Nariadenie vlády č. 184/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa zakazuje vývoz nevyvolaných snímok získaných fotograficky.

Čiastka 55/1949
Platnosť od 21.07.1949
Účinnosť od 21.07.1949

OBSAH

184.

Vládne nariadenie

zo dňa 12. júla 1949,

ktorým sa zakazuje vývoz nevyvolaných snímok získaných fotograficky.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 41, ods. 1. zákona zo dňa 13. mája 1936, č. 131 Sb., o obrane štátu:


§ 1.

(1) Vývoz nevyvolaných snímok získaných fotograficky sa zakazuje.

(2) Ministerstvo vnútra môže po dohode s ministerstvami národnej obrany a informácií a osvety povoliť výnimky zo zákazu vysloveného v odseku 1.

(3) Ministerstvá uvedené v odseku 2 môžu preniesť rozhodovanie o výnimkách zo zákazu vysloveného v odseku 1 na podriadené orgány. Podrobnosti určia uvedené ministerstvá vyhláškou v Úradnom liste.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri vnútra, národnej obrany, informácií a osvety, financií a zahraničného obchodu.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Gregor v. r.

Kabeš v. r.