za 100 kg
--vykupovač1. júla 1949
2. slama 2.- Kčs
za 100 kg
--
3. ostatné 2--
ex 47ex 1173460
5100
5104
5110
5112
Čerstvé mäso uvádzané do voľného predaja za až zvýšené ceny:
1. čerstvé (surové) mäso hovädzie:Masna, n. p.,
Slovenské mäsové závody, n. p.,
spotrebné družstvá,
Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.
1. októbra 1949
a) sviečkovica a roštenka bez kostí 146.- Kčs
b) zadné bez kostí 139.- Kčs
c) zadné s kosťami 120.- Kčs
d) predné s kosťami 112.50 Kčs
2. čerstvé (surové) mäso bravčové: krkovička, pečienka, vykostené pliecko 197 Kčs
všetko za 1 kg
--1. októbra 1949
ex 47 Surové údené mäso bravčové, pečienka a krkovička 281 Kčs
za 1 kg
--
ex 48ex 117
ex 118 ex 128
ex 131
ex 132
3460Mäsové a udenárske výrobky:
2a) aa) pražská šunka do voľného predaja 392.20 Kčs
za 1 kg
391.80 Kčs 0.40 KčsPramen, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
Zdroj, n. p., VDP
14. februára 1949
bb) ostatné 0.40 Kčs
za 1 kg
ex 48 Uhorská saláma zn. EMKA a JOB označená do voľného predaja 867 Kčs
za 1 kg
--29. marca 1949
ex 48Macešky (Tatranky) a Sandwy do voľného predaja 416 Kčs
za 1 kg
--9. apríla 1949
Debrecínky do voľného predaja 338 Kčs
za 1 kg
--26. augusta 1949
ex 48Trvanlivá saláma „Horal" označená do voľného predaja 492 Kčs
za 1 kg
--
ex 48Mäsové a udenárske výrobky uvádzané do voľného predaja za zvýšené ceny: Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
Masna, n. p.,
Slovenské mäsové závody, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
1. októbra 1949
a) vuršty 133 Kčs --
b) párky 139 Kčs--
c) debrecínske párky 233 Kčs --
d) špekáčky 157 Kčs --
e) konzumná saláma 116.50 Kčs--
f) kabanos 159 Kčs--
g) parížska saláma208.50 Kčs--
h) šunková saláma 208.50 Kčs--
ch) mortadella 208.50 Kčs--
i) klobásy obyčajné (biele) 189 Kčs--
j) tlačenka mäsová, svetlá 182.50 Kčs --
k) obarové ramienko varené 196 Kčs--
l) údená krkovička a pečienka, varené 305.- Kčs --
m) údená bravčovina (bôčik), varená 262.- Kčs--
n) brnenská saláma 169.- Kčs --
o) imitácia uhorskej salámy 203.- Kčs --
p) debrecínska trvanlivá saláma 342.- Kčs --
q) poľovnícka saláma 476.- Kčs --
r) horalská saláma 342.- Kčs --
ř) moravské (hanácke) klobásy 257.- Kčs--
s) taliany 245.- Kčs--
š) pečeňový syr (na Slovensku nazývaný pečeňová saláma)211.- Kčs --
t) jazyková ruláda hovädzia 440.- Kčs--
u) jazyková ruláda bravčová 506.- Kčs--
v) cigánska pečienka372.- Kčs--
w) zavinuté (rolované) varené údené ramienko 399.- Kčs --
x) moravské údené mäso vykostené 283.- Kčs --
y) anglická slanina404.- Kčs--
aa) slovenská turistická saláma141.- Kčs--
bb) čabanská saláma461.50 Kčs--
cc) čabanská klobása499.- Kčs--
dd) prešovská saláma426.- Kčs
všetko za 1 kg
ex 48Mäsové výrobky uvádzané do voľného predaja za zvýšené ceny:
klobásy biele na smaženie 195.- Kčs--Masna, n. p.,
Slovenské mäsové závody, n. p.
24. novembra
1949
teľací rezeň pripravený na smaženie220.40 Kčs--
bravčový rezeň pripravený na smaženie 211.- Kčs--
karmenádle bravčové bez kostí 211.10 Kčs --
beefsteaky špikované, upravené184.60 Kčs --(24. novembra
1949)
hovädzie plátky odležané 143.70 Kčs--
balenky (vtáčky) s náplňou upravené 138.80 Kčs--
karbonátky pripravené na smaženie 125.80 Kčs--
placičky (medailóniky), sekané beefsteaky 88.80 Kčs
všetko za 1 kg
--
ex 48Mäsové výrobky vo voľnom predaji: Masna, n. p.,
Slovenské mäsové závody, n. p.,
Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
1. decembra 1949
údená šunka na kosti surová (predávaná vcelku) 283.60 Kčs --
klobásy vínne 189.- Kčs--
údený bôčik surový 286.- Kčs
údené zavinuté ramienko (pliecko) surové 278.- Kčs
všetko za 1 kg
--
ex 49 ex 131
ex 132
3470Pripomienka:
Polievky (odvarové z kostí, krvné a pod.),
pripravované alebo vznikajúce v podnikoch mäsiarsko-údenárskych, daňovníkov všeobecnej dane podľa dielu
A sadzobníka a ktoré sú dodávané priamo spotrebiteľom, zdaňujú sa sadzbou 7 %.
18. marca 1949
5073
ex 117
5051Všetka hydina, napr. holuby domáce, husi, kačice, kapúny, kohúty, moriaky, morky, kurence, perličky, sliepky, živá i mŕtva, tiež vypitvaná, ošklbaná, bez končatín, na menšie časti rozdelená, špikovaná, vnútornosti, všetko surové: výkrmňa, Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá,
Pražské mlékárny, n. p., VDP
1. kačice a husi 236.4
zo spotrebiteľskej
ceny
234.4 2
14. februára
1949
2. ostatné 2--
ex 501. husi mŕtve, tiež vypitvané, bez končatín, rozdelené na menšie časti alebo ich vnútornosti, všetko surové, uvádzané do voľného predaja za zvýšené ceny 156.- Kčs
za 1 kg
--15. júla 1949
Pripomienka:
Sadzba všeobecnej dane na husi 156.- Kčs za 1 kg platí pri cene 280.- Kčs za 1 kg na voľnom trhu. Pri mene predajnej ceny na voľnom trhu vyberie sa a odvedie sa ako všeobecná daň rozdiel medzi cenou na voľnom trhu a cenou spotrebiteľskou, určenou pre viazaný trh.
ex 50 1. husi mŕtve, tiež vypitvané, bez končatín, rozdelené na menšie časti alebo ich vnútornosti, všetko surové, pre voľný predaj 133.- Kčs
za 1 kg
--5. septembra
1949
ex 501. husi a kačice mŕtve, aj vypitvané, bez končatín, ošklbané, rozdelené na menšie časti alebo ich nútornosti, všetko surové, pre voľný predaj 113.- Kčs
za 1 kg
--1. decembra
1949
ex 54ex 117 ex 118
ex 128
ex 131
ex 132
3461Paštéta z hydiny, označená pre voľný predaj: Masna, n. p.,
Slovenské mäsové závody, n. p.,
a) v obaloch o brutto váhe 500 g a vyššej 333.- Kčs
za 1 kg
--Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
29. marca 1949
b) v obaloch o brutto váhe nižšej než 500 g 393.- Kčs
za 1 kg
--Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
Husacie žalúdky, označené pre voľný predaj:
a) v balení o brutto váhe 1 kg a vyššej 473.- Kčs
za 1 kg
--
b) v balení o brutto váhe nižšej než 1 kg 465.- Kčs
za 1 kg
--
ex 54Výrobky z hydiny pre voľný predaj:
konzerva z hydiny 133.- Kčs
za 1 kg
--1. júna 1949
husacie žalúdky 173.- Kčs
za 1 kg
--
ex 54 Výrobky z hydiny pre voľný predaj:
husacia pečeňová paštéta 53.25 Kčs
za 1/4 kg
--1. júna 1949
24.83 Kčs
za 1/6 kg
17.13 Kčs
za 1/8 kg
-

-
-

-
paštéta z hydiny 28.25 Kčs
za 1/4 kg
14.13 Kčs
za 1/6 kg
-

-
-

-
sikulský guláš 167.- Kčs
za 1 kg
--
krupoto s husacími drobkami51.- Kčs
za 1 kg
--
husacie a kačacie žalúdky 143.- Kčs
za 1 kg
--
ex 55 ex 75
ex 87
5055Kapry živé vo voľnom predaji 43.- Kčs
za 1 kg
--Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá
1. decembra
1949
ex 56 120
121
122
ex 128
ex 131
ex 132
34623.a) ryby v oleji 175.90 Kčs
zo spotrebiteľskej
ceny
163,912Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.
14. februára
1949
ex 563.a) rybie konzervy Kippered herrings v škatuľke o váhe 225 g netto 21.95 Kčs
za 1 kus
--1. júna 1949
ex 61ex 127 ex 131 ex 132 3450
3451
3459
2. kondenzované (zahustené) mlieko sladené, škatule po 400 g netto, vo voľnom predaji5.20 Kčs
za škatuľu
--Pražské mlékárny, n. p.,
Pramen, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá
1. decembra
1949
ex 63119
ex 131
ex 132
3453
3454
1. syry každého druhu bez ohľadu na obal:Pramen, n. p.,
Obchodní domy, n .p.,
VDP,
Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zaps. spol. s r. o.,
Pražské mlékárny, n. p.,
spotrebné družstvá
14. februára
1949
a) bochníkový syr, ementál, gorgonzola, gouda, holandský, salámový, karpatský bochník, niva (syr so zelenou pliesňou), moravský bochník, zlato 152
zo spotrebiteľskej ceny
150 2
ex 63Syr bez kôry v škatuli so 6 dielmi, škatuľka 250 g, označený do voľného predaja105.80 Kčs
za 1 škatuľku
--29. marca 1949
ex 63 Bryndza označená do voľného predaja 152
zo spotrebiteľskej ceny
25. augusta 1949
ex 64 ex 79
ex 131
3464
5203
Pripomienky:
III. Všeobecná daň z vajec pol. 64, č. 1, písm. a) a b), ex 132 určená sadzbou 150 Kčs za 100 kg, môže sa prepočítať takto:
Pri priemernej váhe
67.0 g za kus (trieda E) je sadzba 10.05 hal. za kus
62.5 g za kus (trieda A) je sadzba 9.37 hal. za kus
57.5 g za kus (trieda B) je sadzba 8.62 hal. za kus
51.5 g za kus (trieda C) je sadzba 7.72 hal. za kus
46.0 g za kus (trieda D) je sadzba 6.90 hal. za kus
Svaz pro drůbež, vejce a med28. februára
1949
ex 64Pripomienky:
III. Všeobecná daň pri vajciach, určená sadzbou uvedenou v položke 64, č. 1, písm. a) a b) môže sa prepočítať takto:
Pri priemernej váhe
1. 62.5 g za kus (trieda A) je sadzba 9.4 hal. za kus
2. 57.5 g za kus (trieda B) je sadzba 8.6 hal. za kus
3. 51.5 g za kus (trieda C) je sadzba 7.7 hal. za kus
4. 46.0 g za kus (trieda D) je sadzba 7.0 hal. za kus
5. 67.0 g za kus (trieda E) je sadzba 10.0 hal. za kus
Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zaps. spol. s r. o.Pri čís. 1-3 od 1. januára 1949, pri čís. 4-5 od 1. júla 1949
ex 73ex 89
ex 131
51102. masť vyškvarená pre voľný predaj 382.- Kčs
za 1 kg
--Masna, n. p.,
Slovenské mäsové závody, n. p.,
Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
1. decembra
1949
2. domáca jemne údená slanina (bez kože) pre voľný predaj 404.- Kčs
za 1 kg
--
ex 75 ex 89
ex 90
91
ex 93
ex 101
102
ex 103
104
105
ex 106
ex 131
3444
5114
5119
Jedlý olej vo voľnom predaji: Pramen, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
Zdroj, n. p., VDP,
Pražské mlékárny, n. p.,
spotrebné družstvá
1. decembra
1949
fľaše s obsahom 250 g a 220 g 44.10 Kčs
za fľašu
--
fľaša s obsahom 500 g 84.60 Kčs
za fľašu
--
plechovka s obsahom 1800 g 337.15 Kčs
za plechovku
--
fľaša s obsahom 320 g 61.35 Kčs
za fľašu
--
fľaša s obsahom 460 g 76.95 Kčs
za fľašu
--
ex 76ex 90 3445 Umelé jedlé tuky uvádzané do voľného predaja za zvýšené ceny:
a) margarín 142 Kčs
za 1 kg
--Čsl. tukové závody, n. p.,
Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
Pražské mlékárny, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
1. októbra 1949
b) umelý pokrmový tuk 136 Kčs
za 1 kg
--
Pripomienka:
Výrobne umelých jedlých tukov, Velkodistribuční podnik, zaps. spol. s r. o. v Prahe II, Těšnov 5, a Veľkodistribučný
podnik, zapís. spol. s r. o. v Bratislave, ktoré dodávajú umelé jedlé tuky národným podnikom, podnikom komunálnym alebo družstevným pre výrobu pekárskeho a cukrárskeho tovaru, pre výrobu trvanlivého pečiva a detskej výživy, vyberú a odvedú z dodaného margarínu a umelého pokrmového tuku všeobecnú daň podľa platných ustanovení (§§ 12, 13 a 14 zák. č. 283/1948 Sb.) týmito sumami:
a) výrobne:
z margarínu sumou 5.703 Kčs
za 100 kg
--
z umelého pokrmového tuku sumou 5.103 Kčs
za 100 kg
--
b) Veľkodistribučný podnik (v českých zemiach i na Slovensku):
z margarínu sumou 5.507 Kčs
za 100 kg
z umelého pokrmového tuku sumou 4.907.- Kčs
za 100 kg
--(1. októbra
1949)
Pre odber umelých jedlých tukov pohostinskými podnikmi toto ustanovenie neplatí.
ex 79ex 108 3100 3101
3103
1.b) viazané destiláty pestovateľské, vyrobené v pestovateľských alebo živnostenských liehovaroch, ovocné destiláty vyrobené v poľnohospodárskych, konzumných alebo živnostenských produkčných liehovaroch: Podnikateľ živn. produkčného liehovaru alebo zušľachťovacej výrobne alebo výrobne liehovín 23. marca 1949
aa) značkové destiláty 33 --
bb) ostatné70--vyrábateľ liehovín
2. liehoviny vyrobené miešaním monopolného liehu s prísadami alebo inými zušľachťovacími manipuláciami
(destiláciou); destiláty rezané monopolným liehom:
a) značkové liehoviny 33 -- Centrokomise, a. s.
b) ostatné 70 --
3. dovezené destiláty a liehoviny 33--
Pripomienky:
VI. Pri značkových destilátoch a liehovinách sa odvádza okrem všeobecnej dane ešte osobitná cenová prirážka.
VII. Lieh na výrobu francovky viď pol. 951.
Lieh na výrobu kozmetického tovaru a voňaviek viď pol. 950. Lieh na výrobu liečiv a farmaceutických prípravkov viď pol. 945 až 948. Liehové laky viď pol. 937.
Ovocné šťavy s obsahom alkoholu do 0.75 obj. % viď pol. 87.
Prídymok viď pol. 930. ex 79
ex 791.b):
aa) značkové destiláty150--1. júna 1949
2.a) značkové liehoviny 150--VDP alebo zušľachťovacia výrobňa, alebo vyrábateľ
b) ostatné 70 --
Pripomienky:
VI. Lieh na výrobu francovky viď pol. 951.Lieh na výrobu kozmetického tovaru a voňaviek viď pol. 950. Lieh na výrobu liečiv a farmaceutických prípravkov viď pol. 945 až 948. Liehové laky viď pol. 937. Ovocné šťavy s obsahom alkoholu do 0.75 obj. % viď pol. 87. Prídymok viď pol. 930.
VII. Pri cudzozemských značkových liehovinách (destilátoch) sa odvádza okrem všeobecnej dane ešte osobitný cenový rozdiel pri odbyte spotrebiteľmi.
ex 791.b) viazané pestovateľské destiláty, vyrobené v pestovateľských alebo znárodnených produkčných
liehovaroch, ovocné destiláty vyrobené v poľnohospodárskych konzumných alebo znárodnených produkčných liehovaroch:
aa) značkové destiláty 150 --Podnikateľ zušľachťovacej výrobne alebo VDP 1. decembra
1949
bb) jablkovica, hruškovica, matolinovica, mlatovica, borovička 50--
cc) ostatné 70--
2. liehoviny vyrobené miešaním monopolného liehu s prísadami alebo inými zušľachťovacími manipuláciami
(destiláciou a i.); destiláty rezané monopolným liehom:
aa) značkové liehoviny 150 --
bb) rezané jablkovice, hruškovice, matolinovice, mlatovice, borovička 50 --
cc) ostatné 70--
3. dovezené destiláty a liehoviny 33 --Centrokomise, a. s.
Pripomienky:
I. Vyskladnenie viazaných pestovateľských destilátov alebo viazaných destilátov z poľnohospodárskych liehovarov do zušľachťovacej výrobne, ako i vyskladnenie destilátov zo znárodnených produkčných liehovarov do zušľachťovacej výrobne a odtiaľ príp. do výrobne liehovín je v daňovoviazanom obehu.
II. Vyskladnenie všetkých druhov destilátov a liehovín pre Veľkodistribučný podnik deje sa v daňovoviazanom obehu.
III. Lieh na výrobu octu: všeobecnú daň z octu odvádza čs. monopol liehový zo zvlášť zvýšenej predajnej ceny liehu na
výrobu octu.
IV. Pri liehu denaturovanom všeobecným denaturačným prostriedkom na účely živnostenské, na čistenie, kúrenie, varenie a osvetľovanie je započítaná suma, rovnajúca sa býv. obratovej dani do predajnej ceny liehu a odvádza ju čs. monopol liehový.
V. O ostatnom liehu než je uvedené v pol. 79 platia doterajšie predpisy čl. XX. zák. č. 30/1946 Sb.
VI. Podľa pol. 79, písm. 1b-aa) zdaňujú sa vína s obsahom alkoholu nad 22,5 obj. %.
VII. Lieh na výrobu francovky viď pol. 951. Lieh na výrobu kozmetického tovaru a voňaviek viď pol. 950. Lieh na výrobu liečiv a farmaceutických prípravkov viď pol. 945 až 948. Liehové laky viď pol. 937. Ovocné šťavy s obsahom lkoholu do 0,75 obj. % viď pol. 87. Prídymok viď pol. 930.
VIII. Za značkové liehoviny (destiláty) sa považujú liehoviny (destiláty), ktoré navrhne ústredný orgán čs. priemyslu liehovarníckeho a droždiarenského, n. p. a v Úradnom liste vyhlási Ministerstvo výživy.
IX. Pri cudzozemských značkových liehovinách (destilátoch) sa odvádza okrem všeobecnej dane ešte osobitný cenový rozdiel pri odbyte spotrebiteľmi.
Pripomienky: 11. novembra
1949
ex 80ex 108
ex 109
ex 130 ex 630
0572
3420 3423 3425
3483
IV. 1. Vyrábatelia vína z hrozna majú nárok na 10 % výtrat (výrobné výtraty) z vylisovaného množstva muštu.
2. Pri daňovníkoch (vykupovač, rozdeľovač, vyrábateľ) sa určia výtraty takto:
a) vyparovacie (skladné) výtraty môžu byť najviac 0,4 % mesačne zo súčtu začiatočnej zásoby a príjmu dotyčného mesiaca;
b) manipulačné výtraty môžu byť najviac 1,5 % zo súčtu príjmov a výdavkov dotyčného mesiaca.
Daňovníkovi, ktorý vykúpi už raz stočené víno, náležia výtraty uvedené v bode č. 2. Ak kúpi daňovník mušt, náležia mu len výtraty uvedené v bode č. 1, a to do jedného roku začínajúc od skončenia výroby muštu. Výtraty uvedené v bode č. 2 priznávajú sa i vyrábateľovi, ale len pri víne staršom než jeden rok.
Výtraty výrobné (bod č. 1) sa priznávajú začínajúc výrobou vína z úrody v roku 1949. Výtraty odparovacie [bod č. 2, písm. a)] a manipulačné [bod č. 2, písm. b)] sa priznávajú s účinnosťou od 1. januára 1949 na prípadné vyrovnanie schodku. V. Pre daňovníkov pri víne z ovocia alebo iného vína, ktoré vyžaduje pivničné hospodárenie, určia sa výtraty takto:
1. vyparovacie (skladné) najviac 0.5 % mesačne zo súčtu začiatočnej zásoby a príjmu dotyčného mesiaca,
2. manipulačné najviac 2 % zo súčtu príjmov a výdavkov dotyčného mesiaca po odpočítaní začiatočnej zásoby tohto mesiaca. Výtraty uvedené pod IV. a V. musia sa počítať oddelene za každý mesiac a rovnako samostatne odpočítať za každý mesiac od knihovnej zásoby.
85ex 150036Umelý ľad alebo prírodný ľad 0.80 Kčs
za 100 kg
--vyrábateľ 2. apríla 1949
ex 87ex 108
ex 109
ex 130 ex 131
3420Ovocné a zeleninové šťavy (sirupy), nezahustené i zahustené s obsahom alkoholu do 0.75 obj. %, v nádobách nepriedušne uzavretých:
1. prírodné:
a) ovocné sirupy15--vyrábateľ15. augusta 1949
b) ostatné 18--
88ex 1133400
3403
Chlieb kysnutý i nekysnutý, šrotové chleby:
1. ražný chlieb:
a) pri spotrebiteľskej cene 5 Kčs za 1 kg 0.19 Kčs
za 1 kg
--vyrábateľ 1. októbra 1949
b) pri spotrebiteľskej cene 4.80 Kčs za 1 kg 0.18 Kčs
za 1 kg
--
2. celozrnný ražný chlieb alebo Grahamov pšeničný chlieb0.60 Kčs
za 1 kg
(1. októbra
1949)
3. ostatné 4--
89ex 113
ex 114
3403Pečivo obyčajné pekárske, aj mleté alebo rozstrúhané (strúhanka) alebo krájané (krájanka do knedieľ):
1. pšeničné pečivo žemľové (bulka alebo žemľa)
a) o váhe 46 g 0.06 Kčs
za kus
--vyrábateľ 1. októbra 1949
b) o váhe 92 g 0.12 Kčs
za kus
--
2. ražné pečivo
a) o váhe 46 g
0.03 Kčs
za kus
--
b) o váhe 92 g 0.06 Kčs
za kus
3. žemľovka
a) o váhe 460 g
0.40 Kčs
za kus
--
b) o váhe 920 g 0.70 Kčs
za kus
--
4. pšeničné pečivo bežné (húska, rožok, hviezdička)
a) o váhe 46 g 0.07 Kčs
za kus
--
b) o váhe 92 g 0.14 Kčs
za kus
--
5. šišky na chlebíčky
a) o váhe 460 g 0.75 Kčs
za kus
--
b) o váhe 920 g 1.50 Kčs
za kus
--
6. strúhanka 2.30 Kčs
za 1 kg
--
7. húskové kocky do knedieľ (krájanka) 1.- Kčs
za 1 kg
--
8. slané tyčinky balené i nebalené 8.50 Kčs
za 1 kg
--
9. ostatné 13 --
ex 90 ex 114
ex 127
ex 131 ex 132
3403
5416

