Vyhláška č. 17/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení okresnej expozitúry v Benátkach nad Jizerou.

Čiastka 7/1949
Platnosť od 31.01.1949
Účinnosť od 01.02.1949

OBSAH

17

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 25. januára 1949

o zrušení okresnej expozitúry v Benátkach nad Jizerou.

Podľa § 16, ods. 2 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 121 Sb., o územnej organizácii správy, vykonávanej národnými výbormi, robím toto opatrenie:


§ 1

Zrušuje sa expozitúra Okresného národného výboru v Mladej Boleslavi, zriadená v Benátkach nad Jizerou pre obce súdneho okresu benátskeho vyhláškou ministra vnútra zo dňa 10. júla 1937, č. 187 Sb., o zriadení politickej expozitúry v Nových Benátkach, v znení § 10, ods. 1 dekrétu č. 121/1945 Sb.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 1. februára 1949.


Nosek v. r.