Nariadenie vlády č. 112/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia predpisy o pôdohospodárskych referátoch a zdravotných referátoch krajských národných výborov

Čiastka 37/1949
Platnosť od 10.05.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 10.05.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.

112.

Vládne nariadenie

zo dňa 27. apríla 1949,

ktorým sa menia predpisy o pôdohospodárskych referátoch a zdravotných referátoch krajských národných výborov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 8, ods. 3, písm. a) a § 19, ods. 3 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení:


Čl. I.

Ustanovenie § 2, ods. 2 vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 12 Sb., o pôdohospodárskych referátoch krajských národných výborov, sa mení a doplňuje takto:

1. V ustanovení č. 4 sa vypúšťajú záverečné slová: „a o jej zdravotnú ochranu“.

2. Za ustanovenie č. 4 sa vkladá nové ustanovenie označené ako č. 5, ktoré znie:

5. organizuje veterinárnu službu na ochranu zdravia zvierat a obstaráva veterinárnu starostlivosť, zahrnujúcu všetky opatrenia na ochranu zdravia zvierat, najmä stará sa o ochranu a udržanie ich zdravia, o zlepšenie ich zdravotných podmienok, včítane hygieny ich výživy a prostredia, o zabránenie a tlmenie nákaz a iných ich hromadných onemocnení, o zariadenia liečebné a vyšetrovacie, slúžiace ochrane ich zdravia a o zariadenia na odstraňovanie škodlivín ohrožujúcich ich zdravie, o vyšetrovacie, ochranné a liečebné prostriedky, o distribúciu očkovacích látok pre veterinárne účely, ako aj o výber, účelné rozmiestenie a odborné zdokonalovanie veterinárnych pracovníkov v odbore ochrany zdravia zvierat;“.

3. Doterajšie ustanovenia č. 5 až 10 sa označujú ako č. 6 až 11.

Čl. II.

Ustanovenie § 2, ods. 2 vládneho nariadenia zo dňa 15. februára 1949, č. 28 Sb., o zdravotných referátoch krajských národných výborov, sa mení takto:

1. Za ustanovenie č. 5 sa vkladá nové ustanovenie označené ako č. 6, ktoré znie:

6. stará sa o ochranu zdravia ľudí pred chorobami prenosnými so zvierat na ľudí;“.

2. Doterajšie ustanovenia č. 6 až 8 sa označujú ako č. 7 až 9.

3. Doterajšie ustanovenia č. 9 a 10 sa vypúšťajú a vkladá sa nové ustanovenie č. 10, ktoré znie:

10. organizuje dozor na výživu ľudu so stránky zdravotnej, zahrnujúc v to prehliadku mäsa a ostatnú zdravotnú kontrolu poživatín živočíšneho pôvodu;“.


Čl. III.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri pôdohospodárstva, zdravotníctva a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Ďuriš v. r.

Plojhar v. r.