5418
Pečivo jemné s prísadou cukru alebo bez prísady cukru, trvanlivé pečivo, oblátky, cukrárske výrobky, všetko tiež v nádobách nepriedušne uzavretých:
1. špeciálne čajové pečivo 98
zo spotrebiteľskej
ceny
85 13Vyrábateľ,
Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
Pražské mlékárny, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
14. februára
1949
2. ostatné 13 --
ex 90 Jemné pečivo uvádzané do voľného predaja za zvýšené ceny:
a) neapolitánky balené á 50 g (Slezský průmysl, výr. č. 1040, Odkolek-Zátka, výr. č. 11)130.- Kčs--Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
Pražské mlékárny, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
15. júla 1949
b) rezy Meteor balené á 100 g (Odkolek-Zátka, výr. č. 12)136.- Kčs--
c) Lomnické suchary balené á 250 g (Lomnický průmysl, výr. č. 152 a 36)134.- Kčs --
d) mandľové praclíčky balené á 200 g (Lomnický průmysl, výr. č. 23)167.- Kčs --
e) desertky balené á 100 g (Lomnický průmysl, výr. č. 917) 210.- Kčs
všetko za 1 kg
--
90Pečivo jemné s prísadou cukru alebo bez prísady cukru, trvanlivé pečivo, oblátky, cukrárske výrobky, všetko aj v nádobách nepriedušne uzavretých:
1. lúpačky, šatôčky, koláčiky, za každých 46 g váhy0.30 Kčs
za kus
vyrábateľ 1. októbra 1949
2. pampúchy o váhe 46 g 0.70 Kčs
za kus
--
3. vianočky a mazance (1. októbra 1949)
a) o váhe 460 g bez hrozienok 4.75 Kčs
za kus
--
b) o váhe 460 g s hrozienkami 4.85 Kčs
za kus
--
c) o váhe 920 g bez hrozienok 9.50 Kčs
za kus
--
d) o váhe 920 g s hrozienkami 9.70 Kčs
za kus
--
4. drážďanské štóly
a) o váhe 460 g bez hrozienok 6.20 Kčs
za kus
--
b) o váhe 460 g s hrozienkami 6.60 Kčs
za kus
--
5. trené bábovky o váhe 460 g s hrozienkami alebo bez hrozienok 7.55 Kčs
za kus
--
6. mäkký cukrársky tovar 13 --
7. trvanlivé pečivo
a) suchar vodový 13 --
b) tortové oblátky vodové nesladené13 --
c) perník na strúhanie 2 --
d) sušienky 4 --
e) perník ražný 22 --
f) perník pšeničný 22 --
g) suchar cukrovaný 13 --
h) Karlovarské tortové oblátky sladené, mliečne, spiekané2--
i) Karlovarské kúpeľné oblátky spiekané 14--
j) oblátkové rezy 2 --
k) čajové pečivo 13 --
l) plnené oblátkové rezy orieškové14--
8. ostatné 13 --
91116
ex 131
3406Cestoviny bez ohľadu na spôsob balenia:
1. vaječné cestoviny 25 --vyrábateľ 9. marca 1949
2. ostatné 46 --
91Cestoviny bez ohľadu na spôsob balenia:
1. vaječné cestoviny 25 --1. augusta 1949
2. ostatné 281.- Kčs
za 100 kg
--
91Cestoviny bez ohľadu na spôsob balenia42.- Kčs
za 100 kg
--1. októbra 1949
91Cestoviny bez ohľadu na spôsob balenia: 24. októbra
1949
1. vaječné cestoviny:
a) makaróny a spaghetti trojvaječné a dvojvaječné 42.- Kčs --
b) rezance trojvaječné a dvojvaječné a ostatné cestoviny trojvaječné a dvojvaječné 82.- Kčs --
2. nevaječné cestoviny každého druhu 42.- Kčs
všetko za 100 kg
ex 96ex 127 3412Čokoláda na varenie vo voľnom predaji400.- Kčs
za 1 kg
--Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
1. decembra
1949
Čokoláda mliečna vo voľnom predaji 390.- Kčs
za 1 kg
--
97ex 1273413Čokoládové cukrovinky, napr. bonbóny, deserty, dražé, figúrky (veľkonočné vajíčka), likérové bonbóny, všetko aj v nádobách nepriedušne uzavretých 16--vyrábateľ 14. februára 1949
Pripomienky:
I. Pri čokoládových cukrovinkách predávaných vo voľnom predaji vyberá sa k doterajšej spotrebiteľskej cene platnej v prídelovom hospodárstve, dodatková všeobecná daň 260.- Kčs za 1 kg, ktorú odvádza Pramen, n. p., Obchodní domy, n. p. a Zdroj, n. p.
II. Pečivo s prísadou čokolády viď pol. 90.
ex 97Čokoládové cukrovinky uvádzané do voľného predaja za zvýšené ceny:
1. čokoládový tovar veľkonočný ako kraslice, krémové vajíčka a pod.360 Kčs --Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
5. apríla 1949
2. exportný tovar čokoládový ako figúrky (zajačik), vajíčka duté s reliefom, vajíčka hráškové so stuhou a kvietkami a pod. 460 Kčs --
3. vajíčka čokoládové (tuzemské aj exportné) plnené cukrovinkami akéhokoľvek druhu 360 Kčs
všetko za 1 kg
ex 97Čokoládové srdiečka plnené uvedené do predaja pri príležitosti sviatku matiek 360 Kčs
za 1 kg
--28. apríla 1949
ex 97Čokoládové cukrovinky uvádzané do voľného predaja za zvýšené ceny:
1. čokoládový tovar veľkonočný ako kraslice, krémové vajíčka a pod.260 Kčs--15. júla 1949
2. exportný tovar čokoládový ako figúrky (zajačik), vajíčka duté s reliefom, vajíčka hráškové so stuhou a kvietkami a pod. 360 Kčs--
3. vajíčka čokoládové (tuzemské aj exportné) plnené cukrovinkami akéhokoľvek druhu 260 Kčs --
4. mignonky celomáčané čokoládovou hmotou (Slezský průmysl, výr. č. 28, Odkolek-Zátka, výr. č. 1), ako aj domino polomáčané čokoládovou hmotou (Lomnický průmysl, výr. č. 385); oba výrobky v balení á 50 g 266 Kčs--
5. domino polomáčané čokoládovou hmotou (Slezský průmysl, výr. č. 29) a rezy máčané čokoládovou hmotou (Odkolek-Zátka, výr. č. 5); oba výrobky v balení á 100 g 267.- Kčs
všetko za 1 kg
--(15. júla 1949)
ex 97Čokoládové cukrovinky uvádzané do voľného predaja za zvýšené ceny 220
zo spotrebiteľskej ceny
--1. augusta 1949
ex 97Vianočné kolekcie cukroviniek uvádzané do voľného predaja 255.- Kčs
za 1 kg
--24. novembra
1949
ex 97Mikulášsky tovar vo voľnom predaji s čokoládovými cukrovinkami:
metla veľká 100.- Kčs
za kus
--1. decembra
1949
metla malá 44.- Kčs
za kus
pančuška veľká 98.- Kčs
za kus
--
pančuška stredná 73.- Kčs
za kus
--
ex 98ex 130
ex 131
ex 132
3414
3415
Pripomienky:
I. Pri cukrovinkách bez kakaa (nečokoládových) predávaných vo voľnom predaji vyberá sa k doterajšej spotrebiteľskej cene, platnej v prídelovom hospodárstve, dodatková daň 100.- Kčs za 1 kg, ktorú odvádza Pramen, n. p., Obchodní domy, n. p. a Zdroj, n. p. II. Ovocie kandované viď pol. č. 25.
14. februára 1949
ex 98Nečokoládový tovar veľkonočný, ako figúrky (napr. sliepočky, kačičky) z fondantu, želé a pod., uvádzané do voľného predaja za zvýšené ceny 200.- Kčs
za 1 kg
--Pramen, n. p.,
Zdroj, n. p.,
Obchodní domy, n. p.,
spotrebné družstvá, VDP
5. apríla 1949
ex 98Nečokoládový tovar veľkonočný, ako figúrky (napr. sliepočky, kačičky) z fondantu, želé a pod., uvádzané do voľného predaja za zvýšené ceny 100 Kčs
za 1 kg
15. júla 1949
ex 98Cukrovinky nečokoládové, uvádzané do voľného predaja za zvýšené ceny180
zo spotrebiteľskej
ceny
--1. augusta
1949
ex 98Mikulášsky tovar vo voľnom predaji s nečokoládovými cukrovinkami, pančuška malá 7 Kčs
za kus -
-1. decembra 1949
100ex 8
ex 131 ex 132
ex 599
ex 622
3470Prášky pečivové:
1. kypriace 21 --vyrábateľ18. novembra 1949
2. aromatický cukor, napr. škoricový, vanilkový, vanilínový 16 --
3. prášky pudingové a ostatné prášky pečivové, napr. perníkové20 --
4. hmoty do pečiva šetriace tuk a hmoty na krášlenie cesta:
a) čajová cestola 110.20 Kčs
za 1 kg
--
b) ostatné 12 --
Pripomienky:
I. Farbivá používané v potravinárstve viď pol. 935.
II. Kulér viď pol. 12.
III. K č. 4 písm. a). Výrobňa čajovej cestoly (Rakona, nár. podnik, v Rakovníku, závod Stěhelčeves) a Velkodistribuční podnik, zapsané společenstvo s r. o., v Prahe II, Těšnov 5-7, ktoré dodávajú čajovú cestolu podnikom národným, komunálnym alebo družstevným ako na odber oprávneným živnostenským spracovateľom, vyberú a odvedú z čajovej cestoly, spomenutým podnikom dodávanej, všeobecnú daň podľa platných zákonných ustanovení (§§ 12, 13 a 14 zák. č. 283/1948 Sb.) sumou 34.45 Kčs za 1 kg.
103 ex 131
ex 132
3416 Detské výživné múčky (napr. Nestlé), sterilizovaná a diastázovaná detská krupička, všetko tiež v nádobách nepriedušne uzavretých:
1. detská krupička5--vyrábateľ 1. októbra 1949
2. suchary celé (detská výživa I.) 2 --
3. piškóty (detská výživa II.) 2 --
4. detské suchary kvasnicové (detská výživa III.)2--
5. ostatné9 --

II. Uhlie a nerasty.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzaSľavaSnížená sadzbaDaňovníkZmena (doplnkov) platí od
ex 157147
ex 622
2058
2072
0430
Šmirgel:
Pripomienka:
Šmirgel upravený pre drobný predaj viď pol. 971.
Šmirglový papier a šmirglové plátno viď pol. 658.
1. januára 1949
ex 159ex 150
ex 656
036 0172
2041
2052
2053
2055
2058 2059
Inde neuvedené zeminy a látky nerastné, prírodné, pálené, mleté alebo plavené, črepy z tehál a z tovaru z kameniny, porcelánu a iných keramických hmôt:
7. ostatné (bahno, cementy prirodzené, mastenec, kremienka, hlinka rozsievková, tehlová múčka atď.) aj surové, pálené, mleté alebo plavené (tiež mramor mletý,
mramor pálený); taktiež škvára
26 --vyrábateľ 1. januára 1949
Pripomienka:
Vápno hydraulické viď pol. 654.
Vápno dusíkaté a na hnojenie viď pol. 941.
Vápno chlórové viď pol. 924.
Vápno plynárenské viď pol. 926.
Vápno kŕmne viď pol. 948, 949.
Nerastné fosfáty viď pol. 941.
Emaily a glazúry viď pol. 927.
(ex 159)Čistiace vápno upravené pre drobný predaj viď pol. 971.
Voda minerálna viď pol. 83.
Voda destilovaná viď pol. 924.
Ľad viď pol. 85.
O vode morskej platia predpisy soľného monopolu.
Pri škváre sa určí sadzba 7%.

III. Drevo, suroviny tokárske, rezbárske a výrobky z nich.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzaSľavaSnížená sadzbaDaňovníkZmena (doplnkov) platí od
ex 202ex 134
ex 347
2205
5300

5303
5310 5313
5319
Drevo stavebné a úžitkové, guľaté, neimpregnované: Vyrábateľ (štátne alebo komunálne podniky a pod.) 1. októbra
1949
1. bánske drevo 2 --
2. telegrafné a telefonné tyče a stĺpy 10--
3. guľatina na lúpanie a dýhové výrezy, guľatina pilárska,
drevo brúsne, drevo na výrobu celulózy
15 --
4. rovnané drevo úžitkové 15 --
5. ostatné úžitkové drevo (tyče, týčky, oje a pod.) 15 --
Pripomienka k pol. 200 a 202: Základom dane pri surovom dreve palivovom a úžitkovom (pol. 200 a pol. 202, č. 3, 4 a 5) je cena franco vagón nakladacia stanica a to pri všetkých druhoch predajov (loco les alebo franco vagón nakladacia stanica alebo franco vagón miesto určenia) a tiež pri predaji v drobnom. Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
1. júna 1949

IV. Tovar textilný a konfekčný.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzaSľavaSnížená sadzbaDaňovníkZmena (doplnkov) platí od
ex 300Pripomienky:
II. Vlnou sa rozumie ovčia vlna a všetky chlpy (srsť) zvieracie, napr. chlpy kozy angorskej, vlna mohairová, taftik, srsť ťavy, vikune, lamy, guanaka, chlpy zajačie, králičie, bobrie, opičie, chlpy krysy pižmovej, chlpy konské, bravčové, psie atď., tiež vlasy a vlnené česance.
Priadza (tiež nite):
ex 304183 až 188
204
205
206
ex 219
222
až 227
242
243
245
246
241
242
a) z prírodného hodvábu, tiež prírodný hodváb smotaný alebo niťovaný (filovaný) i skaný:
1. vyšívacia priadza
2. ostatné


