Nariadenie vlády č. 288/1949 Zb.Vládne nariadenie o úprave niektorých služobných a platových pomerov štátnych zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe a pomocných zriadencov.

Čiastka 90/1949
Platnosť od 31.12.1949
Účinnosť od 01.10.1948

288.

Vládne nariadenie

zo dňa 20. decembra 1949

o úprave niektorých služobných a platových pomerov štátnych zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe a pomocných zriadencov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 210 zákona zo dňa 24. júna 1926, č. 103 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov (platového zákona):


§ 1.

(1) Nemajetnej družke po štátnom zamestnancovi v pomocnej kancelárskej službe alebo pomocnom zriadencovi, ktorý nezanechal oprávnenú vdovu, náleží až do iného zaopatrenia zaopatrovací požitok vo výške vdovskej penzie (zaopatrovacieho platu), ak žila so zamestnancom v spoločnej domácnosti až do jeho smrti nepretržite najmenej za čas päť rokov, z nich aspoň dva roky za jeho činnej služby (trvania služobného pomeru), a ak mala s ním v tomto nepretržitom čase dieťa.

(2) Ak zamestnanec vstúpil neskoršie s takou družkou (odsek 1) do manželstva, prislúcha jej zaopatrovací požitok vo výške vdovskej penzie, aj keď manželstvo bolo uzavreté v čase, keď zamestnanec bol už vo výslužbe (bral zaopatrovací plat) alebo v činnej službe (v služobnom pomere) po 60. roku veku.

(3) Pre vznik a trvanie tohto nároku platia rovnaké predpisy ako pre vdovy.

(4) Vdove po pomocnom zriadencovi, s ktorou zamestnanec vstúpil do manželstva v čase, keď bral už zaopatrovací plat, alebo za trvania svojho služobného pomeru po 60. roku veku a na ktorú sa nevzťahuje ustanovenie odseku 2, môže sa za okolností hodných osobitného zreteľa povoliť zaopatrovací plat celkom alebo zčasti.

§ 2.

Dieťaťu po zamestnancovi v pomocnej kancelárskej službe, ktorého matka nebola za tohoto zamestnanca vydatá, prislúcha pri splnení všeobecných podmienok príspevok na výchovu za predpokladu, že je a zostáva nemajetné a že otec otcovstvo uznal alebo ho zistil súd.

§ 3.

Ak niet po zamestnancovi v pomocnej kancelárskej službe vdovy, ktorej prislúcha vdovská penzia, patrí - poprípade možno povoliť - nezaopatreným úplne osirelým alebo im na roveň postaveným deťom (osvojencom), ako aj chovancom sirotčia penzia v celkovej sume jednej polovice normálnej vdovskej penzie na čas a za podmienok platných pre priznanie príspevku na výchovu.

§ 4.

Ak má nárok na sirotčiu penziu viac detí, rozdelí sa sirotčia penzia so všetkými prídavkami na ne rovným dielom podľa hláv, a to i s prípadným výchovným a inými prídavkami.

§ 5.

Za rovnakých podmienok, za ktorých prislúcha (poprípade možno povoliť) príspevok na výchovu alebo sirotčia penzia deťom (osvojencom), ako aj chovancom po mužských zamestnancoch v pomocnej kancelárskej službe, náleží - poprípade možno povoliť - príspevok na výchovu alebo sirotčia penzia aj deťom po pomocnom zriadencovi, ktorý bol aspoň päť rokov plne zamestnaným pomocným zriadencom a zomrel za trvania služobného pomeru alebo až do svojej smrti skutočne bral zaopatrovací plat podľa ustanovení §§ 31 až 34 vládneho nariadenia zo dňa 7. júla 1926, č. 114 Sb., o úprave služobných a platových pomerov pomocných zriadencov, alebo by ho bol v prípade neschopnosti zárobku dostal.

§ 6.

Toto nariadenie platí obdobne pre pozostalých po pomocných zamestnancoch československých štátnych železníc, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia časti druhej vládneho nariadenia zo dňa 5. marca 1927, č. 15 Sb. o úprave platových a niektorých služobných pomerov zamestnancov československých železníc, v znení vyhlášky ministra dopravy zo dňa 5. júna 1946, č. 147 Sb.


§ 7.

Ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 7. júla 1926, č. 113 Sb., o úprave služobných a platových pomerov štátnych zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe, ako aj vládneho nariadenia č. 114/1926 Sb., odporujúce tomuto nariadeniu, sa zrušujú.

§ 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1948; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.