Vyhláška č. 71/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva priemyslu, ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar.

(v znení č. 190/1949 Zb., 190/1949 Zb.)

Čiastka 22/1949
Platnosť od 15.03.1949
Účinnosť od 15.03.1949

71.

Vyhláška Ministerstva priemyslu

zo dňa 25. januára 1949,

ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar.

Ministerstvo priemyslu vyhlasuje podľa § 18 zákona zo dňa 16. decembra 1927, č. 2 Sb. z roku 1928, o rýdzosti a puncovnej kontrole platinového, zlatého a strieborného tovaru (puncovný zákon):


§ 1

Úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar, vyrobený v tuzemsku sa určujú podľa vyobrazenia v prílohe, ktorá tvorí súčiastku tejto vyhlášky, takto:

1. V úradnej značke pre platinový tovar zákonitej rýdzosti je obraz svätováclavskej koruny, nad ktorou sú v pozadí Hradčany so zapadajúcim slnkom. Obrys značky je štvoruholník, ktorého strana nad obrazom Hradčian je goticky zalomená;

2. v úradných značkách pre väčší zlatý tovar všetkých štyroch zákonitých rýdzostí je obraz leva v oválnom ohraničení; stupeň rýdzosti je vyznačený uprostred spodnej polovice značky arabskou číslicou 1, 2, 3 alebo 4;

3. v úradných značkách pre menší zlatý tovar stupňa rýdzosti č. 1 (986/1000) a č. 2 (900/1000) je obraz hlavy orla, ktorá je pre každý stupeň rýdzosti odlišne ohraničená; stupeň rýdzosti je vyznačený v značke arabskou číslicou 1 alebo 2 a odpovedá mu počet dlhých strán ohraničenia;

4. v úradnej značke pre menší zlatý tovar stupňa rýdzosti č. 3 (750/1000) je obraz hlavy kohúta ohraničený nerovnostranným päťuholníkom; stupeň rýdzosti je vyznačený v značke arabskou číslicou 3;

5. v úradnej značke pre menší zlatý tovar stupňa rýdzosti č. 4 (585/1000) je obraz hlavy cíbika v oválnom ohraničení; stupeň rýdzosti je vyznačený v značke arabskou číslicou 4;

6. v úradných značkách pre väčší strieborný tovar všetkých päť zákonitých rýdzostí je obraz hlavy krojovanej Slovenky. Obraz je pre každý stupeň rýdzosti odlišne ohraničený. Stupeň rýdzosti je vyznačený vo výbežku značky arabskou číslicou 1, 2, 3, 4 alebo 5 a odpovedá mu počet dlhých strán ohraničenia vynímajúc značku pre prvý stupeň rýdzosti, ktorej ohraničenie je kruhovité;

7. v úradných značkách pre menší strieborný tovar všetkých päť zákonitých rýdzostí je obraz hlavy kamzíka v ohraničení obdobnom ako na značkách pre väčší strieborný tovar. Stupeň rýdzosti je vyznačený vo výbežku značky arabskou číslicou 1, 2, 3, 4 alebo 5.

§ 2

Úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar dovezený z cudziny sa určujú podľa vyobrazenia v prílohe takto:

1. V úradnej značke pre platinový tovar zákonitej rýdzosti je obraz svätováclavskej koruny v obryse obdlžníka, ktorého horná strana je vyklenutá;

2. v úradnej značke pre zlatý tovar zákonitej rýdzosti je obraz lýry s písmenou Č, ohraničený nerovnostranným ôsmiuholníkom;

3. v úradnej značke pre strieborný tovar zákonitej rýdzosti je obraz štylizovaného kvetu ľalie s písmenou Č, ohraničený stojatou, dole otupenou elipsou.

§ 3

Úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar, dosiaľ nepuncovaný, ktorý prichádza do obchodu zo súkromného majetku alebo sa predáva vo verejnej dražbe (starý tovar), sa určujú podľa vyobrazenia v prílohe takto:

1. V úradnej značke pre platinový tovar zákonitej rýdzosti je obraz štylizovaného kvetu ruže, preťatej šípom, ktorý je ohraničený nerovnostranným šesťuholníkom;

2. v úradnej značke pre zlatý tovar zákonitej rýdzosti je obraz štylizovaného klasu v ohraničení obrysu lýry;

3. v úradnej značke pre strieborný tovar zákonitej rýdzosti je obraz dubového listu so žaluďom v ohraničení obrysu podkovy.

§ 4

V úradnej značke pre nepuncovaný platinový, zlatý a strieborný tovar, ktorý sa vyváža do cudziny, je podľa vyobrazenia v prílohe obraz kotvy, prerývanej písmenou V, ktorý je ohraničený rovnoramenným trojuholníkom s otupenými rohmi.

§ 5

Úrady príslušné na skúšanie rýdzosti a zákonitého stavu platinového, zlatého a strieborného tovaru môžu označovať tento tovar úradnými značkami podľa doterajších predpisov až do vyčerpania zásoby doterajších razidiel.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Kliment v. r.


ČESKOSLOVENSKÉ ÚRADNÉ ZNAČKY pre platinový, zlatý a strieborný tovar.

Obrázok 01