200
800


-
600


-
200
Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
22. marca
1949
b) iné:
1. priadza na viazanie snopov (samoväzačský motúz), tiež povriesla s kolčekmi
15--
2. ľanové pletacie priadze, bavlnené a umelohodvábne
háčkovacie priadze, bavlnené vyšívacie priadze ručné,
umelo-hodvábne vyšívacie nite ručné, umelohodvábne
vyšívacie priadze
80--
3. ostatné 800 720 80
Ľanové nite na opravovanie vriec 80 --1. mája 1949
Vigoňová (vigognová) pletacia priadza v úprave pod 50 g 80--20. mája 1949
Priadza na pletenie vigoňová 80--1. júna 1949
priadza na pletenie bavlnená a umelohodvábna 500 42080
stehovky 600 520 80
šijacie nite spodné a bielizňové 60052080
látacia priadza400 320 80
(ex 304)ľanové nite (vyjmúc ľanové nite na opravovanie vriec) 400--Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
1. augusta
1949
látačky 150 --1. septembra
1949
ex 305 ex 189 až 243 ex 193
ex 229 ex 230
ex 234
ex 248
ex 250
ex 251
ex 256
ex 257
ex 630
11. Krojové tkaniny 500 43070 Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
3. februára
1949
Ozdobné malé vreckovky 80--30. marca 1949
Nástenné závesy ručne zdobené výšivkou, čipkou, batikom, ručnou maľbou, gobelínové a p. 70 --
Pripomienka:
Pri umelých gobelínových závesoch, vyrábaných Gobelínovým ústavom vo Valašskom Meziříčí, je sadzba
23 %.
Posteľné prehozy ručne zdobené výšivkou, čipkou a pod.
70
-
-
Záclonové látky ručne spracované 90 --
Pokrývky na balenie nábytku 50 --
Pokrývky konské a dobytčie (hune) 50 --
Štvorcípe šatky cachenez a šatky po dĺžke sošité, všetko pre ženy, ručne batikované, maľované, vyšívané a inak ručne zdobené 70 --
Trojcípe šatky pre ženy, ručne zdobené, ručne batikované,
maľované alebo vyšívané
70 --
Povlakové tkaniny:
a) kanafas, damask
1500142080 16. apríla 1949
b) ostatné 1100 102080
ex 305Tkaniny na vreckovky 500 420 80 Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
20. apríla 1949
Šatky na hlavu bavlnené 800750 50 1. júna 1949
Vreckovky zo všetkých textílií 500420 80
Prikrývky spacie bavlnené 600 53070
Prikrývky cestovné a plédy bavlnené 60051090
Prikrývky z odpadového materiálu, ťažké, dvojité 20015050
Prikrývky z odpad. materiálu, ľahké, jednoduché 20015050
Obrusy kávové, vyjmúc ručne zdobené a čipkové, bavlnené 600530 70
Nástenné závesy, vyjmúc ručne zdobené, bavlnené 35028070
Stolné súpravy a obrúsky, vyjmúc ručne zdobené a čipkové,
bavlnené
50043070
Stolné súpravy a obrúsky, vyjmúc ručne zdobené výšivkou,
bavlnené
50043070
Uteráky trecie, bavlnené 500 44060
Osušky a trecie osušky (130 x 160 cm) 500 44060
Utierky na nádobie 55 x 60 cm, bavlnené 50043070
Vaflové pokrývky a posteľné prehozy, bavlnené 50043070
Obrusy z gobelínových tkanín, bavlnené 50043070
(ex 305)Obrusy ženilkové z bavlny 20012080 Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
Obrúsky bavlnené 600530 70
Prehozy na pohovky, pokiaľ nie sú väčšie než 150 x 300, bavlnené 500 43070
Prehozy na pohovky, ženilkové, z bavlny 20012080
Prací kord (zamat) z bavlny 1200 1150 50
Flanely na dámsku a detskú bielizeň, 80 cm šírky 100095050
Flanely na nočnú bielizeň (pyžamy), 80 cm šírky 100095050
Flanely na pánsku nočnú bielizeň (pyžamy), 80 cm šírky 1000 95050
Croissé finet na bielizeň detskú a dojčenskú, 80 cm šírky 1000 930 70
Látky na dámske a pánske plášte, 80 cm šírky, z bavlny, aj
baranček, ratiné, krymer a plyš
50045050
Šatový a podšívkový velvet (útkový zamat), 80 cm šírky 800--
Bavlnené látky na zástery, 80 cm šírky 800 73070
Látky na pyžamy, 80 cm šírky 11001000 100
Trecie látky, 80 cm šírky 50044060
Látky na obrusy, 80 cm šírky, bavlnené 90083070
Látky na obrúsky, 80 cm šírky, bavlnené 900830 70
Látky na utierky, 80 cm šírky, bavlnené 50043070
(ex 305)Látky na vreckovky, 80 cm šírky, každého druhu 50042080Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
Pikýrovacie plátno 700 --
Tkaniny na šatky na hlavu, 80 cm šírky, bavlnené 800 75050
Tkaniny na ženilkové šatky a šály na hlavu, 80 cm šírky, bavlnené 600 55050
Povlakové látky (kanafas), 80 cm šírky 1100 1020 80
Povlakové látky z damasku, 80 cm šírky 1500 1420 80
Ostatné povlakové látky (véba, atlas-grádl), 80 cm šírky 1100 102080
Nábytkové látky, ostatné 300--
Dekoračné látky, 80 cm šírky, bavlnené 500 43070
Záclonové látky husté, 80 cm šírky 70061090
Ostatné záclonové látky, 150 cm šírky 700 61090
Vložkové látky odevné (aj kalmuk a vatelín) 50 --1. decembra 1949
Vložkové látky do kravát 50 --
Krajčírsky kanafas 80 --
Štvorcípe šatky, cachenez a šatky po dĺžke sošité, všetko pre ženy, ručne batikované, maľované, vyšívané a inak ručne zdobené 10 --
(ex 305) Trojcípe šatky pre ženy ručne zdobené, ručne batikované, maľované alebo vyšívané 10--Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
(1. decembra
1949)
Ozdobné malé vreckovky zdobené ručne 10 --
Nástenné závesy ručne zdobené výšivkou, čipkou, batikom, ručnou maľbou, gobelínové a pod. 10 --
Posteľné prehozy ručne zdobené výšivkou, čipkou a pod. 10 --
Záclonové látky ručne spracované 10 --
ex 306ex 189 až 193
ex 207
ex 208
ex 209
ex 210
ex 213
ex 229
ex 230
ex 234
ex 239
ex 256
ex 257
245Ľanové matracové tkaniny70--Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
3. februára
1949
Ľanové slamníkové tkaniny 70 --
Ľanové obrusy (aj kávové), ručne zdobené alebo ručne vyšívané 60 --
Ľanové stolné súpravy a obrúsky, ručne zdobené výšivkou,
čipkou, batikom alebo maľbou, aj ľanové ručne zdobené stolné prestieranie
60 --30. marca 1949
Ozdobné malé vreckovky 80 --
Obrusy kávové, vyjmúc ručne zdobené a čipkové, ľanové 500 440 601. júna 1949
Nástenné závesy, ľanové 35028070
Stolné súpravy a obrúsky, vyjmúc ručne zdobené a čipkové, ľanové 500 44060
Uteráky ľanové 35030050
Utierky na nádobie 55 x 60 cm, ľanové 35030050
(ex 306) Vaflové pokrývky a posteľné prehozy, ľanové 400330 70 Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
Obrusy z gobelínových tkanín, ľanové 400 33070
Obrúsky, ľanové 50044060
Prehozy na pohovky, ľanové 400330 70
Ľanové látky na dámske a dievčenské šaty, 80 cm šírky 600 530 70
Látky na pánsku bielizeň, 80 cm šírky, ľanové 60052080
Uterákové látky, 80 cm šírky, ľanové 35030050
Látky na obrusy, 80 cm šírky, ľanové 500 44060
Látky na obrúsky, 80 cm šírky, ľanové 500440 60
Látky na utierky, 80 cm šírky, ľanové 350 300 50
Chrániče kobercov 800--
Dekoračné látky, 80 cm šírky, ľanové 350280 70
Nástenné závesy ručne zdobené výšivkou, čipkou, batikom, ručnou maľbou, gobelínové a p. 70 --
Pripomienka:
Pri umeleckých gobelínových závesoch vyrábaných Gobelínovým ústavom vo Valašskom Meziříčí, je sadzba
všeobecnej dane 23 %.
(ex 306)Posteľné prehozy ručne zdobené výšivkou, čipkou a p. 70 --Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
1. decembra
1949
Tuženka 90 --
Krajčírsky kanafas 90 --
Ozdobné malé vreckovky zdobené ručne 10 --
Obrusy (aj kávové) ručne zdobené alebo ručne vyšívané 10 --
Stolné súpravy a obrúsky, ručne zdobené výšivkou, čipkou, batikom alebo maľbou, aj ručne zdobené stolné prestieranie 10 --
Nástenné závesy ručne zdobené výšivkou, čipkou, batikom, ručnou maľbou, gobelínové a pod. 10 --
Posteľné prehozy ručne zdobené výšivkou, čipkou a pod. 10 --
ex 308 ex 228 ex 229
ex 230
ex 234 ex 256 ex 257
248Látky:
a) nábytkové
500 --Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
22. marca
1949
b) dekoračné 350 --
Nástenné závesy ručne zdobené výšivkou, čipkou, batikom, ručnou maľbou, gobelínové a pod. 80 --30. marca 1949
Pripomienka:
Pri umeleckých gobelínových závesoch vyrábaných Gobelínovým ústavom vo Valašskom Meziříčí, je sadzba
23 %.
Posteľné prehozy ručne zdobené výšivkou, čipkou a pod.
80 --
Štvorcípe šatky, cachenez a šatky po dĺžke sošité, všetko pre ženy, vlnené a ručne zdobené maľovaním, ručnou
tlačou, výšivkou
80 --
(ex 308)Trojcípe šatky vlnené pre ženy, ručne zdobené 80 --Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
(30. marca
1949)
Pokrývky konské a dobytčie (hune), vlnené 80 --1. júna 1949
Pripomienky:
I. Za vlnené tkaniny sa považujú tkaniny, ktoré obsahujú viac než 3 % vlny zvieracej Šály vlnené, z tkanín
600520801. júna 1949
Šatky štvorcípe, vlnené 80072080
Prehozy až do veľkosti 1 m2, vlnené, tkané 60052080
Prehozy nad 1 m2, vlnené, tkané 60052080
Šály vlnené, tkané 60052080
Šatky štvorcípe, vlnené 80072080
Šatky na hlavu, vlnené 80072080
Šatky trojcípe, vlnené 80072080
Prehozy až do veľkosti 1 m2, vlnené, tkané 600520 80
Prehozy nad 1 m2, vlnené, tkané 600 52080
Šály a šatky štvorcípe, vlnené, z tkanín 70062080
Šatky trojcípe, vlnené, tkané 70062080
Šatky tkané, vlnené 60052080
Šály vlnené 60052080
Pokrývky na detské kočíky, prikrývky spacie, šatky (nie väčšie 75 x 100 cm), vlnené 60052080
(ex 308)Pokrývky na detské kočíky, prikrývky spacie, šatky (nie väčšie 100 x 150 cm), vlnené 600 520 80 Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
Vlnené prikrývky spacie a cestovné, vlnené plédy 600 52080
Obrusy ženilkové z vlny 200 12080
Prehozy na pohovku, ženilkové, z vlny 20012080
Vlnené látky na pánske a chlapčenské obleky, 145 cm šírky, nákupná cena do 120 Kčs 100092080
Vlnené látky na pánske a chlapčenské obleky, 145 cm šírky, nákupná cena nad 120 Kčs 1200112080
Vlnené látky na dámske kostymy, 145 cm šírky, nákupná cena do 120 Kčs 1000 92080
Vlnené látky na dámske kostymy, 145 cm šírky, nákupná cena nad 120 Kčs 12001120 80
Listerové látky, 80 cm šírky 12001120 80
Vlnené látky na pánske a chlapčenské zimníky, 143 cm šírky 1000920 80
Vlnené látky na svrchníky, 143 cm šírky 1000 900100
Rovnošatové látky, 143 cm šírky 1200112080
Vlnené látky na dámske a dievčenské šaty, 143 cm šírky 1200 112080
Vlnené látky na dámske a dievčenské plášte letné, 143 cm šírky 1200 1120 80
Vlnené krymre, plyše, barančeky a ratiné, 140 cm šírky 50042080
(ex 308)Vlnené látky na dámske a dievčenské plášte zimné, 143 cm šírky 1600 152080Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
Látky na pánske a dámske šály, 68 cm šírky, vlnené 80072080
Tkaniny na šatky na hlavu, 80 cm šírky, vlnené 80072080
Tkaniny na ženilkové šatky a šály na hlavu, 80 cm šírky, vlnené 60052080
Tkaniny na iné šatky a šály, 80 cm šírky, vlnené 80072080
Nábytkové látky, vlnené 400--
Sealy, 130 cm šírky, lambrequín 450370801. decembra 1949
Vložkové látky (aj vatelín) 80--
Štvorcípe šatky, cachenez a šatky po dĺžke sošité, všetko
pre ženy, ručne zdobené maľovaním, ručnou tlačou, výšivkou
10 --
Trojcípe šatky pre ženy, ručne zdobené 10 --
Nástenné závesy ručne zdobené výšivkou, čipkou, batikom, ručnou maľbou, gobelínové a pod. 10 --
Posteľné prehozy ručne zdobené výšivkou, čipkou a pod. 10 --
ex 309 ex 248 ex 250
ex 251
ex 255
ex 256
ex 257
244 Umelohodvábne krojové brokáty 6505501003. februára
1949
(ex 309)Štvorcípe šatky, cachenez a šatky po dĺžke sošité, všetko
pre ženy, ručne batikované, maľované, vyšívané a inak ručne zdobené, umelohodvábne
80--Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
30. marca 1949
Trojcípe šatky pre ženy ručne zdobené, ručne batikované, maľované alebo vyšívané, umelohodvábne 80 --
Nástenné závesy ručne zdobené výšivkou, čipkou, batikom, ručnou maľbou, gobelínové a p. umelohodvábne 80 --
Pripomienky:
I. Pri umeleckých gobelínových závesoch, vyrábaných Gobelínovým ústavom vo Valašskom Meziříčí, je sadzba 23 %.
II. Nástenné závesy, vyjmúc ručne zdobené, z umelého hodvábu, sa zdaňujú podľa ľanových (viď ex pol. 306).
Posteľné prehozy ručne zdobené výšivkou, čipkou a pod.,
umelohodvábne
80 --
Ozdobné malé vreckovky 80--
Obrusy (aj kávové), ručne zdobené alebo ručne vyšívané 60 --
Pripomienka:
Obrusy kávové, obrúsky, vyjmúc ručne zdobené a čipkové, ďalej látky na obrusy a obrúsky 80 cm šírky, z umelého
hodvábu, sa zdaňujú podľa ľanových (viď ex pol. 306).
Stolné súpravy a obrúsky, ručne zdobené výšivkou, čipkou, batikom alebo maľbou, aj ručne zdobené stolné
prestieranie
60 --
Pripomienka:
Stolné súpravy a obrúsky, vyjmúc ručne zdobené a čipkové,
z umelého hodvábu, sa zdaňujú podľa ľanových (viď ex pol. 306). Šály z umelého hodvábu, z tkanín
60052080 1. júna 1949
(ex 309)Šatky štvorcípe z umelého hodvábu 80072080Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
Prehozy do veľkosti 1 m2, z umelého hodvábu 70062080
Prehozy nad 1 m2, tkané, z umelého hodvábu700 62080
Šály z tkanín, z umelého hodvábu 600 52080
Šatky štvorcípe, z tkanín, z umelého hodvábu 80072080
Šatky na hlavu, z umelého hodvábu 800 72080
Šatky ženilkové, z umelého hodvábu 60052080
Šatky trojcípe, z tkanín, z umelého hodvábu 800 72080
Prehozy tkané do 1 m2, z umelého hodvábu 700620 80
Prehozy tkané nad 1 m2, z umelého hodvábu 700 62080
Šály a šatky štvorcípe, z umelého hodvábu 700 62080
Šatky trojcípe z umelého hodvábu 70062080
Šály z tkanín z umelého hodvábu 60052080
Šály z umelého hodvábu 600 52080
Vaflové pokrývky a posteľné prehozy, z umelého hodvábu 500 42080
Obrusy z gobelínových tkanín, z umelého hodvábu 500 42080
Obrusy z gobelínových tkanín, hodvábu 20012080
Prehozy na pohovky, z umelého hodvábu 500 42080
Prehozy na pohovky, ženilkové, z umelého hodvábu 20012080
(ex 309)Látky na dámske a pánske plášte, 80 cm šírky, z umelého
hodvábu, aj baranček, ratiné, krymer a plyš
500 42080Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
(1. júna
1949)
Šatový a podšívkový velvet (útkový zamat) z umelého hodvábu 800700 100
Dámske podšívky, 80 cm šírky, z umelého hodvábu 1500141090
Rukávová podšívka, 80 cm šírky, z umelého hodvábu 15001410 90
Látky na pánske a dámske šály, 68 cm šírky, z umelého
hodvábu
800720 80
Tkaniny na šatky na hlavu, 80 cm šírky, z umelého hodvábu 800720 80
Tkaniny na ženilkové šatky a šály na hlavu, 80 cm šírky, z umelého hodvábu 600 52080
Tkaniny na iné šatky a šály, 80 cm šírky, z umelého hodvábu 800720 80
Dekoračné látky z umelého hodvábu 70062080
Štvorcípe šatky, cachenez a šatky po dĺžke sošité, všetko
pre ženy, ručne batikované, maľované, vyšívané a inak ručne zdobené
10--1. decembra 1949
Trojcípe šatky pre ženy ručne zdobené, ručne batikované, maľované alebo vyšívané 10 --
Ozdobné malé vreckovky zdobené ručne 10 --
Obrusy (aj kávové), ručne zdobené alebo ručne vyšívané 10 --
(ex 309) Stolné súpravy a obrúsky, ručne zdobené výšivkou, čipkou, batikom alebo maľbou, aj ručne zdobené stolné prestieranie 10 --Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
(1. decembra 1949)
Nástenné závesy ručne zdobené výšivkou, čipkou, batikom, ručnou maľbou, gobelínové a p. 10 --
Posteľné prehozy ručne zdobené výšivkou, čipkou a pod. 10 --
ex 310ex 248
ex 250
ex 251
ex 255
ex 256
ex 257
244Krojové brokáty z prírodného hodvábu, aj pomiešané umelou strižou 6504502003. februára
1949
Štvorcípe šatky, cachenez a šatky po dĺžke sošité, všetko
pre ženy, ručne batikované, maľované, vyšívané a inak ručne zdobené z prírodného hodvábu
180--30. marca 1949
Trojcípe šatky pre ženy, ručne zdobené, ručne batikované,
maľované alebo vyšívané z prírodného hodvábu
180--
Ozdobné malé vreckovky 180 --
Nástenné závesy ručne zdobené výšivkou, čipkou, batikom, ručnou maľbou, gobelínové a p. z prírodného hodvábu 180 --
Pripomienka:
Pri umeleckých gobelínových závesoch, vyrábaných Gobelínovým ústavom vo Valašskom Meziříčí, robí sadzba
23 %.Posteľné prehozy ručne zdobené výšivkou, čipkou a p., z prírodného hodvábu
180--
Šály z prírodných hodvábnych tkanín 6004201801. júna 1949
Šatky štvorcípe, z prírodného hodvábu 800620180
(ex 310)Prehozy do veľkosti 1 m2, z prírodného hodvábu 700 520180 Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
Prehozy nad 1 m2, tkané, z prírodného hodvábu 700520180
Šály z tkanín, z prírodného hodvábu 600420180
Šatky štvorcípe, z tkanín, z prírodného hodvábu 800620180
Šatky z prírodného hodvábu 800620180
Šatky ženilkové, z prírodného hodvábu 600420 180
Šatky trojcípe, z tkanín, z prírodného hodvábu 800620180
Prehozy tkané do 1 m2, z prírodného hodvábu 700520180
Prehozy tkané nad 1 m2, z prírodného hodvábu 700520 180
Šály a šatky štvorcípe, z prírodného hodvábu 700520 180
Šatky trojcípe, z prírodného hodvábu 700520180
Šály z tkanín, z prírodného hodvábu 600420 180
Šály z prírodného hodvábu600 420 180
Vaflové pokrývky a posteľné prehozy, z prírodného hodvábu 500320180
Obrusy z gobelínových tkanín z prírodného hodvábu 500320180
Obrusy ženilkové, z prírodného hodvábu 200120 80
Prehozy na pohovky, z prírodného hodvábu 500320180
(ex 310)Prehozy na pohovky, ženilkové, z prírodného hodvábu 20012080 Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
Látky na plášte, 80 cm šírky 700--
Látky na šaty, 80 cm šírky, z prírodného hodvábu 700500200
Látky na bielizeň, 80 cm šírky, z prírodného hodvábu 700 520180
Dámske podšívky, 80 cm šírky, z prírodného hodvábu 15001310190
Rukávová podšívka, 80 cm šírky, z prírodného hodvábu 1500 1310 190
Látky na pánske a dámske šály, 68 cm šírky, z prírodného
hodvábu
800 620180
Tkaniny na šatky na hlavu, 80 cm šírky, z prírodného hodvábu 800620180
Tkaniny na ženilkové šatky a šály na hlavu, 80 cm šírky, z prírodného hodvábu 600 420180
Tkaniny na iné šatky a šály, 80 cm šírky, z prírodného hodvábu 800620 180
Dekoračné látky z prírodného hodvábu 700 520180
Štvorcípe šatky, cachenez a šatky po dĺžke sošité, všetko
pre ženy, ručne batikované, maľované, vyšívané a inak ručne zdobené
20 --1. decembra 1949
Trojcípe šatky pre ženy ručne zdobené, ručne batikované, maľované alebo vyšívané 20 --
Ozdobné malé vreckovky zdobené ručne 20 --
(ex 310) Nástenné závesy ručne zdobené výšivkou, čipkou, batikom, ručnou maľbou, gobelínové ap. 20 --Textilia,
Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva, popríp. vyrábateľ
(1. decembra
1949)
Posteľné prehozy ručne zdobené výšivkou, čipkou a pod. 20 --
ex 311ex 200
ex 233
ex 247
ex 252
ex 255
ex 258
ex 274
250Pančuchy, podkolienky a ponožky:
a) dámske:
1. kotonové, perlonky a silonky
800 7109014. januára 1949
2. zo skanej priadze (cvirnové) a platýrované 50046040
3. ostatné 32528540
Nákolenice, lýtkovice, náhradné chodidlá (pánske, dámske
i detské)
40--30. marca 1949
Sieťové pančuchy, podkolienky a ponožky:
a) z prírodného hodvábu
90--
b) ostatné 40 --
Ponožky hrubé vigoňové 10060401. júna 1949
Ponožky z prírodného hodvábu 30021090
Ponožky ostatné 30026040
Pančuchy z prírodného hodvábu 300210 90
Pančuchy ostatné 300 26040
Športové pančuchy a holene 30026040
Pančuchy štandardné, hrubé, bavlnené a vigoňové 30026040
Valchované pančuchy a ponožky zo všetkých textílií 40 --1. decembra 1949
Ručne pracované sieťové pančuchy, podkolienky a ponožky 10 --
ex 312ex 200
ex 233
ex 247
ex 252
ex 255
ex 258
ex 274
250 253Spodné košele (bez pásika na golier), nátelníky s rukávmi, z prírodného hodvábu, stávkové 500 3601401. júna 1949
