Nariadenie vlády č. 108/1949 Zb.Vládne nariadenie o zaistení kontroly plnenia vykonávacích plánov investícií.

Čiastka 35/1949
Platnosť od 24.04.1949 do31.12.1949
Účinnosť od 24.04.1949 do31.12.1949
Zrušený 17/1950 Zb.

108.

Vládne nariadenie

zo dňa 7. apríla 1949

o zaistení kontroly plnenia vykonávacích plánov investícií.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 41, ods. 2 a § 38, ods. 2 zákona zo dňa 27. októbra 1948, č. 241 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1

(1) Vykonávacím plánom investícií podľa tohto nariadenia sa rozumie vykonávací plán, určený podľa § 34, ods. 1 zákona o päťročnom pláne.

(2) Investorom podľa tohto nariadenia sa rozumie fyzická alebo právnická osoba alebo orgán verejnej správy, ktorému na uskutočnenie päťročného plánu pripadá úloha zadovážiť investíciu.

(3) Investorovým nadriadeným orgánom (ďalej len „nadriadený orgán“) podľa tohto nariadenia sa rozumie úrad (orgán), poverený príslušným ústredným úradom rozvrhnutím úloh, určených vykonávacím plánom investícií, po prípade tento ústredný úrad, ak rozvrhuje úkoly sám.

§ 2

(1) Investori sú povinní viesť podľa ďalších ustanovení prehľady objednávok a dodávok investícií (§ 5, ods. 1) pri dovážaných investíciách tiež prehľady platieb (§ 5, ods. 2), a podávať hlásenie o plnení úloh, ktoré im pripadajú na uskutočnenie vykonávacieho plánu investícií (§ 13).

(2) Nadriadené orgány sú povinné viesť prehľady o sumách, určených pre jednotlivých investorov podľa vykonávacieho plánu investícií (investičné sumy) a o zmenách týchto súm.

§ 3

(1) V každej objednávke investície musí byť uvedená dojednaná cena a určená dodacia lehota aspoň uvedením štvrťroku, v ktorom dodávka i s poddodávkami má byť uskutočnená.

(2) Ak má podľa objednávky dodavateľ dodať objednanú investíciu čiastkovými dodávkami v rôznych štvrťrokoch, musia byť cena a dodacia lehota uvedené v objednávke osobitne pre jednotlivé štvrťroky.

(3) Ustanovenie odseku 2 platí primerane pre stavebné alebo montážne práce, ktoré sa vykonajú vo viac štvrťrokoch.

(4) Nová dodacia lehota (odsek 1) nemôže byť dojednaná, pokiaľ by sa tým znemožnilo splnenie úloh, ktoré pripadajú investorovi z vykonávacieho plánu investícií.

§ 4

(1) Nadriadený orgán je povinný v lehote 30 dní odo dňa, keď mu bol oznámený vykonávací plán investícií, pre rok 1949 do 30 dní po vyhlásení tohto nariadenia, pokiaľ tak neurobil už skôr,

a) oznámiť každému investorovi investičnú sumu, rozdelenú podľa druhov investícií [§ 5, ods. 1, písm. a)], pri nestavebných investíciách tiež rozčlenenú podľa vykonávacieho plánu investícií,

b) oznámiť Štátnemu úradu plánovaciemu v rozdelení (rozčlenení) podľa písm. a) úhrn súm, oznámených jednotlivým investorom,

c) dodať buď Investičnej banke, národnému podniku, alebo ak ide o investície verejnej správy, uhradzované zo štátneho rozpočtu, Ministerstvu financií odpis prehľadov investičných súm, ktoré je povinný viesť podľa § 2, ods. 2,

d) dodať Štátnemu štatistickému úradu soznam všetkých investorov s udaním adries.

(2) Ak nastanú zmeny v údajoch, ktoré boly investorovi oznámené [ods. 1, písm. a)], je nadriadený orgán povinný upovedomiť investora, Štátny úrad plánovací, ďalej buď Investičnú banku, národný podnik, alebo ak ide o investície verejnej správy, uhradzované zo štátneho rozpočtu, Ministerstvo financií o týchto zmenách do 14 dní odo dňa, keď bol o zmene upovedomený, alebo keď o zmene rozhodol vo vlastnej právomoci. Štátnemu úradu štatistickému treba hlásiť bežne zmeny v sozname investorov a ich adries [odsek 1, písm. d)].

