Nariadenie vlády č. 228/1949 Zb.Vládne nariadenie o pôsobnosti a organizácii Štátneho úradu pre cirkevné veci.

Čiastka 71/1949
Platnosť od 04.11.1949
Účinnosť od 04.11.1949

228.

Vládne nariadenie

zo dňa 25. októbra 1949

o pôsobnosti a organizácii Štátneho úradu pre cirkevné veci.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 5 zákona zo dňa 14. októbra 1949, č. 217 Sb., ktorým sa zriaďuje Štátny úrad pre cirkevné veci:


§ 1.

Štátny úrad pre cirkevné veci vykonáva ako ústredný úrad všetku pôsobnosť v cirkevných a náboženských veciach, najmä tiež pôsobnosť, ktorú dosiaľ vykonávaly iné ústredné úrady.

§ 2.

Do pôsobnosti Štátneho úradu pre cirkevné veci náležia najmä:

a) normotvorná, vedúca a dozorná činnosť vo všetkých cirkevných a náboženských veciach;

b) správne veci cirkví, náboženských spoločností, ich složiek, komunít, ústavov, základín, kostolov, obročí, fondov, reholí a kláštorov, ako aj ich veci hospodárske a finančné (majetkovoprávne úkony, veci stavebné, správa cirkevných fondov a základín a pod.);

c) ochrana cirkevných pamiatok;

d) veci rozpočtové, úverové a plánovacie v odbore cirkevnom a náboženskom bez ujmy pôsobnosti Štátneho úradu plánovacieho;

e) osobné a platové veci duchovných, učiteľov a zamestnancov bohosloveckých fakúlt, učilíšť a seminárov, ako aj učiteľov náboženstva;

f) úprava vyučovania náboženstva, schvaľovanie učebných osnov, učebníc a pomôcok, hlavný dozor na vyučovanie náboženstva i na cirkevné učilištia každého druhu po dohode s Ministerstvom školstva, vied a umení;

g) odborné posudzovanie cirkevnej a náboženskej tlače a publikácií;

h) vydávanie úradného vestníka pre duchovných, vydávanie informačných zpráv a publikácií;

i) veci náboženských spolkov a organizácií bez ujmy pôsobnosti Ministerstva vnútra;

j) veci charitatívnej činnosti cirkví a náboženských spoločností;

k) starostlivosť o to, aby náboženský život sa vyvíjal v súlade s Ústavou;

l) sledovanie rozvoja medzinárodných cirkevných a náboženských stykov.

§ 3.

(1) Práce Štátneho úradu pre cirkevné veci sa obstarávajú v odbore kultovom, osobnom, informačnom a hospodárskom a správnom.

(2) Pre odbor prác účtovných, kancelárskych a pisárskych, zriadeneckých a pod. vystrojuje sa Štátny úrad pre cirkevné veci vlastnou učtárňou, pomocnou pokladnicou, kancelárskou a hospodárskou správou.

§ 4.

Slovenský úrad pre cirkevné veci je organizovaný podľa obdoby ustanovení § 3.

§ 5.

V krajoch a okresoch vykonávajú pôsobnosť v náboženských a cirkevných veciach príslušné krajské a okresné národné výbory a sú v tomto odbore svojej pôsobnosti podriadené Štátnemu úradu pre cirkevné veci.


§ 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister poverený vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.