Zákon č. 281/1949 Zb.Zákon ktorým sa menia predpisy o prekladaní verejných zamestnancov do výslužby.

Čiastka 89/1949
Platnosť od 31.12.1949
Účinnosť od 01.01.1950

OBSAH

Diel I. (§ 1 - § 3)
Diel II. (§ 4 - § 5)
Diel III. (§ 6 - § 8)
Diel IV. (§ 9)

281.

Zákon

zo dňa 19. decembra 1949,

ktorým sa menia predpisy o prekladaní verejných zamestnancov do výslužby.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Diel I.

§ 1.

(1) Vojenské osoby z povolania mladšie než 50 rokov, ktoré by maly byť podľa doterajších predpisov preložené do výslužby, poprípade do zálohy s odbavkom, preložia sa s výnimkou určenou v § 2 do zálohy bez nároku na vojenské odpočivné platy, poprípade na odbavok.

(2) Požívatelia vojenských odpočivných platov, ktorí sú dňa 31. decembra 1949 mladší než 50 rokov, strácajú s výnimkou určenou v § 2 týmto dňom nárok na tieto platy. Pokiaľ boly vojenskými osobami vo výslužbe, stávajú sa týmto dňom vojenskými osobami v zálohe.

§ 2.

Ustanovenia § 1 sa nevzťahujú na osoby, ktoré boly alebo budú preložené do výslužby v dôsledku vykonaného prieskumného konania alebo preto, že maly alebo budú mať 40 služobných rokov započitateľných a z toho aspoň 30 rokov skutočných.

§ 3.

Nároky na prídavok za zranenie, vojnový prídavok alebo prídavok k výslužnému zostávajú nedotknuté.

Diel II.

§ 4.

(1) Služobný pomer ostatných verejných zamestnancov mladších než 50 rokov, ktorí by mali byť podľa doterajších predpisov preložení do dočasnej alebo trvalej výslužby z iného dôvodu než pre neschopnosť na službu z dôvodov zdravotných, sa zruší bez nároku na odpočivné platy.

(2) Služobný pomer zamestnancov, ktorí sú dňa 31. decembra 1949 mladší než 50 rokov a sú na dovolenej s čakateľným, sa dňom 31. decembra 1949 zrušuje.

(3) Požívatelia odpočivných platov, ktorí sú dňa 31. decembra 1949 mladší než 50 rokov a boli preložení do dočasnej alebo trvalej výslužby z iného dôvodu než pre neschopnosť na službu z dôvodov zdravotných, strácajú týmto dňom nárok na tieto platy.

§ 5.

(1) Verejnými zamestnancami v smysle § 4 sa rozumejú zamestnanci

a) štátu, sväzkov ľudovej správy a ostatných verejnoprávnych korporácií a základín,

b) ústavov, podnikov, fondov a zariadení, ktoré náležia (náležaly) subjektom uvedeným pod písm. a) alebo sú (boly) nimi spravované a

c) pre ktorých platí zákon č. 104/1926 Sb., o úprave platových a služobných pomerov učiteľstva obecných a meštianskych škôl (učiteľský zákon) v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, pokiaľ sú účastní verejného penzijného zaopatrenia.

(2) Odpočivnými platmi v smysle § 4 sa rozumejú aj zaopatrovacie platy z vlastného služobného pomeru.

Diel III.

§ 6.

Osobám, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 1, ods. 1 a § 4, ods. 1 a 2, sa vypláca za čas 3 mesiacov odo dňa preloženia do zálohy, poprípade odo dňa zrušenia služobného pomeru, a osobám, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 1, ods. 2 a § 4, ods. 3, odo dňa začiatku účinnosti tohto zákona príspevok na výživu vo výške odpočivných platov, ktoré by im inak prislúchaly, poprípade vo výške naposledy prislúchajúceho čakateľného. Osobám, ktorým by prislúchal odbavok, sa vypláca tento príspevok na výživu vo výške najnižších odpočivných platov včítane ich príslušenstva.

§ 7.

(1) Dňom preloženia do zálohy, poprípade dňom zrušenia služobného pomeru alebo zániku nároku na doterajšie odpočivné platy, nadobúdajú osoby, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia §§ 1 a 4, v národnom dôchodkovom poistení rovnaké nároky, ako keby boly do tohto dňa poistené v národnom poistení, poprípade pred dňom začiatku účinnosti zákona o národnom poistení v bývalom verejnoprávnom penzijnom poistení. Pritom sa za čas poistenia podľa zákona o národnom poistení považuje čas, ktorý bol pri týchto osobách započitateľný pre výmeru ich odpočivných platov, a za náhradný čas, čas ich požívania. Podľa toho sa tiež posudzuje, či je splnená základná podmienka pre vznik nároku na dávky dôchodkového poistenia (§ 61 zákona o národnom poistení).

(2) Pri určení priemerného ročného zárobku (§ 71, ods. 2 zákona o národnom poistení) sa u osôb, ktoré podľa ustanovení § 1, ods. 2 a § 4, ods. 3 stratily nárok na odpočivné platy, neberie do úvahy čas, po ktorý im tieto platy prislúchaly, ani ich výška.

§ 8.

Osoby uvedené v § 1 prestávajú byť dňom preloženia do zálohy, poprípade dňom začiatku účinnosti tohto zákona, účastníkmi vojenskej nemocenskej starostlivosti a považujú sa, ako keby boly až do tohto dňa poistené pre prípad nemoci podľa zákona o národnom poistení.


Diel IV.

§ 9.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.