§ 5

(1) Prehľady objednávok a dodávok investícií vedie investor podľa vzoru, ktorý je ako príloha 1 súčiastkou tohto nariadenia, na samostatných listoch pre každý kraj a pre každý hospodársky rok, a to osobitne

a) pre jednotlivé druhy investícií (stavebné, nestavebné, dovážané, nepravé), ako sú obsiahnuté v pláne,

b) pre jednotlivé odvetvia hospodárskeho úseku.

(2) Prehľady platieb pri dovážaných investíciách vedie investor podľa vzoru, ktorý je ako príloha 2 súčiastkou tohto nariadenia, na samostatných listoch pre každý kraj a pre každý hospodársky rok, a to osobitne pre jednotlivé odvetvia hospodárskeho úseku.

(3) Investor môže viesť prehľady podľa odsekov 1 a 2 oddelene pre každý závod (úrad, služobňu) alebo pre skupinu niekoľkých závodov (úradov, služobní) v tom istom kraji; v takých prípadoch je však povinný viesť pre každý kraj tiež súhrnné prehľady, do ktorých zapisuje štvrťročne z prehľadov vedených oddelene údaje, ktoré sú podkladom pre hlásenie (§ 12, ods. 2 a 3 a § 13).

§ 6

(1) Investor zaznačí objednávku investície po dojednaní smluvy do prehľadu objednávok a dodávok investícií na list toho hospodárskeho roku, v ktorom má byť dodávka uskutočnená. Dojednanú cenu zaznačí podľa dojednanej dodacej lehoty v stĺpci pre príslušný štvrťrok.

(2) Ak ide o objednávku, ktorú dodavateľ podľa smluvy vybaví čiastkovými dodávkami v rôznych štvrťrokoch, zaznačí investor v prehľade objednávok a dodávok investícií časti objednávky, ktoré odpovedajú čiastkovým dodávkam v jednotlivých štvrťrokoch, ako samostatné položky.

(3) O stavebných alebo montážnych prácach, ktoré sa podľa objednávky vykonávajú v niekoľkých štvrťrokoch, platí ustanovenie odseku 2 primerane.

(4) Ak sa dohodne investor s dodavateľom o odložení dodacej lehoty pre určitú investíciu na iný rok, zaznačí investor objednávku tejto investície v prehľade objednávok a dodávok investícií ako novú objednávku na list onoho iného roku, prečiarkne pôvodný záznam v tomto prehľade a vyznačí pri ňom, na ktorom liste a pod ktorou položkou je objednávka zapísaná ako nová objednávka.

(5) Ak nebola dodávka investície uskutočnená v hospodárskom roku, v ktorom investícia mala byť podľa smluvy dodaná, zaznamená ju investor v prehľade objednávok a dodávok investícií ako novú objednávku s dodacou lehotou v prvom štvrťroku nasledujúceho hospodárskeho roku, pričom o vykonaní záznamov platí ustanovenie odseku 4 primerane.

(6) Ak sa zruší objednávka investície, prečiarkne investor príslušný záznam v prehľade objednávok a dodávok investícií a vyznačí dátum zrušenia objednávky.

§ 7

(1) Objednávky investícií zaznačí investor v prehľade objednávok a dodávok investícií v poradí podľa dáta dojednania smlúv.

(2) Investor zaznačí v prehľade objednávok a dodávok investícií tiež objednávky investícií, o ktorých boly dojednané smluvy do 31. decembra 1948, avšak dodávky neboly do tohto dňa uskutočnené.

§ 8

(1) Dodavateľ musí zaslať investorovi faktúru v lehote, určenej osobitnými predpismi, alebo ak ich niet, najneskoršie do 7 dní od uskutočnenia dodávky investície.

(2) Len čo investorovi dôjde po uskutočnení dodávky faktúra, zaznačí investor do prehľadu objednávok a dodávok investícií cenu účtovanú dodavateľom v stĺpci pre štvrťrok, v ktorom bola investícia dodaná.

(3) Ak dôjde dodatočne na zvýšenie alebo sníženie účtovanej ceny, zaznamená ich investor ako samostatnú položku, pričom sníženie účtovanej ceny vyznačí červene.

§ 9

Do prehľadu objednávok a dodávok investícií zaznamená investor tiež

a) cenu investícií, ktoré si sám zhotovuje (investície vlastnej výroby), a to v stĺpci „Dodávky“ podľa ich ocenenia vo finančnom účtovníctve, a pokiaľ investor finančné účtovníctvo nevedie, všeobecnú cenu, a v stĺpci „Objednávky“ odpovedajúcu cenu podľa predbežnej kalkulácie, a pokiaľ investor predbežnú kalkuláciu nesostavuje, predpokladanú všeobecnú cenu,

b) investičné náklady, ktoré nie sú obsiahnuté v dojednanej cene za investíciu, ako obal, dovozné, montáž, stavebné úpravy a pod.

