Nariadenie vlády č. 96/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o náležitostiach vojenských osôb z počtu mužstva v činnej službe a niektorých iných osôb im čo do náležitostí na roveň postavených

Čiastka 32/1949
Platnosť od 15.04.1949 do31.08.1949
Účinnosť od 15.04.1949 do31.08.1949
Zrušený 200/1949 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení čl. I, č. 2, 3, 4, 6, 17 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1. septembra 1949.

96.

Vládne nariadenie

zo dňa 22. marca 1949,

ktorým sa menia a doplňujú predpisy o náležitostiach vojenských osôb z počtu mužstva v činnej službe a niektorých iných osôb im čo do náležitostí na roveň postavených.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa zákona zo dňa 31. mája 1932, č. 83 Sb., o úprave náležitostí vojenských osôb z počtu mužstva v činnej službe a niektorých iných osôb im čo do náležitostí na roveň postavených, ako aj o zaopatrení ďalejslúžiacich, vo znení zákona zo dňa 14. februára 1946, č. 37 Sb.:


Čl. I.

Vládne nariadenie zo dňa 15. júna 1934, č. 111 Sb., o náležitostiach vojenských osôb z počtu mužstva v činnej službe a niektorých iných osôb im čo do náležitosti na roveň postavených, sa mení a doplňuje takto:

1. Ustanovenie § 2, ods. 1 zneje:

(1) Vojenskými učilišťami (školami, kolégiami) pre výchovu dôstojníkov z povolania (ďalej len „učilište”) sa rozumejú vojenská akadémia, letecká vojenská akadémia a vojenská inžinierska akadémia.“

5. Ustanovenie § 2, ods. 7 zneje:

(7) Denný žold náleží frekventantom tiež v čase hlavných a iných prázdnin, v čase dovolenej a v čase nemoci, i keď sú ošetrovaní vo vojenskom alebo občianskom liečebnom ústave (nemocnici). Školský poriadok učilišťa, o ktoré ide, určí, či sa denný žold frekventantom snižuje v čase poriadkového trestu na slobode, pri nedostatočnom prospechu alebo pri neprimeranom chovaní. Ak dochádza k takému sníženiu, nesmie denný žold byť menší než 6 Kčs. V čase odôvodnenej súdnej vyšetrovacej väzby alebo súdnej trestnej väzby je žold frekventantov 6 Kčs; ak bola frekventantovi právoplatným rozsudkom odňatá vojenská hodnosť, nemá nárok na denný žold v čase súdnej trestnej väzby.“

7. V § 3, ods. 1 písm. d) sa slová „6 Kčs” nahradzujú slovami „25 Kčs” a v § 3, ods. 1, písm. e) slová „2 Kčs” slovami „10 Kčs”.

8. Ustanovenie § 3, ods. 8 zneje:

(8) Prídavok podľa odseku 7, písm. b) je, bez ohľadu na to, ako dlho cesta trvá:

a) pri ceste po železnici na vzdialenosť nad 150 km do 400 km 40 Kčs, nad 400 km do 600 km 60 Kčs a nad 600 km 80 Kčs,

b) pri ceste pešky na vzdialenosť nad 10 km do 20 km 20 Kčs, nad 20 km do 40 km 40 Kčs a nad 40 km 60 Kčs.”

9. V § 5, ods. 3 sa slová „2 Kčs” nahradzujú slovami „5 Kčs”.

10. V § 7, ods. 1 sa slová „1 Kčs” nahradzujú slovami „5 Kčs”.

11. V § 8, ods. 1 sa slová „1 Kčs” nahradzujú slovami „5 Kčs” a v § 8, ods. 3 slová „3 Kčs” slovami „10 Kčs”.

12. Ustanovenia § 9, ods. 2 až 4 znejú:

(2) Vojenským osobám z počtu poddôstojníkov alebo mužstva, zamestnaným vo vojenských alebo vojenskou správou prevodzovaných podnikoch, dielňach, pekárňach alebo podobných zariadeniach alebo pri odbornom vykonávaní prevodzovacej služby vojenských železníc, môže Ministerstvo národnej obrany priznať pracovný prídavok do výšky 5 Kčs za každú noc, ak trvalo ich zamestnanie aspoň dve hodiny medzi 21. a 6. hodinou tej istej noci a ak sa opakoval takýto pracovný výkon najmenej po dve noci po sebe nasledujúce. Za tých istých podmienok môže priznať pracovný prídavok do výšky 5 Kčs tiež vojenským osobám z počtu poddôstojníkov alebo mužstva, ktoré sú zamestnané ako kuriči, strojníci alebo remeselníci vo vojenských alebo vojenskou správou prevodzovaných podnikoch alebo ústredniach s obsluhou parných kotlov, elektromotorov alebo strojov plynových alebo benzínových.

(3) Ministerstvo národnej obrany môže priznať pracovný prídavok do výšky 5 Kčs tiež vojenským osobám z počtu poddôstojníkov alebo mužstva, ktoré sú so zreteľom na povahu svojej služby zamestnané aspoň dva dni po sebe nasledujúce v čase, ktorý presahuje čas normálneho zamestnania vojaka.

(4) Vojenským osobám z počtu poddôstojníkov alebo mužstva, ktoré ošetrujú viac než dva kone, môže Ministerstvo národnej obrany priznať denný pracovný prídavok 1.50 Kčs za ošetrovanie tretieho a každého ďalšieho koňa.”

13. V § 9, ods. 5 sa pripojuje ďalšia veta, ktorá zneje:

„Ministerstvo národnej obrany môže poveriť vyššie veliteľstvo alebo veliteľa vojenských útvarov, aby priznávali pracovné prídavky podľa odsekov 2 až 4.”

14. V § 15, ods. 2 sa slová „1 Kčs” nahradzujú slovami „6 Kčs”.

15. Ustanovenie § 16, ods. 2 zneje:

(2) Výmer zápoľného prídavku robí polovicu poľného prídavku (§ 15, ods. 2).”

16. V § 19, ods. 1, písm. d) sa slová „4 Kčs” nahradzujú slovami „10 Kčs” a v § 19, ods. 2 slová „4 Kčs” slovami „10 Kčs” a slová „2 Kčs” slovami „5 Kčs.”


Čl. II.

Pokiaľ sa vo vládnom nariadení č. 111/1934 Sb. hovorí o stravnom, rozumie sa tým relutum za stravu, pokiaľ sa v ňom hovorí o príplatku na stravné, rozumie sa tým príplatok k relutu za stravu.

Čl. III.

Na opatrenia, urobené ministrom (Ministerstvom) národnej obrany vo veciach, upravených týmto nariadením v čase od 5. mája 1945 do jeho vyhlásenia sa hľadí tak, ako by boly urobené za jeho účinnosti.

Čl. IV.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, s výnimkou ustanovení čl. I, č. 2, 3, 4, 6, 17 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1. septembra 1949; vykoná ho minister národnej obrany po dohode so zúčastnenými ministrami.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.