Nariadenie vlády č. 258/1949 Zb.Nariadenie o úprave vysvetliviek k colnému sadzobníku

Čiastka 82/1949
Platnosť od 21.12.1949 do30.06.1980
Účinnosť od 01.07.1953 do30.06.1980
Zrušený 74/1980 Zb.

OBSAH

258

Vládne nariadenie

zo dňa 12. júla 1949

o úprave vysvetliviek k colnému sadzobníku.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 6, ods. 2 colného zákona zo dňa 14. júla 1927, č. 114 Zb.:


§ 1

Vysvetlivky k colnému sadzobníku, platné pre československé colné územie podľa dekrétu prezidenta republiky zo dňa 23. júna 1945, č. 25 Zb., o zjednotení colného práva na území Československej republiky, sa upravujú a platia v znení obsiahnutom v prílohe tohoto nariadenia a vyhlasujú sa v prílohe Zbierky zákonov.*)

Vysvetlivky k colnému sadzobníku vyhlásené v prílohe vládneho nariadenia č. 258/1949 Sb., o úprave vysvetliviek k colnému sadzobníku, sa menia a doplňujú. Zmeny a doplnky sú obsiahnuté v prílohe nariadenia č. 205/1950 Sb. a vyhlasujú sa v prílohe Sbierky zákonov.

Vysvetlivky k colnému sadzobníku vyhlásené v prílohe vládneho nariadenia č. 258/1949 Sb., o úprave vysvetliviek k colnému sadzobníku, v znení nariadenia ministra financií č. 205/1950 Sb. sa menia a doplňujú. Zmeny a doplnky sú obsiahnuté v prílohe nariadenia č. 126/1951 Sb. a vyhlasujú sa v prílohe Sbierky zákonov.

Vysvetlivky k colnému sadzobníku vyhlásené v prílohe vládneho nariadenia č. 258/1949 Sb., o úprave vysvetliviek k colnému sadzobníku, v znení nariadenia ministra financií č. 205/1950 Sb. a č. 126/1951 Sb. sa menia a doplňujú. Zmeny a doplnky sú obsiahnuté v prílohe nariadenia č. 50/1952 Sb. a vyhlasujú sa v prílohe Sbierky zákonov.

Vysvetlivky k colnému sadzobníku vyhlásené v prílohe vládneho nariadenia č. 258/1949 Sb., o úprave vysvetliviek k colnému sadzobníku, v znení nariadenia ministra financií č. 205/1950 Sb. a č. 126/1951 Sb. a nariadenia ministra zahraničného obchodu č. 50/1952 Sb. sa menia a doplňujú. Zmeny a doplnky sú obsiahnuté v prílohe nariadenia č. 67/1953 Sb. a vyhlasujú sa v prílohe Sbierky zákonov.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950; vykoná ho minister financií po dohode s ministrom zahraničného obchodu.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 389.