Vyhláška č. 41/1949 Zb.Vyhláška o Dohode o kultúrnych stykoch medzi československou republikou a Belgickým kráľovstvom.

Čiastka 17/1949
Platnosť od 03.03.1949
Účinnosť od 18.03.1949
Redakčná poznámka

Dohoda so Záverečným protokolom nadobudla podľa svojho čl. 14. účinnosť dňom jej podpisu, t. j. dňa 6. marca 1947

41

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 29. prosince 1948

o Dohodě o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým.


Mezi republikou Československou a královstvím Belgickým byla v Praze dne 6. března 1947 sjednána Dohoda o kulturních stycích se Závěrečným protokolem.

Tato dohoda a Závěrečný protokol byly schváleny vládou v její schůzi konané dne 4. března 1947 a dne 31. května 1947 byly ratifikovány presidentem republiky.

Výměna ratifikačních listin byla provedena v Bruselu dne 2. června 1948.

Dohoda se Závěrečným protokolem nabyla podle svého čl. 14 účinnosti dnem jejího podpisu, t. j. dne 6. března 1947.

Text této Dohody a Závěrečného protokolu se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.1)

Dr. Clementis

DOHODA

o kulturních stycích mezi republikou Československou a Královstvím Belgickým.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!

Jménem

republiky Československé

a

Království Belgického

byla sjednána

tato dohoda se závěrečným protokolem:

DOHODA

o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým.

Vláda republiky Československé a vláda Království Belgického, vedeny společnou snahou upevniti a rozvíjeti kulturní a intelektuální styky mezi oběma zeměmi, rozhodly se uzavříti tuto dohodu a jmenovaly k tomu cíli svými plnomocníky: Vláda republiky Československé pana JANA MASARYKA, ministra zahraničních věcí republiky Československé, vláda Království Belgického pana PAUL-HENRI SPAAKA, ministra zahraničních věcí Království Belgického, kteří byvše zplnomocněni v dobré a náležité formě, shodli se na těchto ustanoveních:

Článok 1

Účelem dohody jest upevniti a rozšiřovati dobré vztahy obou zemí v oboru školském, vědeckém, uměleckém a všeobecně kulturním stálým stykem mezi oběma smluvními stranami.

Článok 2

Pro řešení otázek, které vzniknou při provádění této dohody, bude zřízena smíšená komise. Tato bude složena z dvanácti členů a každá smluvní strana bude v ní zastoupena šesti členy. Složení a působnost komise budou se říditi těmito zásadami:

1. Do komise vysílá své zástupce za Československo ministerstvo školství a osvěty v dohodě s ministerstvem informací a ministerstvem zahraničních věcí, za Belgii ministerstvo veřejného vyučování. Seznam zástupců každé smluvní strany bude předán diplomatickou cestou vládě druhé strany ke schválení.

2. Smíšená komise bude se scházeti k plenárním schůzím v případě potřeby, nejméně však jednou do roka, střídavě v Československu a v Belgii. Těmto schůzím bude předsedati další člen, především ministr země, kde schůze zasedá.

3. Pro řešení otázek technického rázu může smíšená komise zříditi podvýbory ze svých členů nebo jiných osob, při čemž každá země bude v nich zastoupena stejným počtem členů. Místo schůze a předsednictví těchto podvýborů určí se podle zásad výše uvedeného odstavce 2, při čemž předsednickou funkci může zastávati osoba určená ministrem země, kde schůze zasedá.

Článok 3

Po schválení dohody vládami obou zemí budou prováděcí směrnice, na kterých se dohodne stálá komise, úředně vyhlášeny, a stanou se tak součástí této dohody. Směrnice, vytčené v příloze k této dohodě, jakož i všechny jejich změny a dodatky k nim, navrhuje smíšená komise a schvalují vlády smluvních stran.

Článok 4

Obě smluvní strany budou podporovati pravidelnou výměnu vysokoškolských profesorů a členů vědeckých institucí. Vhodné kandidáty navrhnou vysoké školy nebo příslušné vědecké instituce. Návrhy budou předloženy příslušným ministerstvem smíšené komisi k dobrozdání. Oba ministři smluvních zemí stanoví modality této výměny, určí počet profesorů, kteří mají býti vyměněni, obor, jemuž budou vyučovati, trvání jejich pověření a výši jejich požitků.

Článok 5

Za podobných podmínek bude možno provésti výměnu učitelů škol obecných, středních nebo přípravek pro vysokoškolské studium, škol uměleckých, průmyslových, hospodářských a zahradnických.

