Nariadenie vlády č. 129/1949 Zb.Vládne nariadenie o zriaďovaní, organizácii a činnosti sdruženia rodičov a priateľov školy.

Čiastka 41/1949
Platnosť od 03.06.1949
Účinnosť od 03.06.1949

129.

Vládne nariadenie

zo dňa 10. mája 1949,

o zriaďovaní, organizácii a činnosti sdruženia rodičov a priateľov školy.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 76, ods. 2 zákona zo dňa 21. apríla 1948, č. 95 Sb., o základnej úprave jednotného školstva (školského zákona):


Činnosť sdruženia rodičov a priateľov školy.

§ 1.

(1) Sdruženie rodičov a priateľov školy (ďalej len „sdruženie“), zaisťujúc spoluprácu školy s rodinou, napomáhajúc škole v jej výchovnom a sociálnom poslaní, a starajúc sa o jej zveľaďovanie a všestranný rozvoj, usiluje o to, aby sa upevňovala jednota výchovného pôsobenia školy a rodiny, najmä aby rodičia vo shode so školou vychovávali žiakov na uvedomelých občanov ľudovodemokratického štátu, viedli ich ku správnemu pochopeniu všetkých súčasných javov hospodárskych, politických, sociálnych, kultúrnych, zdravotných a mravných a boli im vzorom uvedomelej obetavej účasti na výstavbe štátu i v plnení všetkých občianskych povinností.

(2) Plniac úlohy uvedené v odseku 1, vyvíja sdruženie najmä túto činnosť:

a) rokuje o otázkach výchovy a vzdelania a o základných požiadavkách socialistickej výchovy detí vo škole a v rodine;

b) spolupracuje s učiteľským sborom a s organizáciami mládeže na zlepšení výchovnej a vzdelávacej práce školy;

c) pomáha pri ubytovaní a stravovaní, ako i pri uspokojovaní iných sociálno-zdravotných a kultúrnych potrieb žiactva, pri zriaďovaní domovov a družín mládeže a pri organizovaní mimoškolského zamestnávania detí;

d) napomáha žiakom pri voľbe povolania;

e) zakladá fondy na podporu školy a žiactva, doplňuje a zdokonaľuje zariadenie a vybavenie školy, udeľuje žiactvu podpory a spolupôsobí pri rozdeľovaní podpôr žiakom z verejných prostriedkov.

§ 2.

Prostriedky potrebné na svoju činnosť obstaráva si sdruženie:

a) z členských príspevkov;

b) z prídelov, ktoré školské úrady povolia sdruženiu z dobrovoľných plnení v prospech školstva alebo školy (§ 77, ods. 1 školského zákona);

c) z prevádzkových prebytkov poriadaných podnikov;

d) z darov, z dedičstiev, odkazov a podpôr z verejných prostriedkov;

e) z výnosu vlastného imania.

Organizácia sdruženia.

§ 3.

(1) Sdruženie je právnickou osobou.

(2) Sídlom sdruženia je obec, v ktorej je škola zriadená. Jeho obcovacou rečou je reč, ktorou sa na škole vyučuje. Správny rok sa kryje so školským rokom.

§ 4.

(1) Členmi sdruženia sú:

a) rodičia (zákonní zástupcovia) žiakov školy;

b) riaditeľ školy a učitelia, ktorí na škole vyučujú, školský lekár a sociálna pracovníčka školy;

c) priatelia školy, ktorí sa za členov prihlásili a boli prijatí (§ 7, ods. 4 a § 6, ods. 2).

(2) Členovia uvedení v odseku 1, písm. a) a b) okrem riaditeľa školy môžu sa vzdať členstva; členstvo priateľov školy, uvedených pod písm. c), zaniká vzdaním alebo vylúčením (§ 7, ods. 4 a § 6, ods. 2).

§ 5.

Orgánmi sdruženia sú:

a) členská schôdzka,

b) výbor,

c) predseda.

§ 6.

(1) Členská schôdzka sa koná najmenej raz za štvrť roka, a to vždy najneskoršie do mesiaca od začiatku školského roku (ďalej len „výročná schôdzka“), a potom podľa potreby podľa usnesenia výboru alebo ak požiada o to aspoň desať členov, udávajúc predmet rokovania.

(2) Členská schôdzka rokuje a usnáša sa o veciach zásadných a o dôležitejších veciach správy imania, ktoré nenáležajú k riadnemu hospodárstvu, stará sa o zachovanie imania sdruženia, schvaľuje rozpočet a záverečné účty, určí, či sa majú vyberať členské príspevky, od ktorých členov a v akej výške, volí a odvoláva predsedu a ostatných členov výboru, ako i dvoch revízorov a rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu výboru, ktorým bolo odopreté prijatie za člena alebo ktorým bol člen vylúčený (§ 7, ods. 4).

(3) Výročnej schôdzke prislúcha najmä schvaľovať zprávu o činnosti odstupujúceho výboru za minulý správny rok a udeľovať mu absolutórium, usnášať sa o programe činnosti výboru na bežný správny rok a voliť predsedu, ostatných členov výboru a revízorov účtov.

(4) Predseda musí byť zvolený z rodičov žiakov školy [§ 4, ods. 1, písm. a)]. Pokiaľ ide o ostatných členov výboru, volí výročná schôdzka zo seba troch členov výboru, a to aspoň jedného z nich z rodičov žiakov školy, a mimo toho za každú triedu (pobočku) z rodičov žiakov školy po jednom ďalšom členovi výboru. Členov výboru volených za jednotlivé triedy volí v skupinách rozdelených podľa jednotlivých tried, a to tak, že každú z týchto skupín tvoria len rodičia žiakov, ktorí chodia do dotyčnej triedy, a učitelia, ktorí v triede vyučujú.

