Zákon č. 274/1949 Zb.Zákon o vyberaní náhradných prirážok k priamym daniam na daňový rok 1950.

Čiastka 87/1949
Platnosť od 29.12.1949 do31.12.1952
Účinnosť od 29.12.1949 do31.12.1952
Zrušený 78/1952 Zb.

OBSAH

274

Zákon

zo dňa 19. decembra 1949

o vyberaní náhradných prirážok k priamym daniam na daňový rok 1950.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Náhradné prirážky, vyberané k priamym daniam podľa § 15, ods. 1 zákona zo dňa 20. decembra 1946, č. 249 Sb., v znení zákona zo dňa 20. júla 1948, č. 205 Sb., sa vyberú aj na daňový rok 1950.

§ 2

Ustanovenie § 15, ods. 2 zákona č. 249/1946 Sb. neplatí pre daňový rok 1950.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.