Zákon č. 94/1949 Zb.Zákon o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií.

Čiastka 31/1949
Platnosť od 10.04.1949 do31.12.1952
Účinnosť od 10.04.1949 do31.12.1952
Zrušený 84/1952 Zb.

94

Zákon

zo dňa 24. marca 1949

o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Knihy, hudobniny a iné neperiodické publikácie.

(1) Knihami, hudobninami a inými neperiodickými publikáciami podľa tohto zákona sú všetky rozmnoženiny diel literárnych, hudobných, výtvarných a fotografických, určené na rozširovanie, nehľadiac na ich rozsah, účel alebo stupeň hodnoty. Za neperiodické publikácie sa však považujú i publikácie, ktoré vychádzajú pravidelne alebo nepravidelne v obdobiach najmenej jednoročných a diela, vydávané po častiach, ak tvoria časti obsahove celok.

(2) Ustanovenia tohto zákona nevzťahujú sa na rozmnoženiny:

a) kinematografické,

b) fonografické,

c) slúžiace na volebné účely, pokiaľ sa ich obsah obmedzuje len na údaje potrebné na voľbu,

d) slúžiace pre úradnú potrebu štátnych alebo iných verejných orgánov v medziach ich úradnej pôsobnosti alebo pre vnútornú alebo odbytovú potrebu fyzických alebo právnických osôb (stanovy spolkov, organizačné poriadky, podnikové smernice, obežníky, vzorce, cenníky, programy, vývesky a pod.), pokiaľ nemajú ráz diela literárneho alebo umeleckého,

e) slúžiace spoločenskému a rodinnému životu (pozvánky, navštívenky, rodinné oznámenia a pod.), pokiaľ nemajú ráz diela literárneho alebo umeleckého.

Vydávanie neperiodických publikácií.

§ 2

(1) Ministerstvo informácií a osvety ustanoví každoročne na podklade návrhu, vypracovaného Ústrednou edičnou radou (§ 8) plán na vydávanie neperiodických publikácií a vedie ich vydávanie. Pritom postupuje, ak ide o odborné neperiodické publikácie, po dohode so zúčastnenými ministerstvami.

(2) Vydavatelia (§ 3) sú povinní spravovať sa pri svojej vydavateľskej činnosti plánom podľa odseku 1.

§ 3

(1) Ministerstvo informácií a osvety môže po vypočutí Ústrednej edičnej rady a, ak ide o vydávanie odborných neperiodických publikácií, po dohode so zúčastneným ministerstvom udeliť oprávnenie vydávať neperiodické publikácie (ďalej len „vydavateľské oprávnenie“);

1. štátnym orgánom, ústavom, fondom, podnikom a zariadeniam,

2. politickým stranám, zastúpeným v Národnom shromaždení,

3. jednotnej odborovej organizácii,

4. vrcholným organizáciám kultúrnym, hospodárskym, záujmovým, sociálnym a telovýchovným,

5. národným a komunálnym podnikom, ako aj podnikom oprávneným prevodzovať zahraničný obchod a medzinárodné zasielateľstvo,

6. družstvám a spolkom, ktoré podľa stanov môžu šíriť diela uvedené v § 1, ods. 1.

(2) Vydavateľské oprávnenie môže sa týkať všetkých neperiodických publikácií alebo len niektorých, pričom na zriadenie vydavateľského podniku treba osobitné povolenie ministerstvom informácií a osvety.

Rozširovanie neperiodických publikácií.

§ 4

Ministerstvo informácií a osvety vedie rozširovanie neperiodických publikácií domáceho i cudzieho pôvodu.

§ 5

(1) V budúcnosti môže krajský národný výbor udeľovať oprávnenie na rozširovanie neperiodických publikácií (ďalej len „oprávnenie na rozširovanie“) len právnickým alebo fyzickým osobám podľa ďalších ustanovení.

(2) Osoba, ktorej bolo udelené vydavateľské oprávnenie (§ 3, ods. 1), je oprávnená rozširovať ňou vydané neperiodické publikácie.

§ 6

Pokiaľ ide o osoby fyzické, môžu oprávnenie na rozširovanie nadobudnúť len československí občania, ktorí dosiahli 21. rok, nie sú vylúčení zo zápisu do stálych voličských soznamov a majú spôsobilosť pre riadny výkon oprávnenia. Pri udeľovaní oprávnenia má sa vždy uvážiť miestna, kultúrna a hospodárska potreba.

§ 7

Na rozširovanie neperiodických publikácií kultúrno - politického obsahu a rozširovanie učebníc, školských textov a iných školských neperiodických publikácií podľa tohto zákona, schválených ministrom školstva, vied a umení, nie je potrebné oprávnenie na rozširovanie (§ 5). Ministerstvo informácií a osvety určí, ktoré neperiodické publikácie možno pokladať za publikácie kultúrno - politického obsahu.

§ 8

Ústredná edičná rada.

(1) Minister informácií a osvety zriadi Ústrednú edičnú radu, ktorá sa skladá z Národnej edičnej rady českej pri Ministerstve informácií a osvety a Národnej edičnej rady slovenskej pri Povereníctve informácií a osvety, ako iniciatívne a poradné sbory vo veciach neperiodických publikácií.

(2) Predpisy o organizácii, rokovaní a usnášaní Ústrednej edičnej rady a jej národních složiek upraví organizačný a rokovací poriadok, ktorý vydá Ministerstvo informácií a osvety.

§ 9

Prechodné ustanovenia.