(5) Predseda, ostatní členovia výboru a revízori účtov sa volia na správny rok a môžu byť opäť zvolení. Členská schôdzka môže ich však kedykoľvek odvolať, a to členov výboru volených za jednotlivé triedy v tých istých skupinách, v ktorých boli zvolení; na uprázdnené miesta vykoná potom novú voľbu.

§ 7.

(1) Výbor sa skladá z predsedu, volených členov a stálych členov. Stálymi členmi sú riaditeľ školy a jeden ďalší zástupca učiteľského sboru, ktorého vysiela do výboru učiteľský sbor. Školský lekár a sociálna pracovníčka zúčastňujú sa na schôdzkach výboru s hlasom poradným.

(2) Výbor volí z volených členov výboru miestopredsedu, tajomníka a pokladníka. Títo funkcionári sa volia na správny rok a môžu byť opäť zvolení.

(3) Výbor sa schádza najmenej raz za mesiac, okrem hlavných prázdnin, a to podľa potreby buď podľa uváženia predsedu, alebo ak o to požiada aspoň štvrtina členov výboru, udávajúc predmet rokovania.

(4) Výbor obstaráva veci, ktoré spadajú do odboru bežnej správy, spravuje imanie sdruženia a hospodári s ním, prijíma členov [§ 4, ods. 1, písm. c)], vylučuje ich (§ 4, ods. 2) a vedie ich riadnu evidenciu, pripravuje rokovanie členskej schôdzky, podáva zprávy o svojej činnosti a vykonáva jej usnesenia.

§ 8.

Predseda zastupuje sdruženie navonok, svoláva a vedie členské schôdzky, svoláva schôdzky výboru, pripravuje ich rokovania, vedie ich a vykonáva ich usnesenia.

§ 9.

(1) Členská schôdzka je schopná usnášať sa, ak je prítomných aspoň 15 členov. Výbor je schopný usnášať sa, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov.

(2) Na platnosť usnesenia členskej schôdzky alebo výboru treba prostej väčšiny prítomných členov.

(3) Listiny za sdruženie podpisuje jeho predseda a tajomník; kde ide o nakladanie s majetkom sdruženia, treba tiež pokladníkov podpis.

(4) Všetky funkcie sú čestné.

§ 10.

(1) Riaditeľ školy podáva ihneď zprávu úradu (orgánu), ktorému je škola priamo podriadená (ďalej len „školský úrad“), o složení výboru, po prípade o nastalých zmenách, a v primeraných obdobiach pravidelné zprávy o činnosti sdruženia a návrhy na odstránenie závad, ak je tej mienky, že činnosť sdruženia nie je uspokojivá.

(2) Riaditeľ školy má právo zastaviť každé usnesenie členskej schôdzky alebo výboru, ktoré by bolo v rozpore s ustaveniami § 1, a je povinný podať o tom zprávu školskému úradu, ktorý rozhodne, či je prípustné, aby usnesenie bolo vykonané.

Zriaďovanie sdružení.

§ 11.

Školský úrad zriadi sdruženie pri škole ktoréhokoľvek stupňa a druhu, po prípade premení doterajšie rodičovské sdruženie pri škole na toto sdruženie, ak prejaví so zriadením sdruženia súhlas aspoň 15 rodičov žiakov školy [§ 4, ods. 1, písm. a)], bývajúcich alebo zamestnaných v obci, kde je škola zriadená, alebo v jej najbližšom okolí, a ak možno očakávať, že činnosť sdruženia bude v smysle ustanovení § 1 úspešná.

§ 12.

(1) Ak bolo sdruženie zriadené, pozve riaditeľ školy rodičov žiakov školy, po prípade iných členov doterajšieho rodičovského sdruženia, ako i členov učiteľského sboru, na ustanovujúcu členskú schôdzku.

(2) Na ustanovujúcej členskej schôdzke, ktorú otvorí riaditeľ školy, ak sa dostaví z pozvaných aspoň 15 osôb, nepočítajúc v to členov učiteľského sboru, zvolia prítomní prostou väčšinou predsedu, ostatných členov výboru a revízorov účtov (§ 6, ods. 2 a 4) na prvý správny rok, a prítomní členovia učiteľského sboru sa tiež usnesú tou istou väčšinou, koho vysielajú do výboru ako zástupcu učiteľského sboru (§ 7, ods. 1) na ten istý správny rok.

(3) O výsledku ustavujúcej členskej schôdzky podá riaditeľ školy bezodkladne zprávu školskému úradu.

§ 13.

(1) Školský úrad zruší sdruženie, ak sa usnesie členská schôdzka, že sa sdruženie rozíde, alebo ak je činnosť sdruženia neuspokojivá a ak nemožno závady inak odstrániť.

(2) Ak bude sdruženie zrušené, zaistí školský úrad imanie sdruženia a zriadi likvidátora na usporiadanie finančných vecí; zvyšok pripadá štátu a použije sa ho v prospech školy.

§ 14.

Ak nie je pri škole sdruženie, udržuje učiteľský sbor styk s rodičmi žiakov školy na spoločných poradách, ktoré sa konajú najmenej raz za štvrť roka, alebo aspoň písomne.


Záverečné ustanovenie.

§ 15.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri školstva, vied a umení, financií, vnútra, sociálnej starostlivosti a zdravotníctva.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.