Nariadenie vlády č. 278/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa upravuje výška niektorých náhrad podľa zákona o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.

Čiastka 87/1949
Platnosť od 29.12.1949
Účinnosť od 01.08.1950

278.

Vládne nariadenie

zo dňa 29. novembra 1949,

ktorým sa upravuje výška niektorých náhrad podľa zákona o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3, ods. 3, § 5, ods. 1 a 2 a § 7, ods. 1 zákona zo dňa 14. októbra 1949, č. 234 Sb., o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov (ďalej len „zákon“):


§ 1.

(1) Stravné nesmie presahovať za každý celý deň pracovnej cesty sumu 130 Kčs.

(2) Nocľažné nesmie presahovať za každú noc pracovnej cesty sumu 70 Kčs. Ak nestačí nocľažné na uhradenie potrebného výdavku za primerané ubytovanie, nahradí sa tento výdavok v preukázanej výške.

§ 2.

(1) Prídelné nesmie presahovať za čas prvých 14 dní najvyššiu sumu stravného a nocľažného, po tomto čase pri ženatých a im na roveň postavených 120 Kčs, pri ostatných osobách 70 Kčs denne. Koho treba stavať na roveň ženatým, ustanovia vykonávacie predpisy podľa § 10 zákona.

(2) Príplatok na stravu poskytovaný miesto prídelného osobe pridelenej prechodne pri dennom návrate do bydliska nesmie presahovať sumu 35 Kčs denne.

§ 3.

Odlučné nesmie presahovať za čas prvých 14 dní najvyššiu sumu stravného a nocľažného, po tomto čase 120 Kčs denne.


§ 4.

Toto nariadenie nadobudne účinnosť dňom, ktorým nadobudne účinnosť zákon; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.,

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.