Zákon č. 138/1949 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje Sväz brannosti.

Čiastka 43/1949
Platnosť od 10.06.1949
Účinnosť od 10.06.1949

OBSAH

138

Zákon

zo dňa 11. mája 1949,

ktorým sa zrušuje Sväz brannosti.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Zrušuje sa Sväz brannosti, zriadený dekrétom prezidenta republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 125 Sb., a jeho práva a záväzky prechádzajú na štát (vojenskú správu).

§ 2

Prechod vlastníckeho práva a iných knihovných práv podľa § 1 zapíšu knihovné súdy na návrh Ministerstva národnej obrany s odvolaním sa na tento zákon.


§ 3

Dekrét č. 125/1945 Sb. sa zrušuje.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister národnej obrany po dohode s ministrom financií a s ostatnými zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.