Nariadenie vlády č. 232/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia predpisy o niektorých referátoch krajských národných výborov

Čiastka 73/1949
Platnosť od 08.11.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 08.11.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.

232.

Vládne nariadenie

zo dňa 25. októbra 1949,

ktorým sa menia predpisy o niektorých referátoch krajských národných výborov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 19, ods. 5 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení:


Čl. I.

Ustanovenie § 2 vládneho nariadenia zo dňa 22. februára 1949, č. 35 Sb., o referátoch krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci, sa mení a doplňuje takto:

1. V odseku 1 sa vkladajú za slová: „vykonáva všeobecný dohľad na činnosť podriadených národných výborov;“ ako nový pododsek tieto slová:

„dbá o to, aby sa cirkevný a náboženský život v kraji vyvíjal v súlade s Ústavou a zásadami ľudovodemokratického zriadenia, a zaisťuje tak pre každého Ústavou zaručené právo slobody vyznania, založené na zásadách náboženskej snášanlivosti a rovnoprávnosti všetkých vyznaní;“.

2. V odseku 2 sa vkladajú za ustanovenie č. 5 nové ustanovenia označené ako č. 6 až 14, ktoré znejú:

6. vykonáva štátnu správu v cirkevných a náboženských veciach a dozerá na činnosť všetkých cirkví, náboženských spoločností, reholí a kláštorov v kraji;

7. vykonáva dozor nad majetkom cirkví, náboženských spoločností, reholí a kláštorov, skúma ich hospodárenie a schvaľuje všetky majetkovoprávne úkony, týkajúce sa cirkevného majetku;

8. ochraňuje cirkevné pamiatky;

9. dozerá na vyučovanie náboženstva a na cirkevné učilištia;

10. odborne posudzuje cirkevnú a náboženskú tlač a sleduje krajskú tlač a rozhlas s cirkevného a náboženského hľadiska;

11. sleduje náboženský život v kraji;

12. dozerá na charitatívnu činnosť cirkví a náboženských spoločností, cirkevných a náboženských spolkov, fondov a iných takých zariadení;

13. vybavuje veci cirkevných základín;

14. zúčastňuje sa pri vybavovaní iných vecí, obstarávaných ostatnými referátmi krajského národného výboru, pokiaľ sa dotýkajú cirkevných a náboženských záujmov;“.

3. Doterajšie ustanovenia č. 6 až 10 sa označujú ako č. 15 až 19.

4. Doterajšie ustanovenie č. 11 sa mení, označuje sa ako č. 20 a zneje:

20. rozhoduje a robí opatrenia podľa príslušných predpisov v osobných veciach zamestnancov krajskej, okresnej a miestnej správy a v osobných veciach duchovných cirkví a náboženských spoločností, ktorí pôsobia v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných; stará sa o organizáciu politického a odborného školenia týchto zamestnancov;“.

5. Doterajšie ustanovenia č. 12 až 18 sa označujú ako č. 21 až 27.

Čl. II.

Ustanovenia § 2 vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 14 Sb., o referátoch krajských národných výborov pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu, sa menia takto:

1. V odseku 1 sa vypúšťajú slová: „kultových a“.

2. V odseku 2 sa vypúšťa doterajšie ustanovenie č. 12.

3. Doterajšie ustanovenie č. 13 sa mení, označuje sa ako č. 12 a zneje:

12. spravuje základinové veci s výnimkou cirkevných základín.“

Čl. III.

Vládne nariadenie zo dňa 15. februára 1949, č. 29 Sb., o referátoch práce a sociálnej starostlivosti krajských národných výborov, sa mení a doplňuje tak, že bodkočiarka za ustanovením § 2, ods. 2, č. 7 sa nahradzuje čiarkou, za ktorou nasledujú nové slová: „s výnimkou dozoru na charitatívnu činnosť cirkví a náboženských spoločností, cirkevných a náboženských spolkov, fondov a iných takých zariadení;“.


Čl. IV.

Minister vnútra sa splnomocňuje, aby v Sbierke zákonov vyhlásil úplné znenie vládneho nariadenia č. 35/1949 Sb., ako vyplýva zo zmien ustanovených týmto nariadením.

Čl. V.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri vnútra, školstva, vied a umení, informácií a osvety, práce a sociálnej starostlivosti a minister poverený vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Kopecký v. r.

Erban v. r.

Dr. Čepička v. r.