161.

Zákon

zo dňa 15. júna 1949

o úprave niektorých finančných pomerov ďalších národných podnikov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I.

(1) Ustanovenia dielov II až VI zákona zo dňa 11. marca 1948, č. 51 Sb., o úprave niektorých finančných pomerov národných podnikov priemyslových a potravinárskych, platia tiež pre národné podniky zriadené podľa

zákona zo dňa 28. apríla 1948, č. 118 Sb., o organizácii veľkoobchodnej činnosti a o znárodnení veľkoobchodných podnikov,

zákona zo dňa 28. apríla 1948, č. 120 Sb., o znárodnení obchodných podnikov s 50 alebo viac činnými osobami,

zákona zo dňa 5. mája 1948, č. 122 Sb., o organizácii a znárodnení cestovných kancelárii, a

zákona zo dňa 5. mája 1948, č. 124 Sb., o znárodnení niektorých hostinských a výčapníckych podnikov a ubytovacích zariadení.

(2) Vláda vymedzí nariadením pre jednotlivé druhy národných podnikov uvedené v odseku 1 so zreteľom na ich povahu pojem kmeňového imania odchýlne od príslušných ustanovení zákona č. 51/1948 Sb.

Pri národných podnikoch vymenovaných v odseku 1 sa kmeňové imanie určuje týmito činiteľmi:

a) pri podnikoch, ktorých činnosť záleží v nákupe a predaji tovaru, bilančnou hodnotou investičného majetku zvýšenou o hodnotu časti normálneho skladu tovaru v podniku, určenou podľa smerníc uvedených v odseku 2;

b) pri podnikoch, ktorých činnosť záleží v obstarávaní služieb a dodávaní výkonov, bilančnou hodnotou investičného majetku.

Výšku kmeňového imania jednotlivých národných podnikov určí minister vnútorného obchodu po dohode s ministrom financií na návrh národného podniku. Minister vnútorného obchodu vydá po dohode s ministrom financií smernice pre vypracovanie návrhov na úpravu kmeňového imania, v ktorých najmä určí spôsob, akým sa ustanoví normálny sklad tovaru v podniku, so zreteľom na jeho plánovanú tržbu a v percentách časť hodnoty normálneho skladu, ktorá má byť krytá kmeňovým imaním.

(3) V smysle zákona č. 51/1948 Sb. ministrom, do pôsobnosti ktorého vec patrí, je - čo sa týka podnikov uvedených v odseku 1 - minister, ktorému prislúcha podniky zriaďovať.


Čl. II.

(1) Národné podniky, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie čl. I, ods. 1, odvádzajú prebytky svojich výťažkov Fondu znárodneného hospodárstva, zriadenému podľa § 9 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 24. októbra 1945, č. 100 Sb., o znárodnení baní a niektorých priemyslových podnikov.

(2) Ustanovenia § 15 zákona č. 118/1948 Sb., § 10 zákona č. 120/1948 Sb., § 11 zákona č. 122/1948 Sb. a § 13 zákona č. 124/1948 Sb. sa zrušujú.

Čl. III.

Ustanovenie § 13, ods. 2 zákona zo dňa 20. júla 1948, č. 181 Sb., o organizácii peňažníctva, sa mení a zneje:

(2) Banky - národné podniky odvádzajú Fondu znárodneného hospodárstva prebytky svojich výťažkov po potrebnej dotácii rezevrného fondu, po odvode sumy prislúchajúcej jednotnému fondu pracujúcich a po odčítaní súm, ktoré určí minister financií pre osobitné účely peňažníctva."

Čl. IV.

Ustanovenie § 9 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 24. októbra 1945, č. 103 Sb., o znárodnení súkromných poisťovní, sa mení a zneje:

„Poisťovne - národné podniky odvádzajú Fondu znárodneného hospodárstva prebytky svojich výťažkov po potrebnej dotácii fondov poišťovní, po odvode sumy prislúchajúcej jednotnému fondu pracujúcich a po odčítaní súm, ktoré určí minister financií pre účely poisťovníctva a jeho zábrannej a ochrannej činnosti."


Čl. V.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými ministrami.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.