Zákon č. 145/1949 Zb.Zákon o niektorých prechodných opatreniach v trestných veciach dôchodkových a daňových.

Čiastka 44/1949
Platnosť od 11.06.1949
Účinnosť od 11.06.1949

145.

Zákon

zo dňa 11. mája 1949

o niektorých prechodných opatreniach v trestných veciach dôchodkových a daňových.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) Sídla okresných súdov dôchodkových sú v sídlach okresných národných výborov; obvody okresných súdov dôchodkových shodujú sa s obvodmi okresných národných výborov.

(2) V sídlach krajských národných výborov sa zriaďujú pre ich obvody krajské súdy dôchodkové, ktoré vykonávajú pôsobnosť doterajších vrchných súdov dôchodkových.

(3) Predsedom okresného súdu dôchodkového je predseda okresného súdu, ktorý vykonáva súdnu moc v trestných veciach, v ktorého obvode je sídlo okresného súdu dôchodkového a predsedom krajského súdu dôchodkového predseda krajského súdu, ktorý vykonáva súdnu moc v trestných veciach, v ktorého obvode je sídlo krajského súdu dôchodkového.

§ 2.

(1) Dôchodkové súdy rozhodujú v senátoch, ktoré sa skladajú

a) na okresných súdoch dôchodkových zo sudcu z povolania ako predsedu a z dvoch sudcov z ľudu ako prisediacich,

b) na krajských súdoch dôchodkových a na Najvyššom súde dôchodkovom z dvoch sudcov z povolania, z ktorých jeden predsedá, a z troch sudcov z ľudu ako prisediacich.

(2) Na pojednávaní a rozhodovaní senátu zúčastňujú sa ako zpravodajcovia bez hlasovacieho práva

a) na okresných súdoch dôchodkových zástupca okresného národného výboru, na ktorom bolo vykonané trestné vyšetrovanie,

b) na krajských súdoch dôchodkových zástupca krajského národného výboru a

c) na Najvyššom súde dôchodkovom zástupca Ministerstva financií.

(3) Zpravodajca vykonáva pôsobnosť, ktorá prislúcha dosiaľ referentovi (stálemu referentovi) dôchodkového súdu.

(4) Práce kancelárie okresných a krajských súdov dôchodkových obstarávajú príslušné okresné a krajské národné výbory.

§ 3.

(1) Sudcov z povolania pre senáty okresných a krajských súdov dôchodkových a ich náhradníkov určí predseda krajského súdu, vykonávajúceho súdnu moc v trestných veciach, v ktorého obvode je sídlo dotyčného dôchodkového súdu.

(2) Predseda súdu predvoláva sudcov z ľudu na zasadania dôchodkových súdov z radov sudcov z ľudu, povolaných národnými výbormi, po prípade vládou pre príslušný súd. Ustanovenia §§ 10 až 19 zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 319 Sb., o zľudovení súdnictva, a predpisy, vydané podľa nich, platia tu primerane.

§ 4.

Ustanovenia §§ 2 a 3 platia obdobne o složení rozhodovacích senátov prvej stolice a odvolacích senátov podľa zákona o priamych daniach, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, a o vymenovaní členov senátov a ich náhradníkov.

§ 5.

Ustanovenia §§ 1 až 3, pokiaľ sa vzťahujú na dôchodkové súdy, platia len v českých zemiach.


§ 6.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri financií, spravodlivosti a vnútra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.