Nariadenie vlády č. 183/1949 Zb.Vládne nariadenie o náhrade za škody spôsobené vykonaním ochranných opatrení proti nemociam prenosným na ľudí.

Čiastka 55/1949
Platnosť od 21.07.1949
Účinnosť od 21.07.1949

183.

Vládne nariadenie

zo dňa 7. júla 1949

o náhrade za škody spôsobené vykonaním ochranných opatrení proti nemociam prenosným na ľudí.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 25, ods. 4 a § 26 zákona zo dňa 20. marca 1948, č. 60 Sb., o potlačovaní nemocí prenosných na ľudí (ďalej len „zákon“):


§ 1.

(1) Štát (zdravotná správa) poskytne náhradu za pracovný zárobok ušlý následkom ochranných opatrení nariadených a vykonaných podľa ustanovení zákona alebo predpisov vydaných podľa neho (ďalej len ochranné opatrenie„) osobám, u ktorých súčet ročného dôchodku spolu s dôchodkom osôb povinných ich živiť nepresahuje sumu 72.000 Kčs. Táto suma sa zvyšuje o 3.600 Kčs na každého ďalšieho rodinného príslušníka, ktorý má nárok na výživu.

(2) Ušlý pracovný zárobok sa nahradí v celej výške, pokiaľ náhrada takto poskytnutá nepresahuje spolu s prípadným ostatným príjmom poškodeného sumu 36.000 Kčs ročne. Suma 36.000 Kčs sa zvyšuje o 3.600 Kčs na každého ďalšieho rodinného príslušníka, ktorý má nárok na výživu.

(3) Ak prislúcha oprávnenej osobe podľa iných predpisov nárok na náhradu ušlého zárobku proti tretej osobe, poskytne jej štát (zdravotná správa) iba prípadný doplnok na mieru uvedenú v odseku 2.

§ 2.

(1) Ušlým pracovným zárobkom podľa tohto nariadenia sa rozumie suma, ktorú by osoba, poškodená vykonaním ochranného opatrenia (ďalej len “poškodený„) zarobila, keby nebolo došlo k vykonaniu ochranného opatrenia.

(2) Za základ pre zistenie ušlého pracovného zárobku podľa odseku 1 sa berie

a) u zamestnancov priemerný pracovný zárobok za posledné zúčtovacie obdobie, predchádzajúce ochrannému opatreniu, s výnimkou náhrady hotových výdavkov,

b) u učňov vychovávací príspevok,

c) u domáckych robotníkov priemerná pracovná odmena za posledný kalendárny rok, s výnimkou náhrady hotových výdavkov,

d) u osôb samostatne zárobkove činných suma, ktorá zodpovedá príjmu stanovenému príslušnou mzdovou úpravou pre zamestnanca tak odborne kvalifikovaného, že môže zastupovať podnikateľa vo vedení podniku,

e) u pôdohospodárov suma, ktorá zodpovedá ročnému vymerovaciemu základu, stanovenému vyhláškou Ministerstva práce a sociálnej starostlivosti, vydanou podľa § 20, ods. 3 zákona zo dňa 15. apríla 1948, č. 99 Sb., o národnom poistení,

f) u spolupracujúcich členov rodiny suma, ktorá zodpovedá príjmu, ktorý by náležal zamestnancovi, ktorého spolupracujúci člen rodiny nahradzuje, nie však príjmu, prevyšujúcemu sumu, stanovenú podľa písm. d) alebo e).

(3) Ušlý pracovný zárobok sa vypočíta tak, že sa základ (odsek 2) delí počtom kalendárnych dní príslušného obdobia a výsledok sa násobí počtom kalendárnych dní, v ktorých bolo vykonané ochranné opatrenie.

(4) V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä s ohľadom na sociálne pomery poškodeného, môže krajský národný výbor povoliť, aby sa pri zisťovaní ušlého zárobku započítaly i iné sumy než uvedené v odseku 2.

§ 3.

Za predmety, ktoré nemožno použiť na pôvodný účel preto, že boly poškodené alebo zničené pri vykonávaní ochranných opatrení nariadených podľa § 16, ods. 2 až 4 zákona, poskytne štát (zdravotná správa) ich vlastníkovi náhradu podľa ďalších ustanovení.

§ 4.

Náhrada sa poskytuje vo výške rozdielu medzi všeobecnou cenou predmetu pred vykonaním ochranného opatrenia a po jeho vykonaní. Pritom sa neberie do úvahy sníženie hodnoty predmetu plynúce z podozrenia, že predmet chová zárodky prenosnej nemoci.

§ 5.

(1) Náhrada sa neposkytuje

a) za predmety, ktoré sú vo vlastníctve štátu, sväzkov ľudovej správy, ich ústavov, podnikov a fondov, ako aj ústavov, podnikov a fondov nimi spravovaných;

b) za predmety, s ktorými bolo nakladané v rozpore s ochranným opatrením nariadeným podľa § 9 zákona.

(2) Nárok na náhradu neprislúcha poškodenému,

a) ktorý nadobudol predmet, hoci vedel alebo podľa okolností vedieť musel, že tento predmet chová zárodky prenosnej nemoci alebo že mal byť dezinfikovaný;

b) ktorý konal proti ustanoveniam zákona alebo predpisov vydaných podľa neho v prípade prenosnej nemoci, pre ktorú bola vykonaná dezinfekcia (zničenie predmetu).

§ 6.

(1) Nárok na náhradu za škodu spôsobenú vykonaním ochranného opatrenia sa prihlasuje na osobitnom tlačive, ktorého vzor vyhlási Ministerstvo zdravotníctva v Úradnom liste. O prihláške rozhoduje okresný národný výbor, ktorý nariadil vykonanie ochranného opatrenia.

(2) V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä v prípadoch, kde je ohrozená výživa poškodeného alebo jeho rodinných príslušníkov, ktorí majú nárok na výživu, môže okresný národný výbor poskytnúť na žiadosť poškodeného primeraný preddavok na náhradu škody spôsobenej ochrannými opatreniami za ich vykonávanie. Preddavok však nesmie presahovať pracovný zárobok ušlý až do dňa, keď bol preddavok poskytnutý, po prípade všeobecnú cenu predmetu poškodeného alebo zničeného dezinfekciou.


§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister zdravotníctva po dohode so zúčastnenými ministrami.


Zápotocký v. r.

Plojhar v. r.