Nariadenie č. 50/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Dobříši a v Zbraslavi

Čiastka 19/1949
Platnosť od 08.03.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 01.02.1949 do16.05.1954
Zrušený 22/1954 Zb.

OBSAH

50.

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 1. marca 1949,

ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Dobříši a v Zbraslavi.

Minister spravodlivosti nariaďune podľa § 2, ods. 2 zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 320 Sb., o územnej organizácii krajských a okresných súdov:


§ 1

(1) Sídlo okresného súdu pre obvod Okresného národného výboru v Dobříši sa stanovuje v Dobříši.

(2) Sídlo okresného súdu pre obvod Okresného národného výboru Praha-juh sa ustanovuje v Zbraslavi.

§ 2

Tým sa mení ustanovenie § 2, ods. 2, č. 2, písm. c) nariadenia ministra spravodlivosti zo dňa 29. januára 1949, č. 11 Sb., ktorým sa ustanovujú sídla krajských súdov a sídla a obvody okresných súdov.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. februára 1949.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.