(ex 312) Spodné košele (bez pásika na golier), nátelníky s rukávmi,
z ostatných textílií, stávkové
50046040 Textilia,
Vesna, Oděvní průmysl,
Odeva,
popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
Nátelníky bez rukávov, vlnené 500460 40
Nátelníky bez rukávov, zo všetkých ostatných textílií 50046040
Sieťové spodné košele a nátelníky, vlnené 50046040
Sieťové spodné košele a nátelníky z prírodného hodvábu 500360140
Sieťové spodné košele a nátelníky, zo všetkých ostatných
textílií
50046040
Spodky stávkové, vlnené 500 46040
Spodky stávkové, z ostatných tkanín, vyjmúc z prírodného hodvábu 50046040
Spodky krátke, stávkové, vlnené 50046040
Spodky krátke, stávkové, z ostatných tkanín, vyjmúc z prírodného hodvábu 50046040
Pánske kombiné, vlnené 600560 40
Pánske kombiné z prírodného hodvábu 600460 140
Pánske kombiné, zo všetkých ostatných textílií60056040
Pánske kombiné, sieťované, vlnené 60056040
Pánske kombiné, sieťované, z prírodného hodvábu 600460140
(ex 312) Pánske kombiné, sieťované, zo všetkých ostatných textílií 60056040Textilia,
Vesna, Oděvní průmysl,
Odeva,
popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
Košele cvičebné, tielka 50046040
Nohavičky s dĺžkou od 50 cm, vlnené500 46040
Nohavičky s dĺžkou od 50 cm, z prírodného hodvábu 500 360140
Nohavičky s dĺžkou od 50 cm, z bavlny a ostatných textílií 500 460 40
Nohavičky platýrované s podšívkou 50046040
Kombiné stávkové alebo pletené, vlnené 50046040
Kombiné pletené alebo stávkové, zo všetkých ostatných textílií 500 46040
Kombiné platýrované s podšívkou 50046040
Spodničky stávkové, z prírodného hodvábu 500360140
Spodničky stávkové, ostatné 500460 40
Košieľky, aj spodné kazajky, stávkové alebo pletené, vlnené 500 46040
Košieľky stávkové alebo pletené z ostatných textílií, vyjmúc z prírodného hodvábu 50046040
Nohavičky pod 50 cm, stávkové alebo pletené, vlnené 50046040
Nohavičky pod 50 cm, stávkové alebo pletené, zo všetkých
ostatných textílií
50046040
Živôtiky každého druhu, stávkové a pletené 400 36040
(ex 312)Cvičebné a športové košele zo všetkých textílií, stávkové 500460 40 Textilia,
Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
Košele s dlhým rukávom, stávkové 30026040
Košele s krátkym rukávom, stávkové 30026040
Pyžamy stávkové alebo pletené 300 26040
Nátelníky 30026040
Sieťové nátelníky 30026040
Spodky krátke, stávkové 30026040
Nohavicové kombiné, stávkové 30026040
Tielka 400 36040
Denné košele stávkové alebo pletené 30026040
Nočné pyžamy stávkové alebo pletené 300 26040
Nohavičky stávkové alebo pletené, vlnené 30026040
Nohavičky stávkové alebo pletené, zo všetkých ostatných
textílií
300 26040
Nohavičky s podšívkou a platýrované 30026040
Spodné kabátiky pletené a stávkové, vlnené 30026040
Spodné kabátiky pletené a stávkové, zo všetkých ostatných
textílií
30026040
Kombiné a spodničky, pletené a stávkové, vlnené 30026040
(ex 312) Kombiné a spodničky, pletené a stávkové, zo všetkých ostatných textílií 30026040 Textilia,
Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
Kombiné a spodničky s podšívkou alebo platýrované 30026040
Živôtiky a podväzkové pásy, pletené a stávkové 30026040
Živôtiky s podväzkami, pletené a stávkové 30026040
Košele stávkové, dlhý rukáv 30026040
Košele stávkové, krátky rukáv 300260 40
Cvičebné košele (tričká) z prírodného hodvábu 500 360 140
Cvičebné košele (tričká) z ostatných tkanín 50046040
Nočné košele zo všetkých textílií, stávkové 30026040
Spodné nohavičky 40036040
Spodné nohavičky s podšívkou, platýrované, z vlny pletené 30026040
Košele denné stávkové, vlnené 30026040
Košele denné, stávkové zo všetkých ostatných textílií 30026040
Detské nátelníčky, stávkové alebo pletené 300260 40
Nohavicové kombiné, vlnené 40036040
Nohavicové kombiné, stávkové alebo pletené, nie vlnené 300 26040
Sukňové kombiné, spodničky, stávkové a pletené, vlnené 400 36040
(ex 312)Sukňové kombiné, spodničky, zo všetkých ostatných textílií, stávkové a pletené 400 36040Textilia,
Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
Košieľky stávkové 500460 40
Živôtiky stávkové alebo pletené 20016040
Nohavičky spodné 400360 40
ex 313ex 200
ex 233
ex 247
ex 252
ex 255
ex 258
ex 274
250Zápästky, pletené kukly, pánske, dámske, pre chlapcov a dievčatá od 6-14 rokov, pre chlapcov a dievčatá od 1-6
rokov, dojčenské
40 --30. marca 1949
Brušné pásy stávkové alebo pletené 40--
Chrániče pŕs 40--
Chránidlá na uši, stávkové alebo pletené 40 --
Gamaše (aj ovinovacie), stávkové alebo pletené 40 --
Stolné prestieranie ručne sieťované:
a) z prírodného hodvábu 140 --
b) ostatné 40--
Posteľné prehozy, celé ručne sieťované:
a) z prírodného hodvábu 140 --
b) iné 40 --
Sieťové tašky, sieťky na vlasy, sieťové rukavice, háčkované
kabelky, všetko z pradív textilných (aj papierových):
a) z prírodného hodvábu 140 --
b) ostatné 40 --
(ex 313)Pulóvre s rukávmi, všetky druhy, vyjmúc z prírodného hodvábu 250 210 40 Textilia,
Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
1. júna 1949
Pulóvre bez rukávov, všetky druhy, vyjmúc z prírodného hodvábu 250 21040
Pletené vesty s rukávmi, všetky druhy, vyjmúc z prírodného hodvábu 25021040
Pletené vesty bez rukávov, všetky druhy, vyjmúc z prírodného hodvábu 250210 40
Pulóvre a vesty stávkové (výplnkové) s dlhými rukávmi,
všetky druhy, vyjmúc z prírodného hodvábu
250 21040
Pulóvre s otvoreným golierom, s dlhými rukávmi:
a) z prírodného hodvábu 250110140
b) ostatné 25021040
Pulóvre s rukávmi, vlnené 30026040
Pulóvre bez rukávov alebo s krátkymi rukávmi, vlnené 30026040
Pulóvre s rukávmi, zo všetkých ostatných textílií 30026040
Pulóvre bez rukávov alebo s krátkymi rukávmi, zo všetkých
ostatných textílií
300 26040
Pletené vesty s rukávmi 30026040
Pletené vesty bez rukávov alebo s krátkymi rukávmi 30026040
Pulóvre a pletené vesty s rukávmi 300260 40
Pulóvre a pletené vesty bez rukávov 30026040
(ex 313)Gamašové obleky 30026040 Textilia,
Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
Gamašové nohavičky 30026040
Pulóvre pletené, vlnené, s rukávmi 300 26040
Pulóvre pletené, vlnené, s krátkymi rukávmi alebo bez rukávov 30026040
Pulóvre a pletené vesty s rukávmi, zo všetkých ostatných
textílií
30026040
Pulóvre a pletené vesty s krátkymi rukávmi 30026040
Gamašové obleky 30026040
Gamašové nohavice 30026040
Cvičebné nohavice, pletené alebo stávkové 30026040
Stávková látka na pleny, 80 cm šírky 20016040
Stávkové a pletené látky na spodnú bielizeň, 140 cm šírky
a) z prírodného hodvábu 250110140
b) bavlnené 25021040
c) vlnené 25021040
d) z umelého hodvábu 25021040
Stávkové a pletené látky, 143 cm šírky, vlnené, na vrchné
odevy
25021040
Stávkové a pletené látky, 80 cm šírky
a) z umelého hodvábu na vrchné odevy 250210 40
b) bavlnené na vrchné odevy 25021040
Dámske pletené mesačné vložky 40--1. decembra 1949
(ex 313) 252Rukavice a palčiaky pletené, stávkové a z textílií, s podšívkou i bez podšívky, z iného materiálu než z prírodného hodvábu 40 --Textilia,
Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
(1. decembra
1949)
Čapice a čepčeky, pletené a stávkové 40--
Barety 40 --
Valchované rukavice 40 --
Stolné prestieranie ručne sieťované; posteľné prehozy celé ručne sieťované; ručne pracované:
sieťové tašky, sieťky na vlasy, sieťové rukavice, háčkované
kabelky, všetko z pradív textilných (aj papierových); všetky tieto predmety
a) z prírodného hodvábu 20 --
b) ostatné 10 --
ex 314ex 193
ex 194
ex 198 ex 212
ex 213
ex 214
ex 230
ex 231
ex 235
ex 236
ex 253
ex 259
2470
2477
zolačné stuhy (tkanice) 80 --1. augusta
1949
Tovar stuhový (i aksamietové stuhy), aj vyšívané:
a) z prírodného hodvábu (vyjmúc stuhy padákové) 180 --
b) bavlnené 60 --1. decembra 1949
c) ostatné (aj padákové stuhy z prírodného hodvábu) 80 --
ex 315195
ex 196
197
211
ex 234
ex 248
ex 255
2474Čipky každého druhu, aj ručne pracované, čipkové sedlá do bielizne, čipkové poduškové vložky, záclonové čipky;
stolné prestieranie čipkové; posteľné prehozy celé z ručnej
čipky:
Textilia,
Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
a) z prírodného hodvábu 180 --30. marca 1949
b) vlnené 120 --
c) ostatné 70 --
Závoje smútočné, svadobné, klobúkové, metrové 300--1. júna 1949
Vzdušné vyšívanie (leptaný tovar):
a) z prírodného hodvábu 180--1. decembra 1949
b) vlnené 120 --
c) ostatné 70--
Ručne pracované čipky, čipkové sedlá do bielizne, čipkové
poduškové vložky, záclonové čipky, vyšívanie vzdušné
(leptaný tovar); ručne pracované stolné prestieranie čipkové; posteľné prehozy celé z ručnej čipky; všetky tieto
predmety:
a) z prírodného hodvábu a vlnené 20 --
b) ostatné 10 --
ex 316 ex 196 2474Záclonové látky ručne spracované 90 --30. marca 1949
Záclonové látky ručne spracované 10--1. decembra 1949
317ex 198
ex 212
ex 235
ex 236
ex 247
ex 255
2474Výšivky (aplikácie) napr. ozdoby na podušky, na rukávy, na čapice, vyšívanie k čiaškam a pod., na tkaninách: 30. marca 1949
a) z prírodného hodvábu 180 --
b) vlnených 120 --
c) ostatných 70 --
(ex 317)Ručne pracované výšivky (aplikácie), napr. ozdoby na
podušky, na rukávy, na čapice, vyšívanie k čiaškam a pod., na tkaninách:
Textilia,
Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
a) z prírodného hodvábu a vlnených 20 --
b) ostatných 10 --1. decembra 1949
ex 318199
215
232
ex 254
ex 260
2426 2472
2550
Tovar prámikársky:
a) z prírodného hodvábu
180--1. decembra 1949
b) bavlnený 60 --
c) ostatný 80 --
319218
237
249Koberce (aj behúny):
a) bouclé, kokosové a plyšové (velúrové)
300--14. januára 1949
b) z odpadového a miešaného materiálu, obojstranné
(handričkové), Holland, Algav, jutové obojstranné a pod., aj z papierového pradiva
170 --
c) ostatné 200 --
ex 319Ručne viazané a ručne tkané koberce vyrobené podľa
návrhov umelcov
30--26. marca 1949
319Koberce (aj behúny): Textilia,
Vesna, Obchodní domy určené
predajne spotrebných družstiev, po
prípade vyrábateľ
1. júna 1949
a) bouclé, plyšové, velúrové, kokosové 300--
b) strojovo viazané 200 --
c) vyrobené z odpadu, tzv. handričkové 50 --
d) ručne viazané a ručne tkané, okrem umeleckých 100 --
e) ostatné (jutové a pod.) 100 --
ex 321ex 201
ex 219
ex 239 ex 241
ex 245
ex 246
ex 253
ex 254
ex 259
ex 260
2402 2427
2428
aa) šijace konopné motúzy
400 --vyrábateľ
1. augusta 1949
ex 328267
268
2541a) dámske 30 --22. marca 1949
Pokrývky na hlavu: Textilia,
Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
1. decembra
1949
1. klobúky každého druhu, nespojené s kožušinami 10 --
2. dámske plstené barety 10 --
3. dievčenské a detské čiapky 10--
4. ostatné:
a) dámske
30--
b) pánske, chlapčenské, dievčenské a detské 45 --
Pripomienky:
I. Sem patria aj klobúky zo slamy, lyka, drevených lúbkov, korku, gumy alebo z iných surovín, ako aj čapice, čiapky a
podobné pokrývky na hlavu, aj fezy (turecké čapice) so strapcom alebo bez neho.
II. Pokrývky na hlavu spojené s kožušinami viď pol. 552 a 553.
ex 332
ex písm. A
ex 274 252Pracovné odevy:
a) dvojdielny pracovný oblek
20 Kčs--5. februára 1949
b) jednotlivo predávaná blúza 10 Kčs --
c) jednotlivo predávané nohavice 10 Kčs --
d) pracovný plášť 17.50 Kčs --
e) kombinéza 20 Kčs --
f) pracovné nohavice s náprsníkom pre mužov 13.50 Kčs--
g) pracovné nohavice s náprsníkom pre ženy 12 Kčs
všetko za 1 kus
--26. marca 1949
Pripomienky:
V. Pri určovaní obsahu vlny sa neberie do úvahy vlna trhaná. Krojové blúzy pre ženy ručne vyšívané alebo inak ručne zdobené; halienky a krojové blúzy pre dievčence ručne zdobené, vyšívané, maľované, batikované a pod.
60--30. marca 1949
ex 332 písm. AŠatstvo, bielizeň, tovar výstrojný a iné veci šité z látok, výslovne nevymenované, nespojené s kožušinami, ako aj vrchné odevy kožušinou iba lemované alebo ozdobené:
(ex 332 písm. A)Vrchné šatstvo (ťažká konfekcia). Textilia,
Vesna,
Oděvníprůmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
1. júna 1949
1. Pánske obleky s obsahom vlny:
a) najviac 30 %
30024060
b) viac než 30 % 600 54060
2. Mládenecké obleky s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 200140 60
b) viac než 30 % 45039060
3. Pánske plášte s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 300 24060
b) viac než 30 % 600540 60
4. Mládenecké plášte s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 200140 60
b) viac než 30 % 45039060
5. Pánske nohavice jednotlivé s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 300240 60
b) viac než 30 % 600540 60
6. Mládenecké nohavice jednotlivé s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 200 14060
b) viac než 30 % 450 39060
7. Pánske saká jednotlivé s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 30024060
b) viac než 30 % 600 540 60
8. Mládenecké saká jednotlivé s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 20014060
b) viac než 30 % 45039060
9. Chlapčenské obleky, veľ. 7-14, s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 200140 60
b) viac než 30 % 450 39060
10. Chlapčenské plášte, veľ. 7-14, s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 20014060
b) viac než 30 % 45039060
11. Chlapčenské nohavice jednotlivé, veľ. 7-14, s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 20014060
b) viac než 30 % 45039060
(ex 332 písm. A) 12. Chlapčenské saká jednotlivé, veľ. 7-14, s obsahom
vlny:
Textilia, Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
a) najviac 30 % 20014060
b) viac než 30 % 450390 60
13. Pánske športové odevy s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 30024060
b) viac než 30 % 600 54060
14. Mládenecké športové odevy s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 200 140 60
b) viac než 30 % 450 390 60
15. Chlapčenské športové odevy, veľ. 7-14, s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 20014060
b) viac než 30 % 450390 60
16. Dámske šaty, župany a halienky s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 20014060
b) viac než 30 % 60054060
17. Dievčenské šaty, župany a halienky, veľ. 7-14, s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 150 9060
b) viac než 30 % 45039060
18. Dámske šaty, župany a halienky z prírodného
hodvábu
60054060
19. Dievčenské šaty, župany a halienky, veľ. 7-14, z prírodného hodvábu 45039060
20. Dámske šaty, župany a halienky z umelého hodvábu 300 24060
21. Dievčenské šaty, župany a halienky, veľ. 7-14, z umelého hodvábu 20014060
22. Dámske šaty, župany a halienky z ostatných textílií 20014060
23. Dievčenské šaty, župany a halienky, veľ. 7-14, z ostat. textílií 1509060
24. Dámske sukne a nohavice s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 30024060
b) viac než 30 % 60054060
25. Dievčenské sukne a nohavice, veľ. 7-14, s obsahom
vlny:
a) najviac 30 % 200140 60
b) viac než 30 % 45039060
(ex 332 písm. A)26. Dámske kostymy s obsahom vlny: Textilia,
Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
a) najviac 30 % 30024060
b) viac než 30 % 60054060
27. Dámske plášte s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 300240 60
b) viac než 30 % 60054060
28. Dievčenské plášte, veľ. 7-14, s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 20014060
b) viac než 30 % 45039060
29. Dámske saká jednotlivé s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 30024060
b) viac než 30 % 60054060
30. Dámske športové odevy s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 30024060
b) viac než 30 % 60054060
31. Dievčenské športové odevy, veľ. 7-14, s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 200 14060
b) viac než 30 % 450390 60
32. Chlapčenské oblečky do veľ. 6 s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 15090 60
b) viac než 30 % 45039060
33. Chlapčenské plášte do veľ. 6 s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 1509060
b) viac než 30 % 45039060
34. Chlapčenské nohavice jednotlivé do veľ. 6 s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 150 9060
b) viac než 30 % 45039060
35. Chlapčenské saká jednotlivé do veľ. 6 s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 1509060
b) viac než 30 % 450 39060
36. Chlapčenské športové odevy do veľ. 6 s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 1509060
b) viac než 30 % 450390 60
37. Dievčenské šatičky do veľ. 6 s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 1509060
b) viac než 30 % 450 390 60
ex 332 písm. A 38. Dievčenské šatičky z prírodného hodvábu do veľ. 6 45039060Textilia,
Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
39. Dievčenské šatičky z umel. hodvábu do veľ. 6 1509060
40. Dievčenské šatičky z ostatných textílií do veľ. 6 1509060
41. Dievčenské sukienky do veľ. 6 s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 1509060
b) viac než 30 % 45039060
42. Dievčenské pláštiky do veľ. 6 s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 1509060
b) viac než 30 % 450390 60
43. Dievčenské športové odevy do veľ. 6 s obsahom vlny:
a) najviac 30 % 150 9060
b) viac než 30 % 45039060
44. Pánske a dámske plášte a iné vrchné odevy z balónového hodvábu a nepogumované plášte do dažďa:
a) z látok bavln. pomiešaných inými pradivami 45039060
b) z látok bavln. nepomiešaných inými pradivami 60054060
45. Mládenecké, chlapčenské a dievčenské plášte a iné
vrchné odevy z balónového hodvábu a nepogumované
plášte do dažďa:
a) z látok bavln. pomiešaných inými pradivami 30024060
b) z látok bavln. nepomiešaných inými pradivami 45039060
46. Pracovné odevy, rovnošaty, pracovné šaty a zástery z potlačeného molina opatrené značkou IPO 20 --
47. Ostatné vrchné šatstvo pánske a dámske:
a) s obsahom vlny najviac 30 % a z látok bavlnených
pomiešaných inými pradivami
30024060
b) s obsahom vlny nad 30 % a z látok bavlnených
nepomiešaných inými pradivami
60054060
(ex 332 ísm. A)48. Ostatné odevy mládenecké, chlapčenské a dievčenské, veľ. 7-14: Textilia,
Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
a) s obsahom vlny najviac 30 % a z látok bavlnených
pomiešaných inými pradivami
200 14060
b) s obsahom vlny viac než 30 % a z látok bavlnených
nepomiešaných inými pradivami
45039060
49. Ostatné odevy detské do veľ. 6:
a) s obsahom vlny najviac 30 % a z látok bavlnených
pomiešaných inými pradivami
1509060
b) s obsahom vlny viac než 30 % a z látok bavlnených
nepomiešaných inými pradivami
450 39060
(ex 332 písm. A)Nohavice krátke - šortky s obsahom vlny do 30 %
30024060
Šaty stávkové, pletené, vlnené, s obsahom vlny do 30 % 20014060
Šaty stávkové, pletené, vlnené, zo všetkých ostatných textílií 200140 60
Blúzy stávkové, pletené 25019060
Kostymy stávkové alebo pletené, vlnené, s obsahom vlny do 30 % 20014060
Kostymy stávkové alebo pletené, zo všetkých ostatných
textílií
200140 60
Komplety stávkové alebo pletené, vlnené, s obsahom vlny do 30 % 20014060