Orgány, organizácie a právnické osoby, uvedené v § 3, ods. 1, ktoré dosiaľ boly oprávnené vydávať neperiodické publikácie, môžu požiadať do 15 dní odo dňa začiatku účinnosti zákona o udelenie oprávnení (§ 3), inak ich oprávnenia zanikajú. Do vybavenia žiadosti môžu v medziach doterajších oprávnení neperiodické publikácie vydávať ďalej a vydavateľský podnik ďalej prevodzovať podľa ustanovení tohto zákona. Ostatné oprávnenia na vydávanie neperiodických publikácií a na prevodzovanie vydavateľských podnikov (nakladateľstiev) podľa živnostenského poriadku (živnostenského zákona) alebo podľa iných ustanovení zanikajú.

§ 10

Osobitné ustanovenia.

(1) Ministerstvo informácií a osvety môže uložiť osobám, ktorých vydavateľské oprávnenie alebo oprávnenie na rozširovanie zaniklo, aby mu ohlásily všetky veci, ktoré slúžily alebo boly určené na prevádzku podniku, najmä zásoby kníh, papiera a iného materiálu, osobám, ktoré maly vydavateľské oprávnenie, môže tiež uložiť, aby mu ohlásily svoje nakladateľské smluvy.

(2) Ministerstvo informácií a osvety môže urobiť čo do ohlásených vecí a smluv vhodné opatrenia, najmä môže zakázať, aby s nimi oprávnená osoba nakladala buď vôbec, alebo určitým spôsobom a môže zariadiť, aby boly prenechané iným osobám.

(3) Ak nariadi Ministerstvo informácií a osvety, aby nakladateľská smluva prešla na osobu, ktorá má vydavateľské oprávnenie podľa tohto zákona, vstupuje nadobúdateľ do práv a záväzkov z takej smluvy voči zadavateľovi a je povinný poskytnúť dávnejšiemu oprávnenému primeranú náhradu za náklady, ktoré mu z plnenia smluvy vzišly a nie sú vyrovnané úžitkom, ktoré mu plnenie smluvy prinieslo.

(4) Ak nariadi Ministerstvo informácií a osvety, aby veci, ktoré slúžily alebo boly určené na prevádzku podniku, boly prenechané inej osobe, je nadobúdateľ povinný dať doterajšiemu oprávnenému náhradu v medziach platných cenových predpisov, nanajvýš však vo výške obstarávacej ceny.

(5) Pokiaľ nie je v odsekoch 3 a 4 ustanovené inak, nevzniká z opatrení Ministerstva informácií a osvety podľa odseku 2 nárok na náhradu.

§ 11

Trestné ustanovenia.

(1) Kto, nemajúc na to oprávnenie podľa tohto zákona, vydáva neperiodické publikácie, tresce sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, za správny priestupok väzením do 6 mesiacov alebo pokutou do 100.000 Kčs alebo oboma týmito trestami. Pre prípad nevymožiteľnosti pokuty vymeria sa náhradný trest väzenia podľa miery zavinenia do 6 mesiacov. Ak sa uložia oba tresty súčasne, nesmie trest na slobode spolu s náhradným trestom za nevymožiteľnú pokutu byť väčší než 6 mesiacov.

(2) Kto, nemajúc na to oprávnenie podľa tohto zákona, rozširuje neperiodické publikácie alebo kto koná proti opatreniu, vydanému podľa §§ 2, 4 alebo 10, tresce sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, za správny priestupok pokutou do 50.000 Kčs. Pre prípad nevymožiteľnosti pokuty vymeria sa náhradný trest väzenia podľa miery zavinenia do 3 mesiacov.

(3) Podľa ustanovení predchádzajúcich odsekov tresce sa i ten, kto konanie tam uvedené akokoľvek umožní alebo podporuje.

(4) Okresný národný výbor vysloví trestným rozhodnutím, že neperiodické publikácie, neoprávnene vydané alebo rozširované, nachodiace sa u páchateľa, zhabú sa v prospech štátu, pokiaľ na ne tretie osoby dobromyseľne nenadobudly práva.

(5) Okresný národný výbor môže tiež v trestnom rozhodnutí vysloviť zánik vydavateľského oprávnenia alebo oprávnenia na rozširovanie, a to i vtedy, ak bola odsúdená pre čin trestný podľa tohto zákona osoba, ktorá je podľa zákona, stanov alebo smluvy oprávnená zastupovať právnickú osobu, ak bol čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie odsúdenej osoby.


Záverečné ustanovenia.

§ 12

Nedotknuté zostávajú predpisy, podľa ktorých iné úrady alebo orgány vykonávajú pôsobnosť vo veciach neperiodických publikácií, najmä pokiaľ ide o verejnú bezpečnosť a mravnosť, verejný pokoj a poriadok, ako i o pôsobnosť vo veciach trestných.

§ 13

Zákon zo dňa 10. júla 1933, č. 126 Sb., ktorým sa menia a doplňujú tlačové zákony, mení sa a doplňuje takto:

1. Ustanovenie § 1, ods. 1 znie:

(1) Bezplatne rozdeľovať tlačivá alebo predávať ich z dom do domu, na verejných miestach a vo verejných miestnostiach (kolportovať) je dovolené.“

2. Ustanovenie § 1, ods. 3 znie:

(3) Kolportovať tlačivá, ktoré nie sú opatrené povinnými údajmi (§ 9 býv. tlač. zák., § 5 býv. uh. tlač. zák.), je zakázané.“

§ 14

Na vydávanie a rozširovanie neperiodických publikacií nevzťahujú sa ustanovenia § 56, ods. 4 a 5 živnostenského poriadku, § 72, ods. 4 a 5 živnostenského zákona, §§ 3 a 4 zákona o tlači zo dňa 17. decembra 1862, č. 6 z r. 1863 r. z., § 3, ods. 3 až 5 zák. č. 126/1933 Sb. a predpisy o obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovom podnikaní.

§ 15

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister informácií a osvety po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kopecký v. r.