Nariadenie vlády č. 149/1949 Zb.Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.

Čiastka 45/1949
Platnosť od 20.06.1949
Účinnosť od 01.07.1949

OBSAH

149.

Vládne nariadenie

zo dňa 7. júna 1949

o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 292 Sb., o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom:


§ 1.

Colný sadzobník sa mení a doplňuje takto:

1. Poznámka za sadz. čís. 9 znie:

„Poznámka. Sušené figy vo vencoch alebo inak balené, dovážané na výrobu kávových náhradkov alebo na výrobu cukroviniek, na dovoľovací list, pod dozorom a za podmienok stanovených nariadením.................... 50.-“.

2. Poznámka za sadz. čís. 10 znie:

„Poznámka. Tovar sadz. čís. 10, dovážaný na výrobu cukroviniek, na dovoľovací list, pod dozorom a za podmienok stanovených nariadením.................... 40.-“.

3. Za sadz. čís. 14 sa vkladá táto poznámka:

„Poznámka. Datle dovážané na výrobu cukroviniek, na dovoľovací list, pod dozorom a za podmienok stanovených nariadením, od 1. júla do 31. decembra 1949.................... bez cla“.

4. Za sadz. čís. 44 sa vkladá (pred doterajšiu poznámku za sadz. čís. 44) táto poznámka:

„Poznámka. Sušené repné rezky nevylúhované, sušené zemiaky a zemiaková múčka, všetko na kŕmne účely, na osvedčenie Ministerstva výživy, od 1. júla do 31. decembra 1949.................... bez cla“.

Nadpis doterajšej poznámky za sadz. čís. 44 znie:

„Poznámka k sadz. čís. 39 a 44.“

5. Za sadz. pol. 250a) 1 sa vkladá táto poznámka:

„Poznámka. Tzv. kordové látky z umelého hodvábu, dovážané na výrobu pneumatik, na dovoľovací list, pod dozorom a za podmienok stanovených nariadením, od 1. júla do 31. decembra 1949.................... 800.-“.

6. Poznámka 3. za sadz. čís. 284 znie:

3. Nátronová celulóza, dovážaná na výrobu nátronového papiera, a sulfitová celulóza, dovážaná na výrobu vulkánfibra, na nitráciu alebo na výrobu viskózy, na dovoľovací list, pod dozorom a za podmienok stanovených nariadením, od 1. júla do 31. decembra 1949.................... bez cla“.

7. Doterajšia poznámka za sadz. pol. 290a) sa nahradzuje týmito dvoma poznámkami:

„Poznámky.

1. Barytovaný papier, dovážaný na výrobu fotografických papierov, na osobitné povolenie, za podmienok stanovených nariadením.................... bez cla.

2. Tzv. keramické obtlačky, na osvedčenie Československej obchodnej komory, od 1. júla do 31. decembra 1949.................... bez cla“.

8. Doterajšia poznámka za sadz. čís. 294 sa nahradzuje týmito dvoma poznámkami:

„Poznámky.

1. Pruhy z jednoduchého zlatého a strieborného papiera atď. (doterajšie znenie nezmenené).

2. Tzv. keramické obtlačky, na osvedčenie Československej obchodnej komory, od 1. júla do 31. decembra 1949.................... bez cla“.

9. Za sadz. čís. 318 sa vkladá táto poznámka:

„Poznámka. Kaučukové dosky podložené tkaninou z umelej striže, dovážané na výrobu štočkov, na dovoľovací list, pod dozorom a za podmienok stanovených nariadením, od 1. júla do 31. decembra 1949.................... 720.-“.

10. Poznámka za sadz. čís. 399 sa zrušuje.

11. V poznámke za sadz. pol. 420a) sa slová „110 kg, od 1. januára“ nahradzujú slovami „40 kg, od 1. júla“.

12. Lehota „do 30. júna 1949“ pri poznámkach za sadz. pol. 604i) a za sadz. čís. 644 sa nahradzuje lehotou „do 31. decembra 1949“.


§ 2.

Na čas od 1. júla do 31. decembra 1949 sa zrušujú clá na dovoz tovaru patriaceho do týchto sadzobných čísiel (položiek):

1. Kakaové boby a šupiny.

Poznámka za sadz. čís. 9. Sušené figy vo vencoch alebo inak balené, na výrobu kávových náhradkov alebo cukroviniek, na dovoľovací list.

Poznámka za sadz. čís. 10. Tovar sadz. čís. 10 na výrobu cukroviniek, na dovoľovací list.

13. Citróny, limóny, cedráty a pomaranče, v slanej vode nakladané; nezrelé drobné pomaranče; kôra pomarančová, cedrátová a citrónová, tiež mletá alebo v slanej vode nakladaná.

21. Melasa.

23-34. Obilie; slad; strukoviny; múka a mlynské výrobky; ryža.

35-39. Ovocie.

40. Zemiaky, repa.

43. Zelenina výslovne nemenovaná, čerstvá.

45-52. Semená.

63-70. Dobytok jatočný a ťažný.

73-74, 75b). Iné zvieratá.

78. Mlieko a smotana.

79. Vajcia hydiny.

88-97, 99-101. Tuky.

102-106. Mastné oleje.

113-114, 117-119, 122, 125-128, 130-132. Potraviny.

134. Drevo stavebné a úžitkové; korok.

141b) umelé suroviny rezbárske a tokárske výslovne nemenované, ďalej neopracované.

145b) Sádra pálená.

146b) Biela krieda, ťaživec, mleté, plavené.

147b) Šmirgel zrnitý, mletý, plavený.