Komplety stávkové, pletené, zo všetkých ostatných textílií 20014060
Sukne nohavicové, stávkové alebo pletené, vlnené, s obsahom vlny do 30 % 20014060
(ex 332 písm. A) Nohavice krátke - šortky, zo všetkých ostatných textílií 30024060 Textilia,
Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
Kabátiky stávkové alebo pletené, s obsahom vlny do 30 % 20014060
Kabátiky stávkové alebo pletené, zo všetkých ostatných
textílií
20014060
Kabátiky stávkové alebo pletené, bez podšívky, s obsahom vlny do 30 % 20014060
Kabátiky stávkové alebo pletené, bez podšívky, zo všetkých ostatných tkanín 20014060
Kabátce, kazajky, jupky, stávkové alebo pletené 30024060
Kabátce, kazajky, jupky, stávkové alebo pletené bez podšívky 300 24060
Nohavice stávkové alebo pletené 300 24060
Nátelníčky s nohavicami, aj pripínacie, aj stávkové 30024060
Šaty pletené, stávkové, vlnené, s obsahom vlny nad 30 %40034060
Šaty pletené, zo všetkých ostatných textílií 20014060
Kostymy stávkové alebo pletené s podšívkou, s obsahom vlny do 30 % 20014060
Kostymy tkané s podšívkou, stávkové alebo pletené,
vlnené, s obsahom vlny nad 30 %
400340 60
Kostymy tkané bez podšívky, stávkové alebo pletené, zo
všetkých ostatných textílií
20014060
(ex 332 písm. A) Komplety stávkové, pletené, vlnené: Textilia,
Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
a) s obsahom vlny do 30 % 20014060
b) s obsahom vlny nad 30 % 400 34060
Komplety stávkové alebo pletené, vlnené, zo všetkých
ostatných textílií
20014060
Sukne stávkové, vlnené, pletené:
a) s obsahom vlny do 30 % 200 14060
b) s obsahom vlny nad 30 % 40034060
Sukne stávkové, pletené, zo všetkých ostatných textílií 20014060
Kabátiky stávkové alebo pletené, s podšívkou, vlnené:
a) s obsahom vlny do 30 % 20014060
b) s obsahom vlny nad 30 % 40034060
c) ostatné 20014060
Kabátiky stávkové alebo pletené, bez podšívky:
a) vlnené s obsahom vlny do 30 % 200 14060
b) vlnené s obsahom vlny nad 30 % 40034060
c) ostatné 20014060
Blúzy stávkové alebo pletené:
a) s obsahom vlny do 30 % a z iných textílií 20014060
b) s obsahom vlny nad 30 % 40034060
Cvičebné nohavice z látok tkaných 40034060
Blúzy stávkové, dlhý rukáv 30024060
Blúzy stávkové, krátky rukáv 30024060
Obleky do hry a ľahké obleky zo všetkých tkanín 40034060
Oblečky dvojdielne, vlnené, tkané, s obsahom vlny do 30 % 15090 60
(ex 332 písm. A) Šatičky tkané, vlnené, zimné, s obsahom vlny do 30 % 15090 60 Textilia,
Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
(1. júna 1949)
Kabátiky krátke, tkané, vlnené, s obsahom vlny do 30 % 150 9060
Kabátiky krátke, zo všetkých ostatných textílií 20014060
Letné a zimné plášte s obsahom vlny do 30 % 1509060
Blúzy, aj pracie zo všetkých textílií 30024060
Sukne, aj skladané, tkané, vlnené, s obsahom vlny do 30 %150 9060
Sukne, aj skladané, zo všetkých ostatných tkanín 1509060
Vestičky (krátke, vrchné jupôčky), z vlnených tkanín do 30 % 150 90 60
Vestičky (krátke, vrchné jupôčky), zo všetkých ostatných
tkanín
1509060
Chovacie šatičky, zo všetkých ostatných tkanín 300240 60
Krojové blúzy pre ženy, ručne vyšívané alebo inak ručne
zdobené
10--1. decembra 1949
Halienky a krojové blúzy pre dievčatá, ručne zdobené,
vyšívané, maľované, batikované a pod.
10--
ex 332 písm.
B
Matrace, aj plnené 70 --3. februára 1949
Slamníky a klinové podhlavníky, oboje aj plnené 70--
(ex 332
ex
písm.
B)
Hotové dekorácie, záclony a stóry, ručne sieťované alebo
celé z ručnej čipky:
Textilia,
Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
30. marca 1949
a) z prírodného hodvábu 150 --
b) ostatné 90 --
Brušné pásy tkané, chránidlá na uši (vyjmúc stávkové a pletené), gamaše (aj ovinovacie, vyjmúc stávkové a pletené), pokrývky a podušky pre zomretých 75--30. marca 1949
Golieriky, golierové a vreckové rožteky, motívy, fiži, súpravy (golieriky a manžety), plisé, rýšky; ozdobné
podušky; pokrývky a dečky ozdobné, čipkové a aj všetky
ručne zdobené a pracované; kabelky gobelínové a brokátové:
a) z prírodného hodvábu 125 --
b) ostatné 75 --
Nástenné závesy ručne zdobené výšivkou, čipkou, batikom, ručnou maľbou, gobelínové a pod.; posteľné prehozy ručne zdobené výšivkou, čipkou a pod.:
a) z prírodného hodvábu 180 --
b) vlnené 80 --
c) ostatné 70--
Pripomienka:
Pri umeleckých gobelínových závesoch vyrábaných Gobelínovým ústavom vo Valašskom Meziříčí robí sadzba všeobecnej dane 23 %. Povlaky na podušky, povlaky na periny, povlaky na plumeau (posteľné nánožníky), kapne, sypky (plnené alebo bez náplne):
a) z damasku alebo kanafasu alebo z oboch 1500142080 16. apríla 1949
b) z ostatných tkanín 1100102080
(ex 332 ex písm. B)Košele denné z tkanín, s dlhýmirukávmi: Textilia,
Vesna, Oděvní
průmysl, Odeva,
popríp. vyrábateľ
1. júna 1949
a) z prírodného hodvábu 600475125
b) z bavlny 600 550 50
c) z iných tkanín 600 525 75
Košele denné z tkanín, s krátkymi rukávmi:
a) z prírodného hodvábu 600475125
b) z bavlny 600 55050
c) z iných tkanín 600 525 75
Košele stávkové, s krátkymi rukávmi:
a) z prírodného hodvábu 600460140
b) ostatné 50046040
Košele stávkové s dlhými rukávmi:
a) z prírodného hodvábu 600460 140
b) ostatné 500 46040
Košele s dvoma goliermi:
a) z prírodného hodvábu 600475 125
b) z bavlny 600 550 50
c) z ostatných textílií 60052575
Nočné košele pánske:
a) z prírodného hodvábu 600475 125
b) z bavlny 600550 50
c) z ostatných textílií 600525 75
Pánske pyžamy:
a) z prírodného hodvábu 600475 125
b) z bavlny 600500100
c) z ostatných textílií600 525 75
Spodné košele (bez pásika na golier), nátelníky s rukávmi:
a) vlnené, stávkové 50046040
b) vlnené z tkanín 50042575
(ex 332 ex písm. B)Spodné košele (bez pásika na golier), nátelníky s rukávmi:Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, popríp. vyrábateľ(od 1. júna 1949)
a) z prírodného hodvábu, z tkanín500375125
b) z tkanín, z bavlny50045050
c) z tkanín ostatných 50042575
Spodky dlhé z tkanín:
a) z prírodného hodvábu600475125
b) z bavlny60055050
c) z ostatných tkanín60052575
Spodky stávkové, vlnené50046040
Spodky stávkové, z ostatných tkanín, vyjmúc z prírodného hodvábu50046040
Spodky krátke z tkanín:
a) z prírodného hodvábu600475125
b) z bavlny60055050
c) z iných textílií60057525
Spodky krátke, stávkové, vlnené50046040
Spodky krátke, stávkové, z ostatných tkanín, vyjmúc z prírodného hodvábu50046040
Pánske kombiné, vlnené60056040
Pánske kombiné:
a) z prírodného hodvábu600460140
b) zo všetkých ostatných textílií60056040
Košele cvičebné, tielka50046040
Denné košele a košieľky z tkanín:
a) z prírodného hodvábu600475125
b) z bavlny60052575
c) z ostatných tkanín60052575
Haleny, šatové zástery a plášte do zamestnania, oblekové zástery, z vlny60052575
(ex 332 ex písm. B)Haleny, šatové zástery a plášte do zamestnania, oblekové zástery:Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, popríp. vyrábateľ(od 1. júna 1949)
a) z prírodného hodvábu600475125
b) z ostatných textílií60052575
Zástery na plenice:
a) z prírodného hodvábu600475125
b) z bavlny a z ostatných textílií60052575
Krojové zástery a ostatné zástery bez pleníc:
a) z prírodného hodvábu600475125
b) z bavlny a z ostatných textílií60052575
Nočné košele z tkanín:
a) z prírodného hodvábu600475125
b) stávkové a pletené50046040
c) z bavlny a z ostatných textílií60052575
Nočné obleky, pyžamy:
a) z prírodného hodvábu600475125
b) z bavlny a z ostatných textílií60052575
Nočné kabátiky s podšívkou:
a) z prírodného hodvábu600475125
b) z bavlny a z ostatných textílií60052575
Nočné kabátiky bez podšívky:
a) z prírodného hodvábu600475125
b) z bavlny a z ostatných textílií60052575
Chránidlá blúz:
a) z prírodného hodvábu300175125
b) z bavlny30022575
c) z ostatných textílií30022575
Podprsenky:
a) z prírodného hodvábu500375125
Podprsenky:
a) z prírodného hodvábu500375125
b) z ostatných tkanín50042575
(ex 332 ex písm. B)Podväzkové pásy:Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, popríp. vyrábateľ(od 1. júna 1949)
a) z prírodného hodvábu400275125
b) z bavlny40032575
c) z ostatných textílií40032575
Nohavičky s dĺžkou od 50 cm, vlnené50046040
Nohavičky s dĺžkou od 50 cm:
a) z prírodného hodvábu500360140
b) z bavlny a z ostatných textílií56046040
Nohavičky platýrované s podšívkou50046040
Kombiné stávkové alebo pletené, vlnené50046040
Kombiné z tkanín, vlnené60052575
Kombiné pletené alebo stávkové, zo všetkých ostatných textílií50046040
Kombiné z tkanín:
a) z prírodného hodvábu600475125
b) z bavlny a z ostatných textílií60052575
Spodničky pletené, stávkové, vlnené50046040
Spodničky z vlnených tkanín60052575
Spodničky z tkanín:
a) z prírodného hodvábu600475125
b) bavlnené60052575
c) z tkanín ostatných60052575
Spodničky stávkové:
a) z prírodného hodvábu500360140
b) ostatné50046040
Živôtiky každého druhu z tkanín, z prírodného hodvábu400275125
(ex 332 ex písm. B)Košieľky, aj spodné kazajky, stávkové alebo pletené, vlnené.50046040Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, popríp. vyrábateľ(od 1. júna 1949)
Košieľky, aj spodné kazajky, z tkanín:
a) z prírodného hodvábu600475125
b) z ostatných tkanín košieľky stávkové alebo pletené z ostatných textílií, vyjmúc z prírodného hodvábu50046040
Nohavičky pod 50 cm, stávkové alebo pletené, vlnené50046040
Nohavičky pod 50 cm, stávkové alebo pletené, zo všetkých ostatných textílií50046040
Nohavičky pod 50 cm, tkané:
a) z prírodného hodvábu600475125
b) bavlnené a ostatné60052575
Živôtiky každého druhu stávkové a pletené40036040
Živôtiky každého druhu z tkanín:
a) z bavlny40032575
b) z ostatných textílií40032575
Cvičebné a športové košele:
a) stávkové50046040
b) zo všetkých ostatných tkanín60052575
Živôtiky s podväzkami:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) z bavlny40032575
c) z ostatných textílií40032575
Košele s dlhým rukávom:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) z tkanín bavlnených40035050
c) z tkanín iných40032575
Košele s krátkym rukávom:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) z tkanín bavlnených40035050
c) z tkanín iných40032575
(ex 332 ex písm. B)Košele s dlhým rukávom, stávkové30026040Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, popríp. vyrábateľ)(od 1. júna 1949)
Košele s krátkymi rukávmi: stávkové30026040
Nočné košele:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) z tkanín bavlnených40035050
c) z tkanín iných40032575
Pyžamy:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) z tkanín bavlnených40032575
c) z tkanín iných40032575
Pyžamy stávkové alebo pletené30026040
Nátelníky30026040
Spodky dlhé:
a) z tkanín bavlnených40035050
b) z tkanín iných40032575
Spodky dlhé, stávkové30026040
Spodky krátke:
a) z tkanín bavlnených40035050
b) z iných tkanín40037525
Spodky krátke, stávkové30026040
Nohavicové kombiné:
a) z tkanín bavlnených40032575
b) z tkanín iných40032575
Nohavicové kombiné, stávkové30026040
Denné košele tkané:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) bavlnené40032575
c) z iných tkanín40032575
Denné košele stávkové alebo pletené30026040
(ex 332 ex písm. B)Nočné košele:Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, popríp. vyrábateľ(1. júna 1949)
a) z prírodného hodvábu400275125
b) bavlnené40032575
c) z iných tkanín40032575
Nočné košele stávkové30026040
Nočné pyžamy:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) bavlnené40032575
c) z iných textílií40032575
Nočné pyžamy stávkové alebo pletené30026040
Nohavičky stávkové alebo pletené, vlnené30026040
Nohavičky stávkové alebo pletené, zo všetkých ostatných textílií30026040
Spodné kabátiky:
a) pletené a stávkové, vlnené30026040
b) tkané vlnené40032575
Spodné kabátiky:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) z tkanín bavlnených40032575
c) ostatných tkanín40032575
Spodné kabátiky pletené a stávkové zo všetkých ostatných textílií30026040
Kombiné a spodničky, pletené a stávkové, vlnené30026040
Kombiné a spodničky, pletené a stávkové, zo všetkých ostatných textílií30026040
Kombiné a spodničky:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) z tkanín bavlnených40032575
c) z tkanín ostatných40032575
(ex 332 ex písm. B)Kombiné a spodničky s podšívkou alebo platýrované30026040Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, popríp. vyrábateľ(1. júna 1949)
Živôtiky a podväzkové pásy:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) z tkanín bavlnených40032575
c) z tkanín iných40032575
Živôtiky a podväzkové pásy, pletené a stávkové30026040
Živôtiky s podväzkami:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) z tkanín bavlnených40032575
c) z tkanín iných40032575
Živôtiky s podväzkami, pletené a stávkové30026040
Kúpacie obleky z tkanín bavlnených50042575
Košele stávkové, dlhé rukávy30026040
Košele stávkové, krátke rukávy30026040
Cvičebné košele (tričká):
a) z prírodného hodvábu500360140
b) z ostatných tkanín50046040
Zástery chlapčenské:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) z tkanín bavlnených40032575
c) z tkanín ostatných40032575
Zástery dievčenské:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) z bavlny40032575
c) z ostatných textílií40032575
Ostatné zástery, aj krojové:
a) z tkanín z prírodného hodvábu400275125
b) z bavlny40032575
c) z ostatných tkanín40032575
(ex 332 ex písm. B)Nohavičky do hry:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) z bavlny40032575
c) z ostatných tkanín40032575
Nočné košele:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) z bavlny40032575
c) z ostatných textílií40032575
Nočné košele stávkové zo všetkých textílií30026040
Pyžamy a spacie vrecia:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) z bavlny40032575
c) z ostatných tkanín40032575
Kúpacie obleky:
a) z tkanín bavlnených40032575
b) z ostatných tkanín40032575
Vestičky krátke, spodné jupôčky, živôtiky s podväzkami, z vlnených tkanín40032575
Vestičky krátke, spodné jupôčky, živôtiky s podväzkami:
a) z tkanín z prírodného hodvábu400275125
b) bavlnené40032575
c) z ostatných tkanín40032575
Detské zástery:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) bavlnené40032575
c) z ostatných tkanín40032575
Košele denné stávkové:
a) dlhé a krátke rukávy, z prírodného hodvábu300175125
b) bavlnené30025050
c) z ostatných tkanín30032575
Nohavicové kombiné:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) bavlnených40032575
c) z ostatných tkanín40032575
(ex 332 ex písm. B)Vrchné nohavičky, nohavičky na plecnice z tkanín vlnených40032575Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, popríp. vyrábateľ(1. júna 1949)
Vrchné nohavičky:
a) z prírodného hodvábu400275125
b) z tkanín bavlnených40032575
c) z ostatných tkanín40032575
Sukňové kombiné, spodničky:
a) z prírodného hodvábu 400275125
b) z tkanín bavlnených40032575
c) z ostatných textílií40032575
Kravaty:
a) z prírodného hodvábu200--
b) iné100--
Motýliky:
a) z prírodného hodvábu200--
b) iné100--
Závoje smútočné, svadobné, kusové, z prírodného hodvábu a bavlny300--
Odevy pre zomretých:
a) bavlnené300--
b) iné300--
Košieľky tkané z látky pre dojčatá:
a) z prírodného hodvábu500375125
b) z tkanín bavlnených50045050
Košieľky stávkové50046040
Nohavičky pre dojčatá a do hry, tkané, bavlnené50042575
Nohavičky pre dojčatá a do hry z tkanín, napr. na pleny50042575
Spacie vrecia:
a) z umelého hodvábu50042080
b) z látok iných, vyjmúc z prírodného hodvábu50045050
(ex 332 ex písm. B)Spacie oblečky z tkanín, z látok bavlnených50042575Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, popríp. vyrábateľ(1. júna 1949)
Súpravy na krst:
a) z prírodného hodvábu500375125
b) z bavlny50042575
c) z ostatných tkanín50042575
Podbradníky:
a) z bavlny40032575
b) z ostatných textílií40032575
Pokrývky na detské kočíky, prikrývky spacie, šatky (nie nad 74x100 cm):
a) z prírodného hodvábu700520180
b) z umelého hodvábu70062080
c) z ostatných textílií60055050
Pokrývky na detské kočíky, prikrývky spacie, šatky (nie nad 100x150 cm):
a) z prírodného hodvábu, aj prešívané a prachové700520180
b) z umelého hodvábu, aj prešívané a prachové70062080
c) zo všetkých ostatných textílií, aj prešívané a prachové60055050
Živôtiky:
a) tkané z bavlny40032575
b) z iných tkanín40032575
Hracie oblečky z tkanín, vzdušné:
a) z prírodného hodvábu450325125
b) bavlnené45037575
c) iné45037575
Nohavičky s plecnicami, krátke, na slnko, vlnené40032575
Nohavičky s plecnicami, krátke, na slnko:
a) z bavlny40032575
b) z ostatných textílií40032575
(ex 332 ex písm. B)Zásterky z tkanín:Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, popríp. vyrábateľ(1. júna 1949)
a) bavlnené40032575
b) ostatné40032575
Nánožník s vymeniteľným povlakom a pokrývky na športové kočíky60052080
Povlaky na podušky:
a) z damasku1500142080
b) z kanafasu, grádla a véby1100102080
Povlaky na periny:
a) z damasku1500142080
b) z kanafasu, grádla a véby1100102080
Povlaky na plumeau:
a) z damasku1500142080
b) z kanafasu, grádla a véby1100102080
Kapne:
a) z damasku1500142080
b) z iných textílií1100102080
Podušky (plnené alebo neplnené) = sypky, 90x100 cm1100102080
Svrchnice a spodnice (plnené alebo neplnené) = sypky, 140x200 cm1100102080
Prešívané prikrývky:
a) z prírodného hodvábu600420180
b) z umelého hodvábu60052080
c) z látok iných50045050
Páperové prikrývky:
a) z prírodného hodvábu600420180
b) z umelého hodvábu60052080
c) z látok iných50045050
Športové spacie vrecia vlnené60055050
Športové spacie vrecia bavlnené60055050
Hotové dekorácie a záclony:
a) z prírodného hodvábu500350150
b) ostatné50041090
(ex 332 ex písm. B)Valchované pančuchy a ponožky zo všetkých textílií40--Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, popríp. vyrábateľ1. decembra 1949
Dámske pletené mesačné vložky40--
Rukavice a palčiaky pletené, stávkové a z textílií, s podšívkou i bez podšívky, z iného materiálu než z prírodného hodvábu40--
Čapice a čepčeky pletené a stávkové40--
Barety40--
Valchované rukavice40--
Mycie a trecie žinky, detské ochranné kočíkové textilné pásiky, podväzkové pásy z nepružných tkaníc alebo nepružných stúh, smútočné pásiky, členky z tkanín, látkové masky, dámske velúrové kabelky; goliere, manžety a pod.;
Všetky tieto predmety:
a) z prírodného hodvábu125--
b) bavlnené75--
c) iné75--
Ručne pracované golieriky, golierové a vreckové rôžky, motívy, fiži, súpravy (golieriky a manžety), plisé, rýšky; hotové dekorácie, záclony a stóry ručne sieťované alebo celé z ručnej čipky; ručne zdobené a pracovné ozdobné podušky;
(ex 332 ex písm. B)ručne zdobené a pracovné pokrývky a dečky ozdobné, čipkové;Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, popríp. vyrábateľ
ručne zdobené a pracované kabelky gobelínové a brokátové; všetky tieto predmety:
a) z prírodného hodvábu20--
b) ostatné10--
Viazanky a motýliky50--

