Vyhláška č. 56/1949 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení nariadenia ministra vnútorného obchodu zo dňa 23. decembra 1948, č. 317 Sb., ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Veľkodistribučného podniku, zapís. spoločenstva s r.o. v Prahe.

Čiastka 20/1949
Platnosť od 11.03.1949 do30.09.1951
Účinnosť od 11.03.1949 do30.09.1951
Zrušený 84/1951 Zb.

56.

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 7. marca 1949

o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení nariadenia ministra vnútorného obchodu zo dňa 23. decembra 1948, č. 317 Sb., ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Veľkodistribučného podniku, zapís. spoločenstva s r. o. v Prahe.


V úradnom slovenskom znení nariadenia č. 317/1948 Sb. sa opravuje v § 1 rok „1948“ na „1949“.


Za ministra:

Adamec v. r.