Článok 6

Každá smluvní strana jest oprávněna zakládati kulturní ústavy na území druhé strany pod podmínkou, že se tyto podrobí zákonným ustanovením, platným pro zřizování podobných ústavů v každé z těchto zemí.

Článok 7

Obě strany prohlašují, že chtějí podporovati udělování stipendií, aby bylo studentům umožněno pokračovati ve studiích a bádání ve smluvních zemích. Smíšená komise může podávati zúčastněným vládám návrhy pokud jde o počet a bližší podmínky těchto stipendií.

Článok 8

Obě smluvní strany budou podporovati pořádání prázdninových kursů pro osoby zmíněné ve článcích 4. a 5., pocházející ze země druhé strany, jakož i pořádání vzájemných hromadných návštěv vědců, učitelů nebo žactva.

Článok 9

Smluvní strany se zavazují, že učiní veškerá praktická opatření, aby byly odstraněny nesnáze, které nyní brzdí pravidelnou výměnu studentů.

Článok 10

Otázka rovnocennosti vysvědčení a akademických diplomů bude předmětem důkladného zkoumání smíšené komise nebo podvýboru tímto úkolem zvláště pověřeného. Obě smluvní strany mají na zřeteli možnost přiznati v mezích zákonných ustanovení vlastní země platnost vysvědčením a hodnostem, jichž dosáhnou jejich příslušníci na vyučovacích ústavech země druhé strany.

Článok 11

Smluvní strany budou podporovati spolupráci mezi uznanými organisacemi mládeže svých zemí.

Článok 12

Rovněž bude prohlubována vzájemná kulturní a intelektuální výměna mezi oběma zeměmi pořádáním koncertů, dramatických představení, přednášek, uměleckých a vědeckých výstav, rozšiřováním knih a časopisů, jakož i filmem a rozhlasem.

Článok 13

Smluvní strany se budou raditi o ochraně a rozvoji svých společných kulturních zájmů v cizině.

Článok 14

Tato dohoda se stává platnou v den podpisu a bude ratifikována co nejdříve. Ratifikační listiny budou vyměněny v Bruselu. Zůstane v platnosti po dobu pěti let a nebude-li vypověděna šest měsíců před uplynutím této lhůty, prodlužuje se její platnost vždy na nové pětileté období.

Tato dohoda byla uzavřena v Praze dne 6. března 1947.

Byla podepsána ve dvou exemplářích v jazyku českém a francouzském, při čemž oba texty mají stejnou platnost.

Ministr zahraničních věcí republiky Československé:
Jan Masaryk

L. S.

Ministr zahraničních věcí Království Belgického:
P. H. Spaak

L. S.

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL

k dohodě o kulturních stycích mezi republikou Československou

a Královstvím Belgickým.

Při podpisu dohody o kulturních stycích mezi vládou republiky Československé a vládou Království Belgického dohodly se obě vlády svými zplnomocněnými zástupci, jimiž byl za vládu republiky Československé pan JAN MASARYK, ministr zahraničních věcí, a za vládu Království Belgického Jeho Excelence pan PAUL-HENRI SPAAK, ministr zahraničních věcí, na tomto závěrečném protokolu, připojeném k řečené dohodě:

Článok 1

Obě smluvní strany se zavazují, že budou vzájemně podporovati styky mezi novináři a reportéry (filmovými, rozhlasovými a fotoreportéry) a že jim usnadní výkon jejich povolání veškerými výhodami obecně udělovanými domácím novinářům a reportérům. V případě, že by některého nežádoucího novináře, reportéra mělo postihnouti vypovědění, zpraví o tom příslušný úřad předem diplomatického zástupce zúčastněného státu.

Článok 2

Tento závěrečný protokol tvoří zvláštní a samostatnou přílohu dohody o kulturních stycích mezi republikou Československou a Královstvím Belgickým. Pokud se týká jeho platnosti, řídí se ustanoveními článků řečené dohody. Vztahují se naň též ustanovení o ratifikaci, obsažená v dohodě.

Tento závěrečný protokol byl uzavřen v Praze 6. března 1947.

Byl podepsán ve dvou exemplářích v jazyku českém a francouzském, při čemž oba texty mají stejnou platnost.

Ministr zahraničních věcí
republiky Československé:
Jan Masaryk

Ministr zahraničních věcí
Království Belgického:
P. H. Spaak

PROZKOUMAVŠE TUTO DOHODU SE ZÁVĚREČNÝM PROTOKOLEM SCHVALUJEME

A POTVRZUJEME JE.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ

REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM DNE 31. KVĚTNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO

ČTYŘICÁTÉHO SEDMÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

JAM MASARYK v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Na straně 198.