V. Papier a papierový tovar.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzaSľavaSnížená sadzbaDaňovníkZmena (doplnkov) platí od
ex 410ex 298
ex 299
ex 300
647
2370 až 2377
2362
2363
Pripomienka:
I. Všeobecná daň podľa pol. 410, číslo 2 sa vypočítava nie z výrobnej ceny nakladateľskej, ale z netto ceny účtovanej kníhkupcovi (t. j. krámskej ceny knihy, hudobniny a väzby zmenšenej o kníhkupecký rabat 30 %, 35 % a 20 %) nie sadzbou 17 %, ale 14,53 %.
ex 412ex 30023612. Cigaretové papieriky245--15. februára 1949
ex 413ex 296
ex 297
ex 300
ex 301
2324
2362
2363
2. V stĺpci "Predmet dane" sa prečiarkujú slová "skelný a šmirglový papier".26. januára 1949
Pripomienky:
Skelný a šmirglový papier viď pol. 658.

VI. Guma a výrobky z nej.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzaSľavaSnížená sadzbaDaňovníkZmena (doplnkov) platí od
ex 453ex 212
ex 320
280
283
284
1. Pneumatiky (duše a plášte) a gumové obruče:ČZKG, Technomat, Drobný spotrebný tovar, Remeselnícke potreby, popríp. vyrábateľ1. júla 1949
b) motocykle125--
1. Pneumatiky (duše a plášte) a gumové obruče:
a) pre cestovné kolá80--1. decembra 1949
ex 454311271
282
2. gumové kúpačky tu uvedené sa zaraďujú do podpoložkyČeskoslovenské závody kožedělné a gumárenské, distribuční oddělení, Gottwaldov, Závody 29. augusta, distribučné oddelenie (Obuva), Partizánske
4. ostatná gumová obuv (aj kúpačky)12--1. januára 1949
454Obuv gumová, aj spojená s textilným tovarom alebo s kožou, gumové lisované podošvy a podpätky:
1. ľahká gumová obuv vychádzková, šnítovaná:
a) pánska20017030
b) dámska20017030
c) detská20017030
2. tenisky, trampky a plymsolky20017030
3. celogumová vychádzková obuv (galoše, nízke prezúvky, celogumové poltopánky)30026040
4. celogumové kozáčky a wellingtonky60056040
5. pracovná a celogumová obuv (čižmy, rybárske a šnurovacie)60058515
6. ostatná gumová obuv, aj kúpačky12--
7. gumové lisované podošvy, podpätky a pod.20--
Pripomienka:
Gumová obuv iba lemovaná kožušinou zdaňuje sa ako gumová.
ex 455ex 309
ex 312
ex 314
285
2861 až 2864
2. športový gumový tovar, vyjmúc lopty tenisové20--ČZKG, Technomat, Drobný spotrebný tovar, Remeselnícke potreby, príp. Sanitas1. júna 1949
ex 456316
ex 217
ex 318
2471
2473
2535
Gumový textilný tovar (vyjmúc bokovky, šnurovačky a pružné tkaniny):ČZKG, Technomat, Drobný spotrebný tovar, Remeselnícke potreby, Textilia, vyrábateľ1. decembra 1949
a) z prírodného hodvábu125--
b) z látok bavlnených75--
c) z ostatných látok75--

VII. Koža a kožený tovar.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzaSľavaSnížená sadzbaDaňovníkZmena (doplnkov) platí od
ex 501328 až 337260 až 2691. Useň remeňová, technická a sedlárska20--ČZKG, Technomat, Drobný spotrebný tovar, Remeselnícke potreby2. februára 1949
2. useň svršková, podšívková a spodková pre obuvníkov:
a) na výrobu novej obuvi100096040
b) na opravu obuvi (vyjmúc obuv ortopedickú)54050040
3. useň na opravu ortopedickej obuvi v ortopedických družstvách alebo v národných podnikoch16--
4. useň na výrobu drevákov40--
5. useň brašnárska, odevnícka, usne špeciálne, pergamen140--
6. useň rukavičkárska90--
501328 až 337260 až 269Koža (useň a štiepenka) každého druhu, aj farbená alebo lakovaná; pergamen:
1. useň remeňová, technická a sedlárska20--
2. useň svršková, podšívková a spodková pre obuvníkov:
a) na výrobu novej obuvi100096040
b) na opravu obuvi (vyjmúc obuv ortopedickú)54050040
3. useň na opravu ortopedickej obuvi v ortopedických družstvách alebo národných podnikoch16--ČZKG, Technomat, Drobný spotrebný tovar, Remeselnícke potreby1. novembra 1949
4. useň na výrobu drevákov40--
5. useň brašnárska, odevnícka, usne špeciálne, pergamen140--
6. useň rukavičkárska90--
7. useň vyrobená z koženej drviny (kubinovice a pod.)403010
8. usňové odpadky40--
9. imitácia kože (napr. koženka na textile, koženka bez textilu)54050040
Pripomienka:
Umelá koža inak vyrobená viď pol. 966.
503ex 339
ex 342
2537
2720
2721
Brašnársky tovar kožený, z voskovaného plátna a z hrubších látok, ďalej kožený tovar galanterný, kožené športové potreby, kožený tovar ortopedický a kožený tovar výslovne nevymenovaný, aj spojený s inými hmotami:ČZKG, Technomat, Drobný spotrebný tovar, Remeselnícke potreby
1. Tovar z voskovaného plátna a iných hrubších látok14--1. novembra 1949
2. Kožené športové potreby, tovar ortopedický14--
3. Kožená galanteria (napr. aktovky, kabelky, puzdrá, neceséry, kufre, kožené ozdoby, kožené pásiky, pokiaľ nie sú zaradené do pol. 502 a pod.):
a) z kože vyjmúc štiepenku100--
b) zo štiepenky alebo imitácie kože (napr. koženka na textile, koženka bez textilu, vyjmúc igelit)20--
c) z dolitu ako napodobeniny kože14--
d) z plastiku alebo plastilaku90--
e) z odpadku usní alebo z odpadu imitácie usní, sošívané alebo nitované či lepené14--
4. ostatné20--
Pripomienka:
Hračky viď pol. 1010.
Albumy, knihy a pamätníky v kožených doskách viď pol. 413.
Papierové čalúny viď pol. 408.
ex 504340270Obuv kožená, aj spojená s textilným tovarom alebo s inými látkami:
1. pracovná:
a) pánskaDaň sa zatiaľ nevyberá
b) dámska
3. vychádzková s koženou podošvou:
d) detská420420-13. januára 1949
4. vychádzková s gumovou podošvou:
d) detská270270-
504340270Obuv kožená, aj spojená s textilným tovarom alebo s inými látkami:Československé závody kožedělné a gumárenské, distribuční oddělení, Gottwaldov, Závody 29. augusta, distribučné oddelenie (Obuva), Partizánske1. júna 1949
1. pracovná obuv s koženou podošvou:
a) pánska400400-
b) dámska400400-
2. pracovná obuv s gumovou podošvou:
a) pánska300300-
b) dámska300300-
3. športová strojovej výroby:
a) pánska58053050
b) dámska580--
c) detská580--
4. športová obuv ručnej výroby:
a) pánska40035050
b) dámska400--
c) detská400--
5. kopačky pánske20015050
6. tretre pánske20015050
7. cyklistické pánske20015050
8. vychádzková obuv s koženou podošvou:
a) pánska45041040
b) dámska leštená, italky a platformy45039060
c) chlapčenská a dievčenská26022040
d) detská200200-
e) dámska galanterka30024060
9. vychádzková obuv s gumovou podošvou:
a) pánska24020040
b) dámska24018060
c) chlapčenská a dievčenská24020040
d) detská150150-
10. sandále celokožené:
a) pánske30027030
b) dámske30027030
c) chlapčenské a dievčenské30027030
d) detské30027030
e) detské od č. 23-2630027030
(504)11. sandále kožené s gumovou podošvou:Československé závody kožedělné a gumárenské, distribučné oddelenie Gottwaldov, Závody 29. augusta, distribučné oddelenie (Obuva), Partizánske(1. júna 1949)
a) pánske24021030
b) dámske24021030
c) chlapčenské a dievčenské24021030
d) detské24021030
12. sandále z odpadu, s gumovou podošvou:
a) pánske1007030
b) dámske1007030
c) detské1007030
13. ľahká vychádzková obuv:
a) pánska20017030
b) dámska20017030
c) detská20017030
14. domáca obuv:
a) pánska22014080
b) dámska22013090
c) detská22018040
15. Cvičky:
a) pánske1002080
b) dámske1001090
c) detské1006040
16. capáčky:
a) textilné1006040
b) kožené1006040
17. ostatná obuv:
ťažká ortopedická, dreváky a iná
16--
Pripomienky:
I. Obuv lemovaná len kožušinou zdaňuje sa ako kožená.
II. Obuv gumová viď pol. 454. Obuv textilná viď pol. 320.
III. Z obuvi vyskladňovanej do tzv. partiových predajní obuvi zriadených národnými podnikmi JAS a Obuva sa vyberá daň vo výške 30 % sadzby, pripadajúcej na obuv určitého druhu vo voľnom predaji (t. j. plnej sadzby).
ex 504340270Obuv kožená, aj spojená s textilným tovarom alebo s inými látkami:Československé závody kožedělné a gumárenské, distribuční oddělení, Gottwaldov, Závody 29. augusta, distribučné oddelenie (Obuva), Partizánske17. októbra 1949
14. domáca obuv:
a) pánske slipre z odpadu80--
b) dámske slipre z odpadu90--
c) domáca obuv pánska22014080
d) domáca obuv dámska22013090
e) domáca obuv detská22018040
15. cvičky:
a) pánske80--
b) dámske90--
c) detské40--
16. capáčky:
a) textilné40--
b) kožené40--
505ex 274
341
ex 342
259
273
Kožené rukavice a kožené šatstvo, aj spojené s textilným tovarom:ČZKG, Technomat, Drobný spotrebný tovar, Remeselnícke potreby1. novembra 1949
1. Rukavice zimné pánske95--
2. Pánske rukavice ostatné95--
3. Dámske rukavice95--
4. Ostatné rukavice20--
5. Kožené šatstvo200--
6. Ostatný tovar20--
Pripomienka:
Rukavice a kožené šatstvo obrúbené košušinou alebo s ňou spojené zdaňujú sa ako kožušinové viď pol. 552 a 553.

VIII. Kožušiny a tovar kožušnícky.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzaSľavaSnížená sadzbaDaňovníkZmena (doplnkov) platí od
ex 553ex 274
ex 269
ex 346
2561Pripomienky:
V. Vrchné odevy len lenomované alebo ozdobené kožušinou zdaňujú sa ako vrchné šatstvo viď pol. 332.
Textilia, Oděvní průmysl, na Slovensku Vesna a Odeva, popríp. vyrábateľ1. júna 1949

IX. Sklo a sklený tovar.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzaSľavaSnížená sadzbaDaňovníkZmena (doplnkov) platí od
ex 603ex 361
ex 372
ex 373
ex 374
384
ex 388
ex 542
0610
2131
2140
1. lustre a svietidlá, aj s elektrickým zariadením, ďalej ovesky, ramená a iné súčiastky sklené35--Sklo a porcelán, nár. podnik, popríp. vyrábateľ11. apríla 1949
ex 603Duté, lisované a masívne sklo zušľachtené:Sklo a porcelán, nár. podnik, popríp. vyrábateľ25. apríla 1949
2. ostatné
a) olovnaté120--
Pripomienka:
II. Daň sa nevyberá pri týchto druhoch tovaru pol. 603:
a) zušľachteného skla olovnatého,
b) zušľachťeného skla sodnodraselného,
c) kryštalových lustrov,
d) lustrových oveskov, pokiaľ je tento tovar vytriedený a označený podľa smerníc Ministerstva priemyslu ako tovar I. triedy.
16. augusta 1949
ex 607ex 361
ex 374
383
0610
2131
2132
Drobný sklený tovar:
3. figúrky, kvetiny a pod.120--vyrábateľ25. apríla 1949
ex 607 385
386
ex 387
ex 388
389
ex 570
2142
2074
Drobný sklený tovar:
2. perly, roccail, kamene, krúžky, chatony:
b) zušľachtené70--vyrábateľ1. júna 1949
Pripomienka:
II. Daň sa nevyberá pri týchto druhoch tovaru pol. 607:
a) tzv. jabloneckého tovaru (sklená bižuteria), pokiaľ je vytriedený a označený podľa smerníc Ministerstva priemyslu ako tovar I. triedy,
b) chatonov všetkých tried.
ex 612Pripomienka:
Daň sa nevyberá pri týchto druhoch tovaru pol. 612:
a) tzv. jabloneckého tovaru (sklená bižuteria), pokiaľ je vytriedený a označený podľa smerníc Ministerstva priemyslu ako tovar I. triedy,
b) chatonov všetkých tried.
16. augusta 1949
ex 613Pripomienka:
Daň sa nevyberá pri týchto druhoch tovaru pol. 613:
a) tzv. jabloneckého tovaru (sklená bižuteria), pokiaľ je vytriedený a označený podľa smerníc Ministerstva priemyslu ako tovar I. triedy,
b) chatonov všetkých tried.

X. Tovar kamenný a hlinený.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzaSľavaSnížená sadzbaDaňovníkZmena (doplnkov) platí od
wx 658406
407
ex 409
2073Plátno na brúsenie, papier na brúsenie15 z brutto spotrebiteľskej ceny uvedenej v cenníku--vyrábateľ1. januára 1949

XI. Železo, obyčajné kovy a tovar z nich.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzaSľavaSnížená sadzbaDaňovníkZmena (doplnkov) platí od
716ex 468
469
ex 480
ex 481
ex 483
ex 509
510
ex 511
ex 520
176
178
179
Ihlice, ihly, perá písacie, nástrčky na perá, perly, udice, háčky, sponky, pracky, krúžky, gombičky, náprstky, lyžice obúvacie a podobné drobné potreby, tovar galanterný a bižuterný, všetko železné alebo kovové:
1. ihly pre priemysel textilný4--vyrábateľ1. júna 1949
2. kresadlá a ich súčiastky100--vyrábateľ
3. zapaľovače (vynímajúc kresadlá), tovar galanterný, aj súčiastky vymenovaných predmetov125--vyrábateľ
4. kovové perly, tovar bižuterný, aj súčiastky70--vyrábateľ
5. ostatné17--vyrábateľ
(716)Pripomienky:
I. Jedáce príbory viď pol. 721
Hračky viď pol. 1010.
II. Daň sa nevyberá pri tzv. jabloneckom tovare (kovová bižuteria), pokiaľ je vytriedený a označený podľa smerníc Ministerstva priemyslu ako tovar I. triedy.
16. augusta 1949

