Nariadenie č. 45/1949 Zb.Nařízení o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku

Čiastka 18/1949
Platnosť od 04.03.1949 do31.12.1949
Účinnosť od 04.03.1949 do31.12.1949
Zrušený 279/1949 Zb.

45.

Nařízení ministra financí

ze dne 29. ledna 1949

o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku.

Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem vnitra podle § 43, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


§ 1

Místní národní výbory jsou povinny do 15 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení zříditi šekové účty u Poštovní spořitelny, národního podniku a ve svém platebním styku používati s výjimkami uvedenými v § 2 výhradně šekové služby této spořitelny.

§ 2

(1) V hotovosti smějí býti konány toliko menší platby.

(2) Platby na obecní dávky a poplatky a platby na nájemné (pachtovné) z obecních budov a pozemků jest přípustné přijímati v hotovosti pouze u těch místních národních výborů, v jejichž sídle není sběrna Poštovní spořitelny, národního podniku.

§ 3

(1) Denní pokladní hotovost místního národního výboru nesmí překročiti u obcí s počtem obyvatel

do 5002.000 Kčs,
nad 500 do 1.0005.000 Kčs,
nad 1.000 do 2.0008.000 Kčs,
nad 2.000 do 5.00010.000 kčs,
nad 5.000 do 10.00020.000 Kčs.

(2) U obcí s počtem obyvatel nad 10.000 nesmí denní pokladní hotovost překročiti částku, které jest nezbytně potřebí na nejnutnější denní platby a běžný provoz.

§ 4

Částky přesahující pokladní hotovost stanovenou v § 3 nutno denně odváděti na šekový účet místního národního výboru u Poštovní spořitelny, národního podniku.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.