Zákon č. 137/1949 Zb.Zákon o názve Ministerstva sociálnej starostlivosti a Povereníctva sociálnej starostlivosti.

Čiastka 43/1949
Platnosť od 10.06.1949
Účinnosť od 10.06.1949

OBSAH

137.

Zákon

zo dňa 11. mája 1949

o názve Ministerstva sociálnej starostlivosti a Povereníctva sociálnej starostlivosti.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Názov Ministerstva sociálnej starostlivosti zneje „Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti“.

§ 2.

Názov Povereníctva sociálnej starostlivosti zneje „Povereníctvo práce a sociálnej starostlivosti“.


§ 3.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri sociálnej starostlivosti a vnútra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.