Zákon č. 65/1949 Zb.Zákon o oceňovaní

Čiastka 22/1949
Platnosť od 15.03.1949 do26.12.1951
Účinnosť od 15.03.1949 do26.12.1951
Zrušený 108/1951 Zb.

65.

Zákon

zo dňa 22. februára 1949

o oceňovaní.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Majetok, cudzí kapitál, náklady a výnosy v podnikoch každého druhu, vo verejnej správe a v zariadeniach súkromného a verejného práva (korporácie, fondy, základiny a pod.) sa oceňujú jednotne podľa zásad, ktoré ustanoví vláda nariadením. Pritom treba dbať, aby oceňovanie vyhovovalo potrebám jednotného hospodárskeho plánu, potrebám plánovitého vedenia a kontroly hospodárenia, účelom cenovým a účelom daňovým.

§ 2

(1) Štátny úrad plánovací vydáva v medziach zásad ustanovených podľa § 1, po vypočutí zúčastnených ministerstiev, Najvyššieho účtovného kontrolného úradu a jednotnej odborovej organizácie záväzné smernice pre oceňovanie vyhláškou v Úradnom liste. So zreteľom na osobitnú povahu podniku, odbor verejnej správy alebo zariadenie súkromného alebo verejného práva môže Štátny úrad plánovací povoľovať výnimky z ustanovenia jednotlivých záväzných smerníc pre oceňovanie. Záväzné smernice pre oceňovanie, ktoré majú vplyv na určenie daňových základov, vydáva Štátny úrad plánovací a môže povoľovať výnimky z ich ustanovení po dohode s Ministerstvom financií.

(2) Pokiaľ ministerstvá a iné úrady alebo orgány vydávajú v odbore svojej pôsobnosti predpisy alebo robia opatrenia všeobecnej povahy vo veciach oceňovania majetku, cudzieho kapitálu, nákladov a výnosov, môžu tak urobiť odo dňa vyhlásenia tohto zákona len po dohode so Štátnym úradom plánovacím.

§ 3

(1) Štátny úrad plánovací ustanoví vyhláškou v Úradnom liste, v akom rozsahu a od kedy vznikne pre určitý okruh podnikov, verejnej správy alebo zariadení súkromného alebo verejného práva povinnosť oceňovať majetok, cudzí kapitál, náklady a výnosy podľa predpisov, vydaných podľa tohto zákona. Túto povinnosť, ak má vplyv na určenie daňových základov, ustanoví Štátny úrad plánovací po dohode s Ministerstvom financií.

(2) Odo dňa, keď vznikne pre určitý okruh podnikov, verejnej správy alebo zariadení súkromného alebo verejného práva povinnosť, ustanovená podľa odseku 1, nevzťahujú sa na tento okruh doterajšie predpisy, týkajúce sa oceňovania majetku, cudzieho kapitálu, nákladov a výnosov.

§ 4

(1) Spôsob použiť rozdiel, ktorý vznikne pri prvom ocenení podľa predpisov, vydaných podľa tohto zákona, v srovnaní s ocenením podľa doterajších predpisov, ako aj jeho zdanenie daňou dôchodkovou a všeobecnou alebo osobitnou daňou zárobkovou, upraví vláda nariadením.

(2) Ak vzniknú pri ocenení majetku, cudzieho kapitálu, nákladov a výnosov podľa predpisov, vydaných podľa tohto zákona, rozdiely v srovnaní s ocenením podľa doterajších predpisov, nemôže byť táto okolnosť dôvodom na zavedenie trestného konania pre skrátenie daní, dávok a poplatkov.

(3) Písomnosti a úradné úkony, potrebné na vykonanie tohto zákona, sú oslobodené od poplatkov a dávok.

§ 5

Konania a opomenutia, priečiace sa predpisom, vydaným podľa tohto zákona, trescú, ak nejde o čin prísnejšie trestný, okresné národné výbory podľa miery zavinenia pokutou do 100.000 Kčs, pričom pre prípad jej nevymožiteľnosti vymerajú zároveň náhradný trest väzenia (zatvorenia) do troch mesiacov. Pre priestupok podľa prvej vety nemožno stíhať orgány verejnej správy.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.