Nariadenie vlády č. 110/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa upravujú právne pomery zamestnancov zostatkovej podstaty obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr neprevzatých do štátnych služieb.

Čiastka 36/1949
Platnosť od 30.04.1949
Účinnosť od 30.04.1949

OBSAH

110.

Vládne nariadenie

zo dňa 27. apríla 1949,

ktorým sa upravujú právne pomery zamestnancov zostatkovej podstaty obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr neprevzatých do štátnych služieb.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení:


§ 1

Pracovný pomer zamestnancov zostatkovej podstaty obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr, ktorí neboli prevzatí do štátnych služieb (ďalej len „zamestnanci“), zaniká, pokiaľ nebol rozviazaný už skôr, dňom 30. apríla 1949.

§ 2

Zamestnancom, ktorých pracovný pomer so zostatkovou podstatou obchodnej a živnostenskej (priemyslovej) komory bol rozviazaný pred 30. aprílom 1949 alebo zanikne podľa § 1 uvedeným dňom, vypláca sa, ak vstúpia do nového pracovného pomeru, za čas 3 mesiacov od vstupu do tohto pomeru podpora vo výške sumy, o ktorú je ich hrubá mzda v novom pracovnom pomere nižšia než hrubé služobné požitky, ktoré mali pri rozviazaní (zániku) doterajšieho pracovného pomeru. Táto podpora sa poskytuje v českých zemiach z účelového imania pre podpory pri včleňovaní do práce, na Slovensku do zriadenia Fondu pre vedenie práce dočasne zo štátnych prostriedkov.

§ 3

Záväzky zostatkovej podstaty obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr, vyplývajúce z predpisov o verejnoprávnom sociálnom poistení, najmä potom z predpisov o prestupoch vo verejnoprávnom poistení dôchodkovom a z ustanovení § 268, ods. 5 zákona zo dňa 15. mája 1948, č. 99 Sb., o národnom poistení, pokiaľ sa týkajú osôb, ktoré boly zamestnancami uvedenej zostatkovej podstaty, prechádzajú na štát. Úradom príslušným na splnenie týchto záväzkov je Ministerstvo financií.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri sociálnej starostlivosti a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Kliment v. r.

za ministra Erbana

Kabeš v. r.