Vyhláška č. 119/1949 Zb.Vyhláška o lehote na podávanie žiadostí o vrátenie štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti.

Čiastka 39/1949
Platnosť od 25.05.1949
Účinnosť od 01.06.1949

OBSAH

119

Vyhláška ministra vnútra

zo dňa 18. mája 1949

o lehote na podávanie žiadostí o vrátenie štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti.

Podľa § 3 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 2. augusta 1945, č. 33 Sb., o úprave československého štátneho občianstva osôb národnosti nemeckej a maďarskej, ustanovujem:


§ 1

Osoby nemeckej národnosti, ktoré stratily podľa § 1 dekrétu č. 33/1945 Sb. československé štátne občianstvo a bývajú trvale na území Československej republiky, môžu v čase od 1. júna 1949 do 30. novembra 1949 žiadať jeho vrátenie na okresnom národnom výbore svojho bydliska.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 1. júna 1949.


Nosek v. r.