Nariadenie vlády č. 113/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o hudobnej a artistickej ústredni na Slovensku.

Čiastka 37/1949
Platnosť od 10.05.1949 do30.12.1957
Účinnosť od 10.05.1949 do30.12.1957
Zrušený 82/1957 Zb.

OBSAH

113

Vládne nariadenie

zo dňa 27. apríla 1949,

ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o hudobnej a artistickej ústredni na Slovensku.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 26 zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 69 Sb., o hudobnej a artistickej ústredni:


§ 1

Zákon č. 69/1948 Sb. nadobúda účinnosť na Slovensku dňom 1. mája 1949.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister informácií a osvety.


Zápotocký v. r.

Kopecký v. r.