XII. Stroje, prístroje a ich súčiastky, aj nástroje a hodiny.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzaSľavaSnížená sadzbaDaňovníkZmena (doplnkov) platí od
ex 7545351461. šijacie stroje pre domácnosť (rodinné):
a) typ 121-P-161 a typ 121-P-162200--vyrábateľ22. apríla 1949
b) ostatné 75--
ex 756ex 539
ex 544
180 až 185
188
2. elektromechanické spotrebiče pre domácnosť:
a) umývačky riadu a ich súčiastky50--vyrábateľ
b) roboty a ich súčiastky130--ÚP 1221. januára 1949
c) pračky a ich súčiastky, ľadničky (chladničky) a ich súčiastky150--ÚP 12
d) leštiče parkiet, stolné ventilátory, kuchynské strojčeky a mlynčeky, vysušovače vlasov, aj súčiastky vymenovaných prístrojov140--vyrábateľ
vysávače prachu a ich súčiastky200--ÚP 12
e) elektromechanické spotrebiče pre domácnosť a ich súčiastky25--vyrábateľ
Elektromechanické kávové mlynčeky100--Elektra, n. p., Praha, Technokov, n. p., Bratislava1. augusta 1949
(ex 756)Univerzálny kuchynský strojček (robot) "Z" s príslušenstvom2.095 Kčs za 1 kus--Elektra, n. p., Praha, Technokov, n. p., Bratislava1. decembra 1949
Ľadnička "Maneta"10.184 Kčs za 1 kus--1. decembra 1949
Ľadničky (chladničky) Elektrolux L 155 a L 30175--12. decembra 1949
ex 757540193Rozhlasové prijímače týchto značiek:Elektra, n. p., Praha, Technokov, n. p., Bratislava
Melodic7.170 Kčs za 1 kus--12. marca 1949
T 2543.450 Kčs za 1 kus--Elektra, n. p., Praha, Technokov, n. p., Bratislava16. apríla 1949
T 1204.300 Kčs za 1 kus--16. apríla 1949
Harmonia6.425 Kčs za 1 kus--21. júna 1949
Pionýr4.170 Kčs za 1 kus--8. júla 1949
Largo7.440 Kčs za 1 kus--10. septembra 1949
Omikron 5.275 Kčs za 1 kus--21. júna 1949
T 2541.050 Kčs za 1kus--Elektra, n. p., Praha, Technokov, n. p., Bratislava1. decembra 1949
T 1201.300 Kčs za 1 kus--1. decembra 1949
Harmonia I4.395 Kčs za 1 kus--1. decembra 1949
Harmonia II2.840 Kčs za 1 kus--1. decembra 1949
Pionýr1.810 Kčs za 1 kus--1. decembra 1949
ex 762541
ex 543
1882. a) sporáky a ich súčiastky140--ÚP 1221. januára 1949
2. c) iné spotrebiče pre domácnosť (napr. variče, platne, rúry, hladidlá) a ich súčiastky:
aa) rúry a ich súčiastky75--ÚP 1221. januára 1949
bb) dvojvariče a ich súčiastky155--ÚP 12
cc) ostatné17--vyrábateľ
ex 764ex 575154Fotografické prístroje Etareta, Mikroma a Flexaret600--21. januára 1949
Opema I.400--
Opema II.300--
764ex 575154Prístroje optické:
1. prístroje pre film so šírkou viacej než 16 mm a ich súčiastky5--1. júna 1949
2. cvikre, okuliare, lornety a iné očné sklá s obrubami:
a) kovovými14--
b) inými18--
3. obruby a objímky na cvikre, okuliare a na podobné očné sklá:
a) kovové15--
b) iné20--
4. divadelné, turistické a poľovnícke ďalekohľady (kukadielka, triedre), zväčšovacie prístroje, premietacie a prehliadacie prístroje štatické, prijímacie a premietacie prístroje pre úzky film (najviac 16 mm), aj zvukové, súčiastky a príslušenstvá vymenovaných prístrojov (objektívy, filtre, predsádkové šošovky atď.), presne pracované hračky optické a ich súčiastky85--vyrábateľ
5. fotografické prístroje:
a) Flexaret300--
b) Mikroma, Etareta, Opema200--
c) ostatné85--
d) súčiastky a príslušenstvá (objektívy, filtre, predsádkové šošovky, samospúšťače, ďalekomere, fotometre, expozimetre, hľadáčiky atď.)85--
6. ostatné prístroje optické a ich súčiastky12--vyrábateľ
Pripomienky:
Hračky optické iné než presne pracované viď pol. 1010.
Nezasadené optické sklá viď pol. 610.
Obruby z drahých kovov viď pol. 853 až 855.
4. Zväčšovacie prístroje12--Chemodroga, n. p., Praha1. augusta 1949
768579 až 580
ex 581
582 až 584
228Hudobné nástroje:
1. pianá, pianína a harmónia:
a) v jednoduchom vyhotovení (skriňa z dubového dreva)40--
b) v inom vyhotovení (napr. skriňa z lešteného kavkazského orecha, slohové vyhotovenie)70--
2. ostatné - pianám, pianínam alebo harmóniám - podobné klávesové nástroje (okrem organov)20--vyrábateľ
3. organy5--
4. ostatné hudobné nástroje (dychové, sláčikové a iné)22--
5. mechaniky k pianám a pianínam, hlasy a hlasové platničky k harmóniám, ako aj iné súčiastky nástrojov klávesových, aj organov40--
6. súčiastky nástrojov vymenovaných pod č. 4, aj struny25--
ex 769ex 585150Hodinky:
1. dovezené zo Švajčiarska (vyjmúc tzv. technické stopky) v nákupnej cene:Chronor, n. p., Praha
a) 30 šv. frankov a nižšej1200105015020. mája 1949
b) nad 30 až včítane 40 šv. frankov15001300200
c) nad 40 šv. frankov18001500300
2. ostatné25--vyrábateľ
772589
590
591
150Hodiny (mechanické i elektrické) a ich súčiastky:
1. hodiny pouličné (aj nárožné) a ich súčiastky5--1. decembra 1949
2. hodiny vežové a ich súčiastky10--
3. budíky:
a) cestovné (budíky v puzdrách) a tzv. francúzske budíky125--Chronor, n. p., Praha
b) iné80--
4. hodiny slohové (napr. barokové, empirové a pod.)50--
5. hodiny ostatné (napr. kuchynské, stojacie, stolné, nástenné a pod.)40--
6. súčiastky (aj stroje) hodín vymenovaných pod č. 3 až 5100--
ex 802550
551
552
1680
1681
1682
Cestovné kolá bez motoru, napr. bicykle, tricykle, tandemy, i s pomocným motorčekom, vozíky (pohybné sedadlá) pre nemocných s pohonom ručným alebo nožným, železničné velocipédy (drezíny), ľahké dodávkové vozíky s pohonom cestovného kola, ich súčiastky:1. mája 1949
802550
551
552
1680 až 1688Cestovné kolá každého druhu (i s pomocným motorčekom), vozíky (pohybné sedadlá) pre nemocných s pohonom ručným alebo nožným, železničné velocipédy (drezíny), ľahké dodávkové vozíky na pneumatikách a súčiastky týchto vozidiel:
1. vozíky (pohybné sedadlá) pre nemocných s pohonom ručným alebo nožným, železničné velocipédy (drezíny) a ich súčiastky6--vyrábateľ1. júna 1949
2. cestovné kolá každého druhu bez pomocného motorčeka807010Mototechna, n. p.
3. cestovné kolá s pomocným motorčekom a pomocné motorčeky k cestovným kolám80--
4. ľahké dodávkové vozíky na pneumatikách (s pohonom cestovného kola alebo bez takého pohonu)80--Mototechna, nár. podnik(1. júna 1949)
5. súčiastky vozidiel č. 2 až 4
ex 8022. cestovné kolá každého druhu bez pomocného motorčeka30--1. decembra 1949
803ex 5531640Motorové kolá (motocykle), aj cestovné kolá s pomocným motorčekom, prívesné vozíky, tandemy:vyrábateľ, popríp. ÚP 2025. januára 1949
1. Manet 90 s obyčajným i prepychovým výstrojom854540
2. ČZ 1251155560
3. ČZ 1501305575
4. Jawa 2501255570
5. Ogar 3501306565
6. ostatné motocykle1206060
7. cestovné kolá s pomocným motorčekom603030
803ex 5531640Motorové kolá (motocykle), aj motocyklové trojkolky, prívesné vozíky, tandemy:Mototechna, n. p.1. mája 1949
1. Manet (90 ccm)85--
2. ČZ (125 ccm)115--
3. ČZ (150 ccm)130--
4. Jawa (250 ccm)125--
5. Ogar (350 ccm)130--
6. ostatné motocykle, aj motocyklové trojkolky130--
ex ex 55316402. ČZ (125 ccm)147--10. októbra 1949
4. Jawa (250 ccm)167--
804ex 553163Osobné automobily, aj motorové trojkolky:ÚP 20, popríp. vyrábateľ25. januára 1949
1. Aero-Minor25018070
2. Škoda 1101370240130
3. Tatra 600 (Tatraplan)330220110
4. Tatra 87320210110
5. ostatné osobné automobily370240130
6. motorové trojkolky20015050
7. vozíky (pohybné sedadlá) pre nemocných6--
(804)ex 553163Osobné automobily, aj motorové trojkolky:ÚP 20, popríp. vyrábateľ1. apríla 1949
1. Aero-Minor153--
2. Škoda 1101239--
3. Tatra 600 (Tatraplan)131.5--
4. Tatra 87177--
5. ostatné osobné automobily239--
6. motorové trojkolky1207050
7. vozíky (pohybné sedadlá) pre nemocných6--
ex 805ex 553
ex 554
161
162
Automobily nákladné alebo dodávkové včítane elektrických vozíkov, autobusy:ÚP 20, popríp. vyrábateľ25. januára 1949
1. automobily nákladné a dodávkové6--
2. autobusy6--
3. ostatné6--
ex 806ex 553
ex 554
1562
1563
1601
1603
Motorové vozidlá, nerozlučne spojené s pracovným zariadením, napr. automobilové striekačky, vozy na kropenie a čistenie ulíc, rebríky, žeriavy, pumpy, pohybné osvetľovacie zariadenia, odsunové alebo lešeňové vozy, ťažné stroje (transportére), cestné valce, hĺbidlá, buldozéry, variče a rozstriekavacie stroje na asfalt a decht, motorové pluhy, kombajny, stroje na čistenie pivných tlakových prístrojov, motorové rozhlasové vozy, motorové píly, drviče6--25. januára 1949
ex 807ex 553
ex 554
1600
1602
Traktory6--ÚP 20, popríp. vyrábateľ25. januára 1949
Pripomienky k pol. 803 až 807:
I. Všetky súčiastky, výstroj a výzbroj k motorovým vozidlám pol. 803 až 805 sa zdaňujú sadzbou 17 % z ceny, k motorovým vozidlám pol. 806 a 807 sadzbou 6 % z ceny. Pri tovare, ktorý možno použiť ako pri motorových vozidlách pol. 803 až 805, tak i pri vozidlách pol. 806 a 807, použije sa sadzba 17 %.
II. Sadzba, uvedená v pripomienke I. sa použije aj vtedy, ak by tovar tam uvedený spadal do iných položiek dielu A sadzobníka, avšak vyjmúc tovar textilný a konfekčný (skupina IV), kožený (skupina VII) a sklený (skupina IX) a vyjmúc tienidlá pol. 235, zrkadielka pol. 606, popolníčky a autmobilové katalytické kúrenie pol. 708, ako aj zapaľovače cigariet pol. 762.

XIV.  Drahé kovy a drahokamy.

Pol.Číslo
colného
sadz.
Číslo
plán.
skup.
Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovníkZmena (doplnkov)
platí od
850 ex 560 0152
0153
0166
11
Surové striebro,
zlato, platina a iné
drahé kovy, v kusoch,
prútoch, liatych
tyčiach, prášku,
zlomkoch, odpadkoch
a popole:
      Vyrábateľ,
v prípade
puncovania
vyberá daň
puncový úrad
 
      1. striebro 3 Kčs
za 1 g
      15. novembra
1949
      2. zlato 90 Kčs
za 1 g
- -   
      3. platina 200 Kčs
za 1 g
- -   
(850)    Pripomienky:
I. Platinou sa rozumie
nielen platina, ale aj
osmium, rodium,
ruténium, paládium
a irídium.
II. Do skupiny drahých
kovov patria sliatiny
rýdzosti :
- pri striebre 800/1000
- pri zlate 250/1000
- pri platine 950/1000
a vyššej.
Sliatiny rýdzosti
nižšej, pokiaľ ide
o sliatiny drahých
kovov s obyčajnými
kovmi, sa zdaňujú
podľa všeobecnej
vysvetlivky č. 11
k tomuto dielu
sadzobníka.
III. Sliatiny zlata
a striebra s prípadným
prímeskom obyčajných
kovov treba vždy
zdaňovať ako zlato bez
ohľadu na pomer
drahých kovov, pokiaľ
zodpovedajú rýdzosti
zlata.
IV. Sliatiny
obsahujúce platinu
alebo kovy triedy
platiny, pokiaľ
zodpovedajú rýdzosti
uvedenej v pripomienke
II., zdaňujú sa ako
platina, vyjmúc
skupinu zlata
a paládia, ktorá sa
zdaňuje ako zlato.
V. Zlatníci
a klenotníci, pokiaľ
sú podnikmi poverenými
vo smysle § 3, ods.
2, písm. b) zákona,
platia daň zo svojich
výrobkov podľa tohto
diela sadzobníka a to:
a) z tovaru z drahých
kovov, ktorý
podlieha puncovej
povinnosti podľa
puncového zákona,
na puncovom úrade
pri puncovaní
sadzbami uvedenými
v tomto diele
sadzobníka,
b) z tovaru z drahých
kovov, ktorý
nepodlieha puncovej
povinnosti podľa
puncového zákona,
pri jeho
vyskladnení
z výrobne podľa
príslušných
položiek tohto
diela sadzobníka.
VI. Dovoz drahých
kovov a mincí
z drahých kovov
Národnou bankou Čs.
alebo ich prevzatie
touto bankou
nepodlieha dani.
VII. Preparáty a soli
drahých kovov i pre
smaltovne a keramický
priemysel viď pol . 924
a 928.
        (15. novembra
1949)
851 562
ex 563
564
566
ex 567
ex 568
ex 569
11 Polotovary z drahých
kovov:
1. valcované alebo
ťahané tyče, dróty,
plechy, platne,
pruhy, lupene,
rúrky atď.,
neupravené, ďalej
drahé kovy
v lístkoch, surové
kusy liate,
lisované alebo
tepané a polotovary
určené na ďalšie
spracovanie alebo
opracovanie:
         
      a) zo striebra 2 Kčs
za 1 g
- - Afinérie
drahých kovů,
vyrábateľ,
v prípade
puncovania
vyberá
daň puncový
úrad
15. novembra
1949
      b) zo zlata 80 Kčs
za 1 g
- -   
      c) z platiny 180 Kčs
za 1 g
- -   
(851)    2. na účely lekárske,
zubolekárske,
technické
a laboratórne:
         
      a) zo striebra 0.50 Kčs
za 1 g
- - Afinérie
drahých kovů,
vyrábateľ,
v prípade
puncovania
vyberá
daň puncový
úrad
 
      b) zo zlata 15.- Kčs
za 1 g
- -   
      c) z platiny 50.- Kčs
za 1 g
       
      Pripomienky:
I. Pri odbere drahých
kovov na účely uvedené
pod č. 2 musí sa
odberateľ preukázať
povolením, ktoré na
individuálnu žiadosť
vydá príslušný ONV
fin. ref. a povolením
Národnej banky Čs.
II. Pájky z drahých
kovov sa zdaňujú podľa
rýdzosti drahého kovu,
alebo ak ju
nedosahujú, podľa
všeobecnej vysvetlivky
č. 11 k tomuto dielu
sadzobníka.
         
852 565 11
1793
Buillons, cetinky,
priadze, tkaniny,
pletivá, prámiky a iné
práce z drótov,
cetiniek a priadzí
z drahých kovov:
        15. novembra
1949
      1. zo striebra 2.- Kčs
za 1 g
- - " 
      2 . zo zlata 80.- Kčs
za 1 g
- - " 
      3. z platiny 180.- Kčs
za 1 g
- - " 
      Pripomienka:
Leonský tovar
z obyčajných kovov viď
pol. 726 a 727.
         
853 ex 568 1793 Tovar zo striebra:        15. novembra
1949
      1. snubné prstene
nefazónované do 5 g
váhy, detské
náušničky, retiazky
a prívesky do 3 g
váhy
1.- Kčs
za 1 g
- - " 
      2. výrobky na účely
priemyslové,
technické
a laboratórne
0.50 Kčs
za 1 g
- - " 
      3. ostatný tovar zo
striebra
2.- Kčs
za 1 g
- - " 
(853)    Pripomienky:
I. Daň z tovaru
uvedeného pod č. 1 a 3
sa platí z váhy
drahého kovu pri
puncovaní na puncovom
úrade.
II. Drahé kamene,
polodrahokamy, perly,
korále spojené
s tovarom zo striebra,
sa zdaňujú oddelene
podľa pol. 857.
III. Výrobky uvedené
pod č. 2 zdaňujú sa
pri ich prvom
vyskladnení z výrobne.
Pri opravách zdaňuje
sa váhový prírastok
drahého kovu.
        (15. novembra
1949)
854 ex 567 1793 Tovar zo zlata:      Vyrábateľ,
v prípade
puncovania
vyberá
daň puncový
úrad
15. novembra
1949
      1. snubné prstene
nefazónované do
5 g váhy, detské
náušničky, retiazky
a prívesky do 3
g váhy
40 Kčs
za 1 g
- -    
      2. výrobky na účely
priemyslové,
technické
a laboratórne
15 Kčs
za 1 g
- -   
      3. ostatný tovar zo
zlata
80 Kčs
za 1 g
- -   
      Pripomienka:
Platia obdobne
pripomienky I., II. a
III. pol. 853.
         
855 ex 567
ex 569
1793 Tovar z platiny:        15. novembra
1949
      1. výrobky na účely
priemyslové,
technické
a laboratórne
50 Kčs za 1 g - - Vyrábateľ,
v prípade
puncovania
vyberá
daň puncový
úrad
 
      2. ostatný tovar
z platiny
180 Kčs
za 1 g
- -   
      Pripomienka:
Platia obdobne
pripomienky I., II.
a III. pol. 853.
         
856 561 1793 Výrobky z drahých
kovov, inde
nevymenované a inde
         
      nezaradené:        15. novembra
1949
      1. zo striebra 2 Kčs
za 1 g
-- vyrábateľ,
v prípade
puncovania
vyberá
daň puncový
úrad
 
      2. zo zlata 80 Kčs
za 1 g
- -    
      3. z platiny 180 Kčs
za 1 g
       
      Pripomienka:
Platia obdobne
pripomienky I. a II.
pol. 853.
         
857 ex 142
ex 571
572
0434
1794
Drahokamy
a polodrahokamy
prírodné a umelé:
         
      1. surové 125 - - Nakupovač,
dovozca,
vyrábateľ
15. novembra
1949
      2. brúsené alebo inak
opracované:
      brúsiareň,
vyrábateľ
 
      a) na účely
technické,
priemyslové
a laboratórne,
zasadené
i nezasadené
15- -    
      b) na iné účely,
nezasadené
75 - - vyrábateľ 
      Pripomienka:
Za drahokamy
a polodrahokamy sa
považujú nielen kamene
prírodné, ale aj
vyrobené synteticky
alebo iným spôsobom
z kameňov prírodných,
napr. tavením (tzv.
kamene umelé).
         
858 ex 567 0434 Tovar z drahokamov
a polodrahokamov:
         
  ex 570 1793 1. z drahokamov 80 - - vyrábateľ 15. novembra
1949
    1794 2. z polodrahokamov 40 - -   
      Pripomienky:
I. Drahé kovy spojené
s drahokamami alebo
polodrahokamami
zdaňujú sa oddelene
podľa pol. 853 až 855.
II. Obrúbenie
drahokamov
a polodrahokamov
obrúčkami z obyčajných
kovov alebo podložkami
fóliovými nepokladá sa
za zasadenie.
III. Daň pri
napodobneni nách
drahokamov
a polodrahokamov zo
skla, pokiaľ tieto
imitácie sú spojené
s drahými kovmi, je
krytá daňou zaplatenou
z drahého kovu
[všeobecná vysvetlivka
č. 9, písm. a) a c)].
         

XV. Chémia.

Pol.Číslo
colného
sadz.
Číslo
plán.
skup.
Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovníkZmena (doplnkov)
platí od
ex
914
ex 177 0581
0582
0584
Minerálne oleje,
ktorých hutnota
nedosahuje 810 stupňov
pri 15 stupňov C:
         
      1. motorový a letecký
benzín:
         
      a) na pohon
osobných aut
a motocyklov
5.435 Kčs
za 100 kg
4.165
Kčs za
100 kg
1.270
Kčs za
100 kg
vyrábateľ 1. júna
      b) ostatný 500 Kčs
za 100 kg
- -  1949
      Pripomienky:
I. Motorový benzín
určený pre osobné autá
a motocykle sa zdaňuje
pri vyskladnení
z výrobne sníženou
sadzbou 1.270 Kčs za
100 kg. Doplatok dane
uvedenej v stĺpci
"Sadzba" vyberie
v zemiach českých
Ústřední rozdělovna
minerálních olejů
a pohonných látek
v Prahe, na Slovensku
Ústredná rozdeľovňa
minerálnych olejov
a pohonných hmôt
v Bratislave pri
výdaji lístkov na
benzín, a to sumou Kčs
32.- za každý liter
benzínu.
         
ex
914
    Minerálne oleje,
ktorých hutnota
nedosahuje 810 stupňov
pri 15 stupňov C:1. motorový a letecký
benzín:
         
      a) na pohon aut
a motocyklov
4.136 Kčs
za 100 kg
2.866
Kčs za
100 kg
1.270
Kčs za
100 kg
vyrábateľ 1. septembra
1949
      b) ostatný 500 Kčs
za 100 kg
- -   
      Pripomienky:
I. Motorový benzín
určený pre osobné autá
a motocykle sa zdaňuje
pri vyskladnení
z výrobne sníženou
sadzbou 1.270 Kčs za
100 kg. Doplatok dane
uvedenej v stĺpci
"Sadzba" vyberie
v zemiach českých
Ústřední rozdělovna
minerálních olejů
a pohonných látek
v Prahe, na Slovensku
Ústredná rozdeľovňa
minerálnych olejov
a pohonných hmôt
v Bratislave pri
výdaji lístkov na
benzín, a to sumou Kčs
22.- za každý liter
benzínu.
         
ex
914
ex 177 0581
0582
0584
Minerálne oleje,
ktorých hutnota
nedosahuje 810 stupňov
pri 15 stupňoch C:1. motorový a letecký
benzín:
         
      a) na pohon osobných
aut a motocyklov

2.838 Kčs
za 100 kg
1.568
Kčs za
100 kg
1.270
Kčs za
100 kg
vyrábateľ 1. novembra
1949
      b) ostatný 500 Kčs
za 100 kg
--    
      Pripomienky:
I. Motorový benzín
určený pre osobné autá
a motocykle sa zdaňuje
pri vyskladnení
z výrobne sníženou
sadzbou 1.270 Kčs za
100 kg. Doplatok dane
uvedenej v stĺpci
"Sadzba" vyberie
v zemiach českých
Ústřední rozdělovna
minerálních olejů
a pohonných látek
v Prahe, na Slovensku
Ústredná rozdeľovňa
minerálnych olejov
a pohonných hmôt
v Bratislave pri
výdaji lístkov na
benzín, a to sumou Kčs
12.- za každý liter
benzínu.
         
