243.

Zákon

zo dňa 17. novembra 1949,

o účastinných spoločnostiach.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) Ak je základný kapitál spoločnosti rozvrhnutý na podiely (účastiny) a účastinár neručí za jej záväzky osobne, ide o účastinnú spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“).

(2) Spoločnosť je spôsobilá nadobúdať práva a zaväzovať sa.

§ 2.

(1) Účastiny môžu znieť na meno alebo na majiteľa.

(2) Účastiny na meno možno previesť na iného, pokiaľ stanovy neurčujú inak.

(3) O prevode rubopisom platia predpisy zmenkového zákona.

§ 3.

Na vznik spoločnosti treba:

a) štátne povolenie,

b) schválenie stanov,

c) zápis do podnikového registra.

§ 4.

(1) Udeľovať štátne povolenie a schvaľovať stanovy podľa § 3 náleží ministerstvu príslušnému podľa predmetu podnikania spoločnosti po dohode so Štátnym úradom plánovacím.

(2) To isté platí o schvaľovaní stanov, ak sa mení predmet podnikania.

(3) Na iné zmeny stanov stačí schválenie príslušného ministerstva.

§ 5.

Vo stanovách spoločnosti musí sa najmä uviesť:

1. názov a sídlo spoločnosti,

2. predmet podnikania,

3. výška základného kapitálu a jednotlivých účastín, druh účastín, ako aj spôsob úhrady,

4. vymedzenie práv a povinností účastinárov,

5. spôsob zriadenia a složenia orgánov spoločnosti a vymedzenie ich pôsobnosti,

6. ako je spoločnosť zastupovaná a ako sa za ňu podpisuje,

7. ako a kde sa uverejňujú vyhlášky spoločnosti,

8. ako sa valné shromaždenie svoláva, ako sa na nej hlasuje a ako sa usnáša,

9. spôsob rozdeľovania zisku,

10. ako budú ustanovení splnomocnenci pre likvidáciu spoločnosti, ak bude zrušená,

11. ustanovenia o pobočných podnikoch,

12. ustanovenia o štátnom dozore (§ 16).

§ 6.

V názve spoločnosti sa musí vyjadriť, že ide o účastinnú spoločnosť.

§ 7.

Dokiaľ sa nevydá zákon o podnikovom registre, zapisujú sa účastinné spoločnosti do obchodného (firemného) registra a predmetom zápisu sú: názov a sídlo spoločnosti, predmet podnikania, výška základného kapitálu a jednotlivých účastín, druh účastín, osoby oprávnené spoločnosť zastupovať a spôsob tohto zastupovania, prokúra a pobočný podnik.

§ 8.

(1) Účastinár má pomerný podiel na imaní spoločnosti.

(2) Pokiaľ spoločnosť trvá, nemôže účastinár žiadať splatenú sumu zpät a má iba nárok na podiel na zisku, ako je určené stanovami.

§ 9.

(1) Spoločnosť má tieto orgány: predstavenstvo, dozornú radu a valné shromaždenie.

(2) Stanovami môžu sa zriadiť ešte ďalšie orgány.

§ 10.

(1) Predstavenstvo je vedúcim a zastupujúcim orgánom spoločnosti.

(2) Svoje oprávnenie môže predstavenstvo preniesť celkom alebo zčasti na orgány zriadené stanovami podľa § 9 ods. 2.

§ 11.

Dozornej rade prislúcha dohliadať na všetku činnosť spoločnosti.

§ 12.

(1) Spoločné členské práva vykonávajú účastinári na valnom shromaždení.

(2) Valnému shromaždeniu prislúcha všetka pôsobnosť spoločnosti, pokiaľ nie je zákonom alebo stanovami vyhradená iným orgánom.

(3) Na platnosť usnesenia o zmenách stanov treba štátne schválenie (§ 4 ods. 2 a 3) a zápis do podnikového registra.

§ 13.

(1) Spoločnosť sa zrušuje:

a) usnesením valného shromaždenia,

b) opatrením úradu (§ 4 ods. 1), ak vyžaduje to verejný záujem,

c) vyhlásením konkurzu.

(2) Valné shromaždenie, usnášajúc sa o zrušení spoločnosti, môže zároveň ustanoviť, že sa má imanie spoločnosti previesť ako celok na inú spoločnosť alebo na ľudové družstvo za náhradu poskytnutú v účastinách alebo závodných podieloch. Ak súhlasia veritelia, môže imanie splynúť ihneď; inak až vtedy, až budú uspokojené alebo zaistené nároky veriteľov zrušovanej spoločnosti.

