Nariadenie vlády č. 109/1949 Zb.Vládne nariadenie o úprave služobných a platových pomerov civilného ošetrovateľského personálu vo vojenských liečebných ústavoch.

Čiastka 36/1949
Platnosť od 30.04.1949 do31.03.1950
Účinnosť od 01.01.1948 do31.03.1950
Zrušený 66/1950 Zb.

OBSAH

109.

Vládne nariadenie

zo dňa 5. apríla 1949

o úprave služobných a platových pomerov civilného ošetrovateľského personálu vo vojenských liečebných ústavoch.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 210, ods. 1 zákona zo dňa 24. júna 1926, č. 103 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov (platového zákona):


§ 1

Vládne nariadenie zo dňa 17. marca 1927, č. 22 Sb., o úprave služobných a platových pomerov svetských ošetrovateľov v civilných štátnych ústavoch liečebných a humanitných a Všeobecnej nemocnice v Prahe, v znení predpisov ho pozmeňujúcich a doplňujúcich platí obdobne pre úpravu služobných a platových pomerov civilných ošetrovateľov (ošetrovateliek) a civilných pomocných ošetrovateľov (ošetrovateliek) vo vojenských liečebných ústavoch.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1948; vykoná ho minister národnej obrany po dohode so zúčastnenými ministrami.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.