915 ex 175
176
ex 177
0170
0581
0584
Minerálne oleje
s hutnotou 810 stupňov
alebo vyššou pri 15
stupňoch
C a s viskozitou do
3 stupňov E pri 20
stupňoch C napr.:
[olej výhrevný (modrý
olej) , petrolej,
plynový olej (motorová
nafta)]:
         
      1. petrolej 3.175 Kčs
za 100 kg
2.976
Kčs za
100 kg
199
Kčs za
100 kg
vyrábateľ 
      2. plynový olej
(motorová nafta)
3.106 Kčs
za 100 kg
2.907
Kčs za
100 kg
199
Kčs za
100 kg
vyrábateľ 
      3. ostatné 199 Kčs
za 100 kg
- -  10. marca
1949
      Pripomienka:
Petrolej a plynový
olej sa zdaňujú pri
vyskladnení z výrobne
sníženou sadzbou
199 Kčs za 100 kg.
Doplatok dane uvedenej
v stĺpci "Sadzba
vyberie Ústredná
rozdeľovňa minerálnych
olejov pri výdaji
lístkov na petrolej
a plynový olej sumou
Kčs 25.- za každý
liter petroleja alebo
plynového oleja.
         
918 ex 173
ex 177
ex 178
0650
0651
0652
Uhľovodíky radu
benzenového (napr.
benzen, toluen, xylen
alebo ich smesi ako
obchodný benzol),
ďalej oleje z dechtov:
         
      1. ťažké oleje
z dechtov
9    vyrábateľ 
      2. ostatné:
a) na pohonné účely
190.- Kčs
za 100 kg
- - vyrábateľ 
      b) na iné účely na
povolenie
finančných
úradov
100.- Kčs
za 100 kg
- - vyrábateľ 1. januára
1949
      Pripomienky
k položkám 914 až 918:
I. Minerálne oleje
(ropa, petrolejový
destilát, surový
benzol a pod.)
dodávané na ďalšie
spracovanie do výrobní
minerálnych olejov
nepodliehajú dani.
II. Dani podliehajú aj
oleje vyrobené z uhlia
alebo zo živíc iných
než z ropy, a to podľa
rovnakých zásad, ako
keby boly vyrobené
z ropy.
III. Za ťažké oleje
z dechtov sa
pokladajú:
1. surové alebo
čistené oleje z
dechtov, bez
zreteľa na hutnotu,
ktoré poskytujú pri
frakčnej destilácii
do 200 stupňov C
najviac 15 obj. %
destilátu,
2. oleje z dechtov,
ktoré obsahujú viac
než 20 obj. %
fenolov a pri
frakčnej destilácii
do 150 stupňov C
poskytujú najviac 5
obj. % destilátu
(karbolové oleje).
         
945 ex 163
ex 630
0570
0571
0572
0577
Lieky v pôvodnom
balení, náplaste,
dietetické prípravky
(liečebné špeciality),
všetko na liečenie
ľudí :
         
      1. penicilín
a streptomycín
2 - - vyrábateľ 7. decembra
1949
      2. ostatné 25 - - vyrábateľ 
950 ex 631
ex 633
ex 653
0720
0750
Kozmetické prípravky
na pestenie, ochranu
a úpravu zdravej
pokožky, ako
kozmetické krémy,
mlieká a želé každého
druhu, obklady na
obličaj, prípravky pre
kúpele, púdre a zásypy
každého druhu,
mandľové otruby,
líčidlá každého druhu,
vyjmúc divadelné a pre
film, prípravky na
pestenie nechtov
(laky, odlakovače),
masážne prostriedky,
vyjmúc francovku,
prípravky na pestenie
a úpravu vlasov a
fúzov, ako vody
vlasové, s liehom
alebo bez liehu, oleje
a tekuté brilantíny,
pomády, fixatívy,
prípravky na farbenie
a odfarbovanie vlasov,
fúzov, obočia, riasnic
a chĺpkov a prípravky
na odstraňovanie
chĺpkov (depilátory),
kolínske vody, parfumy
a vonné silice, octy,
tuky a oleje navoňané
a podobné kozmetické
prípravky, aj
františky:
         
      1. voňavky tuzemského
pôvodu
25 - - vyrábateľ 
      2. kabinetný tovar pre
živnostníkov
40 - - vyrábateľ 
      3. ostatné 55 - - vyrábateľ 1. decembra
1949
ex
955
ex 599
ex 618
ex 630
ex 633
ex 637
0730 Pripomienky:
I. Daň uvedená v pol.
955, č. 1 sadzbou 175%
sa zatiaľ nevyberá,
takže pri každom
tovare tejto položky
zostáva iba sadzba
dane 12%.
II. Daň uvedená v pol.
955, č. 2 sadzbou 480%
sa zatiaľ nevyberá,
takže pri každom
tovare tejto položky
zostáva iba sadzba
dane 20%.
        20. januára
1949
ex
958
ex 361
ex 610
0710 Fotografické filmy
neosvetlené (planfilm,
roll film, kinofilm,
úzky film, röntgenový
film a i.) :
         
      1. röntgenové
a grafické filmy
25 - - vyrábateľ 15. mája
1949
      2. ostatné 199 - -   
959 292 0705
0710
Papiere fotografické
všetkých druhov
(chlorstrieborné,
plynové, zväčšovacie,
technické,
svetlotlačový papier,
diazotypický,
želatinový, pigmentový
a pod.) :
         
   1. röntgenový papier,
papier pre
elektrokardiografy,
oscilografy a pod.
25--vyrábateľ15. mája
1949
   2. ostatné197--vyrábateľ 
973643
644
0643
1521
1529
Rozbušky a náboje:     
   1. rozbušky
a roznetky, palníky
elektrické,
nábojnice, nábojky
9--vyrábateľ 
   2. náboje poľovnícke
a športové
15--vyrábateľ 
   3. vojenská munícia
každého druhu
5--vyrábateľ1. augusta
1949
974ex 640
ex 641
0644 Pripomienka:
Papierové kapsle do
detských pištolí viď
pol. 1010.
            1. júna
1949

XVI. Hračky.

Pol.Číslo
colného
sadz.
Číslo
plán.
skup.
Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovníkZmena (doplnkov)
platí od
ex
1010
ex 274
ex 281
ex 282
ex 299
ex 300
302
ex 309
ex 310
ex 314
ex 317
ex 318
ex 326
ex 342
ex 355
ex 360

ex 362
ex 366
ex 388
ex 401
ex 408
ex 409
ex 424

ex 426
ex 480
ex 486
ex 509
ex 514
ex 520

ex 524
ex 542
ex 543
ex 581
ex 610
ex 627
ex 641
ex 642
2272
2860
2896
2. ostatný tovar tejto
položky
2- - vyrábateľ 1. júna
1949

XVII. Energetika.

Pol.Číslo
colného
sadz.
Číslo
plán.
skup.
Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovníkZmena (doplnkov)
platí od
ex
1030
- 0340 Svietiplyn 3
zo spotrebiteľskej
ceny
- - rozvodný
podnik
1. januára
1949
      Pripomienky:
III. Rozvodným
podnikom je podnik,
ktorý svietiplyn
dodáva spotrebiteľom.
         
ex
1031
- 030 Elektrina
3
zo spotrebiteľskej
ceny
- - rozvodný
podnik
1. januára
1949
      Pripomienky:
III. Rozvodnými
podnikmi sú podniky,
ktoré elektrinu
prevzatú od podnikov
elektrinu vyrábajúcich
dodávajú
spotrebiteľom.
         
ex
1032
-032Pripomienka:
Vlastná spotreba
výhrevnej pary alebo
výhrevnej vody
u vyrábateľa v rámci
jeho výrobnej
činnosti, napr. na
vykurovanie priestorov
jeho prevádzkových,
nie však aj obytných,
miestností, na
sušenie, na varenie
a pod., sa vyníma
z daňovej povinnosti.
Dani nepodlieha para
(voda) použitá
vyrábateľom na hnacie
účely (na pohon
strojov).
    1. januára
1949

Ďalšie zmeny stĺpca "Daňovník":

a) Za daňovníkov všeobecnej dane pri tovare, s ktorým obchodujú, boly ustanovené tieto podniky, a to s účinnosťou odo dňa,ktorý je pri jednotlivých podnikoch uvedený:

1. Československé státní lesy, n.p. Praha, ústřední prodejna surového dříví, od 1. januára 1949,
2. Československé textilní závody (distribuční oddělení - oděvní prodejny), n.p. Praha, od 1. januára 1949,
3. Československé závody dřevozpracující, n.p. Praha, ústřední prodejny Predypa, Narpil a Impregnar, od 1. januára 1949,
4. Dřevona, n.p. Praha, od 1. januára 1949,
5. Hutní prodejna, n.p. Praha, od 1. januára 1949,
6. Chemodroga, n.p. Praha, od 1. januára 1949,
7. Řemeslnické potřeby, n.p. Praha, od 1. januára 1949,
8. Sklo a porcelán, n.p. Praha, od 1. januára 1949,
9. Ú.P. 12 (Ústřední prodejna elektrických spotřebičů, instalatérského materiálu a svítidel), od 20. januára 1949,
10. Elektra, n.p. Praha, od 1. marca 1949,
11. Kovomat, n.p. Praha, od 1. marca 1949,
12. Technokov, n.p. Bratislava, od 1. marca 1949,
13. Technomat, n.p. Praha, od 1. marca 1949,
14. Textilia, n.p. Praha, od 1. marca 1949,
15. Vesna, n.p. Bratislava, od 1. marca 1949,
16. Zdar, n.p. Praha, od 1. marca 1949,
17. Chronor, n.p. Praha, od 1. mája 1949,
18. Mototechna, n.p. Praha, od 1. mája 1949,
19. Narpa, n.p. Praha, od 25. mája 1949,
20. Keramika, n.p. Praha, od 1. júna 1949,
21. Sanitas, n.p. Praha, od 1. júna 1949,
22. Nový byt, n.p. Praha, od 1. júla 1949,
23. Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, z.s. s r.o. Praha, od 1. septembra 1949,

b) Za daňovníkov všeobecnej dane pri tovare určenom na voľný predaj za zvýšené ceny boly ustanovené tieto podniky, a to s účinnosťou odo dňa, ktorý je pri jednotlivých podnikoch uvedený:

1. Obchodní domy, n.p. Praha, od 14. februára 1949,
2. Pramen, n.p. Praha, od 14. februára 1949,
3. Zdroj, n.p. Bratislava, od 14. februára 1949,
4. Velkodistribuční podnik, z.s. s r.o. Praha, a to i pri liehovinách, od 1. júna 1949,
5. Pražské mlékárny, n.p. Praha, od 11. júna 1949,
6. Spotrebné družstvá sdružené v Ústřední radě družstev Praha, od 11. júna 1949,
7. Masna, n.p. Praha, od 1. októbra 1949,
8. Slovenské mäsové závody, n.p. Trenčín, od 1. októbra 1949.

Diel B

SADZOBNÍKA VŠEOBECNEJ DANE

(pre paušálne zdanenie tovaru a výkonov pri súkromných a družstevných podnikoch výrobných a poslužných).

1. Do všeobecných vysvetliviek k dielu "B" sadzobníka sa zaraďujú ďalšie dve všeobecné vysvetlivky, poradím šiesta a siedma, ktoré znejú:

"6. Ak sa prevádza podnik na základe dvoch alebo viac živnostenských oprávnení (listov), posudzuje sa ako celok a odvádza daň podľa živnosti, pre ktorú je v diele "B" sadzobníka určená vyššia (najvyššia) sadzba, pre výpočet tejto dane sa sčítajú všetky osoby v podniku činné."
"7. Za domáckeho robotníka pre určenie počtu osôb činných v podniku sa počíta domácky robotník, ktorého mesačná hrubá mzda presahuje 2.000 Kčs. Hrubá mesačná mzda domáckych robotníkov, ktorá v jednotlivých prípadoch nepresahuje 2.000 Kčs, sa sčíta, úhrn sa delí 2.000 a výsledok dá počet domáckych robotníkov pre určenie počtu osôb činných v podniku. Za zvyšok alebo za mzdu (úhrn miezd) menšiu než 2.000 Kčs sa počíta tiež jeden domácky robotník."

2. Príklady uvedené vo všeobecných vysvetlivkách k dielu "B" sa doplňujú takto:

"H. 1. Pre podnik pracuje 5 domáckych robotníkov a bola im vyplatená táto hrubá mesačná mzda: 2.500, 800, 2.000, 400, 1.200 Kčs. Dvaja robotníci majú mzdu nad 2.000 Kčs, t.j. 2 osoby činné, traja robotníci majú úhrn hrubých miezd 2.400 Kčs, 2.400:2.000 = 1 osobe činnej a zvyšok 400, t.j. 1 osoba činná a za zvyšok ďalšia osoba činná. Podnikateľ bude počítať celkom 4 domáckych robotníkov pre výpočet dane.
2. Pre podnik pracujú traja domácki robotníci a vyplatila sa im táto hrubá mesačná mzda: 700, 400, 600 Kčs, úhrn hrubých mesačných miezd 1.700 Kčs nedosahuje 2.000 Kčs. Pre výpočet dane  vychádza 1 osoba."

3. Soznamy živností sa menia s účinnosťou od 1. januára 1949, pokiaľ nie je ustanovené inak, takto:

Soznam živností I. skupiny.

Heslo "Fotografovia" sa mení a znie: "Fotografovia I. miestnej triedy, podnikovej skupiny A".

Soznam živností II. skupiny.

a) Zaraďuje sa nové heslo: "Fotografovia I. miestnej triedy, podnikovej skupiny B a II. miestnej triedy, podnikovej skupiny A";
b) heslo "Holiči a kaderníci I. cenovej skupiny" sa mení a znie: "Holiči a kaderníci I. miestnej triedy, podnikovej skupiny A a holiči a kaderníci I. miestnej triedy, podnikovej skupiny B s viac ako 2 osobami v podniku okrem podnikateľa činnými";
c) heslo "Vyrábatelia umelých kvetín, ozdôb a ozdobných pier zo všetkých látok okrem látok z kože" sa mení a znie: "Vyrábatelia umelých kvetín, ozdôb a ozdobných pier zo všetkých druhov látok". Toto ustanovenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1949.

Soznam živností III. skupiny.

a) Zaraďuje sa nové heslo "Fotografovia okrem tých, ktorí sú uvedení v skupine I. a II.";
b) ďalej sa nanovo zaraďuje heslo: "Vyrábatelia potravín a pochutín inde nevymenovaní" s účinnosťou od 1. apríla 1949;
c) heslo "Stolári" sa mení a znie: "Stolári nábytkoví";
d) heslo "Vyrábatelia umelých kvetín a ozdôb" sa ruší s účinnosťou od 1. apríla 1949;
e) heslo "Vyrábatelia tovaru z umelých hmôt rezbárskych"sa mení a znie: "Vyrábatelia tovaru z umelých hmôt rezbárskych a tokárskych";
f) heslo "Záhradníci a kvetinári (pokiaľ nie sú zdanení podľa diela A alebo C sadzobníka)" sa mení a znie: "Záhradníci, kvetinári a sadári (pokiaľ nie sú zdanení podľa diela A alebo C sadzobníka)".

Soznam živností IV. skupiny.

a) Zaraďuje sa nové heslo "Faktori šitia rukavíc";
b) heslo "Pumpári" sa mení a znie: "Pumpári a studniari";
c) heslo "Stolári" sa mení a znie: "Stolári stavební".

4. Osobitná sadzba pri družstvách sa rozširuje s účinnosťou od 1. júla 1949 na výrobné alebo poslužné podniky sväzkov ľudovej správy, ktoré nie sú zriadené a spravované podľa predpisov o komunálnych podnikoch a nie sú poverené v smysle ustanovenia § 3, ods. 2, písm. b) zák. č. 283/1948 Sb., a ktoré podliehajú všeobecnej dani podľa diela B sadzobníka.

Diel C

SADZOBNÍKA VŠEOBECNEJ DANE

(pre paušálne zdanenie pôdohospodárov).

Vo všeobecnej vysvetlivke 11, ods. 2 k dielu C sadzobníka v znení nariadenia ministra financií zo dňa 5. apríla 1949, č. 102/1949 Sb., sa nahradzujú slová "30. apríla 1949" slovami "31. mája 1949".

Diel D

SADZOBNÍKA VŠEOBECNEJ DANE

(pre prepravu a výkony s prepravou súvisiace, ako aj pre špedičné a skladištné výkony vykonávané za odplatu).

1.
Pol. Predmet dane Sadzba a základ dane
6 Živnostenská a závodová
preprava nákladov
(včítane sťahovania nábytku):
 
  a) cestnými motorovými
vozidlami:
 
  1. nákladnými
a dodávkovými
automobilmi
200 Kčs za každý cent (q) nosnosti
ročne; základ sa určí podľa úhrnného
počtu vozidiel (úhrnná nosnosť)
a zaokruhluje sa do 50 kg na celé
centy (q) nadol, nad 51 kg na celé
centy (q) nahor.
  2. vlečnými
nákladnými vozmi
80 Kčs za každý cent (q) nosnosti
ročne; ustanovenie o sčítaní
a zaokrúhlení pre určenie základu
platí obdobne
 3. traktormi70 Kčs za každú konskú silu (KS)
ťažnej sily ročne.

2. Pripomienka II. k pol. 6 dielu D sadzobníka znie:

"Závodovou prepravou nákladov je preprava nákladov na vlastné účely podniku. V poľnohospodárskych a lesných podnikoch, na ktoré sa vzťahuje diel A sadzobníka, nepodliehajú dani podľa tejto položky vozidlá používané výlučne na prepravu nákladov na pole alebo do lesa a s poľa alebo z lesa, alebo na vykonávanie poľných a lesných prác."

3. Pripomienka III. k pol. 6 dielu D sadzobníka znie:

"Pri vozidlách používaných výhradne alebo prevažne pre svoz mlieka od držiteľov dojníc do mliekární snižujú sa sadzby dane o 25%. Pri vozidlách pod písm. a), č. 2 a 3 používaných štátnymi strojnými stanicami a štátnymi strojnými účilištiami snižujú sa sadzby dane o 80%; pri tých istých vozidlách nadobudnutých Ústredím pre mechanizáciu pôdohospodárstva, nár. podnikom v Prahe od strojných staníc hospodárskych družstiev skladištných a výrobných v českých zemiach a od iných osôb (§ 6 zák. č. 27/1949 Sb., o mechanizácii pôdohospodárstva) sa sadzby dane snižujú o 60%."

4. Pripomienka IV. k pol. 6 dielu D sadzobníka znie:

"Jednotné roľnícke družstvá zriadené podľa zákona zo dňa 23. februára 1949, č. 69 Sb., o jednotných roľníckych družstvách, nepodliehajú dani podľa tejto položky. Ostatné pôdohospodárske podniky, na ktoré sa vzťahuje diel C sadzobníka, nepodliehajú dani podľa tejto položky, pokiaľ neprevádzajú živnostenskú prepravu nákladov alebo pokiaľ ju prevádzajú len ojedinele."

5. Pripomienka IV. k pol. 9 dielu D sadzobníka znie:

"Za výkony podliehajúce dani podľa tejto položky sa nepovažujú špedičné a skladištné výkony jednotných roľníckych družstiev, zriadených podľa zákona zo dňa 23. februára 1949, č. 69 Sb., o jednotných roľníckych družstvách."

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 749.