(3) Na zrušenie spoločnosti podľa ods. 1, písm. a) a ods. 2 treba štátne schválenie, ktoré udeľujú úrady uvedené v § 4 ods. 1.

§ 14.

(1) Po zrušení spoločnosti nasleduje, s výnimkou prípadov uvedených v § 13 ods. 1 písm. c) a ods. 2, likvidácia, ktorú vykonajú splnomocnenci určení podľa stanov. Ak bola spoločnosť zrušená opatrením úradu [§ 13 ods. 1 písm. b)], môže ten istý úrad ustanoviť aj splnomocnencov na vykonanie likvidácie.

(2) Pred splnením alebo zaistením záväzkov zrušenej spoločnosti nesmú sa účastinárom vklady vrátiť.

(3) Zrušenie spoločnosti sa zapíše na návrh predstavenstva do podnikového registra; rovnako sa zapíšu splnomocnenci určení pre likvidáciu, ako aj spôsob, ako spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú.

(4) Po skončení likvidácie navrhnú splnomocnenci výmaz zrušenej spoločnosti z podnikového registra.

§ 15.

Členovia vedúcich, zastupujúcich a dozorných orgánov spoločnosti (§ 9), ako aj splnomocnenci (§ 14 ods. 1) musia konať so starostlivosťou riadneho hospodára a zodpovedajú pri opomenutí tejto starostlivosti za vzniknutú škodu, a to spoločne a nerozdielne.

§ 16.

Spoločnosť podlieha štátnemu dozoru. Vykonáva ho ministerstvo príslušné podľa predmetu jej podnikania.

§ 17.

(1) Účastinné spoločnosti zriadené podľa zákona zo dňa 28. apríla 1948, č. 119 Sb., o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva, považujú sa za spoločnosti zriadené podľa tohto zákona.

(2) Ostatné účastinné spoločnosti sú povinné požiadať podľa § 3 písm. a), b) o štátne povolenie a schválenie stanov prispôsobených predpisom tohto zákona, a to v lehote, ktorá sa určí vládnym nariadením.

(3) Účastinné spoločnosti, ktoré tak neurobia alebo ktorým povolenie sa neudelí, budú zrušené podľa § 13 ods. 1 písm. b).

§ 18.

Spoločnosť s obmedzeným ručením môže sa bez likvidácie premeniť na účastinnú spoločnosť, ak sa jej udelí štátne povolenie na jej žiadosť do šiestich mesiacov odo dňa, keď tento zákon nadobudne účinnosť, a ak budú schválené jej stanovy podľa ustanovenia tohto zákona (§ 4 ods. 1); inak zaniká a o jej likvidácii platia doterajšie právne predpisy.


§ 19.

(1) Dňom začiatku účinnosti tohto zákona sa zrušuje platnosť, poprípade používateľnosť všetkých predpisov, ktoré odporujú ustanoveniam tohto zákona, najmä:

1. čl. 173 až 249 obchodného zákona zo dňa 17. decembra 1862, č. 1 r. z. z r. 1863;

2. §§ 147 až 222 zák. čl. XXXVII/1875 (obchodného zákona);

3. §§ 97 až 100 zákona zo dňa 6. marca 1906, č. 58 r. z. o spoločnostiach s obmedzeným ručením;

4. §§ 3 a 4 nariadenia vlády Československej republiky zo dňa 27. júla 1920, č. 465 Sb., o zriaďovaní spoločností s o. r. a účastinných spoločností (komanditných na účastiny), o zvyšovaní základného kapitálu týchto spoločností a zakladaní pobočných ústavov, ako aj ustanovení hlavy druhej zákona zo dňa 19. mája 1942, č. 82 Sl. z., o povinnej zásobe štátnych pôžičiek a o osobitnom rezervnom fonde, pokiaľ sa vzťahujú na účastinné spoločnosti a spoločnosti s o. r.;

5. nariadenia ministerstiev vnútra, financií, obchodu, spravodlivosti a pôdohospodárstva zo dňa 20. septembra 1899, č. 175 r. z. (akciový regulatív);

6. vládneho nariadenia zo dňa 16. októbra 1924, č. 211 Sb., ktorým sa mení § 44 akciového regulatívu;

7. nariadenia ministra spravodlivosti zo dňa 23. mája 1944, č. 134 Sb., o obmedzení valných shromaždení účastinných spoločností a komanditných spoločností na účastiny.

(2) Na spoločnosti zriadené podľa tohto zákona (§ 3, § 17 ods. 2, § 18) nemožno užiť ustanovenia cis. pat. z 26. novembra 1852, čís. 253 r.z. (tzv. starého spolkového zákona).

§ 20.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

aj za ministra Dr. Clementisa

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.