§ 10

(1) Investície, ktoré boly objednané a dodané v tom istom mesiaci, môže investor v prehľade objednávok a dodávok investícií zaznačiť súhrnne do jednej položky, pričom však musí urobiť ich podrobný soznam, ktorý pripojí ako prílohu k prehľadu objednávok a dodávok investícií.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí primerane o záznamoch investícií vlastnej výroby a investícií, urobených priamym nákupom bez objednávky.

§ 11

Pri dovážaných investíciách zaznačí investor po uzavretí smluvy o dodávke investície a po získaní dovozného povolenia do prehľadu platieb (§ 5, ods. 2) dojednanej platby, investičné sumy, ktoré pripadajú podľa vykonávacieho plánu na dovážanú investíciu a uskutočnené platby. Ustanovenia § 6, ods. 4 až 6, § 7 a § 8, ods. 1 a 3 platia primerane.

§ 12

(1) Investor spočíta najneskoršie do 14 dní po uplynutí každého štvrťroku hospodárskeho roku v prehľade objednávok a dodávok investícií za všetky predchádzajúce štvrťroky

a) v stĺpci „Dojednané dodať“ všetky položky,

b) v stĺpci„Dodané“ osobitné položky vyznačené červene a osobitne ostatné položky.

(2) Podkladom pre hlásenie podľa § 13 sú súčty vykonané podľa odseku 1, písm. a) a rozdiel medzi súčtami vykonanými podľa ustanovenia odseku 1, písm. b).

(3) Pre prehľady platieb platia ustanovenia odsekov 1 a 2 primerane.

§ 13

(1) Investor je povinný podať miestam, uvedeným v odseku 2, do troch týždňov po uplynutí každého štvrťroku hospodárskeho roku na podklade súčtov, vykonaných podľa § 12, hlásenie o plnení úloh, ktoré mu pripadly na uskutočnenie vykonávacieho plánu investícií. Vzor hlásenia a pokyny na jeho vyplnenie vydá Štátny úrad štatistický.

(2) Hlásenie podľa odseku 1 podáva investor svojmu nadriadenému orgánu, Štátnemu úradu štatistickému a príslušnému krajskému národnému výboru. Jedno vyhotovenie hlásenia si investor ponechá.

(3) Ak nie je nadriadeným orgánom sám ústredný úrad, zhotoví nadriadený orgán súhrnný prehľad o plnení úloh, ktoré investorom pripadly na uskutočnenie vykonávacieho plánu investícií, a zašle ho do 6 týždňov po uplynutí každého štvrťroku hospodárskeho roku patričnému ústrednému úradu.

§ 14

(1) Investori sú povinní opatriť doklady, podľa ktorých robia záznamy v prehľade objednávok a dodávok investícií a v prehľade platieb, doložkou, z ktorej je vidno, kedy a pod ktorou položkou bol záznam urobený.

(2) Investori sú povinní uschovávať prehľady (§ 5, ods. 1 a 2) na čas päť rokov odo dňa vykonania posledného záznamu v nich a odpisy hlásení (§ 13) na čas päť rokov od posledného dňa štvrťroku, za ktorý bolo hlásenie podané.

(3) Nadriadené orgány sú povinné uschovávať prehľady o sumách, určených pre jednotlivých investorov (§ 2, ods. 2), na čas päť rokov odo dňa vykonania posledného záznamu v nich a hlásenie, ako i súhrnné prehľady (§ 13 ods. 3) na čas päť rokov od posledného dňa štvrťroku, za ktorý bolo hlásenie podané.

§ 15

Štátny úrad plánovací môže po dohode s príslušným ústredným úradom povoliť niektorým investorom, po prípade niektorým ich skupinám, výnimky z tohto nariadenia alebo niektorých jeho ustanovení.

§ 16

Investori umožnia orgánom jednotnej odborovej organizácie účasť na plnení a kontrole vykonávacieho plánu investícií tým, že im na požiadanie dajú nahliadnuť do oznámení investičnej sumy [§ 4, ods. 1, písm. a)], do prehľadov (§ 5) a hlásení (§ 13).


§ 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.


Príloha 1 k vládnemu nariadeniu č. 108/1949 Sb.

Príloha 01

Príloha 2 k vládnemu nariadeniu č. 108/1949 Sb.

Príloha 02