148b), c) i poznámka. Farebné hlinky.

162. Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový) výťažok z dreva gaštanového; výťažok z dreva kvebrachového; výťažky trieslové výslovne nemenované.

163. Výťažky farbiarske výslovne nemenované.

183-187. Bavlnená priadza.

204a), b), c). Priadza ľanová (z ľanového vlákna alebo z ľanovej kúdele); priadza ramiová (z čínskej žihľavy).

Poznámka k sadz. čís. 204, 205 a 206. Priadza na viazanie snopov, v klbku alebo na vijáku.

242-244. Hodváb.

306. Kaučukové cesto.

312. Tovar z mäkkého kaučuku, výslovne nemenovaný, tiež spojený s obyčajnými alebo jemnými hmotami.

313. Tvrdá guma (tvrdosti rohu alebo kože) v doskách, tyčiach a trúbkach, tiež leštená, avšak ďalej neopracovaná.

320. Technické potreby.

328-337 i poznámka 1. za sadz. čís. 337. Koža.

351a) 1. Dýhy i dosky zo sglejených dýh, nevykladané, surové.

381. Optické sklo surové, na šošovky nevybrúsené, v kusoch, tabuliach alebo ako šošovky, liate, lisované alebo rezané, tiež pribrúsené, biele alebo farebné.

423. Izolačné a montovacie predmety pre elektrotechnické účely, nespojené s inými hmotami.

428a), 429-435. Železo a železné polotovary.

467a) 1. mykacie povlaky nespojené s plsťou.

470. Pružinová oceľ (oceľ sploštená na pásy vo sväzkoch alebo v kotúčoch, na pružno kalená), tiež leštená.

488:

a) olovo, tiež sliatiny olova s antimónom, arzénom, cínom alebo cinkom,

c) cink, tiež sliatiny cinku s olovom alebo cínom.

489. Rezané dosky (planches), t.j. dosky rezané z balvanov surových kovov alebo kovových sliatin, na priame spracovanie válcovaním alebo ťahaním.

546. Elektrické uhlíky.

596b) arzén; kovy alkalické a kovy žravých zemín.

597:

a) 1. žravé draslo pevné (hydroxyd draselný)

b) žravý lúh draselný a žravý lúh sodný (vodný roztok žravého drasla a žravého nátronu)

Poznámka k e). Kysličník hlinitý, dovážaný na výrobu umelého korundu, na osobitné povolenie, za podmienok stanovených nariadením

g) cinková beloba (kysličník cinknatý biely); cinková šeď (nečistý kysličník cinknatý, šedý)

h) kysličník ciničitý, umelý (cínový popol)

i) popol olovený

q) peroxyd vodíka.

598. c) 1. kyselina sírová, nedýmavá (komorová, anglická).

599:

a) 1. liadok sodný [prírodný (čilský) i umelý], nečistený

b) síran sodný

c) 1. síran draselný; kyselý síran draselný; draslo (potaš), ak obsahuje najviacej 85% uhličitanu draselného

e) draslo (potaš), ak obsahuje viac než 85% uhličitanu draselného; vodné sklo, pevné

f) 1. sóda kalcinovaná (pálená)

g) 2. síran amónny

k) 2. dusitan sodný; šťaveľan draselný (soľ šťaveľová), šťaveľan sodný; vinný kameň čistený; uhličitan amónny

m) 1. chroman draselný i sodný (žltý) a dvojchroman draselný i sodný (červený)

o) 2. sirník draselný; sirník amónny; chlorečnan draselný a sodný; fosforečnan sodný; dusičnan amónny.

600:

c) 2. chlorid vápenatý, nečistý; analín (umelý síran vápenatý); sirník barnatý, surový

d) spódium (kostné uhlie)

g) i poznámka: beloba na lesk, beloba barytová (umelý síran barnatý); síran horečnatý (horká soľ)

m) dusíkaté vápno

n) liadok vápenatý.

601d) 2. síran nikelnatý a nikelnato-amónny.

604:

a) glycerín surový,

b) glycerín čistený, t.j. vodojasný alebo sfarbený, bez popola

f) 1. formaldehyd.

610. Želatina (čistená, sušená glejovatina pôvodu živočíšneho i rastlinného), tiež na prah utlčená a tovar z nej.

611. Glej každého druhu, tiež vyzina (vyzí glej).

612 i poznámka 2. Albumín a albuminoidy; kazeín.

613. Škrob (tiež škrobová múčka).

614. Lepek; škrobové lepidlá (tiež dextrín a dextrínové lepidlá) a iné náhradky klovatiny, výslovne nemenované; maz, šlichta a podobné lepidlá a apretúry, obsahujúce škrob.

617. Fosfáty kyselinami rozložené (superfosfáty).

619 i poznámky 1. až 3. Kolódium; chloroform; alkohol metylnatý (metanól, drevný lieh); alkoholy propylnaté, butylnaté, amylnaté; pribudlina; acetón; koncentrovaná kyselina octová.

620b) i poznámka: iné étery jednoduché, ako i všetky složené, tiež éter enantový.

622d) i poznámky 1. až 3. Pomocné látky a výrobky chemické, výslovne nemenované, ostatné.

625a) sírne černe; farby antrachinónové, okrem kypových; farby azové.

626a) i 626b) 2. Farby výslovne nemenované, iné než ultramarín modrý.

630a) 2. látky svojimi nápismi, štítkami, obalmi a pod. označené ako prostriedky proti škodlivým činiteľom výroby rastlinnej.

652a) múčka kostná.

653a) tuhé zvyšky po výrobe mastných olejov, tiež mleté.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 1949; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.